کارگاه
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۱۱
۹۴ پنج شنبه ۲۵ تیر

۲۰۱- هرگاه در نکاح شرط خیار شده باشد شرط و نکاح به ترتیب چه حکمی دارند؟

۱- باطل، باطل                                           ۲- صحیح، صحیح

۳- باطل، صحیح                                        ۴- صحیح، باطل

۲۰۲- کدامیک از امور ذیل موجب بطلان عقد است؟

۱- تعلیق در عقد نکاح

۲- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح

۳- شرط خیار فسخ نسبت به مهر

۴- هیچکدام

۲۰۳- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح ……….

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- در صورتی که مدت خیار، نامعین باشد باطل است.

۴- غیرنافذ است.

۲۰۴- شرط فاسخ عقد نکاح در کدام یک از صور ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- در صورت ندادن مهر                             ۲- در صورت ندادن نفقه

۳- در صورت عدم تمکین                           ۴- هیچکدام

۲۰۵- شرط خیار فسخ نسبت به مهر در متعه موجب:

۱- بطلان شرط و مهر می‌شود اما نکاح صحیح است.

۲- بطلان شرط می‌شود اما مهر و نکاح صحیح است.

۳- بطلان شرط و مهر و نکاح می‌شود.

۴- بطلان شرط و مهر و نکاح نمی‌شود.

۲۰۶- رضای زوجین شرط ……….. عقد نکاح است.

۱- لزوم                                                    ۲- نفوذ

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۲۰۷- نکاح مکره چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۲۰۸- هرگاه مکره بعد از زوال کُره، عقد را اجازه کند ………

۱- عقد نافذ می‌شود.                                   ۲- عقد نافذ نمی‌شود.

۳- اصولاً عقد نافذ می‌شود.                         ۴- اصولاً عقد نافذ نمی‌شود.

۲۰۹- اگر اکراه به درجه‌ای باشد که سبب فقدان قصد عاقد گردد نکاح انجام یافته ……….

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۲۱۰- هرگاه مکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه نکند ……….

۱- عقد در برابر او غیرقابل استناد می‌شود.

۲- عقد باطل می شود.

۳- عقد قابل فسخ می‌شود.

۴- عقد نافذ می‌شود.

۲۱۱- هرگاه شخصی بر اثر شکنجه به عقد نکاح رضایت دهد عقد مزبور……..

۱- صحیح است.                                        ۲- غیرنافذ است.

۳- باطل است.                                           ۴- قابل فسخ است.

۲۱۲- هرگاه کسی دیگری را با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال کلماتی درباره رضایت به نکاح به او تلقین کند، عقد مزبور ……….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۲۱۳- هرگاه مکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند ……….

۱- عقد نافذ می شود.

۲- عقد غیرنافذ باقی می‌ماند.

۳- عقد نافذ می شود مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد شده باشد.

۴- عقد نافذ ولی قابل فسخ می‌شود.

فصل پنجم : وکالت در نکاح

۲۱۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- هیچ یک از زوجین نمی‌توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهند.

۲- هر یک از زوجین می‌توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهند.

۳- تنها زوج می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

۴- تنها زوجه می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

۲۱۵- نکاح فضولی چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- غیرنافذ است.

۳- صحیح است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۲۱۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- انعقاد عقد نکاح قابل توکیل می‌باشد.

۲- انعقاد عقد نکاح قابل توکیل نمی‌باشد.

۳- اصولاً انعقاد عقد نکاح قابل توکیل می‌باشد.

۴- اصولاً انعقاد عقد نکاح قابل توکیل نمی باشد.

۲۱۷- در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود ………

۱- وکیل می‌تواند موکله را برای خود تزویج کند.

۲- وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند.

۳- وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

۴- وکیل می‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه صریحاً شرط خلاف شده باشد.

۲۱۸- در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود و وکیل موکله را برای خود تزویج کند، نکاح ………

۱- از طرف موکل قابل ابطال است.

۲- صحیح است.

۳- فضولی و باطل است.

۴- فضولی و غیرنافذ است.

۲۱۹- در مواردی که شخصیت وکیل مؤثر در چگونگی انعقاد قرارداد است ………

۱- وکیل اصولاً می‌تواند طرف معامله قرار گیرد.

۲- وکیل می‌تواند طرف معامله قرار گیرد.

۳- وکیل نمی‌تواند طرف معامله قرار گیرد مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

۴- وکیل نمی‌تواند طرف معامله قرار گیرد ولو اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

۲۲۰- در چه موردی وکیل می‌تواند موضوع وکالت را برای خود معامله کند؟

۱- هرگاه وکالت او به طور اطلاق داده شده باشد.

۲- در هر موردی که صریحاً از آن منع نشده باشد.

۳- فقط در موردی که صریحاً به او اذن داده شده باشد.

۴- در همه موارد

۲۲۱- در صورتی که وکالت در نکاح به طور عام داده شود ………

۱- وکیل مطلقاً نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند.

۲- وکیل می‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه صریحاً شرط خلاف شده باشد.

۳- وکیل می‌تواند موکله را برای خود تزویج کند ولو اینکه صریحاً شرط خلاف شده باشد.

۴- وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه به نیابت وکیل در تزویج برای خود تصریح شده باشد.

۲۲۲- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به نکاح معین کرده تخلف کند عقد نکاح ………

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۲۲۳- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به ……… معین کرده تخلف کند عقد نکاح غیرنافذ می‌شود.

۱- شخص طرف                                       ۲- مهر

۳- تحصیلات طرف                                   ۴- هر سه مورد

۲۲۴- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به نکاح معین کرده تخلف کند عقد نکاح:

۱- فضولی و صحت عقد متوقف بر تنفیذ وکیل است.

۲- فضولی و صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل است.

۳- باطل است.

۴- صحیح است ولی وکیل مسؤول تخلف خود می‌باشد.

۲۲۵- در نکاح فضولی، پیش از اعلام رد یا قبول اصیل ………

۱- طرف دیگر می‌تواند از عقد عدول کند.

۲- طرف دیگر نمی‌تواند از عقد عدول کند.

۳- طرف دیگر اصولاً نمی‌تواند از عقد عدول کند.

۴- طرف دیگر اصولاً می تواند از عقد عدول کند.

۲۲۶- اگر وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکند عقد نکاح ………. خواهد بود.

۱- فضولی و غیرنافذ                                  ۲- فضولی و باطل

۳- صحیح                                                 ۴- قابل فسخ

۲۲۷- صحت عملی که وکیل برخلاف غبطه موکل انجام داده متوقف بر تنفیذ ………. خواهد بود

۱- موکل                                                   ۲- وکیل

۳- دادگاه                                                   ۴- هیچکدام

فصل ششم : در نکاح منقطع

۲۲۸- نکاح وقتی منقطع است که ……….

۱- مهر در آن ذکر نشده باشد.

۲- برای مدت نامعین واقع شده باشد.

۳- برای مدت معینی واقع شده باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۲۹- هرگاه در طبیعت نکاح اختلاف شود:

۱- نکاح دایم محسوب می‌شود.

۲- نکاح منقطع محسوب می‌شود.

۳- نکاح باطل محسوب می‌شود.

۴- نکاح غیر نافذ محسوب می شود.

۲۳۰- اگر در نکاح منقطع مدت ذکر نشود ولی معلوم باشد که مقصود نکاح منقطع بوده، نکاح ………

۱- باطل محسوب می‌شود.                          ۲- دایم محسوب می‌شود.

۳- غیرنافذ محسوب می شود.                     ۴- صحیح محسوب می‌شود.

۲۳۱- اگر در نکاح منقطع مدت ذکر نشود و معلوم نباشد که قصد طرفین، نکاح دایم است یا منقطع ظاهر این است که ……….

۱- نکاح باطل محسوب می شود.

۲- نکاح دایم محسوب می‌شود.

۳- نکاح منقطع محسوب می‌شود.

۴- نکاح غیرنافذ محسوب می‌شود.

۲۳۲- در نکاح منقطع:

۱- مدت می‌تواند معین شود.

۲- مدت باید معین شود.

۳- مدت نباید معین شود.

۴- بسته به نظر دادگاه، مدت می‌تواند معین شود.

۲۳۳- چنانچه در نکاح منقطع مدت معین نشود نکاح ……… می‌باشد.

۱- صحیح                                                 ۲- غیرنافذ

۳- باطل                                                    ۴- قابل فسخ

۲۳۴- اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود ولی قابلیت تعیین داشته باشد نکاح ………. است.

۱- صحیح                                                 ۲- غیرقابل استناد

۳- غیرنافذ                                 ۴- باطل

۲۳۵- اگر ابتدای مدت نکاح منقطع معلوم نباشد:

۱- نکاح غیرنافذ می باشد.

۲- نکاح باطل می‌باشد.

۳- نکاح صحیح می‌باشد و ابتدای آن از زمان نکاح آغاز می‌شود.

۴- نکاح قابل فسخ می‌باشد.

۲۳۶- از قید «کاملاً» در ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی «مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود» چنین برمی‌آید که ………

۱- قابلیت تعیین مدت کافی است.

۲- قابلیت تعیین مدت کافی نیست.

۳- مدت نکاح باید حتماً معین شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۳۷- کدام یک از گزینه‌های ذیل رکن اساسی نکاح موقت تلقی می‌شود؟

۱- مدت معین                                             ۲- مهر معین

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۳- هیچکدام

فصل هفتم : در مهر

 

۲۳۸- هر چیزی را که ……… باشد می‌توان مهر قرار داد.

۱- دارای مالیت                                          ۲- قابل تملک

۳- گزینه ۱ یا ۲                                          ۴- گزینه ۱ و ۲

۲۳۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مهر المسمی حتماً باید عین معین باشد.

۲- مهر المسمی حتماً باید عین کلی باشد.

۳- مهر المسمی ممکن است عین معین باشد یا کلی.

۴- هیچکدام

۲۴۰- کدام یک از امور ذیل را می‌توان مهر زن قرار داد؟

۱- حق مالی                                              ۲- حق اختراع

۳- انجام دادن کار معین                               ۴- هر سه مورد

۲۴۱- کدام یک از امور ذیل ممکن است به عنوان مهریه تعیین شود؟

۱- حق تألیف                                            ۲- منفعت عین

۲- حق سرقفلی                                         ۴- هر سه مورد

۲۴۲- کدام یک از گزینه های ذیل صحیح می باشد؟

۱- مهر باید کاملاً بین طرفین معلوم باشد.

۲- معلوم بودن مهر بین طرفین لزومی ندارد.

۳- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

۴- مهر باید بین طرفین معلوم باشد ولی معین بودن آن لزومی ندارد.

۲۴۳- اگر مهریه قابلیت تعیین بین طرفین عقد نکاح را داشته باشد، نکاح ………

۱- باطل است و حتماً باید مهر هنگام نکاح به طور کامل معین باشد.

۲- صحیح است هر چند که هنگام نکاح مهر به طور کامل معین نباشد.

۳- صحیح است اما از جانب طرفین قابل فسخ می‌باشد.

۴- غیرنافذ می باشد.

۲۴۴- کدام یک از گزینه های ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- مهرجنبه مالی عقد نکاح است که تعیین آن منوط به رضای زوج می‌باشد.

۲- مهر جنبه مالی عقد نکاح است که تعیین آن منوط‌به‌رضای‌زوجه می‌باشد.

۳- مهرجنبه مالی عقدنکاح است که تعیین آن منوط‌به رضای‌طرفین می‌باشد.

۴- مهرجنبه غیرمالی‌عقد نکاح است که تعیین‌آن منوط‌به‌رضای‌زوج می‌باشد.

۲۴۵- زوجین می توانند ………. مقدار مهر را به تراضی معین سازند.

۱- هنگام بستن عقد                                    ۲- پس از انعقاد عقد

۳- گزینه ۱ یا ۲                                          ۴- هیچکدام

۲۴۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مهر نوعی الزام قانونی است که بر زوج تحمیل می‌شود.

۲- مهر نوعی الزام قراردادی است که بر زوج تحمیل می‌شود.

۳- مهر نوعی الزام قانونی است که بر زوجه تحمیل می‌شود.

۴- مهر نوعی الزام قراردادی است که بر زوجه تحمیل می‌شود.

۲۴۷- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱- تعیین مقدار مهر نمی‌تواند به شخص ثالث واگذار شود.

۲- تعیین مقدار مهر ممکن است به شخص ثالث با تراضی طرفین واگذار شود.

۳- تعیین مقدار مهر فقط با زوجین می باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۴۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- عین معین متعلق به شخص ثالث ممکن است مهر زن قرار داده شود.

۲- لزوماً باید عین مهر متعلق به شوهر باشد.

۳- چنانچه پرداخت مهر به عهده ثالث قرار گیرد ثالث در حکم ضامن شوهر می‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۴۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- تعیین مقدار مهر ممکن است به شخص ثالث واگذار شود ولی پرداخت مهر ممکن نیست بر عهده ثالث قرار گیرد.

۲- تعیین مقدار مهر ممکن نیست به شخص ثالث واگذار شود ولی پرداخت مهر ممکن است بر عهده ثالث قرار گیرد.

۳- هم تعیین مقدار مهر و هم پرداخت مهر ممکن است بر عهده ثالث قرار گیرد.

۴- نه تعیین مقدار مهر و نه پرداخت مهر امکان ندارد بر عهده ثالث قرار گیرد.

۲۵۰- چنانچه پرداخت مهر بر عهده ثالث قرار گیرد:

۱- الزام شوهر به دادن مهر از بین می‌رود.

۲- الزام شوهر به دادن مهر از بین نمی‌رود.

۳- اصولاً الزام شوهر به دادن مهر از بین می‌رود.

۴- الزام شوهر به دادن مهر از بین نمی‌رود مگر اینکه زوجه دریافت مهر از ثالث را قبول کند.

۲۵۱- کدام عبارت صحیح می باشد؟

۱- تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

۲- تعیین مقدار مهر ممکن است به شخص ثالث واگذار شود.

۳- تعیین مقدار مهر ممکن است به خود شوهر واگذار شود.

۴- هر سه مورد

۲۵۲- اگر در نکاح دایم شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود در این صورت ……….

۱- شرط و عقد هر دو صحیح است.

۲- شرط و مهر باطل ولی نکاح صحیح است.

۳- نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

۴- شرط صحیح ولی نکاح و مهر باطل است.

۲۵۳- شرط انفساخ نکاح در صورت تأخیر شوهر از دادن مهر ……….

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- غیرقابل استناد است.

۲۵۴- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت تأخیر شوهر از دادن مهر، زن حق فسخ نکاح را داشته باشد این شرط چه وضعیتی دارد؟

۱- نافذ نمی‌باشد.                                        ۲- غیرنافذ می‌باشد.

۳- غیرقابل استناد می‌باشد.                         ۴- صحیح می‌باشد.

۲۵۵- در صورت تأخیر شوهر در پرداخت مهر:

۱- نکاح منفسخ می‌شود.

۲- نکاح باطل می‌شود.

۳- برای زن حق فسخ ایجاد می‌شود.

۴- هیچکدام

۲۵۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- به مجرد عقد، زن مالک کل مهر می‌شود.

۲- به مجرد عقد، زن مالک نصف مهر می شود.

۳- به مجرد عقد، زن مالک مهر نمی‌شود.

۴- به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود.

۲۵۷- در چه موقعی زن می تواند هر تصرفی را که می‌خواهد در مهر بنماید؟

۱- پس از وقوع نزدیکی

۲- به مجرد عقد

۳- پس از عقد و قبل از وقوع نزدیکی

۴- به مجرد طلاق

۲۵۸- به مجرد عقد، زن مالک ……… می شود.

۱- مهر المسمی                                          ۲- مهر المثل

۳- مهر المتعه                                             ۴- هر سه مورد

۲۵۹- مفاد ماده ۱۰۸۲ «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود» ناظر به موردی است که مهرالمسمی ………. باشد.

۱- عین معین                                             ۲- کلی در معین

۳- کلی فی الذمه                                         ۴- هر سه مورد

۲۶۰- در موردی که مهر عین کلی است، زن به مجرد عقد چه حقی بر روی مهر پیدا می‌کند؟

۱- حق مالکیت                                           ۲- حق عینی

۳- حق دینی                                              ۴- هیچکدام

۲۶۱- طلاق قبل از وقوع نزدیکی ……….

۱- باعث انحلال ملکیت زن نسبت به کل مهر می‌شود.

۲- باعث انحلال ملکیت زن نسبت به نیمی از مهر می‌شود.

۳- باعث تملیک مجدد نیمی از مهر به شوهر می‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۶۲- در صورتی که مهر عین معین باشد ………..

۱- به مجرد عقد زن مالک آن می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

۲- به مجرد عقد زن مالک آن می شود ولی نمی‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

۳- به مجرد عقد زن حق عینی نسبت به آن می‌یابد.

۴- به مجرد عقد زن طلبکار آن می‌شود.

۲۶۳- آیا زن می‌تواند پیش از نزدیکی با شوهر در تمام مهر تصرف کند؟

۱- بله در صورتی که نکاح منقطع باشد.

۲- بله در صورتی که نکاح دایم باشد.

۳- خیر زن پیش از نزدیکی فقط می‌تواند در نیمی از مهر تصرف کند.

۴- بله زن پیش از نزدیکی می‌تواند در تمام مهر تصرف کند.

۲۶۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در موردی که مهر عین کلی است زن به مجرد عقد طلبکار مهر می‌شود.

۲- استحقاق زن به نصف مهر از آثار طلاق پیش از وقوع نزدیکی است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۶۵- قرار اقساط برای پرداخت مهر ………

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- قابل فسخ است.                                     ۴- غیرنافذ است.

۲۶۶- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر ……….

۱- می‌توان مدت قرار داد.

۲- می‌توان قرار اقساط قرار داد.

۳- می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

۴- نمی‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

۲۶۷- هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده است:

۱- عقد نکاح باطل می‌شود.                          ۲- شوهر ضامن عیب است.

۳- عقد نکاح منفسخ می‌شود.                        ۴- عقدنکاح‌قابل فسخ می‌شود.

۲۶۸- هرگاه مهر بعد از عقد و قبل از قبض تلف شود نکاح ………

۱- باطل می‌شود.                                       ۲- منفسخ می‌شود.

۳- صحیح باقی می‌ماند.                              ۴- قابل فسخ می‌شود.

۲۶۹- هرگاه مهر عین کلی باشد و قبل از تسلیم معیوب شود:

۱- شوهر ضامن عیب است.

۲- شوهر ضامن قیمت عین می باشد.

۳- شوهر ضامن ارش خواهد بود.

۴- شوهر باید فرد سالم از عین کلی را تحویل دهد.

۲۷۰- در چه صورتی شوهر ضامن عیب مهریه می‌باشد؟

۱- در صورتی که مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده.

۲- در صورتی که مهر عین معین باشد و بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۷۱- هرگاه عین مهر تلف شود، شوهر باید ………

۱- مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم کند.

۲- تفاوت قیمت را به عنوان ارش به زن تسلیم کند.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۲۷۲- در صورتی که مهر معیب باشد زن حق دارد که:

۱- عین مهر را برگرداند و مثل یا قیمت آن را از شوهر بخواهد.

۲- عین مهر را نگاه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را به عنوان ارش مطالبه کند.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۲۷۳- هرگاه مهر عین معین باشد و بعد از عقد و قبل از تسلیم تلف شود چه کسی ضامن تلف می‌باشد؟

۱- زوج                                                     ۲- زوجه

۳- زوج و زوجه                                         ۴- هیچکدام

۲۷۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- شوهر ضامن عیب مهریه که بعد از عقد و قبل از تسلیم حادث شده است می‌باشد.

۲- شوهر ضامن تلف مهریه که بعد از عقد و قبل از تسلیم حادث شده است می باشد.

۳- شوهر ضامن عیب مهریه که بعد از تسلیم حادث شده است می باشد

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۷۵- کدام عبارت صحیح است؟

۱- زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند هر چند مهر او حال نباشد.

۲- زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.

۳- زن نمی‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ولو اینکه مهر او حال باشد.

۴- زن نمی‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ولو اینکه مهر او حال نباشد.

۲۷۶- زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، این امتناع مسقط حق نفقه:

۱- خواهد بود.                                           ۲- نخواهد بود.

۳- اصولاً خواهد بود.                                 ۴- اصولاً نخواهد بود.

۲۷۷- زن نسبت به دریافت کل مهریه حال ……….

۱- حق حبس داشته و می‌تواند از ادای وظایف زناشویی امتناع کند ولی در مدت امتناع مستحق نفقه نمی‌باشد.

۲- حق حبس داشته و می‌تواند از ادای وظایف زناشویی امتناع کند و در مدت امتناع مستحق نفقه می‌باش.

۳- حق حبس نداشته و نمی‌تواند از ادای وظایف زناشویی امتناع کند.

۴- حق حبس داشته ولی نمی‌تواند از ادای وظایف زناشویی امتناع کند.

۲۷۸- زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، این امتناع ………

۱- نشوز محسوب می‌شود و مسقط حق نفقه خواهد بود.

۲- نشوز محسوب می‌شود اما مسقط حق نفقه نخواهد بود.

۳- نشوز محسوب نمی‌شود و مسقط حق نفقه نخواهد بود.

۴- نشوز محسوب نمی شود اما مسقط حق نفقه خواهد بود.

۲۷۹- مقصود از وظایف زن در ماده ۱۰۸۵ «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» کدامیک از موارد ذیل می باشد؟

۱- تمکین به معنای خاص                            ۲- تمکین به معنای عام

۳- گزینه ۱ و ۲                                         ۴- هیچکدام

۲۸۰- قاعده مذکور در ماده ۱۰۸۵ «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» …………

۱- آمره است و نمی‌توان برخلاف آن شرط کرد.

۲- آمره است و می‌توان برخلاف آن شرط کرد.

۳- تکمیلی است و نمی‌توان برخلاف آن شرط کرد.

۴- تکمیلی است و می‌توان برخلاف آن شرط کرد.

۲۸۱- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱- زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از رفتن به خانه شوهر امتناع نماید.

۲- زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حسن معاشرت خودداری نماید.

۲- زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از تربیت اولاد خودداری نماید.

۴- هیچکدام

۲۸۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شوهر حق دارد پرداخت مهر را موکول به تمکین زن کند.

۲- شوهر دارای حق حبس می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۸۳- در نکاحی که مهر در آن تعیین نشده ……….

۱- زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.

۲- برای زن حق حبس وجود دارد مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.

۳- برای زن حق حبس وجود ندارد.

۴- برای زن حق حبس وجود دارد ولو اینکه مهر او حال نباشد.

۲۸۴- اعسار شوهر ………

۱- مانع از استفاده زن از حق حبس نیست مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.

۲- مانع از استفاده زن از حق حبس است.

۳- مانع از استفاده زن از حق حبس نیست ولو اینکه مهر او حال نباشد.

۴- اصولاً مانع از استفاده زن از حق حبس است.

۲۸۵- در نکاحی که عدم مهر در آن شرط شده است ………..

۱- برای زن حق حبس وجود دارد.

۲- برای زن حق حبس وجود ندارد.

۳- برای زن اصولاً حق حبس وجود دارد.

۴- برای زن اصولاً حق حبس وجود ندارد.

۲۸۶- در کدام یک از موارد ذیل زن دارای حق حبس می‌باشد؟

۱- در صورتی که مهر در نکاح تعیین نشده باشد.

۲- در صورتی که شرط عدم مهر در نکاح شده باشد.

۳- در صورتی که شوهر معسر باشد.

۴- هیچکدام

۲۸۷- اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید در این صورت ………

۱- برای زن حق حبس وجود ندارد.

۲- برای زن حق حبس وجود دارد.

۳- برای زن حق مطالبه مهر وجود ندارد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۸۸- اگر زن قبل از اخذ مهر به میل خود تمکین خاص نماید این امر ……….

۱- مسقط حق حبس وی است ولی مسقط حق مطالبه او نیست.

۲- مسقط حق حبس وی نیست ولی مسقط حق مطالبه او است.

۳- مسقط حق حبس و مطالبه او است.

۴- مسقط حق حبس و مطالبه او نیست.

۲۸۹- اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده باشد، نکاح ……… است.

۱- باطل                                                    ۲- صحیح

۳- قابل فسخ                                             ۴- غیرنافذ

۲۹۰- اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر بین آنها نزدیکی واقع شود ……….

۱- زوجه مستحق مهری نخواهد بود.

۲- زوجه مستحق مهرالمتعه خواهد بود.

۳- زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۴- زوجه مستحق مهرالمسمی خواهد بود.

۲۹۱- اگر در نکاح دایم عدم مهر شرط شده باشد:

۱- شرط نافذ نیست ولی عقد صحیح است.

۲- شرط نافذ است ولی عقد صحیح نیست.

۳- شرط و عقد هر دو نافذ می‌باشند.

۴- شرط و عقد هر دو باطل می‌باشند.

۲۹۲- اگر در نکاح منقطع مهر ذکر نشده باشد، نکاح ………. است

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                                 ۴- قابل فسخ

۲۹۳- اگر در نکاح دایم عدم مهر شرط شده باشد:

۱- نکاح صحیح است و طرفین نمی‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند.

۲- نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند.

۳- نکاح باطل است.

۴- نکاح غیرنافذ است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند.

۲۹۴- اگر در نکاح ………. عدم مهر شرط شده باشد، نکاح باطل است.

۱- دایم                                                     ۲- منقطع

۳- دایم و منقطع                                         ۴- هیچکدام

۲۹۵- در کدام یک از موارد ذیل زوجه مستحق مهرالمثل است؟

۱- هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد.

۲- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر نزدیکی واقع شود.

۳- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و بعد از تراضی بر مهر نزدیکی واقع شود.

۴- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی فوت کند.

۲۹۶- اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و وقوع نزدیکی بمیرد:

۱- زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۲- زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود.

۳- زن مستحق مهرالمسمی خواهد بود.

۴- زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

۲۹۷- در چه صورتی زوجه مستحق هیچگونه مهری نیست؟

۱- در صورتی که زوجه قبل از تعیین مهر و وقوع نزدیکی بمیرد.

۲- در صورتی که زوج قبل از تعیین مهر و وقوع نزدیکی بمیرد.

۳- هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۹۸- دادن اختیار تعیین مهر به کدام یک از اشخاص ذیل ممنوع است؟

۱- شوهر                                                  ۲- زن

۳- شخص ثالث                                         ۴- هیچکدام

۲۹۹- اگر اختیار تعیین مهر به شوهر داده شود………

۱- شوهر نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

۲- شوهر نمی‌تواند بیشتر از مهرالمتعه معین نماید.

۳- شوهر می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۰۰- اگر اختیار تعیین مهر به ……… داده شود وی می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

۱- زوج                                                     ۲- زوجه

۳- شخص ثالث                                         ۴- گزینه ۱ و ۳

 

 

پاسخنامه:

 

۲۰۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۲۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۸ ق. م و زیرنویس ۱ و ۶ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۲۰۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۲۰۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۲۰۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ و ۶ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۲۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۰ ق. م

۲۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۰ ق. م

۲۰۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۰ ق. م

۲۰۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۰ ق. م

۲۱۰- گزینه ۲ صحیح است.

۲۱۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۰ ق. م

۲۱۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۰ ق. م

۲۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۰ ق. م

۲۱۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۱ ق. م

۲۱۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۱ ق. م

۲۱۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۱ ق. می‌شوند

۲۱۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۲ ق. می‌شوند

۲۱۸- گزینه ۴ صحیح است.

۲۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۲ ق. م

۲۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۲ ق. م

۲۲۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۲ ق. م

۲۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۳ ق. م

۲۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۳ ق. م

۲۲۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۳ ق. م

۲۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۷۳ ق. م

۲۲۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۴ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۲۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۴ ق. م

۲۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۵ ق. م

۲۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۵ ق. م

۲۳۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۷۵ ق. م

۲۳۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۷۵ ق. م

۲۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۶ ق. م

۲۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۶ ق. م

۲۳۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۶ ق. م

۲۳۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۶ ق. م

۲۳۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۶ ق. م

۲۳۷- گزینه ۳ صحیح است.

۲۳۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۸ ق. م

۲۳۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۸ ق. م

۲۴۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۸ ق. م

۲۴۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۸ ق. م

۲۴۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۷۹ ق. م

۲۴۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۷۹ ق. م

۲۴۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۰ ق. م

۲۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۰ ق. م

۲۴۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۰ ق. م

۲۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۸۰ ق. م

۲۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ و ۴ ماده ۱۰۸۰ ق. م

۲۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۱۰۸۰ ق. م

۲۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۸۰ ق. م

۲۵۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۸۰ و ۱۰۸۹ ق. م

۲۵۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۱ ق. م

۲۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۱ ق. م

۲۵۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۱ ق. م

۲۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۱ ق. م

۲۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۲ ق. م

۲۵۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۲ ق. م

۲۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۲ ق. م

۲۵۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۲ ق. م

۲۶۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۲ ق. م

۲۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۸۲ ق. م

۲۶۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۲ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۶۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۲ ق. م

۲۶۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۱۰۸۲ ق. م

۲۶۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۳ ق. م

۲۶۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۳ ق. م

۲۶۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۴ ق. م

۲۶۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۴ ق. م

۲۶۹- گزینه ۴ صحیح است.

۲۷۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۴ ق. م

۲۷۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۴ ق. م

۲۷۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۴ ق. م

۲۷۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۴ ق. م

۲۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۴ ق. م

۲۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۷۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۷۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۷۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۸۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۸۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۸۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۸۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۸۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۸۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ و ۵ ماده ۱۰۸۵ ق. م

۲۸۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۶ ق. م

۲۸۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۶ ق. م

۲۸۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۷ ق. م

۲۹۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۷ ق. م

۲۹۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۷ ق. م

۲۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۹۵ ق. م

۲۹۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۷ ق. م

۲۹۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۵ ق. م

۲۹۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۷ ق. م

۲۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۸ ق. م

۲۹۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۸ ق. م

۲۹۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰ ق. م

۲۹۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۹ ق. م

۳۰۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۸۹ ق. مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران