تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۰۹
۹۴ جمعه ۲۶ تیر

 

۴۰۱- زن برای گرفتن نفقه:

۱- باید تمکین خود را ثابت نماید.

۲- نیازی به اثبات تمکین خود ندارد.

۳- باید رابطه زوجیت را ثابت نماید.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۰۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اثبات نشوز بر عهده شوهر می‌باشد.

۲- اثبات عدم نشوز بر عهده زن می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۰۳- در اختلاف زن و شوهر درباره پرداخت نفقه مدعی چه کسی می‌باشد؟

۱- زوج

۲-  زوجه

۳- زوج مگر اینکه ظاهر زندگی زناشویی و قرائن به سود او باشد.

۴- زوجه مگر اینکه ظاهر زندگی زناشویی و قرائن به سود او باشد.

۴۰۴- اگر زن به علت خوف شرافتی از رفتن به خانه شوهر امتناع کند این امر:

۱- نشوز محسوب می‌شود.

۲- باعث محرومیت زن از نفقه می‌شود.

۳- باعث محرومیت زن از مهر می‌شو.

۴- هیچکدام

۴۰۵- چنانچه زن از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند کدام یک از موارد ذیل عذر موجه برای او محسوب می‌شود و او را از کیفر مدنی محروم ماندن از نفقه معاف می‌سازد؟

۱- خوف بدنی                                           ۲- خوف مالی

۳- خوف شرافتی                                       ۴- هر سه مورد

۴۰۶- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده ……….

۱- بر عهده شوهر است.

۲- اصولاً بر عهده شوهر است.

۳- بر عهده شوهر نیست.

۴- اصولاً بر عهده شوهر نیست.

۴۰۷- اگر عده از جهت ………… باشد زن در زمان عده حق نفقه دارد.

۱- فسخ نکاح                                              ۲- طلاق بائن

۳- طلاق رجعیه                                         ۴- هر سه مورد

۴۰۸- اگر عده از جهت طلاق بائن باشد:

۱- زن حق نفقه ندارد.                 ۲- اصولاً زن حق نفقه ندارد.

۳- زن حق نفقه دارد.                                  ۴- اصولاً زن حق نفقه دارد.

۴۰۹- در صورتی که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد در زمان عده ……….

۱- زن حق نفقه ندارد.

۲- زن حق نفقه ندارد مگر اینکه عده از جهت طلاق رجعیه باشد.

۳- زن حق نفقه دارد.

۴- زن حق نفقه دارد مگر اینکه عده از جهت طلاق بائن باشد.

۴۱۰- چنانچه زن دارای حمل از شوهر خود باشد در زمان عده ……….

۱- حق نفقه ندارد.

۲- حق نفقه دارد مگر اینکه عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد.

۳- حق نفقه ندارد مگر اینکه عده از جهت طلاق رجعیه باشد.

۴- حق نفقه دارد.

۴۱۱- چنانچه زن دارای حمل از شوهر خود باشد تا زمان ………. حق نفقه خواهد داشت.

۱- ختم عده

۲- وضع حمل

۳- وضع حمل مگر اینکه کمتر از مدت عده باشد که در این صورت تا زمان ختم عده

۴- هیچکدام

۴۱۲- نفقه زوجه:

۱- تا زمانی که زوجین در زوجیت یکدیگر می باشند بر عهده شوهر است.

۲- اصولاً تا زمانی که زوجین در زوجیت یکدیگر می‌باشند بر عهده شوهر است.

۳- در صورتی که طلاق رجعی باشد حتی بعد از طلاق در مدت عده نیز بر عهده شوهر است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۱۳- در دوران عده طلاق رجعی:

۱- زن در حکم زوجه است.

۲- زن باید تعلیمات شوهر را درباره زندگی خانوادگی بپذیرد.

۳- زن می تواند از شوهر نفقه بگیرد.

۴- هر سه مورد

۴۱۴- رابطه جنسی زوجین در دوران عده طلاق رجعی پیش از رجوع شوهر………..

۱- مباح نیست مگر اینکه اقدام شوهر حاکی از رجوع باشد.

۲- مباح است.

۳- مباح نیست.

۴- اصولاً مباح است.

۴۱۵- نفقه‌ای که شوهر در زمان عده به زن حامل خود می‌دهد:

۱- برای تأمین گذران و جبران زحمتی که او متحمل می‌شود می باشد.

۲- انفاق به کودک تعبیر می‌شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۱۶- نفقه‌ای که شوهر در زمان عده به زن حامل خود می‌دهد:

۱- بر نفقه اقارب مقدم نمی‌باشد.

۲- بر نفقه اقارب مقدم می‌باشد.

۳- اصولاً بر نفقه اقارب مقدم نمی‌باشد.

۴- اصولاً بر نفقه اقارب مقدم می‌باشد.

۴۱۷- الزام شوهر بر انفاق زن حامل در زمان عده ………

۱- مشروط بر توانایی مالی او می‌باشد.

۲- مشروط بر نداری جنین می‌باشد.

۳- مشروط بر نداری زوجه می باشد.

۴- هیچکدام

۴۱۸- کدام یک از عبارت های ذیل صحیح نمی‌باشد؟

۱- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد.

۲- در طلاق بائن زن در زمان عده حق نفقه ندارد.

۳- مطلقه رجعیه در زمان عده حق نفقه ندارد.

۴- اگر عده از جهت فسخ نکاح باشد، زن حق نفقه ندارد.

۴۱۹- در عده وفات ………

۱- زن حق نفقه دارد.                                  ۲- زن حق نفقه ندارد.

۳- اصولاً زن حق نفقه دارد.                        ۴- اصولاً زن حق نفقه ندارد.

۴۲۰- در موردی که حاکم زن غایب را پیش از صدور حکم موت فرضی طلاق می‌دهد ………

۱- زن عده وفات نگاه می‌دارد و مطلقه رجعیه محسوب می‌شود.

۲- زن عده طلاق نگاه می‌دارد و مطلقه رجعیه محسوب می‌شود.

۳- زن عده وفات نگاه می‌دارد و مطلقه بائن محسوب می‌شود.

۴- زن عده طلاق نگاه می‌دارد و مطلقه بائن محسوب می‌شود.

۴۲۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- زنی که در عده طلاق بائن می‌باشد در صورتی که از شوهر خود حمل داشته باشد تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

۲- زنی که در عده فسخ نکاح می‌باشد در صورتی که از شوهر خود حمل داشته باشد تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

۳- زنی که در عده وفات می‌باشد در صورتی که از شوهر خود حمل داشته باشد تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۲۲- در موردی که حاکم زن غایب را پیش از صدور حکم موت فرضی طلاق می‌دهد:

۱- زن حق گرفتن نفقه را دارد.

۲- زن حق گرفتن نفقه را ندارد.

۳- اصولاً زن حق گرفتن نفقه را دارد.

۴- اصولاً زن حق گرفتن نفقه را ندارد.

۴۲۳- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه ……….

۱- زن می‌تواند به محکمه رجوع و الزام شوهر را به انفاق بخواهد.

۲- زن نمی‌تواند ابتدائاً به محکمه رجوع نماید.

۳- زن می‌تواند به محکمه رجوع و درخواست طلاق نماید.

۴- هیچکدام

۴۲۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

۲- زن می‌تواند برای نفقه آینده نیز الزام شوهر را از دادگاه بخواهد.

۳- برای مطالبه نفقه اثبات تمکین ضروری است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۲۵- در عقد انقطاع ……….

۱- زن حق نفقه ندارد.                 ۲- زن حق نفقه دارد.

۳- اصولاً زن حق نفقه ندارد.                       ۴- اصولاً زن حق نفقه دارد.

۴۲۶- شرط انفاق در عقد انقطاع ………. است.

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                 ۴- غیرقابل استناد

۴۲۷- در عقد انقطاع التزام شوهر بر دادن نفقه ریشه ……….. دارد.

۱- قانونی                                                  ۲- قراردادی

۳- قضایی                                                 ۴- هر سه مورد

۴۲۸- در عقد انقطاع کدام یک از موارد ذیل می تواند حاکی از بنای دو طرف بر انفاق در نکاح باشد؟

۱- سکونت مشترک                                    ۲- مدت نکاح

۳- داشتن فرزند                                         ۴- هر سه مورد

۴۲۹- در صورتی که در عقد انقطاع شوهر نفقه مشروط زن را نپردازد و الزام او نیز ممکن نباشد ………

۱- زن می‌تواند تقاضای جبران خسارت کند.

۲- زن می‌تواند درخواست طلاق از دادگاه نماید.

۳- زن می‌تواند الزام او به بذل مدت را از دادگاه بخواهد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۳۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در عقد انقطاع در صورتی حکم به انفاق داده می‌شود که دو طرف بر آن تراضی کرده باشند.

۲- در عقد انقطاع زن همواره حق نفقه دارد.

۳- در عقد انقطاع در صورتی که شوهر نفقه مشروط زن را نپردازد ابتدائاً باید الزام او به انفاق را از دادگاه درخواست نمود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۳۱- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه:

۱- حق نفقه در ضمن نکاح شرط شده باشد.

۲- عقد مبنی بر انفاق جاری شده باشد.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۴۳۲- زن باید در منزلی سکنی نماید که ……….

۱- شوهر او تعیین می‌نماید.                        ۲- خود او تعیین می‌نماید.

۳- ولی او تعیین می‌نماید.                            ۴- هیچکدام.

۴۳۳- دادن اختیار تعیین منزل به زن ………. می‌باشد.

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                 ۴- قابل فسخ

۴۳۴- اختیار شوهر در تعیین محل سکونت مشترک ………..

۱- از قواعد مربوط به نظم عمومی است و تراضی برخلاف آن باطل می‌باشد.

۲- از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و تراضی برخلاف آن صحیح می‌باشد.

۳- از قواعد آمره محسوب می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۴۳۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شوهر می‌تواند هر جایی را که بخواهد برای محل زندگی مشترک انتخاب نماید.

۲- محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد بنابراین شوهر نمی‌تواند هر جایی را که خواست برای محل زندگی مشترک انتخاب نماید.

۳- شوهر از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۳۶- آیا شوهر می‌تواند زن خود را وادار نماید که با خویشاوندان او در یک محل زندگی کند؟

۱- بله مگر اینکه این امر به قصد اضرار و ایذاء صورت گیرد.

۲- خیر مگر اینکه ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کند.

۳- مطلقاً بله.

۴- مطلقاً خیر.

۴۳۷- امکان تعیین محل سکونت با الزام به سکونت مشترک ………

۱- قابل جمع می‌باشد.

۲- قابل جمع نمی‌باشد.

۳- اصولاً قابل جمع می‌باشد.

۴- اصولاً قابل جمع نمی‌باشد.

۴۳۸- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید.

۲- زن می‌تواند در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید.

۳- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

۴- شوهر باید در منزلی که زن تعیین می‌کند سکنی نماید.

۴۳۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- همسری که حق تعیین مسکن را دارد نمی‌تواند از پذیرفتن دیگری خودداری کند.

۲- همسری که حق تعیین مسکن را ندارد باید به خانه‌ای که دیگری انتخاب کرده است برود.

۳- زوجین نمی‌توانند بعد از عقد اختیار تعیین منزل را به زن واگذار کنند.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۴۰- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر مالی برای زن باشد ……….

۱- زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

۲- زن می‌تواند از دادگاه رفع خوف ضرر مالی را بخواهد.

۳- زن می تواند مسکن علیحده اختیار نماید.

۴- هر سه مورد.

۴۴۱- مادام که زن به علت خوف ضرر مالی از رفتن به منزل شوهر امتناع می نماید ……….

۱- مستحق نفقه نمی‌باشد.

۲- نفقه او بر عهده شوهر می‌باشد.

۳- نفقه او بر عهده ولی وی می‌باشد.

۳- هیچکدام

۴۴۲- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر ………. برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند.

۱- بدنی                                                    ۲- مالی

۳- شرافتی                                                ۴- هر سه مورد

۴۴۳- زنی که به دلیل خوف ضرر بدنی یا مالی مجاز به انتخاب مسکن جداگانه شده است:

۱- در انتخاب مسکن آزاد است و می‌تواند در هر جایی که می‌خواهد سکنی نماید.

۲- در انتخاب مسکن آزاد نیست و باید با تراضی با شوهر خود اختیار مسکن نماید.

۳- در انتخاب مسکن آزاد نیست و باید با حکم دادگاه اختیار مسکن نماید.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۴۴- اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی برای ……… باشد، او می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند.

۱- مرد                                                      ۲- زن

۳- مرد یا زن                                             ۴- هیچکدام

۴۴۵- زن یا شوهر در صورت ضرورت ترک خانه مشترک ………

۱- ضرورتاً باید منتظر تصمیم دادگاه بمانند.

۲- ضرورتی ندارد که منتظر تصمیم دادگاه بمانند.

۳- اصولاً باید منتظر تصمیم دادگاه بمانند.

۴- ضرورتی ندارد که منتظر تصمیم دادگاه بمانند مشروط بر اینکه طرف مقابل راضی باشد.

۴۴۶- اگر محلی که شوهر برای سکونت برگزیده با شؤون زن و زندگی خانوادگی مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند ………

۱- زن می‌تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند.

۲- زن می‌تواند اجبار شوهر بر تغییر محل سکونت را بخواهد.

۳- زن نمی‌تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند والا ناشزه محسوب می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۴۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- بیم ضرر بدنی و مالی و شرافتی تنها عذر موجهی است که زن را از سکونت با شوهر معاف می‌کند.

۲- زن می‌تواند از سکونت مشترک با زن دیگر شوهر امتناع نماید.

۳- شوهر در صورت وجود خوف ضرر بدنی می تواند از دادگاه بخواهد که دستور موقت درباره جدا کردن محل سکنای زن صادر کند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۴۴۸- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر مالی برای زن باشد مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن چگونه معین می‌شود؟

۱- با تراضی طرفین

۲- با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین

۳- با حکم محکمه

۴- با نظر زن

۴۴۹- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی برای زن باشد، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن در صورت عدم تراضی طرفین:

  1. همان منزل شوهر می‌باشد.

۲- توسط محکمه با جلب‌نظر اقربای نزدیک طرفین معین می‌شود.

۳- توسط اقربای نزدیک طرفین معین می شود.

۴- هیچکدام

۴۵۰- مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زنی که بودن او با شوهر متضمن بیم ضرر مالی است و طرفین بر محل سکنای وی تراضی ننموده‌اند و فاقد اقربای نزدیک می‌باشد چگونه معین می‌شود؟

۱- با نظر زن                                             ۲- با نظر شوهر

۳- با نظر محکمه                                        ۴- گزینه ۱ یا ۲

۴۵۱- شوهر ……… زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است منع کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- باید

۳- نمی تواند                                              ۴- اصولاً نمی‌تواند

۴۵۲- شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی ……… باشد منع کند.

۱- مصالح خانوادگی                                   ۲- حیثیات شوهر

۲- حیثیات زن                                           ۴- هر سه مورد

۴۵۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اختیار شوهر در منع زن از شغل خود مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن نمی‌باشد.

۲- تصمیم دادگاه درباره تعیین مسکن زنی که بودن او با شوهر متضمن بیم ضرر مالی است به صورت دستور موقت صادر می شود.

۳- در صورت صدور حکم به منع زن از فعالیت، تمام تعهدات وی در برابر دیگران ابطال می‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۵۴- منع زن از فعالیت خود ……….

۱- نباید از دادگاه خواسته شود.

۲- باید از دادگاه خواسته شود.

۳- اصولاً باید از دادگاه خواسته شود.

۴- اصولاً لازم نیست که از دادگاه خواسته شود.

۴۵۵- اگر شوهر بخواهد زن خود را از پذیرفتن سمت قیمومت منع کند …..

۱- باید تعارض قیمومت با مصالح خانوادگی را در دادگاه اثبات کند.

۲- ضرروت ندارد که تعارض قیمومت با مصالح خانوادگی را در دادگاه اثبات کند.

۳- اصولاً باید تعارض قیمومت با مصالح خانوادگی را در دادگاه اثبات کند.

۴- هیچکدام

۴۵۶- اختیار شوهر در منع زن از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است ……….

۱- محدود به مشاغلی است که زن پس از ازدوج انتخاب نموده است.

۲- محدود به مشاغلی است که زن پیش از ازدواج انتخاب نموده است.

۳- شامل مشاغلی است که زن پیش یا پس از ازدواج انتخاب نموده است.

۴- هیچکدام

۴۵۷- با صدور حکم به منع زن از فعالیت خود، تعهداتی که مربوط به شخص زن به مناسبت حرفه او در برابر دیگران است ……….

۱- ابطال می‌شود.                                      ۲- غیرنافذ می‌شود.

۳- کماکان پا بر جا باقی می‌ماند. ۴- قابل فسخ می‌شود.

۴۵۸- قراردادهایی که زن درباره اموال خود بسته است با صدور حکم به منع زن ………

۱- ابطال می‌شود.

۲- ابطال نمی‌شود مگر اینکه پس از مخالفت شوهر خود امضاء کرده باشد.

۳- ابطال نمی‌شود حتی اگر پس از مخالفت شوهر خود امضاء کرده باشد.

۴- ابطال می‌شود مگر اینکه پس از مخالفت شوهر خود امضاء کرده باشد.

۴۵۹- زن ………. شوهر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت او یا شوهر است منع کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند                                      ۴- اصولاً نمی‌تواند

۴۶۰- چنانچه شوهر در هنگام ازدواج به شغلی که زن پیش از ازدواج داشته است رضایت دهد ………

۱- بعد از ازدواج نمی‌تواند زن خود را از آن شغل منع کند.

۲- بعد از ازدواج می‌تواند زن خود را از آن شغل منع کند.

۳- اصولاً بعد از ازدواج می‌تواند زن خود را از آن شغل منع کند.

۴- اصولاً بعد از ازدواج نمی‌تواند زن خود را از آن شغل منع کند.

۴۶۱- برای بازداشتن زن از تجارتی که از آن منع شده است ……….

۱- دادگاه می تواند زن را زندانی کند.

۲- دادگاه می‌تواند از طریق صدور حکم به جریمه مستمر او را اجبار کند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۶۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شوهر می‌تواند زن خود را از صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است منع کند مگر اینکه با منع او اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد شود.

۲- زن می‌تواند شوهر خود را از صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است منع کند مگر اینکه با منع او اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد شود.

۳- زن یا شوهر می‌توانند همسر خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است منع کنند حتی اگر با منع او اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد شود.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۶۳- خساراتی که با صدور حکم منع زن از فعالیت خود به اشخاص ثالث وارد می‌شود ……….

۱- قابل مطالبه می‌باشند.

۲- قابل مطالبه نمی‌باشند.

۳- اصولاً قابل مطالبه می‌باشند.

۴- قابل مطالبه نمی‌باشند مگر اینکه پس از مخالفت شوهر به بار آمده باشند.

۴۶۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زن مستقلاً نمی‌تواند در دارائی خود تصرف نماید.

۲- زن تنها با اجازه شوهر می‌تواند در دارائی خود تصرف نماید.

۳- زن مستقلاً می‌تواند در دارائی خود تصرف نماید.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۶۵- تصرفات حقوقی زن در دارایی خود در زمان مخالفت شوهر نسبت به فعالیت وی چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل است.

۲- غیرنافذ است.

۳- در برابر شوهر غیرقابل استناد است.

۴- صحیح است.

۴۶۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود تصرفاتی نماید که به سود وی می‌باشد.

۲- زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود تصرفات بلاعوض نماید.

۳- زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود تصرفاتی نماید که به زیان وی می باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۶۷- طرفین عقد ازدواج:

۱- می‌توانند هر شرطی که می‌خواهند در ضمن عقد ازدواج بنمایند ولو اینکه مخالف با مقتضای ذات عقد مزبور باشد.

۲- می‌توانند هر شرطی که می‌خواهند در ضمن عقد ازدواج بنمایند مشروط بر اینکه مخالف با مقتضای ذات عقد مزبور نباشد.

۳- می‌توانند هر شرطی که می‌خواهند در ضمن عقد ازدواج بنمایند مشروط بر اینکه مخالف با مقتضای اطلاق عقد مزبور نباشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۶۸- چنانچه در ضمن نکاح شرط شود که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد زن بتواند پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد، این شرط ………. می باشد

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                 ۴- غیرقابل استناد

۴۶۹- ذکر کدام یک از شروط ذیل در ضمن عقد نکاح خلاف ذات عقد می‌باشد؟

۱- اگر شوهر ترک انفاق نماید زن بتواند خود را مطلقه سازد.

۲- اگر شوهر در مدت معینی غایب شود زن بتواند خود را مطلقه سازد.

۳- اگر شوهر بر علیه حیات زن سوء قصد کند زن بتواند خود را مطلقه سازد.

۴- هیچکدام

۴۷۰- چنانچه دو طرف ضمن عقد نکاح حق زن گرفتن دوباره را از شوهر سلب کنند این شرط ………. می‌باشد.

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                 ۴- غیرقابل استناد

۴۷۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در نکاح دایم شوهر می‌تواند برای طلاق به زن وکالت دهد.

۲- در نکاح منقطع شوهر می‌تواند برای بذل مدت به زن وکالت دهد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۷۲- وکالت مطلق و بدون قید به زن برای مطلقه کردن خود چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۴۷۳- چنانچه زن وکیل در طلاق شده باشد ………

۱- می‌تواند پیش از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید.

۲- نمی‌تواند پیش از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید.

۳- اصولاً نمی‌تواند پیش از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید.

۴- اصولاً می‌تواند پیش از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید.

۴۷۴- چنانچه در نکاح شرط گردد که مرد قبل از تحصیل گواهی عدم امکان سازش بتواند مبادرت به طلاق نماید این شرط ………. است.

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                                 ۴- قابل فسخ

۴۷۵- اگر ضمن عقد نکاح یا عقد لازم خارج برای طلاق به زن وکالت داده شود، این شرط ………..

۱- قابل فسخ می‌باشد.

۲- قابل فسخ نمی‌باشد.

۳- اگر ضمن عقد نکاح باشد قابل فسخ است اما اگر ضمن عقد لازم خارج باشد قابل فسخ نیست.

۴- اگر ضمن عقد نکاح باشد قابل فسخ نیست اما اگر ضمن عقد لازم خارج باشد قابل فسخ است.

۴۷۶- کدام یک از موارد ذیل می‌تواند به عنوان مبنایی برای تحقق نیابت زن در طلاق قرار گیرد؟

۱- مهاجرت شوهر                                     ۲- اعتیاد شوهر

۳- سوء رفتار شوهر                                  ۴- هر سه مورد

۴۷۷- آیا در عقد نکاح می‌توان شرط نمود که هرگاه شوهر ترک انفاق نمود زن وکیل در توکیل باشد که خود را مطلقه سازد؟

۱- بله.

۲- خیر تنها می توان خود زن را وکیل در طلاق نمود.

۳- خیر مگر اینکه محکمه آن را اجازه نماید.

۴- خیر مگر اینکه به غبطه زن باشد.

۴۷۸- در صورتی که در عقد نکاح وکالت در طلاق به زوجه داده شده باشد ……….

۱- زوج دیگر نمی‌تواند زوجه را طلاق دهد.

۲- زوج باز هم می تواند زوجه را طلاق دهد.

۳- زوج اصولاً نمی‌تواند زوجه را طلاق دهد.

۴- زوج تنها با رضایت زوجه می تواند او را طلاق دهد.

۴۷۹- در صورتی که در ضمن عقد نکاح با اندراج شرطی حق طلاق از شوهر گرفته شود، این شرط چه حکمی خواهد داشت؟

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.

۴- در برابر شوهر غیرقابل استناد می‌باشد.

 

باب دوم : در انحلال عقد نکاح

 

۴۸۰- عقد نکاح در اثر کدام یک از موارد ذیل منحل نمی‌شود؟

۱- فسخ

۲- طلاق

۳- بذل مدت

۴- در اثر هر سه مورد منحل می‌گردد.

۴۸۱- در کدام مورد عقد نکاح منحل می‌شود؟

۱- موت حقیقی یکی از زوجین

۲- موت فرضی یکی از زوجین

۳- طلاق رجعی

۴- هر سه مورد

۴۸۲- کدام یک از موارد ذیل مختص انحلال نکاح منقطع می‌باشد؟

۱- فسخ            ۲- طلاق            ۳- بذل مدت        ۴- هیچکدام

۴۸۳- کدام یک از موارد ذیل باعث انحلال عقد نکاح نمی‌گردد؟

۱- لعان

۲- کفر شوهر زن مسلمان

۳- اسلام آوردن زن کافر

۴- هر سه مورد باعث انحلال عقد نکاح می‌گردد.

۴۸۴- آیا در زمان عده طلاق رجعی شوهر می‌تواند نکاح را فسخ کند؟

۱- بله می‌تواند.

۲- خیر نمی‌تواند.

۳- بله می‌تواند مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

۴- خیر نمی‌تواند مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

۴۸۵- کلمه «طلاق» در عبارت «عقد نکاح به طلاق منحل می‌شود» منصرف به کدام یک از انواع طلاق می‌باشد؟

۱- طلاق رجعی    ۲- طلاق بائن      ۳- هر دو مورد      ۴- هیچکدام

۴۸۶- کدام یک از موارد ذیل در رابطه با عده طلاق رجعی صحیح می‌باشد؟

۱- در زمان عده رابطه حقوقی زن و مرد قطع می‌شود.

۲- زن در این دوران در حکم زوجه می‌باشد.

۳- در زمان عده شوهر می‌تواند نکاح را فسخ کند.

۴- هر سه مورد صحیح می‌باشند.

 

فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح

 

۴۸۷- جنون هر یک از زوجین به شرط ……………. برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می‌کند.

۱- استقرار                    ۲- مستمر بودن

۳- ادواری بودن                ۴- گزینه ۱ و ۲

۴۸۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اگر مستمر باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

۲- جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اگر ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

۳- جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

۴- جنون هر یک از زوجین اعم از اینکه مستقر باشد یا نباشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

۴۸۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- جنون زوج به شرط استقرار برای زوجه موجب حق فسخ است.

۲- جنون زوجه به شرط استقرار برای زوج موجب حق فسخ است.

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۴۹۰- کدام گزینه غلط می‌باشد؟

۱- اگر جنون عارضه‌ای زود گذر باشد سبب حق فسخ نمی‌شود.

۲- مبنای حق فسخ برای همسر مجنون رفع ضرر از او است.

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۴۹۱- وجود کدام یک از عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود؟

۱- خصاء         ۲- جذام      ۳- زمین گیری        ۴- هیچکدام

۴۹۲- عنن در مرد:

۱- در هر صورتی موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

۲- به شرط استقرار موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

۳- به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

۴- موجب حق فسخ برای زن نخواهد بود.

۴۹۳- وجود کدام یک از عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود؟

۱- قرن                  ۲- برص

۳- افضاء                      ۴- هیچکدام

۴۹۴- وجود کدام یک از عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود؟

۱- خصاء

۲- عنن

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

۴- هر سه مورد

۴۹۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- عنن ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی است.

۲- عنن همان اختگی می‌باشد.

۳- عنن همان مقطوع بودن آلت تناسلی می‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۹۶- خصاء در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می‌‌کند که:

۱- پیش از نکاح حادث شده باشد.

۲- مانع از ایفای وظایف زناشویی باشد.

۳- زن جاهل به آن باشد.

۴- هر سه مورد

۴۹۷- کدام یک از گزینه‌های ذیل مترادف خصاء می‌باشد؟

۱- ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی

۲- اختگی

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی

۴- هیچکدام

۴۹۸- کدام یک از عیوب مرد حتی اگر در دوران زناشویی عارض شود به زن حق فسخ می‌دهد؟

۱- خصاء                ۲- مقطوع بودن آلت تناسلی

۳- عنن                  ۴- گزینه ۱ و ۳

۴۹۹- وجود کدام یک از عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد نخواهد بود؟

۱- نابینایی از یک چشم

۲- قرن

۳- برص

۴- هر سه مورد موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

۵۰۰- کدام یک از عیوب ذیل مختص یکی از زوجین نمی‌باشد و در صورت وجود در هر یک از زوجین به طرف مقابل حق فسخ می‌دهد؟

۱- خصاء          ۲- زمین گیری

۳- افضاء                ۴- جنون

 

 

پاسخنامه:

 

 

۴۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۰۸ ق. م

۴۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۰۸ ق. م

۴۰۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۰۸ ق. م

۴۰۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۸ ق. م

۴۰۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۸ ق. م

۴۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۰۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۰۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۱۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۱۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۱۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۱۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۰۹ ق. م

۴۱۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۱۰۹ و ۱۱۱۳ ق. م

۴۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۰ ق. م

۴۲۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۰ ق. م

۴۲۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۰۹ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۱۱۰ ق. م

۴۲۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۰ ق. م

۴۲۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۱ ق. م

۴۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۱ ق. م و زیرنویس ۱ و ۲ آن ماده

۴۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۳ ق. م

۴۲۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۳ ق. م

۴۲۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۱۳ ق. م

۴۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۱۳ ق. م

۴۲۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۳ ق. م

۴۳۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۳ ق. م و زیرنویس ۲ آن ماده

۴۳۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۳ ق. م

۴۳۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۴ ق. م

۴۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۴ ق. م

۴۳۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۱۴ ق. م

۴۳۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۴ ق. م

۴۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۱۴ ق. م

۴۳۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۱۴ ق. م

۴۳۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۴ ق. م

۴۳۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ و ۳ ماده ۱۱۱۴ ق. م

۴۴۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۵ ق. م

۴۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۵ ق. م

۴۴۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۵ ق. م

۴۴۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۱۵ ق. م

۴۴۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۵ ق. م

۴۴۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۱۵ ق. م

۴۴۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۱۵ ق. م

۴۴۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۱۵ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۱۱۶ ق. م

۴۴۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۶ ق. م

۴۴۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۶ ق. م

۴۵۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۶ ق. م

۴۵۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۵۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۱۶ ق. م و زیرنویس ۱ و ۴ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۵۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۵۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۵۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۶۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۶۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۷ ق. م و زیرنویس ۷ آن ماده

۴۶۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۱۷ ق. م

۴۶۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۸ ق. م

۴۶۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۸ ق. م

۴۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۸ ق. م

۴۶۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۹ ق. م

۴۶۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۹ ق. م

۴۶۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۹ ق. م

۴۷۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۱۹ ق. م

۴۷۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۹ ق. م و زیرنویس ۴ آن ماده

۴۷۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۹ ق. م

۴۷۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۹ ق. م

۴۷۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۱۹ ق. م

۴۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۱۹ ق. م

۴۷۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۹ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۴۷۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۱۱۹ ق. م

۴۷۸- گزینه ۲ صحیح است.

۴۷۹- گزینه ۱ صحیح است.

۴۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۰ ق.م

۴۸۱- گزینه۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۴ ماده ۱۱۲۰ ق.م

۴۸۲- گزینه ۳ صحیح است.

۴۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۲۰ ق.م

۴۸۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۱۱۲۰ ق.م

۴۸۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۲۰ ق.م

۴۸۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۴ ماده ۱۱۲۰ ق.م

۴۸۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۱ ق.م

۴۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۱ ق.م

۴۸۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۱ ق.م

۴۹۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۲۱ ق.م

۴۹۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۲ ق.م

۴۹۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۲ ق.م

۴۹۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۲ ق.م

۴۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۲ ق.م

۴۹۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۲۲ ق.م

۴۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۱۱۲۲ ق.م

۴۹۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۲۲ ق.م

۴۹۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و۲ ماده ۱۱۲۲ ق.م

۴۹۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۳ ق.م

۵۰۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۱به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟