تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۴۸
۹۴ شنبه ۲۷ تیر

۷۰۱- طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه بیگانه به زن …..

۱- ملحق به پدر است.

۲- ملحق به پدر نیست.

۳- اصولاً ملحق به پدر است.

۴- اصولاً ملحق به پدر نیست.

۷۰۲- طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شده …..

۱- ملحق به شوهر نیست.

۲- ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد.

۳- ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۷۰۳- اگر ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه گذشته است، طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شده است  …..

۱- ملحق به شوهر می‌شود.

۲- ملحق به شوهر نمی‌شود.

۳- اصولاً ملحق به شوهر می‌شود.

۴- اصولاً ملحق به شوهر نمی‌شود.

۷۰۴- کدام یک از گزینه‌های ذیل با توجه به ماده ۱۱۵۶ « زنی که شوهر او غایب بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد» صحیح است؟

۱- طبیعت عده پیش‌بینی شده در این ماده عده وفات می‌باشد.

۲- طبیعت عده پیش‌بینی شده در این ماده عده طلاق می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۷۰۵- ماده ۱۱۵۹ «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است» حاوی کدام یک از امارات ذیل می‌باشد؟

۱- اماره وقوع نزدیکی          ۲- اماره عدم وقوع نزدیکی

۳- اماره فراش                       ۴- گزینه ۱ و ۳

۷۰۶- در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد ملحق به کدام شوهر است؟

۱- شوهر اول

۲- شوهر دوم

۳- طفل ملحق به شوهری است که بر طبق اماره فراش پدر طفل می‌باشد.

۴- طفل ملحق به هر دو شوهر می باشد.

۷۰۷- در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد که الحاق او به هر دو شوهر ممکن است، طفل ملحق به …..

۱- شوهر اول است.

۲- شوهر دوم است.

۳- شوهر اول است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

۴- شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

۷۰۸- در صورتی که زن مدخوله پس از گذشتن عده طلاق شوهر کند و شش ماه و نیم بعد کودکی بدنیا آورد، این کودک ملحق به ……..

۱- شوهر اول است.

۲- شوهر دوم است.

۳- شوهر اول است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

۴- شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

۷۰۹- در صورتی که زن مدخوله پس از گذشتن عده طلاق شوهر کند و پنج ماه بعد کودکی به دنیا آورده این کودک ملحق به ……….

۱- شوهر اول است.

۲- شوهر دوم است.

۳- شوهر اول است مگر خلاف آن احراز شود.

۴- شوهر دوم است مگر خلاف آن احراز شود.

۷۱۰- مبنای الحاق طفل به شوهر دوم در موارد مشکوکه چیست؟

۱- حمایت از کودک

۲- اصل تأخر حادث در مورد آبستنی مادر و وقوع نزدیکی

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۷۱۱- هر گاه شوهر اقرار بر ابوت خود نموده باشد …..

۱- دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

۲- دعوی نفی ولد از او مسموع خواهد بود.

۳- دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود مگر اینکه زن راضی باشد.

۴- اصولاً دعوی نفی ولد از او مسموع خواهد بود.

۷۱۲- هر گاه شوهر ……………. اقرار بر ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

۱- صریحاً                      ۲- ضمناً

۳- صریحاً یا ضمناً              ۴- هیچکدام

۷۱۳- چنانچه شوهر اثبات نماید که بر اثر اشتباه اقرار بر ابوت خود نموده است …..

۱- دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

۲- دعوی نفی ولد از او مسموع خواهد بود.

۳- اصولاً دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

۴- اصولاً دعوی نفی ولد از او مسموع خواهد بود.

۷۱۴- پس از اقرار شوهر به ابوت طفل کدام یک از ادعاهای ذیل پذیرفته نمی‌شود؟

۱- ادعای اشتباه در اقرار

۲- ادعای اکراه در اقرار

۳- ادعای کذب اقرار

۴- هر سه ادعا پذیرفته می‌شود.

۷۱۵- هر گاه شوهر اقرار به ابوت خود نموده باشد ادعای واقع نشدن اقرار از طرف وی …..

۱- پذیرفته است.               ۲- پذیرفته نیست.

۳- اصولاً پذیرفته است.          ۴- اصولاً پذیرفته نیست.

۷۱۶- چنانچه شوهر اقرار بر ابوت نموده باشد، انکار پس از آن …..

۱- مسموع است.

۲- مسموع نیست مگر اینکه همراه با دلیل باشد.

۳- مسموع نیست هر چند همراه با دلیل باشد.

۴- اصولاً‌ مسموع است.

۷۱۷- مطابق ماده ۱۱۶۱ «هر گاه شوهر اقرار بر ابوت نماید دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود» کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اقراری پدر را پای بند می‌کند که ناشی از اراده سالم باشد.

۲- این ماده امکان ادعای جنون را که منتهی به بی‌اعتباری اقرار می‌شود از مقر نمی‌گیرد.

۳- این ماده امکان ادعای مستی را که منتهی به بی‌اعتباری اقرار می‌شود از مقر نمی‌گیرد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۷۱۸- اگر مردی رختهای شخصی خود را به طفلی واگذار کند …..

۱- این اقدام اقرار ضمنی بر ابوت محسوب می‌شود لذا دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

۲- این اقدام اقرار ضمنی بر ابوت محسوب می‌شود ولی دعوی نفد ولد از او مسموع خواهد بود.

۳- این اقدام اقرار ضمنی بر ابوت محسوب نمی‌شود.

۴- این اقدام اصولاً اقرار ضمنی بر ابوت محسوب نمی‌شود.

۷۱۹- اگر شوهری هنگام تولد طفل حضور داشته و انتساب فرزند را به خود نفی نکند …..

۱- سکوت او اقرار ضمنی بر ابوت محسوب می‌شود.

۲- سکوت او اقرار ضمنی بر ابوت محسوب نمی‌شود.

۳- سکوت او اقرار ضمنی بر ابوت محسوب می‌شود مگر اینکه عذر معقولی برای سکوت خود داشته باشد.

۴- سکوت او اقرار ضمنی بر ابوت محسوب نمی‌شود مگر اینکه خلاف آن احراز شود.

۷۲۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اگر مردی انگشتری خود را به طفلی واگذار کند این اقدام اقرار ضمنی برابوت محسوب می‌شود.

۲- اگر مردی اسلحه خود را به طفلی واگذار کند این اقدام اقرار ضمنی برابوت محسوب می‌شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۷۲۱- دعوی نفی ولد تا چه زمانی باید اقامه گردد؟

۱- تا زمانی که طرفین توافق نموده‌اند.

۲- تا زمانی که دادگاه تشخیص می‌دهد.

۳- تا زمانی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد.

۴- تا زمانی که شوهر تشخیص می دهد.

۷۲۲- دعوی نفی ولد پس از انقضای ……………. از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل  مسموع نخواهد بود.

۱- سه ماه                     ۲- دو ماه

۳- یک ماه                     ۴- چهار ماه

۷۲۳- دعوی نفی ولدپس از انقضای دوماه ازتاریخ…. مسموع نخواهدبود.

۱- تولد طفل                   ۲- آگاهی شوهر از تولد طفل

۳- وقوع نزدیکی                ۴- هیچکدام

۷۲۴- اقرار به نسب فرزند امکان توسل به لعان را …..

۱- از بین می‌برد.              ۲- از بین نمی‌برد.

۳- اصولاً از بین می‌برد.         ۴- اصولاً از بین نمی‌برد.

۷۲۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- بعد از دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل امکان توسل به لعان از بین می‌رود.

۲- سکوت شوهر پس از آگاه شدن از تولد طفل اقرار ضمنی به نسب است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۷۲۶- دعوی نفی ولد از جانب چه کسی مسموع است؟

۱- پدر                  ۲- مادر

۳- پدر و مادر                       ۴- هیچکدام

۷۲۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل آغاز مهلت اقامه دعوای نفی ولد می‌باشد.

۲- اقامه دعوای نفی ولد از جانب جد پدری نیز مسموع می‌باشد.

۳- اقامه دعوای نفی ولد از جانب مادر نیز مسموع می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۷۲۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- دعوی محقق نشدن اماره فراش ممکن است از جانب مادر اقامه گردد.

۲- دعوی محقق نشدن اماره فراش ممکن است از جانب پدر اقامه گردد.

۳- دعوی محقق نشدن اماره فراش ممکن است از جانب جد پدری اقامه گردد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۷۲۹- اثبات خلاف اماره فراش با ……………. است.

۱- شوهر                ۲- زن

۳- جد پدری                    ۴- هر سه مورد

۷۳۰- دعوی محقق نشدن اماره فراش را ……………. می‌تواند اقامه کند ولی اثبات خلاف اماره فراش با ……………. است.

۱- شوهر، شوهر                                      ۲- شوهر، هر ذینفع

۳- هر ذینفع، شوهر                                    ۴- شوهر، مادر

۷۳۱- دعوی ……………. پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

۱- نفی ولد                    ۲- محقق نشدن اماره فراش

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۷۳۲- مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۱۶۲ ق.م در دعوای محقق نشدن اماره فراش …..

۱- چنانچه شوهر این دعوا را مطرح کرده باشد جاری می‌شود.

۲- چنانچه اشخاص دیگر غیر از شوهر این دعوا را مطرح کرده باشند جاری می‌شود.

۳- جاری می شود خواه این دعوا از سوی شوهر اقامه شود یا دیگران.

۴- جاری نمی‌شود خواه این دعوا از سوی شوهر اقامه شود یا دیگران.

۷۳۳- در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند مدت مرور زمان دو ماهه دعوی نفی از تاریخ ……………. خواهد بود.

۱- کشف خدعه

۲- تولد طفل (هر چند غیرحقیقی باشد)

۳- تعیین شده توسط دادگاه

۴- گزینه ۲ و ۳

۷۳۴- مدت دو ماهه مذکور در ماده ۱۱۶۲ مرور زمان محسوب  …..

۱- می‌شود و به همین جهت عدم استماع دعوی نیاز به ایراد خوانده ندارد.

۲- می‌شود و به همین جهت عدم استماع دعوی نیاز به ایراد خوانده دارد.

۳- نمی‌شود و به همین جهت عدم استماع دعوی نیاز به ایراد خوانده دارد.

۴- نمی‌شود و به همین جهت عدم استماع دعوی نیاز به ایراد خوانده ندارد.

۷۳۵- در موردی که شوهر ادعای عدم جمع شرایط تحقق اماره فراش را دارد، مهلت دعوی:

۱- محدود به دو ماه است.

۲- محدود به دو ماه نیست.

۳- اصولاً محدود به دو ماه است.

۴- اصولاً محدود به دو ماه نیست.

۷۳۶- مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۱۶۲ مخصوص …..

۱- ادعای شوهر در نفی ولد است.

۲- اختلاف خویشان درباره نسب است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۷۳۷- در موردی که شوهر ادعا دارد کودک از زوجه او متولد نشده است …..

۱- مهلت دعوی محدود به دو ماه است.

۲- مهلت دعوی محدود به سه ماه است.

۳- مهلت دعوی محدود به یک ماه است.

۴- هیچکدام

۷۳۸- احکام مربوط به طفل مشروع در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه …..

۱- جاری می‌شود مگر اینکه مادر طفل مشتبه نباشد.

۲- جاری می‌شود هر چند مادر طفل مشتبه نباشد.

۳- جاری نمی‌شود.

۴- اصولاً جاری نمی‌شود.

۷۳۹- قواعد مربوط به الحاق فرزند در مورد نزدیکی به شبهه با محارم …..

۱- اجرا می‌شود.                ۲- اجرا نمی‌شود.

۳- اصولاًٌ‌ اجرا می‌شود.          ۴- اصولاً اجرا نمی‌شود.

۷۴۰- در اجرای اماره فراش در مورد نزدیکی به شبهه …..

۱- وقوع نزدیکی مفروض است.

۲- وقوع نزدیکی مفروض نیست.

۳- اصولاً‌ وقوع نزدیکی مفروض است.

۴- اصولاً‌ وقوع نزدیکی مفروض نیست.

۷۴۱- در اجرای اماره فراش در خانواده …..

۱- وقوع نزدیکی مفروض است.

۲- وقوع نزدیکی مفروض نیست.

۳- اصولاً‌ وقوع نزدیکی مفروض است.

۴- اصولاً‌ وقوع نزدیکی مفروض نیست.

۷۴۲- طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به کیست؟

۱- به طرفی که در اشتباه بوده        ۲- به پدر

۳- به مادر                    ۴- به پدر و مادر

۷۴۳- طفل متولد از نزدیکی به شبهه در صورتی که تنها مرد در اشتباه بوده است ملحق به ……………. خواهد بود.

۱- مرد           ۲- زن ۳- زن و مرد ۴- هیچکدام

۷۴۴- طفل متولد از نزدیکی به شبهه در صورتی که زن و مرد هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به ……………. خواهد بود.

۱- زن             ۲- مرد      ۳- زن و مرد ۴- هیچکدام

۷۴۵- هر گاه بواسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسب طفل …..

۱- نسبت به پدر مشروع و نسبت به مادر نامشروع خواهد بود.

۲- نسبت به مادر مشروع و نسبت به پدر نامشروع خواهد بود.

۳- نسبت به پدر و مادر نامشروع خواهد بود.

۴- نسبت به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.

۷۴۶- هر گاه بواسطه وجود مانعی که ابوین طفل از آن ناآگاه هستند نکاح باطل باشد نسب طفل …..

۱- نسبت به پدر مشروع است.

۲- نسبت به مادر مشروع است.

۳- نسبت به پدر و مادر مشروع است.

۴- نسبت به پدر و مادر نامشروع است.

۷۴۷- طفل متولد از زنا …..

۱- ملحق به زانی می‌شود.

۲- ملحق به زانی نمی‌شود.

۳- اصولاً‌ ملحق به زانی می‌شود.

۴- اصولاً ملحق به زانی نمی‌شود.

۷۴۸- در اجرای اماره فراش در مورد زنا  …..

۱- وقوع نزدیکی مفروض است.

۲- وقوع نزدیکی مفروض نیست.

۳- وقوع نزدیکی باید اثبات شود.

۴- اماره فراش در زنا راه ندارد.

۷۴۹- طفلی که در فاصله شش تا ده ماه از تاریخ زنا به دنیا آمده است:

۱- ملحق به زانی است.

۲- ملحق به زانی نمی‌شود.

۳- ملحق به زانی است مگر خلاف آن اثبات شود.

۴- ملحق به زانی نیست مگر خلاف آن اثبات شود.

۷۵۰- طفل متولد از زنا …..

۱- ملحق به زانی نمی‌شود.

۲- ملحق به زانیه نمی‌شود.

۳- ملحق به زانی و زانیه نمی‌شود.

۴- ملحق به زانی و زانیه می‌شود.

 

باب دوم: در نگاهداری و تربیت اطفال

 

۷۵۱- نگاهداری اطفال ……………. ابوین است.

۱- حق             ۲- تکلیف       ۳- حق و تکلیف       ۴- هیچکدام

۷۵۲- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ……………. است.

۱- پدر      ۲- مادر             ۳- پدر و مادر       ۴- هیچکدام

۷۵۳- اسقاط حق نگاهداری اطفال چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- قابل فسخ است.

۷۵۴- کدام یک از موارد ذیل از نتایج تکلیفی بودن حضانت می‌باشد؟

۱- بی‌اعتباری قرارداد راجع به واگذاری حق نگاهداری اطفال

۲- بی‌اعتباری وجه التزام تعیینی از سوی پدر و مادر برای اسقاط حق نگاهداری اطفال

۳- الزام پدر و مادر در صورت استنکاف از نگاهداری اطفال

۴- هر سه مورد

۷۵۵- مسؤول قرار گرفتن پدر و مادر در برابر دیگران نسبت به اعمال طفل از نتایج ……………. می‌باشد.

۱- حق بودن حضانت

۲- تکلیف بودن حضانت

۳- حق و تکلیف بودن حضانت

۴- هیچکدام

۷۵۶- شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر …..

۱- مانع از این نیست که دادگاه بتواند آنان را از این حق محروم سازد.

۲- مانع از این است که دادگاه بتواند آنان را از این حق محروم سازد.

۳- مانع از این است که دادگاه بتواند جز در مواردی که قانون مقرر کرده است آنان را از این حق محروم سازد.

۴- اصولاً مانع از این نیست که دادگاه بتواند آنان را از این حق محروم سازد.

۷۵۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- پدر و مادر نمی‌توانند اجرای حق خود نسبت به نگاهداری اطفال را از دادگاه بخواهند.

۲- حق نگاهداری اطفال باید به مصلحت طفل به کار برده شود.

۳- اختیار ابوین نسبت به نگاهداری اطفال چهره تکلیف نیز دارد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۷۵۸- چه موقعی حق حضانت ابوین پایان می‌پذیرد؟

۱- با بلوغ فرزند              ۲- با رشد فرزند

۳- گزینه ۱ یا ۲               ۴- هیچکدام

۷۵۹- با رشد فرزند حق ……………. پایان می‌یابد.

۱- حضانت                ۲- ولایت

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۷۶۰- تکلیف حضانت در دوران انتقالی (پایان دوره تحصیلی) …..

۱- ادامه می‌یابد.              ۲- ادامه نمی‌یابد.

۳- ممکن است ادامه یابد.       ۴- اصولاً ادامه نمی‌یابد.

۷۶۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- پدر و مادر می‌توانند در قبال اجرای تکلیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند.

۲- پدر و مادر نمی‌توانند در قبال اجرای تکلیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند.

۳- پدر و مادر اصولاً نمی‌توانند در قبال اجرای تکلیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند.

۴- پدر و مادر اصولاً می‌توانند در قبال اجرای تکلیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند.

۷۶۲- خارج کردن طفل از کشور در چه صورتی ممنوع است؟

۱- در صورتی که بدون رضایت والدین انجام گیرد.

۲- در صورتی که بدون اجازه دادگاه انجام گیرد.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- خارج کردن طفل از کشور مطلقاً ممنوع است.

۷۶۳- دادگاه در چه صورتی می‌تواند نگاهداری از طفل را به دیگری بسپارد؟

۱- در صورتی که مصلحت کودک ایجاب کند.

۲- در صورتی که سلامت و تربیت طفل در خطر باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- دادگاه در هیچ صورتی نمی‌تواند نگاهداری از طفل را به دیگری بسپارد.

۷۶۴- قرارداد واگذاری حضانت …..

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- قابل فسخ است.              ۴- غیرنافذ است.

۷۶۵- برای حضانت و نگاهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند …..

۱- مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد.

۲- پدر تا سن هفت سالگی اولویت دارد.

۳- مادر تا سن دوسالگی اولویت دارد.

۴- پدر تا سن دوسالگی اولویت دارد.

۷۶۶- برای نگاهداری اطفال ……………. که ابوین‌ آنها جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد.

۱- ذکور                 ۲- اناث

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۷۶۷- برای حضانت اطفال ذکور  که ابوین آنها جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن ……………. اولویت دارد.

۱- دو سالگی                   ۲- پنج سالگی

۳- سه سالگی                   ۴- هفت سالگی

۷۶۸- حضانت طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند پس از هفت سالگی با ……………. است.

۱- مادر        ۲- پدر           ۳- پدر و مادر         ۴- جد پدری

۷۶۹- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف …..

۱- حضانت طفل با پدر است.

۲- حضانت طفل با مادر است.

۳- حضانت طفل با جد پدری است.

۴- حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

۷۷۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس از انحلال نکاح نیز باقی است.

۲- پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام از ابوین که می‌خواهد بسپارد.

۳- هر دو گزینه صحیح است.

۴- هیچکدام

۷۷۱- مهم‌ترین عامل تصمیم گیری درباره حضانت طفل …….. می‌باشد.

۱- قانون                ۲- عرف

۳- مصلحت طفل                  ۴- گزینه ۱ و ۲

۷۷۲- محروم ساختن ابوین از حضانت طفل بدلیل دفع ضرر تحمل ناپذیر …..

۱- ممکن است.                        ۲- ممکن نیست.

۳- اصولاً ممکن است.       ۴- اصولاً ممکن نیست.

۷۷۳- محروم ساختن ابوین از حضانت طفل بدلیل جلب منفعت بیشتر …..

۱- ممکن است.                        ۲- ممکن نیست.

۳- اصولاً ممکن است.       ۴- اصولاً ممکن نیست.

۷۷۴- اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون گردد حق حضانت با ……………. خواهد بود.

۱- مادر                 ۲- ولی یا قیم مادر

۳- پدر                  ۴- جد پدری

۷۷۵- اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست به دیگری شوهر کند …..

۱- حق حضانت او از بین نمی‌رود.

۲- حق حضانت با پدر خواهد بود.

۳- حق حضانت با جد پدری خواهد بود.

۴- حق حضانت با جد مادری خواهد بود.

۷۷۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون گردد حق حضانت با پدر خواهد بود.

۲- اگر پدر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون گردد حق حضانت با مادر خواهد بود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۷۷۷- اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون…… گردد حق حضانت با پدر خواهد بود.

۱- دایمی                ۲- ادواری

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۷۷۸- اگر پدر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون زودگذر که استمرار ندارد گردد:

۱- حق حضانت او ساقط می‌شود.

۲- حق حضانت او ساقط نمی‌شود.

۳- اصولاً حق حضانت او ساقط می‌شود.

۴- اصولاً حق حضانت او ساقط نمی‌شود.

۷۷۹- شوهر کردن مادر به دیگری در مدتی که حضانت طفل با اوست …..

۱- سبب سقوط حق حضانت او می‌شود.

۲- حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می‌برد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۷۸۰- اگر مادر پس از فوت پدر به دیگری شوهر کند …..

۱- حضانت طفل با جد پدری خواهد بود.

۲- حضانت طفل با وراث پدر خواهد بود.

۳- حضانت طفل با مادر خواهد بود.

۴- حضانت طفل با وصی پدر خواهد بود.

۷۸۱- کدام یک از موارد ذیل مانع حق حضانت مادر نمی‌شود؟

۱- جنون مادر

۲- شوهر  کردن مادر به دیگری

۳- کفر مادر

۴- هر سه مورد مانع حق حضانت مادر است.

۷۸۲- اگر مرد مسلمان با زن مسیحی ازدواج کند و پس از بچه‌دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت طفل:

۱- با پدر است.

۲- با مادر است.

۳- تا هفت ‌سالگی با مادر است.

۴- تا دو سالگی با مادر است.

۷۸۳- کدام یک از موارد ذیل می‌تواند مانع حضانت شود؟

۱- ناتوانی در نگاهداری کودک

۲- ابتلا به بیماری‌های ساری

۳- خشونت خارج از حد متعارف

۴- هر سه مورد

۷۸۴- انحطاط اخلاقی شخصی که حضانت طفل را بر عهده دارد …..

۱- مانع حضانت وی می‌شود.

۲- مانع حضانت وی نمی‌شود.

۳- می‌تواند پس از تشخیص دادگاه‌ و به حکم آن مرجع مانع حضانت وی‌ شود.

۴- می‌تواند پس از تشخیص دادستان مانع حضانت وی شود.

۷۸۵- در صورت فوت پدر طفل، حضانت طفل با …..

۱- مادر است مگر اینکه برای پدر قیم معین شده باشد.

۲- مادر است مگر اینکه برای پدر وصی معین شده باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- مادر است هر چند برای پدر قیم معین شده باشد.

۷۸۶- در صورت فوت یکی از ابوین …..

۱- حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود.

۲- حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود مگر اینکه متوفی پدر طفل باشد.

۳- حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود مگر اینکه برای طفل قیم تعیین شده باشد.

۴- حضانت طفل با جد پدری است.

۷۸۷- پس از فوت پدر، ولایت و حضانت طفل به ترتیب با چه کسی می‌باشد؟

۱- مادر، مادر                       ۲- جد پدری، جد پدری

۳- مادر، جد پدری              ۴- جد پدری، مادر

۷۸۸- در صورت فوت پدر و مادر حضانت از طفل با کیست؟

۱- جد مادری                   ۲- جد پدری

۳- قیم                  ۴- وصی

۷۸۹- در صورت فوت پدر و مادر و نبودن جد پدری برای طفل، حضانت از طفل با کیست؟

۱- قیم                  ۲- امین

۳- وصی                  ۴- دادستان

۷۹۰- چنانچه طفلی پدر، مادر، جد پدری و وصی نداشته باشد حضانت او با کیست؟

۱- دادستان                    ۲- امین

۳- قیم                  ۴- جد مادری

۷۹۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در تعیین قیم خویشان کودک حتی در صورت عدم صلاحیت مقدم هستند.

۲- در تعیین قیم خویشان کودک با داشتن صلاحیت مقدم هستند.

۳- حق حضانت فرزند قابل اسقاط نیست.

۴- گزینه ۲ و ۳

۷۹۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ابوین حق دارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند.

۲- ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند.

۳- ابوین اصولاً حق دارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند.

۴- ابوین اصولاً حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند.

۷۹۳- در صورت امتناع یکی از ابوین از نگاهداری طفل …..

۱- حضانت با پدر خواهد بود.

۲- حضانت با مادر خواهد بود.

۳- حضانت با جد پدری خواهد بود.

۴- حاکم وی را به نگاهداری طفل الزام می‌نماید.

۷۹۴- در صورت امتناع یکی از ابوین از نگاهداری طفل و عدم امکان الزام او، حاکم باید :

۱- حضانت را به خرج مادر و هر گاه مادر فوت شده باشد به خرج پدر تأمین کند.

۲- حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

۳- حضانت را به خرج ممتنع تأمین کند.

۴- حضانت را به خرج بیت المال تأمین کند.

۷۹۵- در صورت فوت پدر و امتناع مادر از نگاهداری طفل و عدم امکان الزام او، حاکم باید …..

۱- حضانت را به خرج وراث پدر تأمین کند.

۲- حضانت را به خرج جد پدری تأمین کند.

۳- حضانت را به خرج مادر تأمین کند.

۴- حضانت را به  خرج صندوق دادگستری تأمین کند.

۷۹۶- در صورت امتناع یکی از ابوین از نگاهداری طفل، حاکم به تقاضای ……………. وی را به نگاهداری طفل الزام می‌نماید.

۱- قیم                  ۲- یکی از اقربا

۳- ولی دیگر                   ۴- هر سه مورد

۷۹۷- در صورت امتناع یکی از ابوین از نگاهداری طفل، حاکم…… به تقاضای قیم وی را به نگاهداری طفل ملزم نماید.

۱- باید                             ۲- می‌تواند

۳- نمی‌تواند                   ۴- با اذن ولی دیگر می‌تواند

۷۹۸- کدام یک از اشخاص ذیل نمی‌توانند در صورت امتناع یکی از ابوین از نگاهداری طفل از حاکم تقاضای الزام او را بنمایند؟

۱- قیم

۲- مدعی العموم

۳- یکی از اقربا

۴- هر سه می‌توانند در صورت امتناع یکی از ابوین از نگاهداری طفل از حاکم تقاضای الزام او را بنمایند.

۷۹۹- هزینه نگاهداری و تربیت طفل با نفقه اقارب …..

۱- از یک سنخ نمی‌باشد.

۲- از یک سنخ می‌باشد ولی وسیع‌تر از آن است.

۳- از یک سنخ می‌باشد ولی محدودتر از آن است.

۴- اصولاً از یک سنخ نمی‌باشد.

۸۰۰- کودکی که توانایی کار کردن را دارد …..

۱- نمی‌تواند از پدر خود نفقه بگیرد مگر اینکه تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع از کار کردن باشد.

۲- نمی‌تواند از پدر خود نفقه بگیرد هر چند تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع از کار کردن باشد.

۳- می‌تواند از پدر خود نفقه بگیرد.

۴- می‌تواند تا سن بلوغ از پدر خود نفقه بگیرد.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۷۰۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۵۸ ق.م

۷۰۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۹ ق.م

۷۰۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۹ ق.م

۷۰۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۶ ق.م

۷۰۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۹ ق.م

۷۰۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۰ ق.م

۷۰۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۰ ق.م

۷۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۰ ق.م

۷۰۹- گزینه ۱ صحیح است.

۷۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۰ ق.م

۷۱۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۱۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۱۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۱ ق.م

۷۲۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۲۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۲۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۲۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۲ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۷۲۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۲۷- گزینه۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۳۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۳۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۶۲ ق.م

۷۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۳ ق.م

۷۳۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۳ ق.م

۷۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۳ ق.م

۷۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۳ ق.م

۷۳۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۳ ق.م

۷۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۴ ق.م

۷۳۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۴ ق.م

۷۴۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۴ ق.م

۷۴۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۴ ق.م

۷۴۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۵ ق.م

۷۴۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۵ ق.م

۷۴۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۵ ق.م

۷۴۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۶ ق.م

۷۴۶- گزینه ۳  صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۶ ق.م

۷۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۷ ق.م

۷۴۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۷ ق.م

۷۴۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۶۷ ق.م

۷۵۰- گزینه ۳ صحیح است.

۷۵۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۵۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۵۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲و ۳ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۵۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۶۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۶۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۶۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۸ ق.م

۷۶۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ ق.م

۷۶۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ ق.م

۷۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ ق.م

۷۶۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ ق.م

۷۶۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ ق.م

۷۷۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۹ ق.م

۷۷۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۹ ق.م

۷۷۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۹ ق.م

۷۷۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۹ ق.م

۷۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۷۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۸۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۸۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۰ ق.م و زیرنویس ۴ آن ماده

۷۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۷۰ ق.م

۷۸۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۱ ق.م

۷۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۱ ق.م

۷۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۱ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۷۸۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۱ ق.م

۷۸۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۱ ق.م

۷۹۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۱ ق.م

۷۹۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۶۸ ق.م و زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۱ ق.م

۷۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۲ ق.م

۷۹۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۲ ق.م

۷۹۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۲ ق.م

۷۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۲ ق.م

۷۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۲ ق.م

۷۹۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۲ ق.م

۷۹۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۲ ق.م

۷۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۷۲ ق.م

۸۰۰- گزینه  ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۷۲ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟