آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۵۲
۹۴ شنبه ۲۷ تیر

 

۱۰۰۱- طلب زوجه از بابت نفقه گذشته …..

۱- طلب ممتاز می‌باشد.

۲- طلب ممتاز نمی‌باشد.

۳- اصولاً طلب ممتاز می‌باشد.

۴- اصولاً طلب ممتاز نمی‌باشد.

۱۰۰۲- در صورت …………… شوهر، زن برای مطالبه نفقه مقدم بر غرما خواهد بود.

۱- افلاس                 ۲- ورشکستگی

۳- گزینه ۱ یا ۲               ۴- هیچکدام

۱۰۰۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زن بر خلاف اقارب حق مطالبه نفقه گذشته را دارد.

۲- اقارب بر خلاف زن حق مطالبه نفقه گذشته را دارند.

۳- زن و اقارب حق مطالبه نفقه گذشته را دارند.

۴- زن و اقارب حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند.

۱۰۰۴- اقارب می‌توانند نفقه …………… را مطالبه نمایند.

۱- گذشته                ۲- آینده

۳- دوران دادرسی               ۴- گزینه ۲ و ۳

۱۰۰۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- نفقه دوران دادرسی مشمول نفقه گذشته می‌شود.

۲- نفقه دوران دادرسی مشمول نفقه گذشته نمی‌شود.

۳- نفقه دوران دادرسی اصولاً مشمول نفقه گذشته می‌شود.

۴- نفقه دوران دادرسی اصولاً مشمول نفقه گذشته‌ نمی‌شود.

۱۰۰۶- در صورتی که نفقه به طور مستمری و برای آینده مقرر شود …..

۱- یک بار صدور اجرائیه برای اجرای حکم کافی است.

۲- مأموران  اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

۳- یک بار صدور اجرائیه برای اجرای حکم کافی نمی‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۰۰۷- نفقه دوران دادرسی توسط …………… قابل مطالبه می‌باشد.

۱- اقارب       ۲- زوجه  ۳- گزینه ۱ و ۲        ۴- هیچکدام

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱۰۰۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م

۱۰۰۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م

۱۰۰۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م

۱۰۰۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۰۰۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۰۰۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۰۶ ق.م

۱۰۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۰۶ ق.م

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران