تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۵
۹۴ شنبه ۲۷ تیر

۹۰۱- در فرضی که دلیل ناتوانی ولی در اداره اموال مولی علیه ضعف جسمی او است امین ……………. او محسوب می‌شود.

۱- قائم مقام                        ۲- معاون

۳- جانشین                     ۴- گزینه ۲ و ۳

۹۰۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- تنها پدر می‌تواند برای اولاد خود وصی معین کند.

۲- تنها جد پدری می‌تواند برای اولاد خود وصی معین کند.

۳- هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود وصی معین کند.

۴- هیچکدام

۹۰۳- هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند ….. برای اولاد خود وصی معین کند.

۱- بعد از وفات دیگری          ۲- قبل از وفات دیگری

۳- قبل یا بعد از وفات دیگری         ۴- هیچکدام

۹۰۴- تعیین وصی توسط پدر با وجود جد پدری چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل است.

۲- نافذ است.

۳- غیرنافذ است.

۴- در زمان زنده بودن جد پدری غیر نافذ و بعد از فوت وی نافذ می‌شود.

۹۰۵- هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری …………… برای اولاد خود وصی معین کند.

۱- مکلف است                   ۲- می‌تواند

۳- نمی‌تواند                   ۴- با اذن دادگاه می‌تواند

۹۰۶- هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود …………… معین کند.

۱- قیم                  ۲-امین

۳- وصی                  ۴- هر سه مورد

۹۰۷- هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری …..

۱- می‌تواند برای اولاد خود وصی معین کند ولو اینکه تحت ولایت او نباشند.

۲- می‌تواند برای اولاد خود وصی معین کند مشروط بر اینکه تحت ولایت او باشند.

۳- مکلف است برای اولاد خود وصی معین کند.

۴- می‌تواند برای اولاد خود قیم معین کند.

۹۰۸- وصی تعیین شده توسط پدر یا جد پدری کدام یک از اختیارات ذیل را می‌تواند دارا باشد؟

۱- نگاهداری و تربیت طفل           ۲ – اداره اموال طفل

۳- گزینه ۱ و ۲                          ۴- هیچکدام

۹۰۹- اختیارات وصی از چه زمانی شروع می‌گردد؟

۱- بعد از فوت پدر

۲- بعد از فوت جد پدری

۳- بعد از فوت پدر یا جد پدری

۴-  بعد از فوت پدر و جد پدری

۹۱۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- پدر می‌تواند با حیات جد پدری برای مولی علیه خود وصی معین کند.

۲- جد پدری می‌تواند با حیات پدر برای مولی علیه خود وصی معین کند.

۳- هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.

۴- هیچیک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.

۹۱۱- دادن حق ایصاء به وصی تعیین شده توسط پدر یا جد پدری چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- قابل فسخ است.

۹۱۲- ممکن است …………… به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

۱- پدر                  ۲- جد پدری

۳- پدر یا جد پدری             ۴- هیچکدام

۹۱۳- پدر یا جد پدری می‌توانند به کسی که به سمت وصایت معین شده است اختیار تعیین …………… بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهند.

۱- قیم                  ۲- وصی

۳- امین                 ۴- هر سه مورد

۹۱۴- در صورتی که حق ایصاء به وصی تفویض نشده باشد …..

۱- او می‌تواند برای بعد از فوت خود وصی تعیین کند.

۲- او نمی تواند برای بعد از فوت خود وصی تعیین کند.

۳- او اصولاً می‌تواند برای بعد از فوت خود وصی تعیین کند.

۴- او اصولاً نمی‌تواند برای بعد از فوت خود وصی تعیین کند.

۹۱۵- در صورتی که حق توکیل به وصی تفویض نشده باشد …..

۱- او می‌تواند برای اجرای وظایفی که به عهده دارد وکیل بگیرد.

۲- او نمی‌تواند برای اجرای وظایفی که به عهده دارد وکیل بگیرد.

۳- او اصولاً می‌تواند برای اجرای وظایفی که به عهده دارد وکیل بگیرد.

۴- او اصولاً‌ نمی‌تواند برای اجرای وظایفی که به عهده دارد وکیل بگیرد.

۹۱۶- انتخاب وصی توسط وصی که حق ایصاء ندارد چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- قابل فسخ است.

۹۱۷- انتخاب وکیل توسط وصی‌ که حق توکیل ندارد چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- قابل فسخ است.

۹۱۸- اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه اقدام نکند …..

۱- وصایت باطل می‌شود.

۲- حاکم ضم امین می‌کند.

۳- منعزل می‌شود.

۴- وصایت قابل فسخ می‌شود.

۹۱۹- در چه صورتی وصی منصوب از طرف ولی قهری منعزل می‌شود؟

۱- در صورتی که به نگاهداری یا تربیت مولی علیه اقدام نکند.

۲- در صورتی که به اداره امور مولی علیه اقدام نکند.

۳- در صورتی که امتناع از انجام وظایف خود نماید.

۴- هر سه مورد

۹۲۰- حکم عزل وصی، …………… است.

۱- اعلامی                ۲- تأسیسی

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۹۲۱- حکم عزل وصی …………… است.

۱- اعلامی                ۲- تأسیسی

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۹۲۲- اثر حکم انعزال وصی …..

۱- ناظر به آینده است.

۲- از تاریخ تحقق امتناع یا کاهلی وصی تحقق می‌یابد.

۳- ناظر به گذشته است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۹۲۳- اثر حکم عزل وصی …..

۱- ناظر به آینده است.

۲- از تاریخ تحقق امتناع یا کاهلی وصی تحقق می‌یابد.

۳- ناظر به گذشته است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۹۲۴- ولی مسلم …………… برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.

۱- می‌تواند                    ۲- نمی‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند               ۴- اصولاً نمی‌تواند

۹۲۵- تعیین وکیل و وصی غیر مسلمان توسط ولی مسلمان برای امور مولی علیه به ترتیب چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است، باطل است.                             ۲- باطل است، نافذ است.

۳- نافذ است، نافذ است.                               ۴- باطل است، باطل است.

۹۲۶- ولی غیر مسلم …………… برای امور مولی علیه خود وصی مسلم معین ‌کند.

۱- می‌تواند                    ۲- نمی‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند               ۴- اصولاً نمی‌تواند

۹۲۷- همین که طفل …………… شد از تحت ولایت خارج  می‌شود.

۱- کبیر                 ۲- رشید

۳- بالغ                ۴- گزینه ۱ و ۲

۹۲۸- در صورتی که طفل بواسطه رشد از تحت ولایت خارج شود و بعداً سفیه گردد …..

۱- حاکم وصی برای او معین می‌کند.

۲- حاکم امینی برای او تعیین می‌کند.

۳- ولایت به حال خود باقی می‌ماند.

۴- حاکم قیمی برای او تعیین می‌کند.

۹۲۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ولایت ولی دایمی می‌باشد.

۲- هیمن که طفل بالغ شد از تحت ولایت خارج می‌شود.

۳- در صورتی که طفل بواسطه رشد از تحت ولایت خارج شود و بعداً مجنون گردد قیمی برای او معین می‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۹۳۰- کدام یک از اشخاص ذیل در زمره اولیای خاص طفل نمی‌باشد؟

۱- پدر

۲- جد پدری

۳- وصی

۴- هر سه در زمره اولیای خاص طفل می باشند.

۹۳۱- کدام یک از اشخاص ذیل در زمره اولیای قهری طفل نمی‌باشد؟

۱- پدر

۲- جد پدری

۳- وصی

۴- هر سه در زمره اولیای قهری طفل می باشند.

۹۳۲- قیم در زمره‌ اولیای …………… طفل می‌باشد.

۱- خاص            ۲- قهری       ۳- گزینه ۱ و ۲       ۴- هیچکدام

 

کتاب نهم: در خانواده

فصل اول: در الزام به انفاق

 

۹۳۳- در روابط بین اقارب فقط اقارب …………… در خط عمودی ملزم به انفاق یکدیگرند.

۱- نسبی                 ۲- سببی

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۹۳۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- تنها اقارب نسبی در خط افقی ملزم به انفاق یکدیگرند.

۲- تنها اقارب نسبی در خط عمودی ملزم به انفاق یکدیگرند.

۳- اقارب نسبی اعم از اینکه در خط عمودی باشند یا افقی ملزم به انفاق یکدیگرند.

۴- اقارب نسبی ملزم به انفاق یکدیگر نمی‌باشند.

۹۳۵- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی……… ملزم به انفاق یکدیگرند.

۱- صعودی                ۲- نزولی

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۹۳۶- اقارب نسبی در خط عمودی …..

۱- مختار به انفاق یکدیگرند.

۲- ملزم به انفاق یکدیگرند.

۳- ملزم به انفاق یکدیگر نمی‌باشند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۹۳۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی نزولی ملزم به انفاق اقارب خط عمودی صعودی هستند.

۲- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی صعودی ملزم به انفاق اقارب خط عمودی نزولی هستند.

۳- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

۴- هیچکدام

۹۳۸- پدر و مادر طبیعی ملزم به انفاق فرزند طبیعی خود …..

۱- نمی‌باشند.                        ۲- برمبنای غرور می‌باشند.

۳- بر مبنای تسبیب می‌باشند.          ۴- گزینه ۲ و ۳

۹۳۹- تعهد به وفای دین طبیعی که مرد به فرزند طبیعی خود دارد …..

۱- به دین حقوقی تبدیل نمی‌گردد.

۲- به دین حقوقی تبدیل می‌گردد مشروط بر آنکه التزام به وفای عهد صریح باشد.

۳- به دین حقوقی تبدیل می‌گردد مشروط بر آنکه التزام به وفای عهد ضمنی باشد.

۴- به دین حقوقی تبدیل می‌گردد خواه التزام به وفای عهد صریح باشد یا ضمنی.

۹۴۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- استناد به تعهد مربوط به نگاهداری از فرزند طبیعی، الزام به انفاق را محدود به موارد تقصیر پدر می‌کند.

۲- استناد به تعهد مربوط به نگاهداری از فرزند طبیعی برای فرزند طبیعی نیز امکان دارد و بمانند مسؤولیت مدنی ویژه مادر نیست.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۴۱- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند الزام متعهد مبنی بر انفاق فرزند طبیعی را از دادگاه بخواهند؟

۱- فرزند طبیعی                ۲- دادستان

۳- سرپرست کودک                ۴- هر سه مورد

۹۴۲- کدام یک از گزینه‌های ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- زندگی مشترک زن و مرد ممکن است اقرار ضمنی به زوجیت تلقی شود.

۲- معرفی زن به عنوان همسر به دیگران ممکن است اقرار ضمنی به زوجیت تلقی شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۴۳- به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست حقوق و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نفقه …………….

۱- نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر می‌باشد.

۲- نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر نمی‌باشد.

۳- اصولاً نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر می‌باشد.

۴-  اصولاً نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر نمی‌باشد.

۹۴۴- بموجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ …………… نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

۱- نگاهداری                   ۲- نفقه

۳- تربیت                ۴- هر سه مورد

۹۴۵- الزام به انفاق از قواعد مربوط به نظم عمومی …..

۱- می‌باشد.                    ۲- نمی‌باشد.

۳- اصولاً‌ می‌باشد.               ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۹۴۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قرارداد خصوصی طرفین می‌تواند الزام به انفاق را از بین ببرد.

۲- صلح طرفین می‌تواند الزام به انفاق را از بین ببرد.

۳- هیچ قرارداد و صلحی نمی‌تواند الزام به انفاق را از بین ببرد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۹۴۷- ابراء از نفقه آینده …..

۱- مؤثر می‌باشد.               ۲- مؤثر نمی‌باشد.

۳- اصولاً مؤثر می‌باشد.          ۴- اصولاً مؤثر نمی‌باشد.

۹۴۸- کسی مستحق نفقه است که …..

۱- ندار بوده ولو اینکه بتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم کند.

۲- ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند.

۳- متمکن از دادن نفقه نباشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۹۴۹- داشتن اعتبار برای وام گرفتن استحقاق نفقه فرد ندار را …..

۱- از بین می‌برد.              ۲- از بین نمی‌برد.

۳- اصولاً از بین می‌برد.         ۴- اصولاً از بین نمی‌برد.

۹۵۰- اگر دختری از شوهر کردن امتناع کند و به خواستگاران شایسته خود پاسخ رد بدهد، این اقدام استحقاق او بر نفقه گرفتن را …..

۱- از بین می‌برد.              ۲- از بین نمی‌برد.

۳- اصولاً از بین می‌برد.         ۴- اصولاً از بین نمی‌برد.

۹۵۱- اگر مستحق نفقه به دستور حاکم برای امرار معاش وام بگیرد …..

۱- خویش دارا باید آن را بپردازد.

۲- خویش دارا ملزم به پرداخت آن نمی‌باشد.

۳- خویش دارا اصولاً باید آن را بپردازد.

۴- خویش دارا اصولاً ملزم به پرداخت آن نمی‌باشد.

۹۵۲- کسی ملزم به انفاق است که …..

۱- متمکن از دادن نفقه باشد هر چند از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.

۲- متمکن از دادن نفقه باشد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.

۳- بر طبق قراردادی خود را متعهد به پرداخت نفقه نموده باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۹۵۳- برای احراز تمکن فرد برای الزام به انفاق …..

۱- باید کلیه تعهدات او در جامعه در نظر گرفته شود.

۲- باید وضع زندگی شخصی او در نظر گرفته شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۵۴- ورشکستگی نفقه دهنده …..

۱- به خودی خود الزام به انفاق را از بین می‌برد.

۲- به خودی خود الزام به انفاق را از بین نمی‌برد.

۳- اصولاً الزام به انفاق را از بین می‌برد.

۴- هیچکدام

۹۵۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند وسایل معیشت خود را فراهم کند.

۲- کسی ملزم به انفاق است که بتواند نفقه بدهد.

۳- ورشکستگی احتمال دارد نتیجه توقف در دیون باشد نه نداشتن تمکن در دادن نفقه

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۹۵۶- نفقه اولاد ابتدائاً بر عهده کیست؟

۱- پدر                  ۲- مادر

۳- اجداد پدری                       ۴- گزینه ۱ و ۳

۹۵۷- پس از فوت پدر، نفقه اولاد بر عهده کیست؟

۱- مادر                 ۲- اجداد پدری

۳- اجداد مادری                ۴- جدات پدری

۹۵۸- در صورتی که اجداد پدری متعدد باشند نفقه اولاد را چگونه می‌پردازند؟

۱- به طور مساوی               ۲- با رعایت الاقرب فالاقرب

۳- با انداختن قرعه                  ۴- هیچکدام

۹۵۹- در صورت نبودن پدر و اجداد پدری، نفقه اولاد بر عهده کیست؟

۱- اجداد مادری                ۲- جدات پدری

۳- مادر                 ۴- جدات مادری

۹۶۰- در صورت نبودن پدر، اجداد پدری و مادر، نفقه اولاد با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهده …………… است.

۱- اجداد مادری                ۲- جدات مادری

۳- جدات پدری                        ۴- هر سه گزینه

۹۶۱- اگر چند نفر از اجداد و جدات واجب النفقه از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را چگونه می‌پردازند؟

۱- به حصه مساوی               ۲- دو به یک اجداد به جدات

۳- با توسل به قاعده قرعه            ۴- دو به یک جدات به اجداد

۹۶۲- در صورت عدم قدرت پدر به انفاق، نفقه اولاد بر عهده…………… می‌باشد.

۱- اجداد پدری                       ۲- اجداد مادری

۳- مادر                 ۴- هر سه گزینه

۹۶۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در صورت نبودن پدر وعدم قدرت اجداد پدری بر انفاق، نفقه اولاد بر عهده مادر است.

۲- در صورت نبودن پدر، اجداد پدری و مادر برای اولاد، اجداد و جدات مادری و جدات پدری با رعایت الاقرب فالاقرب نفقه اولاد را می‌پردازند.

۳- در صورت نبودن پدر و اجداد پدری، نفقه اولاد بر عهده اجداد مادری است.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۹۶۴- اگر یکی از خویشانی که درجه قرابت مساوی با مستحق نفقه دارند به دلیل استنکاف دیگران و ضرورت ناچار شود تمام نفقه را بپردازد …..

۱- حق رجوع به دیگران را به نسبت سهم هر یک دارد.

۲- حق رجوع به دیگران را برای استرداد تمام دین دارد.

۳- حق رجوع به دیگران را ندارد.

۴- اصولاً حق رجوع به دیگران را ندارد.

۹۶۵- در صورتی که بعضی از خویشانی که درجه قرابت مساوی با مستحق نفقه دارند معسر باشند …..

۱- دین آنها بر انفاق به کلی ساقط می‌گردد.

۲- دیگران باید سهم آنان را جبران کنند.

۳- اعسار آنان به خودی خود الزام به انفاق را از بین نمی‌برد.

۴- حاکم سهم آنان را از بیت المال جبران می‌کند.

۹۶۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- خویشاوند معسر از شمار ملزمان به انفاق خارج می‌شود.

۲- خویشاوند ورشکسته از شمار ملزمان به انفاق خارج می‌شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۶۷- اگر یکی از خویشانی که درجه قرابت مساوی با مستحق نفقه دارند تمام نفقه را بپردازد در صورتی حق رجوع به دیگران را دارد که …..

۱- دیگران از پرداخت نفقه استنکاف نموده باشند.

۲- پرداخت نفقه ضرورت داشته باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۶۸- نفقه ابوین بر عهده …………… می‌باشد.

۱- پسر بزرگتر                       ۲- دختر بزرگتر

۳- اولاد                 ۴- کمیته امداد

۹۶۹- نفقه ابوین با رعایت …………… به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

۱- قاعده تساوی                ۲- قاعده الاقرب فالاقرب

۳- قاعده قرعه                       ۴- هر سه مورد

۹۷۰- هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند:

۱- نفقه او را باید اقارب در خط عمودی صعودی بپردازند.

۲- نفقه او را باید اقارب در خط عمودی نزولی بپردازند.

۳- نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند.

۴- هیچکدام

۹۷۱- اگر مستحق نفقه پدر، مادر و اولاد مع الواسطه داشته باشد نفقه او را باید:

۱- پدر او تأدیه کند.

۲- پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند.

۳- مادر او تأدیه کند.

۴- پدر و مادر او متساویاً تأدیه کنند.

۹۷۲- اگر مستحق نفقه پدر، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید:

۱- پدر او تأدیه کند.

۲- پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند.

۳- مادر او تأدیه کند.

۴- پدر و مادر او متساویاً تأدیه کنند.

۹۷۳- اگر مستحق نفقه مادر و اولاد مع الواسطه داشته باشد نفقه او را باید …..

۱- مادر او تأدیه کند.

۲- اولاد او تأدیه کنند.

۳- مادر و اولاد او تأدیه کنند.

۴- حاکم از بیت المال تأدیه کند.

۹۷۴- اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقه او را باید …..

۱- مادر او تأدیه کند.               ۲- اولاد او تأدیه کنند.

۳- مادر و اولاد او تأدیه کنند.       ۴-هیچکدام

۹۷۵- اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد …………… بدهند.

۱- به نسبت سهم الارث

۲- متساویاً

۳- به نسبت دو به یک مادر به اولاد

۴- به نسبت دو به یک اولاد به مادر

۹۷۶- اگر مستحق نفقه پدر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید …..

۱- پدر تأدیه کند.

۲- اولاد تأدیه کنند.

۳- پدر و اولاد به نسبت سهم الارث خود تأدیه کنند.

۴- پدر و اولاد متساویاً تأدیه کنند.

۹۷۷- اگر مستحق نفقه اجداد پدری، اجداد مادری و مادر داشته باشد نفقه او را باید ……………

۱- اجداد پدری تأدیه کنند.           ۲- مادر تأدیه کند.

۳- اجداد مادری تأدیه کنند.          ۴- همگی متساویاً تأدیه کنند.

۹۷۸- اگر اقارب واجب النفقه، متعدد باشند ……………

۱- منفق باید نفقه همه آنها را بدهد مگر اینکه به اندازه همه آنها تمکن مالی نداشته باشد.

۲- منفق باید نفقه اقارب در خط عمودی  نزولی را بپردازد.

۳- منفق باید نفقه اقارب در خط عمودی صعودی را بپردازد.

۴- منفق باید نفقه همه آنها را بدهد ولو اینکه به اندازه همه آنها تمکن مالی نداشته باشد.

۹۷۹- اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد …..

۱- اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

۲- اقارب در خط عمودی صعودی مقدم بر اقارب در خط عمودی نزولی خواهند بود.

۳- الزام به انفاق به طور کلی ساقط می‌شود.

۴- اقارب در خط افقی مقدم بر اقارب  در خط عمودی خواهند بود.

۹۸۰- اگر اقارب واجب النفقه پدر، مادر و اولاد بلافصل باشند منفق باید …..

۱- نفقه پدر را تأدیه کند.           ۲- نفقه مادر را تأدیه کند.

۳- نفقه اولاد را تأدیه کند.          ۴- نفقه هر سه را تأدیه کند.

۹۸۱- در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر ……..

۱- اقارب در خط عمودی صعودی مقدم بر سایرین خواهند بود.

۲- اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر سایرین خواهند بود.

۳- زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

۴- اقارب در خط افقی مقدم بر سایرین خواهند بود.

۹۸۲- کدام یک از موارد ذیل جزو نفقه اقارب محسوب نمی‌گردد؟

۱- مسکن

۲- البسه

۳- غذا

۴- هر سه مورد جزو نفقه اقارب محسوب می‌گردند.

۹۸۳- برای تأدیه نفقه اقارب کدام یک از موارد ذیل می‌بایست در نظر گرفته شود؟

۱- میزان نیاز و حاجت مستحق نفقه

۲- درجه استطاعت منفق

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۸۴- ماده ۱۲۰۴ ق.م «نفقه اقارب عبارت است از: مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت» جنبه …………… دارد.

۱- انحصاری                    ۲- تمثیلی

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۹۸۵- کدام یک از موارد ذیل جزو نفقه اقارب محسوب نمی‌گردد؟

۱- هزینه بهداشت و درمان

۲- هزینه رفت و آمد

۳- هزینه سوخت

۴- هر سه مورد جزو نفقه اقارب محسوب می‌گردند.

۹۸۶- اگر منفق غایب باشد …..

۱- دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب در اختیار آنها قرار دهد.

۲- دادگاه تا مشخص شدن وضعیت غایب نفقه افراد واجب النفقه را نمی‌دهد.

۳- دادگاه تا صدورحکم موت فرضی غایب نفقه افراد واجب‌النفقه را نمی‌دهد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۹۸۷- چنانچه منفق از پرداخت نفقه استنکاف نماید …..

۱- دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از  اموال مستنکف در اختیار آنها قرار دهد.

۲- می‌توان تقاضای الزام او به پرداخت نفقه را از دادگاه خواستار شد.

۳- دادگاه وی را در ازاء هر روز تأخیر در پرداخت به جریمه مالی محکوم می‌نماید.

۴- هیچکدام

۹۸۸- اگر منفق غایب باشد دادگاه …………… با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب در اختیار آنها قرار دهد.

۱- ملزم است.                        ۲- می‌تواند

۳- نمی‌تواند                   ۴- اصولاً ملزم است.

۹۸۹- اگر منفق از پرداخت نفقه استنکاف نماید دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از …………… در اختیار آنها قرار دهد.

۱- بیت المال                        ۲- اموال مستنکف

۳- اموال همسر مستنکف          ۴- صندوق دادگستری

۹۹۰- در صورت استنکاف منفق از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او …..

۱- دادگاه باید با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال مستنکف در اختیار آنها قرار دهد.

۲- دادگاه وی را در ازای هر روز تأخیر در پرداخت به جریمه مالی محکوم می‌نماید.

۳- دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال مستنکف در اختیار آنها قرار دهد.

۴- دادگاه وی را به حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

۹۹۱- اگر منفق غایب باشد و اموال وی در اختیار نباشد……………

۱- دادگاه تا مشخص شدن وضعیت غایب یا صدور حکم موت فرضی او نفقه افراد واجب النفقه را نمی‌دهد.

۲- همسر وی با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را بپردازد.

۳- هر شخصی با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را بپردازد.

۴- گزینه ۲ یا ۳

۹۹۲- در صورتی که اموال منفق غایب در اختیار نباشد همسر وی…………… نفقه را بپردازد.

۱- باید                 ۲- می‌تواند

۳- اصولاً ملزم است.             ۴- نمی‌تواند.

۹۹۳- در صورتی که اموال منفق مستنکف از پرداخت نفقه در اختیار نباشد:

۱- همسر وی می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف مطالبه نماید.

۲- همسر وی می‌تواند نفقه را به عنوان عاریه بپردازد و از شخص مستنکف مطالبه نماید.

۳- همسر وی می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد ولی نمی‌تواند از شخص مستنکف مطالبه نماید.

۴- همسر وی می‌تواند نفقه را به عنوان عاریه بپردازد ولی نمی‌تواند از شخص مستنکف مطالبه نماید.

۹۹۴- چنانچه الزام منفق به پرداخت نفقه ممکن نباشد …..

۱- افراد واجب النفقه می‌توانند به مقدار نفقه از اموال مستنکف بردارند.

۲- دادگاه می‌تواند رأساً به مقدار نفقه از اموال مستنکف بردارد.

۳- دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال مستنکف بردارد.

۴- دادگاه منفق را به پرداخت خسارات افراد واجب النفقه محکوم می‌نماید.

۹۹۵- در چه صورتی دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار آنها قرار دهد؟

۱- در صورت غیبت منفق

۲- در صورت استنکاف منفق از پرداخت نفقه

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۹۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زوجه در هیچ صورتی نمی‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند.

۲- زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند.

۳- زوجه اصولاً نمی‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند.

۴- زوجه اصولاً می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند.

۹۹۷- زوجه نسبت به …………… می‌تواند مطالبه نفقه نماید.

۱- گذشته      ۲- آتیه      ۳- گزینه ۱ و ۲            ۴- هیچکدام

۹۹۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اقارب در هیچ صورتی نمی‌توانند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نمایند.

۲- اقارب در هر حال می‌توانند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نمایند.

۳- اقارب اصولاً نمی‌توانند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نمایند.

۴- اقارب اصولاً می‌توانند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نمایند.

۹۹۹- اقارب نسبت به …………… می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

۱- گذشته      ۲- آتیه      ۳- گزینه ۱ و ۲            ۴- هیچکدام

۱۰۰۰- در صورت ورشکستگی شوهر …..

۱- زن برای مطالبه نفقه داخل غرما می‌گردد.

۲- زن برای مطالبه نفقه مقدم بر غرما خواهد بود.

۳- غرما مقدم بر زن خواهند بود.

۴- زن برای مطالبه نفقه اصولاً داخل غرما می‌گردد.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۹۰۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۷ ق.م

۹۰۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۸ ق.م

۹۰۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۸ ق.م

۹۰۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۸ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۱۱۸۹ ق.م

۹۰۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۸ ق.م

۹۰۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۸ ق.م

۹۰۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۸ ق.م

۹۰۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۸ ق.م

۹۰۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۸ ق.م

۹۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸۹ ق.م

۹۱۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۰ ق.م

۹۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۰ ق.م

۹۱۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۰ ق.م

۹۱۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۰ ق.م

۹۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۰ ق.م

۹۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۰ ق.م

۹۱۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۰ ق.م

۹۱۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۱ ق.م

۹۱۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۱ ق.م

۹۲۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۱ ق.م

۹۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۱ ق.م

۹۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۱ ق.م

۹۲۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۱ ق.م

۹۲۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۲ ق.م

۹۲۵- گزینه ۱  صحیح است.

۹۲۶- گزینه ۱ صحیح است.

۹۲۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۳ ق.م

۹۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۳ ق.م

۹۲۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۳ ق.م

۹۳۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۴ ق.م

۹۳۱- گزینه ۳ صحیح است.

۹۳۲- گزینه ۴ صحیح است.

۹۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۳۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۳۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۳۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۳۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۳۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۴۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۴۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۴۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۴۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۴۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۵  ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۹۶ ق.م

۹۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۷ ق.م

۹۴۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۷ ق.م

۹۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۹۷ ق.م

۹۵۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۷ ق.م

۹۵۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۸ ق.م

۹۵۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۸ ق.م

۹۵۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۸ ق.م

۹۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۸ ق.م

۹۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۵۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۵۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۶۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۶۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۶۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۶۴- گزینه ۱  صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۶۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۶۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۸ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۶۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۶۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۰ ق.م

۹۶۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۰ ق.م

۹۷۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۱ ق.م

۹۷۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۱ ق.م

۹۷۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۱ ق.م

۹۷۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۱ ق.م

۹۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۱ ق.م

۹۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۱ ق.م

۹۷۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۱ ق.م

۹۷۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۹۹ ق.م

۹۷۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۲ ق.م

۹۷۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۲ ق.م

۹۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۲ ق.م

۹۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۳ ق.م

۹۸۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۴ ق.م

۹۸۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۴ ق.م

۹۸۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۰۴ ق.م

۹۸۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۰۴ ق.م

۹۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۸۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۸۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۸۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۹۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۹۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۹۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۹۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۵ ق.م

۹۹۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م

۹۹۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م

۹۹۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م

۹۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م

۱۰۰۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰۶ ق.م



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 3 ؟