تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۳۵
۹۴ جمعه ۲۶ تیر

۳۰۱- اگر اختیار تعیین مهر به شخص ثالثی داده شود ……….

 

۱- هر یک از طرفین حق عزل او را دارد.

۲- هیچ یک از طرفین حق عزل او را ندارد.

۳- هیچ یک از طرفین حق عزل او را ندارد مگر اینکه بر این امر تراضی نمایند.

۴- هر یک از طرفین حق عزل او را دارد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

۳۹۹- هرگاه زن بدلیل عذر موجه از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ………

۱- مستحق نفقه نخواهد بود.

۲- مستحق نفقه خواهد بود.

۳- مستحق مهر نخواهد بود.

۴- مستحق نفقه خواهد بود مشروط بر اینکه عذر خود را ثابت کند.

۴۰۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- امتناع زن از ایفای وظایف زناشویی، نشوز نام دارد.

۲- نشوز مانع استقرار نفقه می‌باشد.

۳- تعیین نیازهای مادی هر زندگی با عرف است.

۴- امتناع زن از رفتن به خانه شوهر به دلیل خوف بدنی، نشوز می‌باشد.

۱- هر یک از طرفین حق عزل او را دارد.

۲- هیچ یک از طرفین حق عزل او را ندارد.

۳- هیچ یک از طرفین حق عزل او را ندارد مگر اینکه بر این امر تراضی نمایند.

۴- هر یک از طرفین حق عزل او را دارد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

۳۰۲- تراضی زن و شوهر نسبت به تفویض اختیار مهر به شخص ثالث ……….

۱- در رابطه بین آنان کامل است و اراده داور در آن اثر ندارد.

۲- در رابطه بین آنان کامل است ولی اراده داور در آن اثر دارد.

۳- در رابطه بین آنان کامل نیست و اراده داور در آن اثر دارد.

۴- در رابطه بین آنان کامل نیست و اراده داور نیز در آن اثر ندارد.

۳۰۳- اگر شخص ثالث از قبول سمتی که به او تفویض شده است امتناع کند ………..

۱- اختیار تعیین مهر با دادگاه است.

۲- اختیار تعیین مهر با زوج است.

۳- اختیار تعیین مهر با زوجه است.

۴- اختیار تعیین مهر با دادگاه است مگر اینکه تراضی به داوری دیگر شود.

۳۰۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- شخص ثالث که برای تعیین مهر در نظر گرفته شده داور دو طرف است.

۲- اثر تراضی زن و شوهر نسبت به ثالث منوط به قبول او نمی‌باشد.

۳- در صورتی که اختیار تعیین مهر به ثالث داده شود وی می‌تواند مهر را هر قدر که بخواهد تعیین کند.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۳۰۵- اگر شخص ثالث از قبول سمتی که به او تفویض شده است امتناع ورزد اختیار تعیین مهر با دادگاه است مگر اینکه:

۱- تراضی به داوری دیگر شود. ۲- مهرالمسمی تعیین شود.

۳- گزینه ۱ یا ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۰۶- اگر شخص ثالث پیش از تعیین مهر بمیرد:

۱- اختیار تعیین مهر با دادگاه است.

۲- اختیار تعیین مهر با دادگاه نمی‌باشد.

۳- اصولاً اختیار تعیین مهر با دادگاه است.

۴- اصولاً اختیار تعیین مهر با دادگاه نمی‌باشد.

۳۰۷- در کدام یک از گزینه‌های ذیل اختیار تعیین مهر با دادگاه نمی‌باشد؟

۱- اگر شخص ثالث از قبول سمتی که به او تفویض شده است امتناع ورزد.

۲- اگر شخص ثالث پیش از تعیین مهر بمیرد.

۳- اگر شخص ثالث پیش از تعیین مهر مجنون شود.

۴- در هر سه گزینه اختیار تعیین مهر با دادگاه می‌باشد.

۳۰۸- مهری که ثالث معین می‌کند اوصاف …….. را دارد.

۱- مهر المسمی                                          ۲- مهرالمثل

۳- مهرالمتعه                                              ۴- هیچکدام

۳۰۹- اگر اختیار تعیین مهر به شخص ثالثی داده شده باشد ولی پیش از نزدیکی طلاق واقع شود ……….

۱- زن مستحق مهری نخواهد بود.

۲- زن مستحق نصف مهر تعیین شده توسط ثالث می باشد.

۳- زن مستحق تمام مهر می‌باشد.

۴- زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۳۱۰- در صورتی که نکاح بوسیله طلاق منحل شود ………

۱- اختیار شخص ثالث در تعیین مهر از بین می‌رود.

۲- اختیار شخص ثالث باقی می‌ماند و او می‌تواند میزان مهر را بر طبق اختیاری که به او داده شده است تعیین کند.

۳- اختیار شخص ثالث در تعیین مهر اصولاً از بین می‌رود.

۴- اختیار شخص ثالث در تعیین مهر از بین نمی‌رود مگر اینکه یکی از طرفین او را عزل کند.

۳۱۱- در کدام یک از موارد ذیل اختیار شخص ثالث در تعیین مهر زایل می‌شود؟

۱- در صورت انحلال نکاح بوسیله طلاق

۲- در صورت انحلال نکاح بوسیله فسخ

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۱۲- اگر ثالث بعد از نزدیکی زن و شوهر و پیش از تعیین مهر بمیرد …..

۱- زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۲- زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود.

۳- تعیین مهر توسط دادگاه انجام می‌شود.

۴- زن مستحق مهری نخواهد بود.

۳۱۳- اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود ……….

۱- زن می‌تواند مهر را هر قدر که بخواهد معین کند.

۲- زن نمی‌تواند بیشتر از مهر المثل معین نماید.

۳- زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمتعه معین نماید.

۴- گزینه ۲ و ۳

۳۱۴- برای تعیین مهر المسمی ……….

۱- باید شأن و وضعیت زن در نظر گرفته شود.

۲- باید وضعیت مرد از جهت غنا و فقر در نظر گرفته شود.

۳- باید توافق طرفین در نظر گرفته شود.

۴- باید شأن و وضعیت زن و مرد در نظر گرفته شود.

۳۱۵- برای تعیین مهرالمثل باید ……….

۱- شأن و وضعیت زن در نظر گرفته شود.

۲- وضعیت مرد از جهت غنا و فقر در نظر گرفته شود.

۳- توافق طرفین در نظر گرفته شود.

۴- وضعیت زن و مرد از حیث غنا و فقر در نظر گرفته شود.

۳۱۶- برای تعیین مهرالمثل باید ……….

۱- حال زن از حیث شرافت خانوادگی در نظر گرفته شود.

۲- وضعیت زن نسبت به اماثل و اقران و اقارب در نظر گرفته شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۱۷- هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد؟

۱- زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

۲- زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

۳- زن مستحق تمام مهرالمسمی می‌باشد.

۴- زن مستحق نصف مهرالمسمی می‌باشد.

۳۱۸- هرگاه شوهری که تمام مهر را به زن خود داده قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد:

۱- حق دارد نصف مهر را عیناً استرداد کند.

۲- حق استرداد نصف مهر را ندارد.

۳- حق دارد نصف مهر را مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

۴- حق دارد نصف مهر را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

۳۱۹- مقصود از مهر در ماده ۱۰۹۲ «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود» کدام یک از موارد ذیل صحیح می باشد؟

۱- مهر المسمی                                          ۲- مهرالمثل

۳- مهرالمتعه                                              ۴- هر سه مورد

۳۲۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- پیش از طلاق نمی‌توان زن را مالک تمام مهر دانست.

۲- وقوع طلاق شرط انحلال ملکیت نیمی از مهر برای زن غیر مدخوله است.

۳- پیش از وقوع نزدیکی نمی‌توان زن را مالک تمام مهر دانست.

۴- هیچکدام.

۳۲۱- در صورتی که زن، شوهر را از مهر ابراء کرده باشد و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود ……….

۱- شوهر مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.

۲- شوهر مستحق نیمی از مهرالمثل خواهد بود.

۳- شوهر مستحق کل مهریه خواهد بود.

۴- شوهر مستحق چیزی نخواهد بود.

۳۲۲- اگر زن ذمه شوهر را در برابر عوضی که در روابط مالی زوجین عاید زن شده ابراء کند و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود ……….

۱- شوهر حق دارد نیمی از مهر المسمی را استرداد کند.

۲- شوهر حق دارد نیمی از مهرالمثل را استرداد کند.

۳- شوهر حق دارد تمام مهر را استرداد کند.

۴- شوهر حق استرداد مهر را ندارد.

۳۲۳- هرگاه معادل مهر در برابر طلاق خلع به مرد تملیک شود و طلاق قبل از نزدیکی باشد ……….

۱- شوهر استحقاق گرفتن تمام مهر را بعد از طلاق دارد.

۲- شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهر را بعد از طلاق دارد.

۳- شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهرالمثل را دارد.

۴- شوهر مستحق چیزی نخواهد بود.

۳۲۴- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق ………. است.

۱- مهر المسمی                                          ۲- مهرالمثل

۳- مهر المتعه                                             ۴- هیچکدام

۳۲۵- مهرالمتعه مهری است که در نکاح ………. تعیین می‌شود.

۱- دایم                                                     ۲- منقطع

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۲۶- زوجه در صورتی مستحق مهر المتعه است که ……….

۱- مهر در عقد نکاح تعیین ولی مهریه مالیت نداشته باشد.

۲- مهر در عقد ذکر نشده باشد و طلاق پس از نزدیکی واقع شود.

۳- مهر در عقد ذکر نشده باشد و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود.

۴- مهر در عقد ذکر نشده باشد اعم از اینکه طلاق پیش از نزدیکی یا بعد از آن واقع شود.

۳۲۷- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق چه مهری خواهد بود؟

۱- مهر المسمی

۲- مهر المتعه

۳- مهر المثل

۴- زن مستحق هیچ مهری نخواهد بود.

۳۲۸- مهر المتعه عبارت است از:

۱- مقدار مالی که در صورت وقوع طلاق توسط مرد علاوه بر مهر‌المسمی باید به زن پرداخت.

۲- مهریه‌ای که مرد باید در نکاح متعه بپردازد.

۳- مقدار مالی که در صورت نبودن مهر المسمی به فراخور وضع مالی مرد باید پرداخته شود.

۴- هیچکدام

۳۲۹- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از ………. زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۱- نزدیکی                                                 ۲- تعیین مهر

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۳۰- برای تعیین مهر المتعه باید ………

۱- شأن و وضعیت زن در نظر گرفته شود.

۲- حال مرد از حیث غنا و فقر در نظر گرفته شود.

۳- توافق طرفین در نظر گرفته شود.

۴- وضعیت زن و مرد از حیث غنا و فقر در نظر گرفته شود.

۳۳۱- برای تعیین مهرالمتعه حال، مرد از حیث ……… ملاحظه می‌شود.

۱- شرافت خانوادگی                                   ۲- غنا و فقر

۳- میزان تحصیلات                                   ۴- هر سه مورد

۳۳۲- در نکاح ……… عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.

۱- دایم                                                     ۲- منقطع

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۳۳- کدام یک از گزینه‌های ذیل صحیح می باشد؟

۱- مهر السنه همان مهر المسمی است.

۲- عدم ذکر مهر در عقد دایم موجب بطلان عقد است.

۳- در نکاح دایم مهر نبایستی از یک میزان متعارف فراتر رود.

۴- هیچکدام

۳۳۴- در نکاح منقطع، موت زن در اثنای مدت ………

۱- موجب سقوط کل مهر می‌شود.

۲- موجب سقوط نصف مهر می‌شود.

۳- موجب سقوط مهر نمی‌شود.

۴- اصولاً موجب سقوط مهر می‌شود.

۳۳۵- کدام یک از موارد ذیل موجب سقوط مهر در ازدواج موقت می‌شود؟

۱- موت زن در اثنای مدت                           ۲- عدم نزدیکی شوهر با زن

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۳۶- در نکاح منقطع هرگاه شوهر بعد از نزدیکی مدت باقی مانده از نکاح را ببخشد باید ……….

۱- نصف مهر را بدهد.                                ۲- کل مهر را بدهد.

۳- مهر المثل بدهد.                                     ۴- مهر المتعه بدهد.

۳۳۷- در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد ………

۱- زن مستحق مهری نمی‌باشد.

۲- زن مستحق نصف مهر می‌باشد.

۳- زن مستحق کل مهر می‌باشد.

۴- زن مستحق مهر المتعه می‌باشد.

۳۳۸- در نکاح منقطع مهر نسبت به تمکین در سراسر مدت ………..

۱- تجزیه می‌گردد.                                     ۲- تجزیه نمی‌گردد.

۳- اصولاً تجزیه می‌گردد.                           ۴- اصولاً تجزیه نمی‌گردد.

۳۳۹- در صورتی که عقد نکاح باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد …….

۱- زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

۲- زن مستحق کل مهر خواهد بود.

۳- زن مستحق مهر نخواهد بود.

۴- زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

۳۴۰- در صورتی که عقد نکاح …… باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.

۱- دایم                                                     ۲- منقطع

۳- دایم یا منقطع                                         ۴- هیچکدام

۳۴۱- در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ……….

۱- زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

۲- زن مستحق مهر نخواهد بود.

۳- زن مستحق کل مهر خواهد بود.

۴- زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۳۴۲- در صورتی که عقد نکاح باطل بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد ……….

۱- زن حق مهر ندارد.

۲- زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

۳- زن مستحق کل مهر خواهد بود.

۴- زن مستحق مهر المثل خواهد بود مشروط بر اینکه به بطلان نکاح جاهل باشد.

۳۴۳- در صورت جهل زن به فساد نکاح و عدم وقوع نزدیکی ………

۱- زن مستحق مهر المثل است.

۲- زن مستحق مهر نخواهد بود.

۳- زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

۴- زن مستحق کل مهر خواهد بود.

۳۴۴- در صورت علم زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ………

۱- زن حقی بر مهر المثل ندارد.

۲- زن، زانیه محسوب می‌شود.

۳- زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۴۵- در صورتی که جهل زن به فساد نکاح در نتیجه جهل به قانون باشد، ادعای جهل به قانون:

۱- پذیرفته نمی‌شود.                                  ۲- پذیرفته می‌شود.

۳- اصولاً پذیرفته می‌شود.                         ۴- اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

۳۴۶- در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد زن مستحق چه مهری خواهد بود؟

۱- مهر المثل                                              ۲- مهر المتعه

۳- زن مستحق هیچ مهری نیست.                ۴- مهر المسمی

۳۴۷- در صورتی که مهر المسمی مالیت نداشته باشد ………

۱- زن مستحق مهر المتعه خواهد بود.

۲- زن مستحق مهر المسمی که بعداً معلوم می‌شود خواهد بود.

۳- زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

۴- زن مستحق هیچ مهری نیست.

۳۴۸- در صورتی که مهر المسمی ملک غیر باشد ……….

۱- زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

۲- زن مستحق مثل یا قیمت مهر المسمی خواهد بود.

۳- زن مستحق هیچ مهری نیست.

۴- زن مستحق مهر المتعه خواهد بود.

۳۴۹- در صورتی که مهر المسمی ملک غیر باشد و صاحب مال اجازه نماید ………

۱- زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

۲- زن مستحق مثل یا قیمت مهر المسمی خواهد بود.

۳- زن مستحق مهر‌المسمی خواهد بود.

۴- زن مستحق هیچ مهری نیست.

۳۵۰- در صورتی که شوهر قدرت بر تسلیم عین مهر را نداشته باشد زن مستحق چه مهری خواهد بود؟

۱- مهر المثل

۲- مهر المتعه

۳- مثل یا قیمت مهر المسمی

۴- زن مستحق هیچ مهری نخواهد بود.

۳۵۱- در مورد بطلان مهر به دلیل مجهول بودن یا عدم مالکیت، استحقاق زن به گرفتن مهر المثل ……….

۱- منوط به وقوع نزدیکی می‌باشد.

۲- منوط به وقوع نزدیکی نمی‌باشد.

۳- اصولاً  منوط به وقوع نزدیکی می‌باشد.

۴- اصولاً منوط به وقوع نزدیکی نمی باشد.

۳۵۲- در صورت عدم تحقق تراضی در تعیین مهر، زن مستحق ……… است.

۱- مهر‌المثل                                               ۲- مثل یا قیمت مهر المسمی

۳- مهر‌المتعه                                              ۴- مهر‌‌المسمی

۳۵۳- هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود ……….

۱- زن حق مهر ندارد.

۲- زن مستحق نصف مهر است.

۳- زن اصولاً حق مهر ندارد.

۴- زن مستحق مهر المثل است.

۳۵۴- هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهت عنن فسخ شود در این صورت ……….

۱- زن مستحق هیچ مهری نمی‌باشد.

۲- زن مستحق کل مهر می‌باشد.

۳- زن مستحق مهر المثل می‌باشد.

۴- زن مستحق نصف مهر می‌باشد.

۳۵۵- هرگاه عقد نکاح بعد از نزدیکی به جهتی فسخ شود ………

۱- زن مطلقاً حق مهر ندارد.

۲- زن مستحق نصف مهر است.

۳- زن اصولاً حق مهر ندارد.

۴- زن مستحق کل مهر می‌باشد.

۳۵۶- هرگاه مهر در عقد معین نشده باشد و نکاح قبل از نزدیکی در اثر عنن فسخ شود ……….

۱- زن مستحق کل مهرالمسمی می‌باشد.

۲- زن مستحق نصف مهرالمسمی می‌باشد.

۳- زن مستحقق نصف مهر المثل می‌باشد.

۴- زن مستحق کل مهر المثل می‌باشد.

۳۵۷- هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به دلیل تدلیس زن فسخ شود ……..

۱- زن مطلقاً حقی بر مهر ندارد.

۲- زن اصولاً حقی بر مهر ندارد.

۳- زن مستحق نصف مهر المثل است.

۴- زن مستحق نصف مهر المسمی است.

۳۵۸- در صورتی که نکاح قبل از نزدیکی به علت خصاء مرد فسخ شود، زن مستحق دریافت ……….

۱- نصف مهر المسمی می‌باشد.

۲- مهریه نمی‌باشد.

۳- تمامی مهر المسمی می‌باشد.

۴- مهر المثل می‌باشد.

۳۵۹- در صورتی که شوهر بر اثر تدلیس اشخاصی غیر از زوجه عقد نکاح را منعقد سازد ……….

۱- مستحق مطالبه خسارت از آن اشخاص می‌باشد مشروط بر اینکه نکاح فسخ شود.

۲- مستحق مطالبه خسارت از آن اشخاص می‌باشد ولو اینکه نکاح فسخ نشود.

۳- مستحق مطالبه خسارت از زوجه می باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۳۶۰- خسارت ناشی از مهر ……….

۱- قبل از پرداختن آن تحقق می‌یابد.

۲- بعد از پرداختن آن تحقق می‌یابد.

۳- قابل مطالبه نمی‌باشد.

۴- اصولاً بعد از پرداختن آن تحقق می‌یابد.

۳۶۱- خسارت ناشی از تدلیس در نکاح ……….

۱- محدود به التزام به مهر یا پرداختن آن می شود.

۲- محدود به التزام به مهر یا پرداختن آن نمی‌شود.

۳- اصولاً  محدود به التزام به مهر یا پرداختن آن می شود.

۴- محدود به زیانهای مادی می‌شود.

۳۶۲- زیانهای مادی و معنوی ناشی از تدلیس در نکاح در صورتی قابل مطالبه است که:

۱- با فسخ نکاح جبران نشود.

۲- فسخ نکاح برای انسانی متعارف ناممکن یا مشقت بار باشد.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- در هیچ صورتی قابل مطالبه نمی‌باشند.

۳۶۳- هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود …….

۱- زن حق مهر ندارد.

۲- زن حق مطالبه مهر را دارد.

۳- زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد.

۴- زن حق مطالبه نصف مهر را دارد.

۳۶۴- در صورتی که مهر در عقد ذکر نشده باشد و نکاح بعد از نزدیکی فسخ شود ……….

۱- زن مستحق نصف مهر المسمی می‌باشد.

۲- زن مستحق نصف مهر المثل می‌باشد.

۳- زن مستحق کل مهر المسمی می‌باشد.

۴- زن مستحق کل مهر المثل می باشد.

 

فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

 

۳۶۵- حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر در موقعی برقرار می‌شود که ……….

۱- نکاح به طور صحت واقع شده است.

۲- نکاح اعم از صحیح یا غیرصحیح واقع شده است.

۳- نامزدی به طور صحت واقع شده است.

۴- نامزدی اعم از صحیح یا غیرصحیح واقع شده است.

۳۶۶- تکلیف به دادن ………. از تاریخ نکاح شروع می‌شود.

۱- مهر                                                      ۲- نفقه

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۶۷- تراضی برخلاف حقوق و تکالیف زناشویی ………

۱- نافذ می‌باشد.

۲- نافذ نمی‌باشد.

۳- نافذ نمی‌باشد مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.

۴- نافذ می‌باشد مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

۳۶۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- حقوق و تکالیف زناشویی برای ایجاد بایستی موضوع قصد انشاء قرار گیرند.

۲- حقوق و تکالیف زناشویی برای ایجاد بایستی مورد توجه دو طرف قرار گیرد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرند یا دو طرف به آن توجه داشته باشند.

۳۶۹- تکلیف به دادن مهر ………..

۱- از تاریخ نکاح شروع می‌شود مگر اینکه در اثر نشوز تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.

۲- از تاریخ نکاح شروع می‌شود مگر اینکه در اثر طلاق پیش از نزدیکی تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.

۳- از تاریخ نکاح شروع می شود هر چند در اثر عواملی مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۷۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

۲- همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت برقرار می‌شود.

۳- تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود سوء معاشرت است.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۷۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- سوء مباشرت نمی‌تواند مبنای سقوط حق نفقه و طلاق قرار گیرد.

۲- سوء مباشرت می‌تواند مبنای سقوط حق نفقه و یا حتی طلاق قرار گیرد.

۳- سوء مباشرت نمی تواند مبنای طلاق قرار گیرد اما می‌تواند مبنای سقوط حق نفقه قرار گیرد.

۴- سوء مباشرت می‌تواند مبنای طلاق قرار گیرد اما نمی‌تواند مبنای سقوط حق نفقه قرار گیرد.

۳۷۲- کدام یک از موارد ذیل از لوازم حسن معاشرت محسوب می‌گردد؟

۱- سکونت مشترک

۲- رعایت تمایل جنسی همسر

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۷۳- زوجین باید در ………. به یکدیگر معاضدت نمایند.

۱- تشیید مبانی خانواده

۲- تربیت اولاد

۳- تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد

۴- هیچکدام

۳۷۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زن حق دارد بابت خدماتی که در اجرای تکالیف خود در خانواده انجام می‌دهد دستمزد بخواهد.

۲- مرد حق دارد بابت کمک‌هایی که به همسر خود می کند دستمزد بخواهد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچیک از زوجین حق ندارد بابت خدماتی که در اجرای تکالیف خود انجام می دهد دستمزد بخواهد۰

۳۷۵- وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده ……….

۱- می‌باشد.                                               ۲- نمی‌باشد.

۳- اصولاً می‌باشد.                                     ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۳۷۶- در صورتی که زوجه در تشیید مبانی خانواده به همسر خود معاضدت ننماید ………

۱- حق نفقه او ساقط می‌شود.

۲- در صورت عسر و حرج زوج به او حق درخواست طلاق می دهد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۷۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- حقوق از همسران انتظار فداکاری دارد.

۲- رفتاری که با عشق و احترام به کانون خانواده منافات دارد سوء معاشرت محسوب می‌شود.

۳- سکونت مشترک زن و شوهر از لوازم حسن معاشرت است.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۷۸- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص ……… است.

۱- زوجه                                                   ۲- زوج

۳- زوج و زوجه                                         ۴- زوج یا زوجه

۳۷۹- ریاست شوهر بر خانواده ……….

۱- از امور مربوط به نظم عمومی است و شوهر نمی‌تواند به اختیار از موقعیت خود بگذرد.

۲- قاعده تکمیلی محسوب می‌شود و شوهر می‌تواند ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد.

۳- قاعده آمره محسوب می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۳۸۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی.

۲- ریاست شوهر بر خانواده به اجرای حق شخصی شبیه تر است تا به اجرای یک وظیفه اجتماعی.

۳- شوهر باید اختیار خود در ریاست خانواده را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۳۸۱- ریاست شوهر بر خانواده ……….

۱- حق شوهر می‌باشد.                              ۲- تکلیف شوهر می‌باشد.

۳- حق و تکلیف شوهر می‌باشد. ۴- هیچکدام.

۳۸۲- در عقد ………. نفقه زن به عهده شوهر است.

۱- دایم                                                     ۲- منقطع

۳- دایم و منقطع                                         ۴- هیچکدام

۳۸۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمی‌رسد.

۲- تکلیف مرد به دادن نفقه قابل اسقاط است.

۳- قرارداد مخالف تکلیف مرد به دادن نفقه در صورتی که قبل از نکاح منعقد شده باشد صحیح است.

۴- قرارداد مخالف تکلیف مرد به دادن نفقه در صورتی که بعد از نکاح منعقد شده باشد صحیح است.

۳۸۴- شرط انفاق در عقد نکاح منقطع چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است مشروط بر اینکه صریحاً شرط شود.

۲- نافذ است مشروط بر اینکه متبانیاً شرط شود.

۳- نافذ نمی‌باشد.

۴- نافذ است و این شرط ممکن است ناشی از بنای دو طرف باشد یا صریحاً شرط شود.

۳۸۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زوجیت سبب دین مربوط به انفاق و تمکین زن شرط یا مانع آن است.

۲- زوجیت و تمکین زن سبب دین مربوط به انفاق است.

۳- زوجیت و تمکین زن شرط یا مانع دین مربوط به انفاق است.

۴- زوجیت شرط یا مانع دین مربوط به انفاق و تمکین زن سبب آن است.

۳۸۶- در صورتی که بعد از نکاح از شوهر برای نفقه آینده زن ضمانت شود، این ضمانت ………..

۱- نافذ می باشد.                                        ۲- نافذ نمی‌باشد.

۳- اصولاً نافذ می‌باشد.                               ۴- اصولاً نافذ نمی‌باشد.

۳۸۷- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با نفقه زوجه صحیح نیست؟

۱- میزان نفقه بستگی به تمکن و دارائی زوج دارد.

۲- تودیع نفقه بستگی به تمکین زن دارد.

۳- تودیع نفقه بستگی به نوع نکاح دارد.

۴- میزان نفقه بستگی به شئونات و وضعیت خانوادگی زن دارد.

۳۸۸- کدام یک از موارد ذیل جزو نفقه زن محسوب نمی‌شود؟

۱- مسکن

۲- غذا

۳- اثاث البیت

۴- هر سه مورد جزو نفقه زن محسوب می‌شوند.

۳۸۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- گرفتن خادم در هر صورت جزو نفقه زن محسوب می‌شود.

۲- گرفتن خادم در هیچ صورتی جزو نفقه زن محسوب نمی‌شود.

۳- در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض گرفتن خادم جزو نفقه زن محسوب می‌شود.

۴- هیچکدام

۳۹۰- مواردی که در مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی «نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت» احصاء شده است جنبه ………. دارد.

۱- حصری                                               ۲- تمثیلی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۹۱- معیار تعیین میزان نفقه چیست؟

۱- وضع زن در خانواده تشکیل شده از او و شوهر

۲- وضع زن در خانواده پدری‌اش

۳- وضعیت مالی مرد

۴- وضعیت اجتماعی مرد

۳۹۲- مالی که به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده می‌شود و با انتفاع از بین می‌رود ………

۱- ملک زن است.

۲- ملک زن نیست و تنها اذن در انتفاع به او داده می‌شود.

۳- ملک زن است مگر اینکه شوهر خلاف آن را تصریح نماید.

۴- اصولاً ملک زن نیست.

۳۹۳- مالی که به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده می شود و با انتفاع باقی می‌ماند ………

۱- ملک زن است.

۲- ملک زن نیست و تنها اذن در انتفاع به او داده می‌شود.

۳- اگر به عنوان بخشش باشد ملک زن است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۳۹۴- در صورتی که شوهر خانه‌ای را به عنوان نفقه زن فراهم کند، این خانه ………

۱- ملک زن است.

۲- ملک زن نیست و تنها اذن در انتفاع به او داده می شود.

۳- اصولاً ملک زن است.

۴- ملک زن نیست و اذن در انتفاع نیز به او داده نمی‌شود.

۳۹۵- کدام یک از موارد ذیل جزو نفقه و بر عهده شوهر می‌باشد؟

۱- هزینه‌های درمان و داروی زن                 ۲- هزینه‌های نظافت زن

۳- البسه زن                                              ۴- هر سه مورد

۳۹۶- کدام یک از اموال ذیل که به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده می‌شود، ملک زن نمی‌شود؟

۱- اثاث منزل

۲- لباس

۳- زیورهای زنانه

۴- هر سه مورد ملک زن می‌شود.

۳۹۷- هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ……

۱- مستحق مهر نخواهد بود.

۲- مستحق نفقه نخواهد بود.

۳- مستحق مهر و نفقه نخواهد بود.

۴- مستحق مهر و نفقه خواهد بود و شوهر تنها می‌تواند الزام او را به ادای وظایف زوجیت از دادگاه خواستار شود.

۳۹۸- در کدام یک از موارد ذیل زن حقی بر نفقه ندارد؟

۱- اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند.

۲- اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود رابطه جنسی داشته باشد.

۳- اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در اداره

 

 

پاسخنامه:

 

 

۳۰۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۰۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۹ ق. م و زیرنویس ۱ و ۲ آن ماده

۳۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۰۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۰۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۰۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۰۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۱۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۱۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۱۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۰ ق. م

۳۱۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۰ ق. م

۳۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۱ ق. م

۳۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۱ ق. م

۳۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۲ ق. م

۳۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۲ ق. م

۳۱۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۹۲ ق. م

۳۲۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۹۲ ق. م

۳۲۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۹۲ ق. م

۳۲۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۹۲ ق. م

۳۲۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۹۲ ق. م

۳۲۴- گزینه ۱ صحیح است.

۳۲۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۹۳ ق. م

۳۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۳ ق. م

۳۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۳ ق. م

۳۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۹۳ و ۱۰۹۴ ق. م

۳۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۳ ق. م

۳۳۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۴ ق. م

۳۳۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۴ ق. م

۳۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۵ ق. م

۳۳۳- گزینه ۴ صحیح است.

۳۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۶ ق. م

۳۳۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۶ ق. م

۳۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۷ ق. م

۳۳۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۷ ق. م

۳۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۹۶ ق. م

۳۳۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۸ ق. م

۳۴۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۸ ق. م

۳۴۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۹ ق. م

۳۴۲- گزینه ۴ صحیح است.

۳۴۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۸ ق. م

۳۴۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۹۹ ق. م

۳۴۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۹۹ ق. م

۳۴۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۰ ق. م

۳۴۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۰ ق. م

۳۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۰ ق. م

۳۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۰ ق. م

۳۵۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۰ ق. م

۳۵۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۰ ق. م

۳۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۰۰ ق. م

۳۵۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۵۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۵۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۵۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۶۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۶۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۶۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۱ ق. م

۳۶۴- گزینه ۴ صحیح است.

۳۶۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۲ ق. م

۳۶۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۲ ق. م

۳۶۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۲ ق. م

۳۶۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۲ ق. م

۳۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۲ ق. م

۳۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۳ق. م

۳۷۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۳ ق. م

۳۷۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۳ ق. م

۳۷۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۴ ق. م

۳۷۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۴ ق. م

۳۷۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۴ ق. م

۳۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۰۴ ق. م

۳۷۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۱۱۰۳ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۴ ق. م

۳۷۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۵ ق. م

۳۷۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۵ ق. م

۳۸۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۵ ق. م

۳۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۵ ق. م

۳۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۶ ق. م

۳۸۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۶ ق. م

۳۸۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۶ ق. م

۳۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۶ ق. م

۳۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۶ ق. م

۳۸۷- گزینه ۱ صحیح است.

۳۸۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۷ ق. م

۳۸۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۷ ق. م

۳۹۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۷ ق. م

۳۹۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۰۷ ق. م

۳۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۷ ق. م

۳۹۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۷ ق. م

۳۹۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۷ ق. م

۳۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۷ ق. م و زیرنویس ۲ آن ماده

۳۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۷ ق. م

۳۹۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۸ ق. م

۳۹۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۸ ق. م

۳۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۸ ق. م

۴۰۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۷ ق. م و زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۱۱۰۸ ق. م

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 2 ؟

  • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱

    با سلام
    تصحیح شد.

  • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱

    سلام استادعزیزباتشکرازشماکه زحمت سوالات راکشیدیدانشاالله موفق باشید.ببخشیداستاددرسوالات وپاسخنامه حقوق مدنی ۵ شماره ۴ سوال ۳۰۱گزینه هایش مشخص نیست.ضمناسوالات وپاسخنامه مدنی ۵شماره ۸درسایت موجودنیست .ممنون ازپیگیری شما