تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۴۲
۹۴ جمعه ۲۶ تیر

۵۰۱- زنی که شوهر او از هر دو چشم نابینا می‌باشد در صورتی حق فسخ عقد نکاح را دارد که:

۱- این عیب در حال عقد وجود داشته باشد.

۲- زن جاهل از این عیب بوده باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- نابینایی مرد در هیچ صورتی به زن حق فسخ عقد نکاح را نمی‌دهد.

۵۰۲- وجود کدام یک از عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود؟

۱- جذام                ۲- افضاء

۳- زمین‌گیری                   ۴- هر سه مورد

۵۰۳- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱- عنن در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند که پیش از نکاح حادث شده باشد.

۲- عنن در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند که در دوران زناشویی حادث شود.

۳- عنن اعم از اینکه پیش از نکاح یا در دوران زناشویی حادث شود برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند.

۴- عنن در هیچ صورتی برای زن حق فسخ ایجاد نمی‌کند.

۵۰۴- مقطوع بودن آلت تناسلی مرد در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند که:

۱- پیش از نکاح حادث شده باشد.

۲- در دوران زناشویی حادث شده باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۵۰۵- عیوب زن در چه صورتی موجب حق فسخ برای مرد است؟

۱- در صورتی که در دوران زناشویی حادث شده باشند.

۲- در صورتی که در حین عقد وجود داشته باشند.

۳- در هر صورت

۴- در هیچ صورت

۵۰۶- کدام یک از عیوب ذیل تنها برای مرد موجب حق فسخ خواهد بود؟

۱- جنون                 ۲- زمین گیری

۳- جذام                 ۴- گزینه ۲ و ۳

۵۰۷- چنانچه زنی که در حین عقد مبتلا به جذام است قبل از اعمال حق فسخ مرد، بهبود یابد …..

۱- مرد نمی‌تواند به استناد عیب سابق نکاح را فسخ کند زیرا حق فسخ مبنای حقوقی خود را از دست داده است.

۲- مرد کماکان می‌تواند به استناد اصل استصحاب از حق فسخ خود استفاده کند.

۳- مرد در صورتی که حق او دچار مرور زمان نشده باشد می‌تواند از حق فسخ خود استفاده کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۵۰۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی عیبی درمان پذیر شود زوجین حق فسخ عقد نکاح را ندارند.

۲- نابینایی از دو چشم از عیوب مختص زنان محسوب می‌شود.

۳- جنون از عیوب مشترک زن و مرد محسوب می‌شود.

۴- زمین گیری از عیوب مختص مردان محسوب می‌شود.

۵۰۹- جنون مرد:

۱- در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند که پیش از نکاح حادث شده باشد.

۲- در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند که در دوران زناشویی حادث شده باشد.

۳- اعم از اینکه قبل از عقد یا بعد از آن حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

۴- موجب حق فسخ برای زن نخواهد بود.

۵۱۰- جنون زن:

۱- در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که پیش از نکاح حادث شده باشد.

۲- در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که در دوران زناشویی حادث شده باشد.

۳- اعم از اینکه قبل از عقد یا بعد از آن حادث شود موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

۴- موجب حق فسخ برای مرد نخواهد بود.

۵۱۱- کدام یک از عیوب مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود؟

۱- عنن                  ۲- جنون

۳- خصاء                ۴- گزینه ۱ و ۲

۵۱۲- کدام یک از عیوب زن هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود؟

۱- جذام           ۲- جنون          ۳- قرن    ۴- هیچکدام

۵۱۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- جنون زن حتی اگر بعد از عقد هم حادث شود برای مرد حق فسخ نکاح را ایجاد می‌کند.

۲- اگر جنون مرد بعد از نکاح به وجود آید برای زن حق فسخ عقد نکاح را ایجاد نمی‌کند.

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۵۱۴- هر یک از زوجین که در حین عقد عالم به عیوب طرف دیگر بوده بعد از عقد …..

۱- حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت.

۲- حق فسخ عقد نکاح را  نخواهد داشت.

۳- حق فسخ عقد نکاح را نخواهد داشت مگر اینکه آن عیب عنن بوده باشد.

۴- حق فسخ عقد نکاح را نخواهد داشت مگر اینکه آن عیب جنون بوده باشد.

۵۱۵- هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد ….

۱- زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید.

۲- زن حق نخواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید.

۳- زن تا موقعی که این امراض را در دادگاه ثابت نکرده است حق نخواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید.

۴- زن حق نخواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید مگر اینکه شوهر به این امر رضایت دهد.

۵۱۶- چنانچه زن از نزدیکی با شوهر خود که بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گشته امتناع نماید، این امتناع …..

۱- مسقط حق نفقه زن خواهد بود.

۲- مسقط حق نفقه زن نخواهد بود.

۳- اصولاً‌ مسقط حق نفقه زن خواهد بود.

۴- اصولاً مسقط حق نفقه زن نخواهد بود.

۵۱۷- امتناع زن از تمکین خاص به علت وجود یکی از امراض مقاربتی در مرد:

۱- نشوز می‌باشد.               ۲- مسقط حق نفقه می‌باشد.

۳- هر دو مورد                 ۴- هیچکدام

۵۱۸- هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شود ولی بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده …..

۱- عقد باطل می‌شود.

۲- عقد غیرنافذ می‌شود.

۳- عقد توسط طرف مقابل قابل فسخ می‌شود.

۴- عقد منفسخ می‌شود.

۵۱۹- هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شود ولی  بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده …..

۱- برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود مشروط بر اینکه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد.

۲- برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود مشروط بر اینکه عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

۳- برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

۴- برای طرف مقابل حق فسخ نخواهد بود.

۵۲۰- آیا ماده ۱۱۲۸ «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» شامل تدلیس یکی از زوجین برای فریفتن دیگری نیز می‌شود؟

۱- بله شامل تدلیس نیز می‌شود.

۲- خیر شامل تدلیس نمی‌شود.

۳- خیر مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

۴- بله مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

۵۲۱- تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ است که:

۱- باعث مخفی ماندن یکی از عیوب پیش‌بینی شده در قانون گردد.

۲- باعث نمایاندن صفتی شود که وجود آن مورد قصد مشترک طرفین بوده است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۵۲۲- شروط بنایی یا تبانی به عنوان شرط ضمنی در عقد نکاح …..

۱- باطل است.                        ۲- نافذ است.

۳- غیر نافذ است.              ۴- غیر قابل استناد است.

۵۲۳- اشتباه در وصف اساسی همسر:

۱- اگر شرط شده باشد عقد نکاح را باطل می‌کند.

۲- حتی اگر شرط نشده باشد عقد نکاح را باطل می‌کند.

۳- حتی اگر شرط شده باشد عقد نکاح را قابل فسخ می‌کند.

۴- حتی اگر شرط شده باشد تأثیری بر سرنوشت عقد نکاح ندارد.

۵۲۴- تدلیسی که باعث اشتباه در شخصیت طرف عقد شود از اسباب ……………. می‌باشد.

۱- بطلان عقد

۲- انفساخ عقد

۳- غیرقابل استناد شدن عقد

۴- ایجاد حق فسخ عقد

۵۲۵- تدلیسی که باعث ایجاد حق فسخ عقد می‌شود:

۱- باید از سوی طرف عقد انجام شده باشد.

۲- باید از سوی شخص ثالث انجام شده باشد.

۳- می‌تواند از سوی طرف عقد یا شخص ثالث باشد.

۴- هیچکدام

۵۲۶- شخصی که بر اثر تدلیس حاضر به انعقاد عقد نکاح شده است چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ نکاح

۲- حق گرفتن خسارات مادی

۳- حق گرفتن خسارات معنوی

۴- هر سه مورد

۵۲۷- اگر از شرط ضمن عقد نکاح تخلف شود …..

۱- عقد نکاح باطل می‌شود.

۲- مشروط‌ له می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند.

۳- فقط در مورد شرط صفت، مشروط له حق فسخ دارد.

۴- فقط در مورد شرط فعل، مشروط له حق فسخ دارد.

۵۲۸- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به دادن نفقه:

۱- زن می‌تواند مستقلاً خود را مطلقه سازد.

۲- زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم او را مطلقه می‌نماید.

۳- زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.

۴- زن در هیچ صورتی نمی‌تواند درخواست طلاق نماید.

۵۲۹- در کدام یک از موارد ذیل زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند؟

۱- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او

۲- در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۵۳۰- حکم ماده ۱۱۲۹ «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند»:

۱- تنها ناظر بر نفقه آینده می‌باشد.

۲- تنها ناظر بر نفقه گذشته می‌باشد.

۳- ناظر بر نفقه گذشته و آینده می‌باشد.

۴- هیچکدام

۵۳۱- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه:

۱- زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند.

۲- زن می‌تواند برای الزام شوهر به انفاق به دادگاه رجوع نماید و در صورت عدم امکان الزام او درخواست طلاق کند.

۳- زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع نماید و در صورت عدم امکان طلاق، الزام شوهر را به انفاق از دادگاه بخواهد.

۴- هیچکدام

۵۳۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- رسیدگی به دعوای نفقه در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۲- رسیدگی به اصل طلاق در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۵۳۳- در صورت اختلاف زن و شوهر در پرداخت نفقه:

۱- اثبات پرداخت نفقه با شوهر است.

۲- اثبات عدم پرداخت نفقه با زن است.

۳- اثبات عدم پرداخت نفقه با زن است مگر ظاهر زندگی زناشویی و مدت آن به سود او باشد.

۴- اثبات پرداخت نفقه با شوهر است مگر ظاهر زندگی زناشویی و مدت آن به سود او باشد.

۵۳۴- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد:

۱- وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

۲- وی‌ می‌تواند مستقلاً خود را مطلقه سازد.

۳- وی می‌تواند به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه و تقاضای طلاق کند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۵۳۵- در صورتی که عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی در محکمه ثابت شود …..

۱- دادگاه باید زوج را اجبار به طلاق نماید.

۲- دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید.

۳- دادگاه می‌تواند زوجه را مطلقه سازد.

۴- دادگاه باید زوجه را مطلقه سازد.

۵۳۶- در صورت عسر و حرج زوجه و عدم امکان اجبار شوهر به طلاق …..

۱- زوجه می‌تواند اجبار مجدد شوهر به طلاق را از دادگاه تقاضا نماید.

۲- زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

۳- زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید.

۴- هیچکدام

۵۳۷- سببی که زندگی مشترک را برای زن مشقت‌بار ساخته باید هنگام ……………. موجود  باشد.

۱- انعقاد عقد                       ۲- طرح دعوی

۳- صدور حکم                   ۴- گزینه ۲ و ۳

۵۳۸- چنانچه زوجه به سبب عسر و حرج اقامه دعوا کند ولی زوج قبل از صدور حکم، عسر و حرج زوجه را برطرف سازد، دادگاه:

۱- حکم به طلاق می‌دهد زیرا طلاق وسیله جبران ضرر گذشته است.

۲- حکم به طلاق نمی‌دهد زیرا طلاق وسیله رهایی از عسر و حرج در آینده است.

۳- حکم به حبس زوج می‌دهد.

۴- حکم به جبران خسارت زوجه می‌دهد.

۵۳۹- چنانچه زوجه به سبب عسر و حرج اقامه دعوا کند …..

۱- اثبات عسر و حرج بر عهده زوجه است.

۲- اثبات عدم عسر و حرج بر عهده زوج است.

۳- مرد مدعی محسوب می‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۵۴۰- کدام یک از موارد ذیل ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و در نهایت در خواست طلاق باشد؟

۱- خودداری شوهر از نزدیکی با زن

۲- بی‌اعتنایی و اهانت شوهر به زن

۳- اعتیاد شوهر

۴- هر سه مورد

۵۴۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- عسر و حرج باید در دید عرف موجود باشد و زندگی را برای انسانی متعارف در آن شرایط مشقت‌بار کند.

۲- اختیار همسران دیگر توسط شوهر نمی‌تواند از اسباب ایجاد عسر و حرج و درخواست طلاق قرار گیرد.

۳- زن در اثبات عسر و حرج مدعی محسوب می‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۴۲- خیار فسخ نکاح …..

۱- مدت‌دار می‌باشد.             ۲- فوری می‌باشد.

۲- مدت‌دار و فوری می‌باشد.            ۴- هیچکدام

۵۴۳- اگر طرفی که حق فسخ نکاح را دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند …..

۱- خیار او ساقط می‌شود مگر در صورت عدم اطلاع از حق فسخ.

۲- خیار او ساقط می‌شود مگر در صورت عدم اطلاع از فوری بودن خیار.

۳- خیار او ساقط می‌شود هر چند علم به حق فسخ و فوریت آن نداشته باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۵۴۴- مدتی که برای امکان استفاده از خیار فسخ نکاح لازم است از چه زمانی آغاز می‌شود؟

۱- از زمان حدوث علت فسخ نکاح

۲- از زمان اطلاع به علت فسخ نکاح

۳- از زمانی که دادگاه تشخیص می‌دهد.

۴- هیچکدام

۵۴۵- تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار فسخ نکاح لازم است به نظر ……………. می‌باشد.

۱- قانون                ۲- دادگاه

۳- عرف و عادت                 ۴- طرفین عقد نکاح

۵۴۶- ماده ۱۱۳۱ «خیار فسخ نکاح فوری است» شامل کدام یک از خیارات می‌شود؟

۱- خیار عیب

۲- خیار تدلیس

۳- خیار عیب و تدلیس

۴- همه خیارات از جمله عیب، تدلیس و تخلف از شرط

۵۴۷- آیا ادعای جهل به قانون نسبت به ماده ۱۱۳۱ «اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد» شنیده می‌شود؟

۱- بله ولی اثبات آن با مدعی جهل به قانون است.

۲- بله و اثبات خلاف آن با طرف مقابل می‌باشد.

۳- خیر ادعای جهل به قانون در هیچ صورتی شنیده نمی‌شود.

۴- خیر اصولاً ادعای جهل به قانون شنیده نمی‌شود.

۵۴۸- در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است  …..

۱- شرط می‌باشد.                ۲- شرط نمی‌باشد.

۳- اصولاً شرط می‌باشد.           ۴- اصولاً شرط نمی‌باشد.

۵۴۹- کدام یک از موارد ذیل ایقاع می‌باشند؟

۱- طلاق     ۲- فسخ نکاح       ۳- هر دو مورد       ۴- هیچکدام

۵۵۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- فسخ نکاح از جانب مرد ایقاع می‌باشد.

۲- فسخ نکاح از جانب زن ایقاع می‌باشد.

۳- فسخ نکاح از جانب زن و مرد ایقاع می‌باشد.

۴- هیچکدام

۵۵۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- طلاق ایقاع تشریفاتی می‌باشد ولی فسخ نکاح ایقاع غیر تشریفاتی می‌باشد.

۲- طلاق ایقاع غیر تشریفاتی می‌باشد ولی فسخ نکاح ایقاع تشریفاتی می‌باشد.

۳- طلاق و فسخ نکاح هر دو ایقاع تشریفاتی می‌باشند.

۴- طلاق و فسخ نکاح هر دو ایقاع غیر تشریفاتی می‌باشند.

 

فصل دوم: در طلاق

مبحث اول: در کلیات

 

۵۵۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- برای اجرای طلاق لازم نیست مهر و نفقه زن پرداخته شده باشد.

۲- برای اجرای طلاق لازم است مهر و نفقه زن پرداخته شده باشد.

۳- برای اجرای طلاق لازم است جهیز زن پرداخته شده باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۵۵۳- چنانچه مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد:

۱- رعایت هیچ تشریفاتی لازم نمی‌باشد و هر وقت بخواهد می‌تواند به این اقدام مبادرت نماید.

۲- باید از دادگاه عمومی گواهی عدم امکان سازش بگیرد.

۳- می‌تواند از دادگاه عمومی گواهی عدم امکان سازش بگیرد.

۴- می‌تواند از دفتر ازدواج و طلاق گواهی عدم امکان سازش بگیرد.

۵۵۴- گرفتن گواهی عدم امکان سازش مستلزم ارجاع به داوری …..

۱- می‌باشد.                   ۲- نمی‌باشد.

۳- اصولاً می‌باشد.               ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۵۵۵- در موردی که دو طرف در مورد طلاق توافق دارند …..

۱- طرح دعوای طلاق در دادگاه ضروری نمی‌باشد.

۲- طرح دعوای طلاق در دادگاه ضروری می‌باشد.

۳- اصولاً طرح دعوای طلاق در دادگاه ضروری می‌باشد.

۴- اصولاً طرح دعوای طلاق در دادگاه ضروری نمی‌باشد.

۵۵۶- لزوم رجوع به دادگاه پیش از طلاق …..

۱- از قواعد مربوط به نظم عمومی است و با توافق نمی‌توان به آن تجاوز کرد.

۲- از قواعد مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد و می‌توان برخلاف آن تراضی کرد.

۳- از قواعد مربوط به نظم عمومی است ولی می‌توان برخلاف آن تراضی کرد.

۴- از قواعد مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد ولی نمی‌توان برخلاف آن تراضی کرد.

۵۵۷- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت ……………. می‌باشد.

۱- نقد                  ۲- غیر نقد

۳- نقد یا غیر نقد                   ۴- هیچکدام

۵۵۸- در کدام یک از موارد ذیل اجرای صیغه طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه نمی‌باشد؟

۱- در طلاق خلع و مبارات در حد آنچه بذل شده

۲- رضایت زوجه به اجرای صیغه طلاق بدون تأدیه حقوق شرعی و قانونی

۳- صدور حکم قطعی اعسار شوهر

۴- هر سه مورد

۵۵۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- طلاق باید به صیغه طلاق واقع گردد.

۲- طلاق می‌تواند به صیغه طلاق واقع گردد.

۳- طلاق اصولاً باید به صیغه طلاق واقع گردد.

۴- طلاق نمی‌تواند به صیغه طلاق واقع گردد.‌

۵۶۰- طلاق باید در حضور لااقل ……………. که طلاق را بشنوند واقع گردد.

۱- ۳ نفر زن عادل             ۲- ۳ نفر مرد عادل

۳- دو نفر مرد عادل                 ۴- دو نفر زن عادل

۵۶۱- طلاق معلق به حضور دو مرد عادل چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.

۴- در برابر زن غیر قابل استناد است.

۵۶۲- در مواردی که دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌کند اگر شوهر مفاد حکم را اجرا نکند …..

۱- دادگاه طلاق را بدون صیغه طلاق واقع می‌سازد.

۲- صیغه طلاق توسط نماینده دادگاه خوانده می‌شود.

۳- دادگاه شوهر را اجبار به اجرای صیغه طلاق می‌نماید.

۴- هیچکدام

۵۶۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- می‌توان چند طلاق را با یک صیغه پیش از رجوع به هر طلاق واقع ساخت.

۲- نمی‌توان چند طلاق را با یک صیغه پیش از رجوع به هر طلاق واقع ساخت.

۳- اصولاً می‌توان چند طلاق را با یک صیغه پیش از رجوع به هر طلاق واقع ساخت.

۴- اصولاً نمی‌توان چند طلاق را با یک صیغه پیش از رجوع به هر طلاق واقع ساخت.

۵۶۴- صیغه طلاق باید چنان گفته شود که …..

۱- دو مرد عادل با هم آن را بشنوند.

۲- دو مرد عادل آن را به طور جداگانه بشنوند.

۳- دو مرد عادل آن را با هم یا به طور جداگانه بشنوند.

۴- هیچکدام

۵۶۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در مواردی که دادگاه به درخواست زن حکم به طلاق می‌دهد دادگاه طلاق را بوسیله نماینده قضایی خود واقع می‌سازد.

۲- شنیدن جداگانه دو نفر مرد عادل برای اجرای صیغه طلاق کافی نمی‌باشد.

۳- هر دو گزینه صحیح است.

۴- هیچکدام

۵۶۶- طلاق باید ……………. باشد.

۱- تشریفاتی                         ۲- منجز

۳- معلق                 ۴- گزینه ۱ و ۲

۵۶۷- طلاق معلق به شرط، چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                        ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.              ۴- قابل فسخ است.

۵۶۸- طلاق وقتی معلق است که …..

۱- وقوع شرط در آینده مسلم باشد.

۲- وقوع شرط در آینده مسلم نباشد.

۳- موکول به اجرای صیغه طلاق گردد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۵۶۹- طلاق معلق به یکی از شرایط صحت چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                        ۲- غیر نافذ است.

۳- صحیح است.                  ۴- غیر قابل استناد است.

۵۷۰- طلاق دهنده باید دارای کدام یک از شرایط ذیل باشد؟

۱- بالغ باشد.                       ۲- قاصد باشد.

۳- عاقل باشد.                       ۴- هر سه مورد.

۵۷۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- سفیه می‌تواند مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید.

۲- سفیه نمی‌تواند مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید.

۳- سفیه اصولاً می‌تواند مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید.

۴- سفیه اصولاً نمی‌تواند مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید.

۵۷۲- کدام یک از شروط ذیل برای طلاق دهنده ضروری نمی‌باشد؟

۱- قاصد بودن                  ۲- رشید بودن

۳- مختار بودن                       ۴- گزینه ۲ و ۳

۵۷۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- طلاق از امور مالی است.

۲- طلاق از امور غیر مالی است.

۳- سفیه نمی‌تواند بدون اذن ولی خود مبادرت به طلاق نماید.

۴- گزینه ۱ و ۳

۵۷۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- عدم اهلیت صغیر در طلاق به نمایندگی جبران می‌شود.

۲- ولی صغیر می‌تواند به ولایت زن او را طلاق دهد.

۳- ولی صغیر نمی‌تواند به ولایت، زن او را طلاق دهد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۵۷۵- اگر ولی صغیر به سمت ولایت، زن او را طلاق دهد این طلاق …..

۱- باطل است.                        ۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- قابل فسخ است.

۵۷۶- ولی مجنون دایمی …..

۱- نمی‌تواند زن مولی علیه خود را طلاق دهد.

۲- می‌تواند زن مولی علیه خود را طلاق دهد.

۳- می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

۴- اصولاً نمی‌تواند زن مولی علیه خود را طلاق دهد.

۵۷۷- طلاق زن مجنون بوسیله قیم او چه حکمی دارد؟

۱- در صورت لزوم صحیح است.

۲- در صورتی که به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه باشد صحیح است.

۳- در هر صورت باطل است.

۴- گزینه ۱ و ۲

۵۷۸- ولی مجنون ……………. می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

۱- دایمی                      ۲- غیر دایمی (موقت)

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۵۷۹- اجرای صیغه طلاق توسط وکیل چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                        ۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- غیرقابل استناد است.

۵۸۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وکالت برای اجرای صیغه طلاق با وکالت درباره اصل طلاق تفاوت دارد.

۲- وکالت برای اجرای صیغه طلاق با وکالت درباره اصل طلاق تفاوت ندارد.

۳- وکالت برای اجرای صیغه طلاق با وکالت درباره اصل طلاق اصولاً تفاوت دارد.

۴- وکالت برای اجرای صیغه طلاق با وکالت درباره اصل طلاق اصولاً تفاوت ندارد.

۵۸۱- وکالتی که شوهر به زن می‌دهد تا در صورت تحقق شرایط خاص خود را مطلقه سازد یا برای اجرای صیغه به دیگری وکالت دهد چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.              ۴- قابل فسخ است.

۵۸۲- طلاق مخصوص عقد ……………. است.

۱- دایم                 ۲- منقطع

۳- دایم و منقطع               ۴- هیچکدام

۵۸۳- زن منقطعه چگونه از زوجیت خارج می‌شود؟

۱- با انقضای مدت                ۲- با بذل مدت از طرف شوهر

۳- با طلاق                     ۴- گزینه ۱ و ۲

۵۸۴- بذل مدت در نکاح منقطع …..

۱- ایقاعی است که به اراده زوجه واقع می‌شود.

۲- ایقاعی است که به اراده زوج واقع می‌شود.

۳- عقدی است که به اراده زوج و زوجه واقع می‌شود.

۴- ایقاعی است که به اراده زوج یا زوجه واقع می‌شود.

۵۸۵- بذل مدت ایقاعی ……………. می‌باشد.

۱- تشریفاتی                         ۲- غیر تشریفاتی

۳- معلق                 ۴- هیچکدام

۵۸۶- رجوع شوهر از بذل مدت در زمان عده …..

۱-  امکان ندارد.              ۲- امکان دارد.

۳- اصولاً امکان ندارد.          ۴- اصولاً امکان دارد.

۵۸۷- بذل مدت قابل توکیل …..

۱- می‌باشد.                    ۲- نمی‌باشد.

۳- اصولاً می‌باشد.               ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۵۸۸- وکالت زن در بذل مدت چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.

۴- در برابر شوهر غیرقابل استناد است.

۵۸۹- در صورتی که دوام زوجیت در نکاح موقت موجب عسر و حرج زوجه باشد:

۱- وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید.

۲- وی می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه بخواهد.

۳- وی می‌تواند الزام شوهر به جبران خسارت را از دادگاه بخواهد.

۴- وی نمی‌تواند تا پایان مدت از زوجیت خارج شود.

۵۹۰- طلاق زن در مدت عادت زنانگی چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- غیرقابل استناد است.

۵۹۱- طلاق در کدام مورد صحیح نیست؟

۱- زن در حال نفاس باشد.       ۲- زن حامله باشد.

۳- شوهر زن غایب باشد.         ۴- هر سه مورد

۵۹۲- طلاق زن حامل در مدت عادت زنانگی چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- غیرقابل استناد است.

۵۹۳- طلاق زنی که شوهر وی غایب می‌باشد چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است مگر اینکه زن در مدت عادت زنانگی باشد.

۲- صحیح است مگر اینکه زن درحال نفاس باشد.

۳- مشروط بر اینکه شوهر اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند صحیح است.

۴- گزینه ۱ و ۲

۵۹۴- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه :

۱- زن حامل باشد.

۲- طلاق قبل از نزدیکی با زن باشد.

۳- شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

۴- هر سه مورد

۵۹۵- شوهری که غایب نیست ولی به دلایلی مانند زندانی شدن جدا از همسر خود زندگی می‌کند و نمی‌تواند از وضع جسمی زن  آگاه شود …..

۱- در حکم غایب است.

۲- می‌تواند زن خود را ولو اینکه در مدت عادت زنانگی باشد طلاق دهد.

۳- می‌تواند زن خود را طلاق دهد مگر اینکه زن در مدت عادت زنانگی باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۵۹۶- طلاق زن در کدام یک از موارد ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- زن در مدت عادت زنانگی باشد.

۲- زن در حال نفاس باشد.

۳- زن غیرمدخوله باشد.

۴- هیچکدام

۵۹۷- طلاق در طهر مواقعه …..

۱- صحیح است.                  ۲- صحیح نیست.

۳- اصولاً صحیح است.       ۴- اصولاً صحیح نیست.

۵۹۸- طلاق زن حامل که در طهر مواقعه به سر می‌برد چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.               ۴- قابل فسخ است.

۵۹۹- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه  …..

۱- زن حامل باشد.              ۲- زن یائسه باشد.

۳- زن در حال نفاس باشد.       ۴- گزینه ۱ و ۲

۶۰۰- طلاق زن یائسه‌ای از حکم ماده ۱۱۴۱ « طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر زن یائسه باشد» استثنا شده است که …..

۱- این وضع به اقتضای سن او به وجود آمده باشد.

۲- این وضع به سبب بیماری به وجود آمده باشد.

۳- این وضع به اقتضای سن او یا به سبب بیماری به وجود آمده باشد.

۴- هیچکدام

 

 

پاسخنامه:

 

 

۵۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۲ ق.م

۵۰۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۳ ق.م

۵۰۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۲۲ ق.م

۵۰۴- گزینه  ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۲۲ ق.م

۵۰۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۴ ق.م

۵۰۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۳ ق.م

۵۰۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس  ۱ ماده ۱۱۲۴ ق.م

۵۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۳ ق.م و زیرنویس ۲ ماده ۱۱۲۴ ق.م

۵۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۵ ق.م

۵۱۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۲۵ ق.م

۵۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۵ ق.م

۵۱۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۲۵ ق.م

۵۱۳- گزینه  ۴  صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۵ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۵۱۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۶ ق.م

۵۱۵- گزینه  ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۷ ق.م

۵۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۷ ق.م

۵۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۷ ق.م

۵۱۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۸ ق.م

۵۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۸ ق.م

۵۲۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۲۸ ق.م

۵۲۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۲۸ ق.م

۵۲۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۲۸ ق.م

۵۲۳- گزینه ۳ صحیح است.

۵۲۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۲۸ ق.م

۵۲۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۱۲۸ ق.م

۵۲۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۱۲۸ ق.م

۵۲۷- گزینه ۳ صحیح است.

۵۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۹ ق.م

۵۲۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۲۹ ق.م

۵۳۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۲۹ ق.م

۵۳۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۲۹ ق.م

۵۳۲- گزینه ۳ صحیح است ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۲۹ ق.م

۵۳۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۲۹ ق.م

۵۳۴- گزینه ۱  صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۰ ق.م

۵۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۰ ق.م

۵۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۰ ق.م

۵۳۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۰ ق.م

۵۳۸- گزینه ۲  صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۱۳۰ ق.م

۵۳۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۳۰ ق.م

۵۴۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۱۳۰ ق.م

۵۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ و ۳ و ۲ ماده ۱۱۳۰ ق.م

۵۴۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۱ ق.م

۵۴۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۱ ق.م

۵۴۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۱ ق.م

۵۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۱ ق.م

۵۴۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۱ ق.م

۵۴۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۱۱۳۱ ق.م

۵۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۲ ق.م

۵۴۹- گزینه  ۳ صحیح است.

۵۵۰- گزینه ۳ صحیح است.

۵۵۱- گزینه ۱ صحیح است.

۵۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۳ ق.م

۵۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۳ ق.م

۵۵۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۳ ق.م

۵۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۳۳ ق.م

۵۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۳۳ ق.م

۵۵۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

۵۵۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

۵۵۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۴ ق.م

۵۶۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۴ ق.م

۵۶۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۵ ق.م

۵۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۴ ق.م

۵۶۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۳۴ ق.م

۵۶۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۳۴ ق.م

۵۶۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ و ۱ ماده ۱۱۳۴ ق.م

۵۶۶- گزینه ۴  صحیح است. ر.ک. مواد ۱۱۳۵ و ۱۱۳۴ ق.م

۵۶۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۵ ق.م

۵۶۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۵ ق.م

۵۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۵ ق.م

۵۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۶ ق.م

۵۷۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۶ ق.م

۵۷۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ماده ۱۱۳۶ ق.م

۵۷۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۱۱۳۶ ق.م

۵۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۱۱۳۶ ق.م

۵۷۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۱۱۳۶ ق.م

۵۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۷ ق.م

۵۷۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۷ ق.م

۵۷۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۷ ق.م

۵۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۸ ق.م

۵۸۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۸ ق.م

۵۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۳۸ ق.م

۵۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۹ ق.م

۵۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۳۹ ق.م

۵۸۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۹ ق.م

۵۸۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۹ ق.م

۵۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۳۹ ق.م

۵۸۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۳۹ ق.م

۵۸۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۳۹ ق.م

۵۸۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۳۹ ق.م

۵۹۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۰ ق.م

۵۹۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۰ ق.م

۵۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۰ ق.م

۵۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۰ ق.م

۵۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۰ ق.م

۵۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۱۴۰ ق.م

۵۹۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۰ ق.م

۵۹۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۱ ق.م

۵۹۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۱ ق.م

۵۹۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴۱ ق.م

۶۰۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱۴۱ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 2 ؟