تصویر ثابت

نفرات برتر

آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۵۳
۹۴ شنبه ۲۷ تیر

۸۰۱- تکلیف پرداخت هزینه نگاهداری طفل مشروط به نیاز کودک از نظر مالی …..

۱- می‌باشد.

۲- نمی‌باشد.

۳- نمی‌باشد مگر خلاف آن احراز شود.

۴- می‌باشد مگر خلاف آن احراز شود.

۸۰۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- برای الزام به حضانت دادگاه می‌تواند جریمه مالی معین کند.

۲- پدری که نگاهداری طفل به عهده او است می‌تواند بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می‌دهد از اموال کودک اجرت بردارد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۸۰۳- کدام مورد از موانع حضانت محسوب می‌شود؟

۱- عدم مواظبت پدر یا مادر

۲- انحطاط اخلاقی پدر یا مادر

۳- در خطر بودن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل

۴- هر سه مورد

۸۰۴- هر گاه صحت جسمانی طفل در اثر عدم مواظبت یکی از ابوین که طفل تحت حضانت اوست در معرض خطر باشد، محکمه …..

۱- باید طفل را به ولی دیگر بسپارد.

۲- می‌تواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

۳- باید طفل را به امین بسپارد.

۴- باید طفل را به قیم بسپارد.

۸۰۵- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند در صورتی که صحت جسمانی طفل در معرض خطر باشد از محکمه تقاضای اتخاذ تصمیم نمایند؟

۱- اقربای طفل                       ۲- قیم

۳- مدعی العموم                ۴- هر سه می‌توانند

۸۰۶- در صورتی که به علت طلاق ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد …..

۱- حق ملاقات طفل را دارد.

۲- حق ملاقات طفل را ندارد.

۳- اصولاً حق ملاقات طفل را دارد.

۴- اصولاً حق ملاقات طفل را ندارد.

۸۰۷- در صورت اختلاف بین ابوین، تعیین زمان و مکان ملاقات طفل با ……………. است.

۱- قانون         ۲- عرف    ۳- محکمه       ۴- پدر

۸۰۸- در صورتی که ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند و طفل تحت حضانت مادر باشد، کدام یک از اشخاص ذیل حق ملاقات طفل را دارد؟

۱- پدر

۲- جد پدری

۳- جد مادری

۴- هر سه حق ملاقات طفل را دارند.

۸۰۹- کسی که حضانت طفل با او است …..

۱- در هیچ حال نمی‌تواند محل سکونت طفل را به خارج از کشور تغییر دهد.

۲- در هر حال می‌تواند محل سکونت طفل را به خارج از کشور تغییر دهد.

۳- در صورت رضای ولی دیگر یا اجازه دادگاه می‌تواند محل سکونت طفل را به خارج از کشور تغییر دهد.

۴- در صورت گذاشتن وثیقه مالی می‌تواند محل سکونت طفل را به خارج از کشور تغییر دهد.

۸۱۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- طفل را نمی‌توان از پدر یا مادری که حضانت طفل با اوست گرفت.

۲- طفل را می‌توان از پدر یا مادری که حضانت طفل با اوست گرفت.

۳- طفل را اصولاً می‌توان از پدر یا مادری که حضانت طفل با اوست گرفت.

۴- طفل را اصولاً نمی‌توان از پدر یا مادری که حضانت طفل با اوست گرفت.

۸۱۱- طفل را نمی‌توان از ابوین گرفت مگر در صورت:

۱- تشخیص دادگاه               ۲- وجود علت قانونی

۳- تشخیص دادستان              ۴- هر سه مورد

۸۱۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مادر مجبور است که به طفل خود شیر دهد.

۲- مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد.

۳- مادر اصولاً مجبور است که به طفل خود شیر دهد.

۴- مادر اصولاً مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد.

۸۱۳- مادر مجبورنیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که…..

۱- تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن باشد.

۲- پدر او را مجبور به این امر نماید.

۳- تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۸۱۴- اگر مادر بخواهد از حق شیر دادن به طفل استفاده کند …….

۱- پدر می‌تواند مانع او شود.

۲- مقام عمومی می‌تواند مانع او شود.

۳- پدر یا مقام عمومی نمی‌توانند مانع او شوند.

۴- پدر یا مقام عمومی نمی‌توانند مانع او شوند مگر به استناد دفع ضرر از طفل و به حکم دادگاه.

۸۱۵- شیر دادن به طفل ……………. مادر است.

۱- حق                   ۲- تکلیف

۳- حق و تکلیف                 ۴- هیچکدام

۸۱۶- اختیار مادر نسبت به شیر دادن فرزند خود …..

۱- مشروط بر این است که تغذیه او به وسایل دیگر ممکن نباشد.

۲- مشروط بر این است که تغذیه او به وسایل دیگر ممکن باشد.

۳- مشروط به هیچ شرطی نیست.

۴- مشروط به حکم دادگاه می‌باشد.

۸۱۷- هر گاه از نظر پزشکی شیر مادر تنها وسیله تغذیه طفل باشد …..

۱- شیر دادن از تکالیف مادر است.

۲- می‌توان اجبار مادر را از دادگاه خواست.

۳- شیر دادن از حقوق مادر است.

۴- هر سه مورد

۸۱۸- در کدام یک ا ز موارد ذیل شیر دادن از تکالیف مادر است؟

۱- در صورتی که به علت عسرت پدر و مادر امکان تهیه غذای مناسب دیگر نباشد.

۲- در صورتی که به علت حوادث قهری امکان تهیه غذای مناسب دیگر نباشد.

۳- در صورتی که از نظر پزشکی شیر مادر تنها وسیله تغذیه طفل باشد.

۴- هر سه مورد

۸۱۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- هر گاه شیر دادن از تکالیف مادر باشد و وی از این وظیفه امتناع نماید و ضرری به طفل برسد مسوول است.

۲- منع مادر از حق شیر دادن باید به حکم دادگاه باشد.

۳- اختیار مادر نسبت به شیر دادن فرزند خود مشروط بر این است که تغذیه او به وسایل دیگر ممکن نباشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۸۲۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- طفل باید تا سن بلوغ به ابوین خود احترام بگذارد.

۲- طفل باید تا سن رشد به ابوین خود احترام بگذارد.

۳- طفل باید در هر سنی که باشد به ابوین خود احترام بگذارد.

۴- طفل باید تا ۲۵ سالگی به  ابوین خود احترام بگذارد.

۸۲۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- پدر و مادر می‌توانند کودک را به سکونت در محل انتخاب شده آنان مجبور سازند.

۲- پدر و مادر می‌توانند به حکم دادگاه کودک را به خانه پدری باز گردانند.

۳- پدر یا مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد می‌تواند کودک را مجبور سازد که در محل انتخاب شده او سکونت کند.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۸۲۲- ابوین ……………. به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی  اقدام کنند.

۱- مکلف هستند                 ۲- می‌توانند

۳- نمی‌توانند                        ۴- اصولاً می‌توانند

۸۲۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- ابوین مسؤول خسارات ناشی از نقص تربیت اطفال به دیگران نمی‌باشند.

۲- ابوین باید در حدود توانایی به تربیت اطفال بپردازند.

۳- اطفال باید مطیع ابوین خود باشند.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۸۲۴-  کدام عبارت صحیح است؟

۱- تربیت اطفال را پدر و مادر به اشتراک به عهده دارند و حق تقدم مادر ویژه نگاهداری است.

۲- تربیت اطفال را پدر و مادر به اشتراک به عهده دارند و حق تقدم پدر ویژه نگاهداری است.

۳- تربیت طفل را مادر به عهده دارد و نگاهداری طفل تکلیف پدر است.

۴- تربیت طفل را پدر به عهده دارد و نگاهداری طفل تکلیف مادر است.

۸۲۵- چنانچه در تربیت طفل بین پدر و مادر اختلاف سلیقه به وجود آید …..

۱- اراده پدر مقدم می‌شود.

۲- اراده مادر مقدم می‌شود.

۳- اراده هر دو مقدم می‌شود.

۴- اراده هر دو ساقط می‌شود.

۸۲۶- ابوین حق تنبیه طفل خود را …..

۱- دارند و حتی می‌توانند خارج از حدود تأدیب، او را تنبیه نمایند.

۲- ندارند.

۳- دارند ولی نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

۴- اصولاً ندارند.

۸۲۷- تنبیه طفل توسط ابوین در صورتی مسؤولیت ابوین را در پی دارد که …..

۱- به منظور ایذاء باشد.

۲- به منظور انتقام جویی و لجبازی باشد.

۳- اندازه آن از حدود متعارف خارج باشد.

۴- هر سه مورد

۸۲۸- تنبیه اطفال در صورتی مشروع است که …..

۱- به قصد تنبیه و محافظت باشد.

۲- به اندازه متعارف باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- تنبیه اطفال در هیچ صورتی مشروع نمی‌باشد.

 

باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری

 

۸۲۹- فرزند صغیر تحت ولایت قهری ……………. خود می‌باشد.

۱- پدر           ۲- مادر      ۳- جد پدری  ۴- گزینه ۱ و ۳

۸۳۰- فرزند غیر رشید در چه صورتی تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد؟

۱- در صورتی که عدم رشد او متصل به صغر نباشد.

۲- در صورتی که عدم رشد او متصل به صغر باشد.

۳- در هر صورتی فرزند غیر رشید تحت ولایت قهری پدر و جدپدری خود می‌باشد.

۴- در هیچ صورتی فرزند غیر رشید تحت ولایت قهری پدر و جدپدری خود نمی‌باشد.

۸۳۱- کدام یک از اشخاص ذیل تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود نمی‌باشد؟

۱- طفل صغیر

۲- طفل غیر رشید در صورتی که عدم رشد او متصل به صغر باشد.

۳- طفل مجنون در صورتی که جنون او متصل به صغر نباشد.

۴- هر سه تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشند.

۸۳۲- هر گاه صغیر پدر، مادر و جد مادری داشته باشد، کدام یک از آنان ولی قهری او به شمار می‌آید؟

۱- فقط پدر                    ۲- پدر و مادر

۳- پدر و جد پدری              ۴- فقط جد پدری

۸۳۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- پدر بر اولاد خود ولایت دارد.

۲- جد پدری بر اولاد خود ولایت دارد.

۳- هر یک از پدر و جد پدری بر اولاد خود ولایت دارند.

۴- هیچکدام

۸۳۴- پدر و جد پدری …..

۱- باید امور صغیر را مشترکاً اداره کنند.

۲- می‌توانند مستقلاً امور صغیر را اداره کنند.

۳- باید با حکم دادگاه امور صغیر را اداره کنند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۸۳۵- در مورد تعارض تصرف پدر و جد پدری، عرف کنونی:

۱- تصرف پدر را مقدم می‌دارد.

۲- تصرف جد پدری را مقدم می‌دارد.

۴- تصرف هر دو را معتبر می‌داند.

۴- تصرف هر دو را غیر معتبر می‌داند.

۸۳۶- کدام یک از گزینه‌های ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- ولایت قهری منحصر به پدر و جد پدری نیست.

۲- در صورت فوت پدر و جد پدری ولایت با مادر است.

۳- پدر و جد پدری در عرض یکدیگر نسبت به اطفال صغیر ولایت دارند.

۴- هیچکدام

۸۳۷- هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور گردد …..

۱- صرفاً ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

۲- ولایت قانونی هر دو ساقط می‌شود.

۳- ولایت قانونی هیچکدام ساقط نمی‌شود.

۴- مادر جایگزین وی می‌شود و با ولی دیگر مشترکاً ولایت طفل را برعهده می‌گیرند.

۸۳۸- حجر ولی قهری چه تأثیری در ولایت او دارد؟

۱- باعث سقوط ولایت می‌شود.

۲- باعث تعلیق ولایت می‌شود.

۳- باعث رفع ولایت می‌شود.

۴- هر سه مورد

۸۳۹- حجر ولی قهری …..

۱- سبب سقوط کامل ولایت می‌شود.

۲- سبب سقوط کامل ولایت نمی‌شود.

۳- مانعی است که آن را به حال تعلیق در می‌آورد و با زوال حجر دوباره ولایت قهری قابل اعمال است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۸۴۰- هر گاه پدر به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد …..

۱- ولایت پدر ساقط می‌شود.

۲- ولایت جد پدری ساقط می‌شود.

۳- ولایت پدر و جد پدری ساقط می‌شود.

۴- ولایت پدر و جد پدری ساقط نمی‌شود.

۸۴۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد صغیر خود ولایت دارد.

۲- جد پدری فقط هنگامی می‌تواند اعمال ولایت کند که پدر فوت کرده باشد.

۳- جد پدری فقط هنگامی می‌تواند اعمال ولایت کند که پدر محجور گردیده باشد.

۴- پدر فقط هنگامی می‌تواند اعمال ولایت کند که جدپدری فوت کرده باشد.

۸۴۲- در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه …..

۱- ولی نماینده قانونی او نمی‌باشد.

۲- ولی نماینده قانونی او می‌باشد.

۳- ولی در صورت کسب مجوز از حاکم نماینده قانونی او می‌باشد.

۴- ولی در صورت کسب مجوز از دادستان نماینده قانونی او می‌باشد.

۸۴۳- در کلیه امور مربوط به اموال ……………. مولی علیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد.

۱- منقول                ۲- غیر منقول

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۸۴۴- اعمال حقوقی انجام شده توسط ولی قهری بعد از رشد صغیر  …..

۱- نافذ است.                        ۲- باطل است.

۳- غیر قابل استناد است.       ۴- غیر نافذ است.

۸۴۵- اعمال حقوقی  انجام شده توسط ولی قهری بعد از زوال حجر مولی علیه …..

۱- نافذ است و مولی علیه حق فسخ آن را ندارد.

۲- باطل است.

۳- نافذ است و مولی علیه اصولاً حق فسخ آن را ندارد.

۴- توسط مولی علیه قابل فسخ است.

۸۴۶- مولی علیه بعد از زوال حجر نمی‌تواند اعمال قانونی ولی قهری را فسخ کند مگر …..

۱- اعمال ولی به منظور رعایت مصلحت او انجام نگرفته باشد.

۲- اعمال ولی علی‌رغم رعایت مصلحت او به سود او منتهی نگردیده باشد.

۳- اعمال ولی به نفع خود ولی نیز باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۸۴۷- وکالتی که ولی برای انجام دادن وظایف خود به دیگری می‌دهد با پایان ولایت ولی:

۱- منفسخ می‌شود.               ۲- منفسخ نمی‌شود.

۳- اصولاً منفسخ می‌شود.          ۴- اصولاً منفسخ نمی‌شود.

۸۴۸- وکالتی که ولی برای مولی علیه به دیگری می‌دهد با پایان ولایت ولی …..

۱- منفسخ می‌شود.               ۲- منفسخ نمی‌شود.

۳- باطل می‌شود.                ۴- قابل فسخ می‌شود.

۸۴۹- وکالتی که ولی برای انجام دادن وظایف خود به دیگری می‌دهد با ……………. منفسخ می‌شود.

۱- زوال حجر از مولی علیه            ۲- فوت ولی

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۸۵۰- در فرضی که ولی قهری مال مولی علیه را برای مدتی بیش از دوران حجر او اجاره می‌دهد اجاره پس از زوال حجر …..

۱- نافذ است                   ۲- غیر نافذ است.

۳- باطل است.                        ۴- قابل فسخ است.

۸۵۱- کدام یک از اعمال ذیل را ولی قهری می‌تواند به نمایندگی از مولی علیه انجام دهد؟

۱- انشای وصیت                 ۲- لعان

۳- سوگند                ۴- هیچکدام

۸۵۲- اعمال حقوقی ولی قهری در مواردی که مباشرت محجور شرط است

۱- باطل می‌باشد.               ۲- نافذ می‌باشد.

۳- غیر نافذ می‌باشد.                 ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۸۵۳- در موارد تردید اصل این است که اقدام ولی قهری …..

۱- برای غبطه مولی علیه نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

۲- برای غبطه مولی علیه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

۳- نافذ می‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۸۵۴- در مواردی که اقدام ولی برحسب عادت یا ذات ضرری است  …..

۱- اصل این است که اقدام ولی برای غبطه مولی علیه است مگر خلاف آن ثابت شود.

۲- ظاهر این است که اقدام ولی برای غبطه مولی علیه نمی‌باشد و ولی باید خلاف ظاهر را ثابت کند.

۳- ولی پیش از اثبات غبطه مولی علیه اختیار اقدام را ندارد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۸۵۵- در کدام یک از موارد ذیل اقدام ولی بر حسب ذات یا عادت ضرری است؟

۱- بخشیدن مال مولی علیه

۲- گرو نهادن مال مولی علیه برای وام دیگری

۳- شوهر دادن مولی علیه بدون مهر

۴- هر سه مورد

۸۵۶- در کدام یک از موارد ذیل ظاهر بر این است که اقدام ولی برای غبطه مولی علیه نبوده است؟

۱- اجاره مال مولی علیه

۲- فروش مال مولی علیه

۳- عفو قصاص به نفع مولی علیه

۴- هر سه مورد

۸۵۷- در مواردی که احتمال سود و زیان آن می‌رود اصل بر این است که:

۱- اقدام ولی برای غبطه مولی علیه است.

۲- اقدام ولی برای غبطه مولی علیه نیست.

۳- اقدام ولی غیر نافذ است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۸۵۸- اقدام ولی در به گرو نهادن مال مولی علیه برای وام وی چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                        ۲- غیر نافذ است.

۳- باطل است.                        ۴- قابل فسخ است.

۸۵۹- در مواردی که ثابت شود ولی قهری عملی را به عمد و با تبانی دیگری به ضرر مولی علیه انجام داده است، آن عمل …..

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.              ۴- غیر قابل استناد است.

۸۶۰- در فرضی که طرف قرارداد از سوء نیت ولی آگاه نیست ولی احتمال نفوذ آن و مسؤولیت ولی قهری داده شده است، اقدام ولی …..

۱- نافذ است.                        ۲- غیر نافذ است.

۳- باطل است.                        ۴- قابل فسخ است.

۸۶۱- در مواردی که ولی قهری برای اداره اموال مولی علیه و حفظ مصلحت او گام برمی‌دارد لیکن در تمیز مصلحت او اشتباه می‌کند و نتیجه کار به زیان مولی علیه تمام می‌شود، معامله واقع شده  …..

۱- نافذ است                   ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.              ۴- قابل فسخ است.

۸۶۲- در مواردی که ولی قهری در راستای مصلحت مولی علیه گام برمی‌دارد ولی مرتکب تقصیر می‌شود …..

۱- معامله او نافذ است و در برابر مولی علیه مسؤولیت ندارد.

۲- معامله او نافذ است ولی در برابر مولی علیه مسؤولیت دارد.

۳- معامله او باطل است.

۴- معامله او غیر نافذ است.

۸۶۳- در کلیه امور مربوط به حقوق ……………. مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد.

۱- مالی           ۲- غیرمالی        ۳- مالی و غیرمالی      ۴- هیچکدام

۸۶۴- در امور غیر مالی مولی علیه …..

۱- ولی قهری اختیار ندارد.

۲- ولی قهری اختیار دارد.

۳- ولی قهری اصولاً اختیار ندارد.

۴- ولی قهری اصولاً اختیار دارد.

۸۶۵- نمایندگی ولی قهری در امور غیر مالی مولی علیه تنها در موردی است که …..

۱- دادگاه به او اجازه داده است.

۲- قانون به او اجازه داده است.

۳- طرفین تراضی نموده‌اند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۸۶۶- در کدام یک از موارد ذیل اصل، عدم اختیار ولی قهری در اقدام می‌باشد؟

۱- نکاح مولی علیه             ۲- طلاق مولی علیه

۳- اقرار به نسب               ۴- هر سه مورد

۸۶۷- اگر ولی قهری در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود …..

۱- دادگاه ولی را عزل می‌کند.

۲- دادگاه نصب قیم می‌کند.

۳- ولی منعزل می‌شود.

۴- دادگاه امین بر ولی تعیین می‌کند.

۸۶۸- در صورتی که ولی طفل بواسطه کبر سن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد …..

۱- ولی از سمت ولایت منعزل می‌شود و حاکم برای مولی علیه قیم تعیین می‌کند.

۲- همچنان اداره اموال مولی علیه بر عهده ولی خواهد بود.

۳- حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

۴- ولی می‌تواند یک نفر را به عنوان وصی تعیین کند و اداره اموال را به او بسپرد.

۸۶۹- هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مول علیه را نداشته باشد …..

۱- دادگاه ولی را عزل می‌کند.

۲- دادگاه امین بر ولی تعیین می‌کند.

۳- ولی منعزل می‌شود.

۴- دادگاه نصب قیم می‌کند.

۸۷۰- اگر ولی قهری در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود به تقاضای ……………. حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

۱- قیم                              ۲- اقربای طفل

۳- مدعی العموم                ۴- گزینه ۲ یا۳

۸۷۱- در کدام یک از موارد ذیل، حاکم به تقاضای مدعی العموم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند؟

۱- هر گاه ولی طفل بواسطه کبر سن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد.

۲- هر گاه ولی طفل بواسطه مرض قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد.

۳- هر گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد.

۴- هر سه مورد

۸۷۲- هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد …..

۱- حاکم به تقاضای اقربای طفل یک نفر امین به ولی منضم می کند.

۲- حاکم به تقاضای اقربای طفل بعد از ثبوت عدم لیاقت او در محکمه یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

۳- حاکم ولی را عزل می‌کند.

۴- حاکم نصب قیم می‌کند.

۸۷۳- دادگاه صالح برای ضم امین به ولی چه دادگاهی می‌باشد؟

۱- دادگاه عمومی محل اقامت ولی قهری

۲- دادگاه عمومی محل اقامت مولی علیه

۳- دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول

۴- دادگاه عمومی شهرستان تهران

۸۷۴- در مورد عجز ولی از اداره کامل اموال مولی علیه، امین چه نقشی دارد؟

۱- معاون ولی                        ۲- وکیل ولی

۳- جانشین ولی                 ۴- گزینه ۱ و ۲

۸۷۵- اعمال امین در صورت عجر ولی از اداره کامل اموال مولی علیه …..

۱- مانع از نفوذ اعمال ولی قهری می‌باشد.

۲- مانع از نفوذ اعمال ولی قهری نمی‌باشد.

۳- اصولاً مانع از نفوذ اعمال ولی قهری می‌باشد.

۴- اصولاً  مانع از نفوذ اعمال ولی قهری نمی‌باشد.

۸۷۶- در صورت عجز ولی از اداره کامل اموال مولی علیه و ضم امین به او …..

۱- امین باید تعلیمات ولی قهری را بپذیرد مگر اینکه ناتوانی او روانی باشد.

۲- امین باید تعلیمات ولی قهری را بپذیرد هر چند ناتوانی او روانی باشد.

۳- امین می‌تواند تعلیمات ولی قهری را بپذیرد.

۴- امین نباید تعلیمات ولی قهری را بپذیرد.

۸۷۷- در موردی که سبب ضم امین خیانت ولی قهری است با انتخاب امین:

۱- اختیار ولی قهری محدود می‌شود.

۲- ولی قهری باید با تصویب و مشارکت امین اقدام کند.

۳- اختیار ولی قهری محدود نمی‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۲

۸۷۸- در موردی که سبب ضّم امین ……………. است، با انتخاب امین اختیار ولی قهری محدود می‌شود و باید با تصویب و مشارکت امین اقدام کند.

۱- خیانت ولی قهری             ۲- بی‌لیاقتی ولی قهری

۳- مرض ولی قهری               ۴- گزینه ۱ و ۲

۸۷۹- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است …….

۱- قیمی برای طفل معین کند.

۲- برای طفل وصی معین کند.

۳- یک نفر امین به ولی منضم کند.

۴- شخصاً عهده‌دار امور محجور گردد.

۸۸۰- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود ……………. مکلف است قیمی برای طفل معین کند.

۱- حاکم                ۲- مدعی العموم

۳- دادگاه                     ۴- قاضی

۸۸۱- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم ……………. قیمی برای طفل معین کند.

۱- مکلف است.                        ۲- می‌تواند

۳- نمی‌تواند                   ۴- هیچکدام

۸۸۲- در کدام یک از موارد ذیل مدعی العموم مکلف است قیمی برای طفل معین کند؟

۱- هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد.

۲- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود.

۳- هر گاه ولی قهری طفل بواسطه مرض قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد.

۴- هر سه مورد

۸۸۳- هر گاه ولی قهری طفلی که دارای وصی می‌باشد محجور شود  …..

۱- مدعی العموم مکلف است قیمی برای طفل معین کند.

۲- مدعی العموم مکلف است امینی برای طفل معین کند.

۳- مدعی العموم مکلف است برای طفل وصی معین کند.

۴- مدعی العموم حق دخالت در امور محجور را ندارد.

۸۸۴- هر گاه یکی از اولیای قهری طفل محجور شود …..

۱- مدعی العموم می‌تواند برای طفل قیم معین کند.

۲- مدعی العموم می‌تواند برای طفل وصی معین کند.

۳- مدعی العموم مکلف است برای طفل قیم معین کند.

۴- مدعی العموم حق دخالت در امور محجور را ندارد.

۸۸۵- تکلیف مقرر در ماده ۱۱۸۵ «هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است قیمی برای طفل معین کند» در موردی است که….

۱- طفل ولی قهری دیگر نداشته باشد.

۲- طفل وصی نداشته باشد.

۳- طفل ولی قهری دیگر یا وصی نداشته باشد.

۴- طفل مادر نداشته باشد.

۸۸۶- با وجود ولی یا وصی …..

۱- دادستان حق دخالت در امور محجور را ندارد.

۲- دادگاه حق دخالت در امور محجور را ندارد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- دادستان و دادگاه حق دخالت در امور محجور را دارند.

۸۸۷- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویّه موجود باشد …..

۱- حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

۲- مدعی العموم مکلف است قیمی برای طفل معین کند.

۳- مدعی العموم مکلف است برای طفل وصی معین کند.

۴- مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد.

۸۸۸- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد……………. مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد.

۱- حاکم                 ۲- قاضی

۳- مدعی العموم                ۴- بازرس

۸۸۹- در چه مواردی مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات ولی قهری را بخواهد؟

۱- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد.

۲- در مواردی که عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل معلوم شود.

۳- در مواردی که ولی قهری بواسطه کبر سن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۸۹۰- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد، مدعی العموم …..

۱- می‌تواند از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد.

۲- مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به  عملیات او را بخواهد.

۳- می‌تواند از محکمه تجدید نظر رسیدگی به عملیات او را بخواهد.

۴- مکلف است از محکمه تجدیدنظر رسیدگی به عملیات او را بخواهد.

۸۹۱- در صورتی که عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل در محکمه ثابت شود …..

۱- حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

۲- حاکم مکلف است قیمی برای طفل معین کند.

۳- مدعی العموم مکلف است برای طفل وصی معین کند.

۴- ولی از سمت ولایت منعزل می‌شود.

۸۹۲- هر گاه یکی از اولیای قهری بواسطه غیبت نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند …..

۱- حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی  و اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

۲- حاکم مکلف است قیمی برای طفل معین کند.

۳- حاکم مکلف است امینی به ولی منضم کند.

۴- ولی دیگر عهده‌دار تصدی و اداره اموال مولی علیه خواهد بود.

۸۹۳- در کدام یک از موارد ذیل حاکم یک نفر امین برای تصدی و اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد؟

۱- هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند.

۲- هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه حبس نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند.

۳- هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه پیری نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند.

۴- هر سه مورد

۸۹۴- هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند …..

۱- حاکم یک نفر امین برای تصدی و اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد ولو اینکه ولی کسی را از طرف خود معین کرده باشد.

۲- حاکم یک نفر امین برای تصدی و اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد مگر اینکه ولی کسی را از طرف خود معین کرده باشد.

۳- ولایت ولی ساقط می‌شود و حاکم یک نفر را به سمت وصی جایگزین او می‌کند.

۴- ولایت ولی ساقط می‌شود و حاکم یک نفر را به سمت قیم جایگزین او می‌کند.

۸۹۵- هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه حبس نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند حاکم یک نفر امین به پیشنهاد ……………. برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

۱- وصی طفل                    ۲- قیم طفل

۳- مدعی العموم                ۴- مادر طفل

۸۹۶- هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند حاکم یک نفر امین برای تصدی و اداره اموال مولی علیه ……………. معین خواهد کرد.

۱- به طور دایم                      ۲- موقتاً

۳- برای یک سال                ۴- گزینه ۲ و ۳

۸۹۷- اختیار امین در موردی که ولی به دلیل غیبت به امور مولی علیه رسیدگی نمی‌کند …..

۱- محدود است و به تنهایی نمی‌تواند درباره امور او تصمیم بگیرد.

۲- وسیع است و به تنهایی می‌تواند درباره امور او تصمیم بگیرد.

۳- محدود است و به ولی ضم می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۸۹۸- در فرضی که دلیل ناتوانی ولی در اداره اموال مولی علیه ضعف جسمی او است …..

۱- امین به ولی ضم می‌شود.

۲- امین به تنهایی می‌تواند درباره امور مولی علیه تصمیم بگیرد.

۳- اختیار امین وسیع است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۸۹۹- اختیار امین در کدام یک از موارد ذیل وسیع است و به تنهایی می‌تواند تصمیم بگیرد؟

۱- در موردی که ولی به دلیل غیبت به امور مولی علیه رسیدگی نمی‌کند.

۲- در موردی که ولی به دلیل حبس به امور مولی علیه رسیدگی نمی‌کند.

۳- در موردی که ولی به دلیل پیری به امور مولی علیه رسیدگی نمی‌کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۹۰۰- اختیار امین در کدام یک از موارد ذیل محدود است و به ولی ضم می‌شود؟

۱- در موردی که ولی به دلیل ضعف جسمی به امور مولی علیه رسیدگی نمی‌کند.

۲- در موردی که ولی به دلیل پیری به امور مولی علیه رسیدگی نمی‌کند.

۳- در موردی که ولی به دلیل غیبت به امور مولی علیه رسیدگی نمی‌کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

 

 

پاسخنامه:

 

 

۸۰۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۷۲ ق.م

۸۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۴ و ۲ماده ۱۱۷۲ ق.م

۸۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۳ ق.م

۸۰۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۳ ق.م

۸۰۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۳ ق.م

۸۰۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۴ ق.م

۸۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۴ ق.م

۸۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۴ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۸۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۴ ق.م

۸۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۵ ق.م

۸۱۱- گزینه ۲  صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۵ ق.م

۸۱۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۶ ق.م

۸۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۶ ق.م

۸۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۷۶ ق.م

۸۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۶ ق.م

۸۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۶ ق.م

۸۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۶ ق.م

۸۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۶ ق.م

۸۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ و۱ ماده ۱۱۷۶ ق.م

۸۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۷ ق.م

۸۲۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۷۷ ق.م

۸۲۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۸ ق.م

۸۲۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۱۷۸ و ۱۱۷۷ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۱۱۷۸ ق.م

۸۲۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۸ ق.م

۸۲۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۷۸ ق.م

۸۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۷۹ ق.م

۸۲۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۷۹ ق.م

۸۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۷۹ ق.م

۸۲۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۰ ق.م

۸۳۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۰ ق.م

۸۳۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۰ ق.م

۸۳۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۰ ق.م

۸۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۱ ق.م

۸۳۴- گزینه ۲ صحیح است.

۸۳۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۱ ق.م

۸۳۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۰ ق.م

۸۳۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۲ ق.م

۸۳۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۲ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۸۳۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۲ ق.م

۸۴۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۲ ق.م

۸۴۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۱ ق.م

۸۴۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۴۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۴۶- گزینه  ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۴۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۶۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶  ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۶۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۶۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۶۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۶۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۱۱۸۳ ق.م

۸۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۶۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۶۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۸۴ ق.م

۸۷۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۵ ق.م

۸۸۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۵ ق.م

۸۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۵ ق.م

۸۸۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۵ ق.م

۸۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۵ ق.م

۸۸۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۵ ق.م

۸۸۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۵ ق.م

۸۸۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۵ ق.م

۸۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۶ ق.م

۸۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۶ ق.م

۸۸۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۶ ق.م

۸۹۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۶ ق.م

۸۹۱- گزینه  ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۶ ق.م

۸۹۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۷ ق.م

۸۹۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۷ ق.م

۸۹۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۷ ق.م

۸۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۷ ق.م

۸۹۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۷ ق.م

۸۹۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۷ ق.م

۸۹۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۷ ق.م

۸۹۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۷ ق.م

۹۰۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۷ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟