تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۴۳
۹۴ جمعه ۲۶ تیر

۶۰۱- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود …..

۱- صحیح نیست.

۲- صحیح است.

۳- صحیح نیست مگر اینکه از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

۴- صحیح نیست مگر اینکه از تاریخ آخرین نزدیکی با زن دو ماه گذشته باشد.

 

مبحث دوم : در اقسام طلاق

 

۶۰۲- طلاق بر چند قسم می‌باشد؟

۱- دو قسم (بائن و رجعی)

۲- سه قسم (بائن، رجعی و عدی)

۳- چهار قسم‌‌ (بائن، رجعی، عدی و خلع)

۴- پنج قسم (بائن، رجعی، عدی، خلع و مبارات)

۶۰۳- در طلاق ……………. برای شوهر حق رجوع نیست.

۱- رجعی                ۲- عدی

۳- بائن                 ۴- هر سه مورد

۶۰۴- کدام یک از طلاق‌های ذیل بائن می‌باشد؟

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲- طلاق یائسه

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۶۰۵- طلاق خلع …..

۱- از اقسام طلاق رجعی می‌باشد.

۲- از اقسام طلاق بائن می‌باشد.

۳- مادام که زن رجوع به عوض نکرده است از اقسام طلاق بائن می‌باشد.

۴- از اقسام طلاق عدی می‌باشد.

۶۰۶- طلاق مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده است از اقسام طلاق ……………. می‌باشد.

۱- رجعی                 ۲- بائن

۳- عدی                  ۴- گزینه ۱ و ۳

۶۰۷- طلاق خلع بعد از رجوع زن به عوض …..

۱- قابل رجوع می‌شود.     ۲- غیر قابل رجوع می‌شود.

۳- رجعی می‌شود.          ۴- گزینه ۱ و ۳

۶۰۸- کدام یک از موارد ذیل از اقسام طلاق بائن می‌باشد؟

۱- دومین طلاق که بعد از دو وصلت متوالی به عمل آید.

۲- سومین طلاق که بعد از سه وصلت غیر متوالی به عمل آید.

۳- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید.

۴- هیچکدام

۶۰۹- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید …..

۱- در صورتی از اقسام طلاق بائن به شمار می‌آید که وصلت مزبور در نتیجه رجوع باشد.

۲- در صورتی از اقسام طلاق بائن به شمار می‌آید که وصلت مزبور در نتیجه نکاح جدید باشد.

۳- از اقسام طلاق بائن به شمار می‌آید اعم از اینکه وصلت مزبور در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

۴- از اقسام طلاق رجعی به شمار می‌آید.

۶۱۰- هر گاه طلاق پس از نزدیکی واقع شود و در زمان عده شوهر رجوع کند و این نکاح پیش از نزدیکی بوسیله طلاق منحل شود …..

۱- زن باید بعد از طلاق عده پیشین را تمام کند.

۲- زن باید بعد از طلاق عده جدید نگاه دارد.

۳- زن نباید بعد از طلاق عده نگاه دارد.

۴- زن می‌تواند بعد از طلاق عده جدید نگاه دارد.

۶۱۱- زن یائسه زنی است که …..

۱- به اقتضای بیماری عادت زنانگی نمی‌بیند.

۲- به اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌بیند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۶۱۲- کدام یک از طلاق‌های ذیل از اقسام طلاق بائن محسوب نمی‌شود؟

۱- طلاق یائسه

۲- طلاق خلع

۳- طلاق عدی

۴- هر سه از اقسام طلاق بائن محسوب می‌شوند.

 ۶۱۳- طلاق خلع، طلاقی است که …..

۱- بواسطه کراهتی که زن از شوهر دارد واقع می‌شود.

۲- بواسطه کراهت طرفین واقع می‌شود.

۳- بواسطه کراهتی که شوهر از زن دارد واقع می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۶۱۴- طلاق خلع …..

۱- در مقابل مالی که شوهر به زن می‌دهد واقع می‌شود.

۲- در مقابل مالی که زن به شوهر می‌دهد واقع می‌شود.

۳- بدون اینکه مالی رد و بدل شود واقع می‌شود.

۴- در مقابل مالی که زوجین به یکدیگر می‌دهند واقع می‌شود.

۶۱۵- مالی که زن به شوهر در مقابل طلاق خلع می‌دهد …..

۱- نباید زاید بر میزان مهر باشد.

۲- نباید کمتر از میزان مهر باشد.

۳- نباید کمتر یا بیشتر از میزان مهر باشد.

۴- می‌تواند معادل مهر و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

۶۱۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زن می‌تواند در مقابل طلاق خلع عین مهر را به شوهر بدهد.

۲- زن نمی‌تواند در مقابل طلاق خلع عین مهر را به شوهر بدهد.

۳- زن باید در مقابل طلاق خلع معادل مهر را به شوهر بدهد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۶۱۷- در طلاق خلع  …..

۱- شوهر می‌تواند در زمان عده رجوع کند.

۲- شوهر حق ندارد در زمان عده رجوع کند.

۳- شوهر حق ندارد در زمان عده رجوع کند مگر پس از رجوع زن به فدیه

۴- شوهر می‌تواند در زمان عده رجوع کند مگر اینکه زن به فدیه رجوع نموده باشد.

۶۱۸- رجوع زن به فدیه در طلاق خلع …..

۱- ممکن نمی‌باشد.

۲- در صورتی ممکن است که شوهر توان آگاهی یافتن از رجوع زن را داشته باشد.

۳- در صورتی ممکن است که شوهر امکان رجوع از طلاق را داشته باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۶۱۹- در صورتی که طلاق خلع باطل باشد …..

۱- فدیه نیز باطل می‌شود.       ۲- فدیه باطل نمی‌شود.

۳- فدیه غیر نافذ می‌شود.       ۴- فدیه قابل فسخ می‌شود.

۶۲۰- بطلان و عدم نفوذ تملیک فدیه، به دلیل اینکه مجهول یا ملک دیگران است:

۱- سبب بطلان طلاق می‌شود.

۲- سبب بطلان طلاق نمی‌شود.

۳- طلاق را به طبیعت اصلی خود باز می‌گرداند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۶۲۱- در صورتی که عین فدیه در طلاق خلع پیش از تسلیم تلف شود:

۱- فدیه منحل و طلاق باطل می‌شود.

۲- فدیه منحل و طلاق قابل رجوع می‌شود.

۳- فدیه منحل و طلاق غیر قابل رجوع می‌شود.

۴- فدیه و طلاق هیچکدام منحل نمی‌شوند.

۶۲۲- در صورتی که عین فدیه پیش از تسلیم توسط زن تلف شود ……

۱- طلاق قابل رجوع می‌گردد.

۲- تلف از مال شوهر است.

۳- طلاق صحیح است و زن مکلف است مثل یا قیمت فدیه را به شوهر بدهد.

۴- طلاق منفسخ می‌گردد.

۶۲۳- در صورتی که عین فدیه پیش از تسلیم توسط شخص ثالث تلف شود …..

۱- طلاق صحیح است و شوهر می‌تواند مثل یا قیمت آن را از ثالث بگیرد.

۲- طلاق صحیح است و شوهر می‌تواند مثل یا قیمت آن را از زن بگیرد.

۳- طلاق منفسخ می‌شود.

۴- طلاق قابل رجوع می‌گردد.

۶۲۴- در طلاق خلع هر گاه مرد مانعی برای رجوع از طلاق ایجاد کند، این اقدام حق رجوع زن به فدیه را  …..

۱- از بین می‌برد .             ۲- از بین نمی‌برد.

۳- اصولاً از بین می‌برد.         ۴- اصولاً از بین نمی‌برد.

۶۲۵- هر گاه پس از طلاق خلع مرد با خواهر زن سابق خود ازدواج کند، این اقدام حق رجوع زن به فدیه را …..

۱- از بین می‌برد.              ۲- از بین نمی‌برد.

۳- اصولاً از بین می‌برد.         ۴- اصولاً از بین نمی‌برد.

۶۲۶- طلاق مبارات طلاقی است که:

۱- بواسطه کراهتی که زن از شوهر دارد واقع می‌شود.

۲- بواسطه کراهتی که شوهر از زن دارد واقع می‌شود.

۳- بواسطه کراهتی که طرفین از یکدیگر دارند واقع می‌شود.

۴- شوهر در مدت عده حق رجوع دارد.

۶۲۷- مالی که زن به شوهر در مقابل طلاق مبارات می‌دهد …..

۱- نباید زاید بر میزان مهر باشد.

۲- نباید کمتر از میزان مهر باشد.

۳- نباید معادل مهر باشد.

۴- می‌تواند معادل مهر و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

۶۲۸- در صورتی که فدیه در طلاق مبارات زاید بر میزان مهر باشد …..

۱- طلاق باطل است.

۲- بخش زائد باطل است.

۳- طلاق صحیح است و بخش زاید هبه‌ای است تابع قواعد عمومی.

۴- طلاق غیرنافذ است.

۶۲۹- در طلاق رجعی …..

۱- برای شوهر حق رجوع نیست.

۲- برای شوهر تا هر زمانی که بخواهد حق رجوع است.

۳- برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

۴- برای شوهر تا زمانی که دادگاه تشخیص دهد حق رجوع است.

۶۳۰- رجوع از طلاق …..

۱- ایقاع است.                       ۲- عقد است.

۳- واقعه حقوقی است.           ۴- هیچکدام

۶۳۱- رجوع از طلاق در طلاق رجعی …..

۱- تنها به اراده‌ شوهر واقع می‌شود.

۲- تنها به اراده زن واقع می‌شود.

۳- به اراده زن یا شوهر واقع می‌شود.

۴- با توافق زن و شوهر واقع می‌شود.

۶۳۲- در طلاقی که به درخواست زن دادگاه حکم به آن کرده است …..

۱- شوهر حق رجوع ندارد مگر این که طبیعت طلاق رجعی باشد.

۲- شوهر حق رجوع ندارد ولو این که طبیعت طلاق رجعی باشد.

۳- شوهر حق رجوع دارد ولو این که طبیعت طلاق رجعی نباشد.

۴- شوهر حق رجوع دارد مگر این که طبیعت طلاق رجعی نباشد.

۶۳۳- توکیل در رجوع از طلاق توسط شوهر چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.

۴- در مقابل زن غیر قابل استناد است.

۶۳۴- رجوع از طلاق ……………. می‌باشد.

۱- حق                   ۲- حکم

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۶۳۵- اسقاط اختیار رجوع از طلاق توسط شوهر چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- قابل فسخ است.

۶۳۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- رجوع از طلاق از حقوق مربوط به شخصیت شوهر می‌باشد.

۲- قرارداد خصوصی زوجین می‌تواند حق رجوع از طلاق را از شوهر سلب نماید.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۶۳۷- رجوع در طلاق …..

۱- فقط با لفظی که دلالت بر رجوع کند حاصل می‌شود.

۲- فقط با فعلی که دلالت بر رجوع کند حاصل می‌شود.

۳- به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود.

۴- به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع کند حاصل می‌شود.

۶۳۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود.

۲- رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع کند واقع می‌شود هر چند مقرون به قصد رجوع نباشد.

۳- رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع کند واقع می‌شود مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

۴- هیچکدام

۶۳۹- رجوع از طلاق وقتی محقق می‌گردد که …..

۱- اراده شوهر به زن ابلاغ شود.

۲- اراده شوهر به نحوی اعلام گردد.

۳- قصد باطنی شوهر دلالت بر آن نماید هر چند اعلام نشود.

۴- گزینه ۱ و ۲

۶۴۰- چنانچه شوهر از طلاق رجوع نماید زن از تاریخ ……… مکلف به انجام وظایف زناشویی می‌باشد.

۱- رجوع                ۲- آگاهی از رجوع

۳- اعلام رجوع                        ۴- ابلاغ رجوع

۶۴۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وقوع رجوع منوط به آگاه ساختن زن از رجوع می‌باشد.

۲- رجوع از طلاق حق می‌باشد.

۳- در طلاق بائن برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

۴- هیچکدام

مبحث سوم: در عده

 

۶۴۲- عده عبارت است از:

۱- مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است از زوجیت خارج نمی‌شود.

۲- مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

۳- مدتی که تا انقضای آن شوهر نمی‌تواند نسبت به طلاق رجوع کند.

۴- هیچکدام

۶۴۳- عده فسخ نکاح دایم ……………. است.

۱- سه ماه                     ۲- دو طهر

۳- سه طهر                     ۴- دو ماه

۶۴۴- عده طلاق زنی که با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند چه اندازه است؟

۱- سه ماه                     ۲- دو طهر

۳- سه طهر                     ۴- دو ماه

۶۴۵- عده طلاق ……………. است.

۱- سه ماه                     ۲- دو طهر

۳- سه طهر                     ۴- دو ماه

۶۴۶- عده فسخ نکاح دایم زنی که با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند چه اندازه است؟

۱- سه ماه                     ۲- دو طهر

۳- سه طهر                     ۴- دو ماه

۶۴۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زنی که به پنجاه سالگی رسیده به حکم ظاهر یائسه است.

۲- زن که به پنجاه سالگی رسیده یائسه نمی‌باشد.

۳- زنی که به پنجاه سالگی رسیده اصولاً یائسه محسوب می‌شود.

۴- ادعای زنی که می‌گوید پیش از پنجاه سالگی یائسه شده است پذیرفته می‌شود مگر اینکه خلاف آن احراز شود.

۶۴۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زنی که در خلال عده عادت نبیند، باید به جای هر طهر یک ماه عده نگاه دارد.

۲- زنی که بعد از طلاق یائسه شود باید به جای هر طهر یک ماه عده نگاه دارد.

۳- هر دو گزینه صحیح است.

۴- هیچکدام

۶۴۹- در محاسبه عده:

۱- طهر نخست محاسبه نمی‌شود.

۲- طهر نخست نیز محاسبه می‌شود مگر اینکه مدتی از آن گذشته باشد.

۳- طهر نخست نیز محاسبه می‌شود هر چند مدتی از آن گذشته باشد.

۴- اصولاً طهر نخست محاسبه نمی‌شود.

۶۵۰- هر گاه صیغه طلاق در آخرین لحظه‌های طهر گفته شود به گونه‌ای که به عادت منتهی شود، زن باید پس از این عادت ……………. عده نگاه دارد.

۱- دو طهر                     ۲- سه طهر

۳- چهار طهر                   ۴- یک طهر

۶۵۱- در اختلاف راجع به مدت طهر و خروج از آن:

۱- گفته زن مقدم می‌باشد.

۲- گفته مرد مقدم می‌باشد.

۳- گفته هیچکدام مقدم نمی‌باشد و بر مبنای قاعده «القرعه لکل امر المشکل» عمل می‌شود.

۴- گفته زن یا مرد بنا به نظر دادگاه مقدم می‌شود.

۶۵۲- عده فسخ نکاح منقطع چه اندازه است؟

۱- دو ماه                     ۲- سه ماه

۳- سه طهر                     ۴- دو طهر

۶۵۳- عده بذل مدت در مورد نکاح منقطع چه اندازه است؟

۱- سه ماه                     ۲- دو ماه

۳- دو طهر                     ۴- سه طهر

۶۵۴- عده فسخ نکاح منقطع در فرضی که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌بیند چه اندازه است؟

۱- سه ماه                     ۲- دو ماه

۳- یک ماه و نیم               ۴- دو طهر

۶۵۵- پس از انقضای مدت در نکاح منقطع زن باید تا چه مدتی عده نگاه دارد؟

۱- دو ماه                     ۲- دو طهر

۳- سه ماه                     ۴- چهل و پنج روز

۶۵۶- پس از انقضاء مدت در نکاح منقطع، چنانچه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند باید ……………. عده نگاه دارد.

۱- دو ماه                     ۲- دو طهر

۳- سه ماه                     ۴- چهل و پنج روز

۶۵۷- در نکاح منقطع عده زنی که با اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌بیند چه اندازه است؟

۱- چهل و پنج روز مگر اینکه نکاح منقطع به سبب بذل مدت منحل شده باشد.

۲- چهل و پنج روز مگر اینکه نکاح منقطع به سبب فسخ نکاح منحل شده باشد.

۳- چهل و پنج روز مگر اینکه نکاح منقطع به سبب انقضای مدت منحل شده باشد.

۴-  یک ماه و نیم اعم از اینکه نکاح منقطع به سبب بذل مدت، فسخ نکاح یا انقضای مدت منحل شده باشد.

۶۵۸- عده در کدام یک از موارد ذیل دو طهر است؟

۱- طلاق                  ۲- فسخ نکاح منقطع

۳- وفات                 ۴- هیچکدام

۶۵۹- عده فسخ نکاح دایم در مورد زن حامل چه اندازه است؟

۱- سه طهر                     ۲- چهل و پنج روز

۳- دو ماه                     ۴- تا زمان وضع حمل

۶۶۰- عده ……………. در مورد زن حامل تا وضع حمل است.

۱- طلاق                  ۲- فسخ نکاح دایم

۲- فسخ نکاح منقطع             ۴- هر سه مورد

۶۶۱- عده بذل مدت در مورد زن حامل چه اندازه است؟

۱- چهار ماه و ده روز          ۲- تا زمان وضع حمل

۳- دو طهر                     ۴- سه ماه

۶۶۲- پس از انقضای مدت در نکاح منقطع، زن حامل باید تا چه مدتی عده نگاه دارد؟

۱- دو ماه                     ۲- دو طهر

۳- تا زمان وضع حمل            ۴- چهل و پنج روز

۶۶۳- عده وفات چه اندازه است؟

۱- دو طهر                     ۲- چهار ماه و ده روز

۳- سه طهر                     ۴- چهل و پنج روز

۶۶۴- عده وفات زن غیر حامل در نکاح ……………. چهار ماه و ده روز است.

۱- دایم                 ۲- منقطع

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۶۶۵- عده وفات زن حامل چه اندازه است؟

۱- در هر حال چهار ماه و ده روز

۲- تا زمان وضع حمل

۳- کمترین مدت میان وضع حمل و چهار ماه و ده روز

۴- طولانی‌ترین مدت میان وضع حمل و چهار ماه و ده روز

۶۶۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اگر قبل  از دخول، شوهر فوت کرده باشد زن عده وفات ندارد.

۲- اگر زن یائسه باشد عده وفات ندارد.

۳- عده وفات زن غیر حامل در هر حال چهار ماه و ده روز می‌باشد.

۴- عده وفات زن حامل در هر حال تا زمان وضع حمل می‌باشد.

۶۶۷- چنانچه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز کمتر باشد عده وفات زن حامل چه اندازه می‌باشد؟

۱- تا زمان وضع حمل            ۲- چهار ماه و ده روز

۳- دو طهر                     ۴- چهل و پنج روز

۶۶۸- چنانچه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشترباشد عده وفات زن حامل چه اندازه می‌باشد؟

۱- تا زمان وضع حمل            ۲- چهار ماه و ده روز

۳- دو طهر                     ۴- چهل و پنج روز

۶۶۹- عده وفات از تاریخ ……………. شروع می‌شود.

۱- آگاهی زن از مرگ شوهر       ۲- مرگ شوهر

۳- انحلال نکاح                       ۴- گزینه ۲ و ۳

۶۷۰- عده وفات غایب از تاریخ ……………. شروع می‌شود.

۱- آگاهی زن از مرگ شوهر       ۲- مرگ شوهر

۳- گزینه ۱ یا ۲ بسته به نظر دادگاه  ۴- هیچکدام

۶۷۱- عده طلاق زن غیر مدخوله چه اندازه است؟

۱- سه ماه                     ۲- سه طهر

۳- عده طلاق ندارد.             ۴- چهار ماه و ده روز

۶۷۲- عده فسخ نکاح زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده چه اندازه است؟

۱- دو طهر                     ۲- سه ماه

۳- چهار ماه و ده روز          ۴- عده فسخ نکاح ندارد.

۶۷۳- زن غیر مدخوله کدام یک از عده‌های ذیل را دارد؟

۱- عده طلاق                    ۲- عده فسخ نکاح

۳- عده وفات                   ۴- هیچکدام

۶۷۴- عده طلاق زن یائسه چه اندازه است؟

۱- چهل و پنج روز              ۲- عده طلاق ندارد.

۳- چهار ماه و ده روز          ۴- دو طهر

۶۷۵- کدام یک از اشخاص ذیل عده فسخ نکاح دارند؟

۱- زن غیر مدخوله              ۲- زن یائسه

۳- هر دو                ۴- هیچکدام

۶۷۶- زن یائسه کدام یک از عده‌های ذیل را دارد؟

۱- عده طلاق                    ۲- عده فسخ نکاح

۳- عده وفات                   ۴- هیچکدام

۶۷۷- کدام یک از اشخاص ذیل عده وفات دارند؟

۱- زن غیر مدخوله              ۲- زن یائسه

۳- هر دو                ۴- هیچکدام

۶۷۸- عده فسخ نکاح زن یائسه چه اندازه است؟

۱- دو طهر                     ۲- سه طهر

۳- عده فسخ نکاح ندارد.        ۴- دو ماه

۶۷۹- هر گاه طلاق پس از نزدیکی واقع شود …..

۱- زن باید عده نگاه دارد مگر اینکه شوهر در زمان عده به او رجوع کند و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد.

۲- زن باید عده نگاه دارد هر چند که شوهر در زمان عده به او رجوع کند و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد.

۳- زن عده طلاق ندارد. ۴- زن اصولاً عده طلاق ندارد.

۶۸۰- هر گاه طلاق بائن پس از نزدیکی واقع شود و زن و شوهر در زمان عده با هم ازدواج کنند و این پیمان پیش از نزدیکی منتهی به طلاق شود …..

۱- زن باید عده نگاه دارد.

۲- زن نباید عده نگاه دارد.

۳- زن اصولاً باید عده نگاه دارد.

۴- زن اصولاً نباید عده نگاه دارد.

۶۸۱- زنی که شوهر او غایب بوده و حاکم او را طلاق داده است باید از تاریخ ……………. عده ……………. نگاه دارد.

۱- طلاق، وفات            ۲- وفات، طلاق

۳- طلاق، طلاق       ۴- وفات، وفات

۶۸۲- زنی که در عده وفات شوهر غایب خود به سر می‌برد  …..

۱- حق گرفتن نفقه را دارد.

۲- حق گرفتن نفقه را ندارد.

۳-  اصولاً حق گرفتن نفقه را دارد.

۴- اصولاً حق گرفتن نفقه را ندارد.

۶۸۳- در زمان عده احکام توارث بین زن و شوهر غایب او …..

۱- جاری می‌شود.                ۲- جاری نمی‌شود.

۳- اصولاً جاری‌ می‌شود.           ۴- اصولاً‌ جاری نمی‌شود.

۶۸۴- در صورتی که زوجه غایب به حکم دادگاه مطلقه شود …..

۱- طلاق بائن محسوب می‌شود.

۲- طلاق رجعی محسوب می‌شود و در صورت پیدا شدن، شوهر تا هر زمانی حق رجوع دارد.

۳- طلاق رجعی محسوب می‌شود و در صورت پیدا شدن، شوهر در ایام عده حق رجوع دارد.

۴- طلاق رجعی محسوب می‌شود ولی شوهر حق رجوع ندارد.

۶۸۵- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده ……………. نگاه دارد.

۱- وفات                ۲- طلاق

۳- گزینه ۱ یا ۲               ۴- هیچکدام

۶۸۶- عده زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند چه اندازه است؟

۱- دو طهر                     ۲- چهار ماه و ده روز

۳- سه ماه                     ۴- سه طهر

۶۸۷- عده زنی که شوهر او غایب بوده و حاکم او را طلاق داده است چه اندازه است؟

۱- دو طهر                     ۲- چهار ماه و ده روز

۳- سه طهر                     ۴- دو ماه

۶۸۸- در کدام یک از موارد ذیل زن باید عده طلاق نگاه دارد؟

۱- زنی به شبهه با مردی که حقیقت را می‌داند نزدیکی کند.

۲- مردی به شبهه با زنی که حقیقت را می‌داند نزدیکی کند.

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۶۸۹- در موردی که زن شوهردار با دیگری به شبهه نزدیکی می‌کند ….

۱- باید عده طلاق نگاه دارد و در طول عده از نزدیکی با شوهر خود پرهیز کند.

۲- باید عده طلاق نگاه دارد ولی می‌تواند در طول عده با شوهر خود نزدیکی کند.

۳- باید عده وفات نگاه دارد.

۴- لازم نیست عده نگاه دارد.

۶۹۰- در فرضی که نگاهداری دو عده طلاق و وطی به شبهه بر زنی واجب می‌شود آن زن باید ……………. عده نگاه دارد.

۱- دو طهر                     ۲- سه طهر

۳- شش طهر                     ۴- چهار طهر

۶۹۱- در فرضی که نگاهداری دو عده وفات و وطی به شبهه بر زنی واجب می‌شود:

۱- تداخل آن دو مجاز است.

۲- تداخل آن دو مجاز نمی‌باشد.

۳- ضرورتی ندارد که زن دو عده پیاپی و جداگانه نگاه دارد.

۴- گزینه ۱ و ۳

 

 

کتاب هشتم: در اولاد

باب اول: در نسب

 

۶۹۲- طفلی که در زمان زوجیت متولد می‌شود  …..

۱- ملحق به شوهر است.

۲- ملحق به شوهر نیست.

۳- مشروط بر آنکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد ملحق به شوهر است.

۴- مشروط بر آنکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد بیشتر از شش ماه نگذشته باشد ملحق به شوهر است.

۶۹۳- طفل متولد در زمان زوجیت در صورتی ملحق به شوهر است که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ……………. و بیشتر از……. نگذشته باشد.

۱- پنج ماه، ده ماه                  ۲- شش ماه، نه ماه

۳- هفت ماه، نه ماه                  ۴- شش ماه، ده ماه

۶۹۴- طفلی که در فاصله بین شش تا ده ماه از تاریخ وقوع نزدیکی بین زن و شوهر به دنیا می‌آید …..

۱- منسوب به شوهر است.            ۲- محصول آن نزدیکی است.

۳- منسوب به شوهر نیست.        ۴- گزینه ۱ و ۲

۶۹۵- در صورت وجود تردید اصل بر کدام یک از موارد ذیل می‌باشد؟

۱- وقوع نزدیکی بین زن و شوهر در زمان نکاح

۲- عدم وقوع نزدیکی بین زن و شوهر در زمان نکاح

۳- عدم وقوع نزدیکی بین زن‌ شوهردار با مرد دیگر

۴- گزینه ۱ و ۳

۶۹۶- در کدام یک از موارد ذیل طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر نمی‌شود؟

۱- اگر شوهر ثابت کند که با زن نزدیکی نکرده‌ است.

۲- اگر شوهر ثابت کند به سبب مسافرت امکان نزدیکی با زن را نداشته است.

۳- اگر شوهر ثابت کند به سبب بیماری امکان نزدیکی با زن را نداشته است.

۴- هر سه مورد

۶۹۷- در کدام یک  از موارد ذیل اماره فراش از اثر می‌افتد؟

۱- هر گاه معلوم شود که فاصله آخرین نزدیکی تا تاریخ تولد طفل بیشتر از ده ماه است.

۲- هر گاه معلوم شود که فاصله آخرین نزدیکی تا تاریخ تولد طفل کمتر از شش ماه است.

۳-گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۶۹۸- طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به زن …..

۱- ملحق به شوهر است.

۲- ملحق به شوهر نیست.

۳- اصولاً ملحق به شوهر است.

۴- اصولاً ملحق به شوهر نیست.

۶۹۹- اماره فراش در صورتی اعتبار دارد که …..

۱- ناشی از نزدیکی قبل از نکاح باشد.

۲- ناشی از نزدیکی بعد از نکاح باشد.

۳- ناشی از نزدیکی قبل یا بعد از نکاح باشد.

۴- هیچکدام

۷۰۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وقوع نزدیکی تنها راه آبستنی مشروع است.

۲- وقوع نزدیکی برای آبستنی موضوعیت دارد.

۳- وقوع نزدیکی راه متعارف آبستنی مشروع است.

۴- گزینه ۱ و ۲

 

 

پاسخنامه:

 

 

۶۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۳ ق.م

۶۰۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۴ ق.م

۶۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۵ ق.م

۶۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۵ ق.م

۶۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۵ ق.م

۶۰۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۵ ق.م

۶۰۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۵ ق.م

۶۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۵ ق.م

۶۱۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۴۵ ق.م

۶۱۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۴۵ ق.م

۶۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۵ ق.م

۶۱۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۱۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۱۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۱۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۱۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۱۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۲۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۲۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۴۶ ق.م

۶۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۷ ق.م

۶۲۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۷ ق.م

۶۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۴۷ ق.م

۶۲۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۸ ق.م

۶۳۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۴۸ ق.م

۶۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۴۸ ق.م

۶۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۴۸ ق.م

۶۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۴۸ ق.م

۶۳۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۴۸ ق.م

۶۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۴۸ ق.م

۶۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۴۸ ق.م

۶۳۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۹ ق.م

۶۳۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۹ ق.م

۶۳۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۹ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۶۴۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۴۹ ق.م

۶۴۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۴ ق.م و زیرنویس ۴ ماده ۶ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۱۱۴۹ ق.م

۶۴۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۰ ق.م

۶۴۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۱ ق.م

۶۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۱ ق.م

۶۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۱ ق.م

۶۴۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۱ ق.م

۶۴۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۵۱ ق.م

۶۴۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۵۱ ق.م

۶۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۵۱ ق.م

۶۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۵۱ ق.م

۶۵۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۵۱ ق.م

۶۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۲ ق.م

۶۵۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۲ ق.م

۶۵۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۲ ق.م

۶۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۲ ق.م

۶۵۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۲ ق.م

۶۵۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۲ ق.م

۶۵۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۲ ق.م

۶۵۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۳ ق.م

۶۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۳ ق.م

۶۶۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۳ ق.م

۶۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۳ ق.م

۶۶۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۴ ق.م

۶۶۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۴ ق.م

۶۶۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۴ ق.م

۶۶۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۱۵۵ و ۱۱۵۴ ق.م

۶۶۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۴ ق.م

۶۶۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۴ ق.م

۶۶۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۴ ق.م

۶۷۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۱۵۴ ق.م

۶۷۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۷۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۷۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۷۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۷۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۸۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۵ ق.م

۶۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۶ ق.م

۶۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۶ ق.م

۶۸۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۶ ق.م

۶۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۶ ق.م

۶۸۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۷ ق.م

۶۸۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۷ ق.م

۶۸۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۶ ق.م

۶۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۷ ق.م

۶۸۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۵۷ ق.م

۶۹۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۵۷ ق.م

۶۹۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۵۷ ق.م

۶۹۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۸ ق.م

۶۹۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵۸ ق.م

۶۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۵۸ ق.م

۶۹۵- گزینه۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۵۸ ق.م

۶۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۵۸ ق.م

۶۹۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۵۸ ق.م

۶۹۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۵۸ ق.م

۶۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۵۸ ق.م

۷۰۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۵۸ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 4 ؟