تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۹
۹۴ پنج شنبه ۲۵ تیر

۴۵۱- در اخطاریه به بدهکاران تاجر متوقف، اخطار داده می‌شود که آنان خود را در ظرف مدت معین معرفی کنند، متخلفین از این اخطار حتماً به ….

۱ – جریمه نقدی به نفع صندوق ب محکوم می‌شوند.

۲ – جریمه نقدی به نفع صندوق الف محکوم می‌شوند.

۳ – مجازات حبس محکوم می‌شوند.

۴ – گزینه ۲ و ۳

۴۵۲- طلبکارانی که به صورت طلبکاران تاجر متوقف اعتراض دارند ظرف مهلت معین به کدام مرجع اعتراض می‌کنند؟

۱ – دادگاه صادر کننده حکم توقف

۲ – اداره تصفیه

۳ – صورت طلبکاران تاجر متوقف قابل اعتراض نیست.

۴ – هیچکدام

۴۵۳- در صورتی که اسناد طلبی که طلبکاران متوقف باید ارایه کنند با تأخیر ارایه شود ولی با عذر موجه:

۱ – تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود.

۲ – دیگر اسناد ارایه شده مورد قبول نیست.

۳ – به آنها مهلت داده می‌شود.

۴ – تا ظرف ۶ ماه مورد قبول است.

۴۵۴- اداره تصفیه در رابطه با فروش اموال تاجر ورشکسته باید:

۱ – عرف و عادت و غبطه ورشکسته را مراعات کند.

۲ – عرف و عادت و غبطه بستانکاران ورشکسته را مراعات کند.

۳ – غبطه بستانکاران و تاجر ورشکسته را مراعات کند.

۴ – عرف و عادت را مراعات کند.

۴۵۵- وجوهی که به عنوان هزینه امور ورشکستگی اخذ می‌شود به کدام صندوق اداره تصفیه واریز می‌شود؟

۱ – ۵۰% صندوق الف و ۵۰% صندوق ب       ۲ – صندوق ب

۳ – ۳۰% صندوق الف و ۷۰% صندوق ب       ۴ – صندوق الف

۴۵۶- کدام گزینه در مورد صندوق‌های اداره تصفیه صحیح نمی‌باشد؟

۱ – صندوق الف می‌تواند از صندوق ب وام بگیرد.

۲ – وزارت دادگستری نسبت به آن دو صندوق نظارت تام خواهد داشت.

۳ – درآمدهای دو صندوق الف و ب جزو درآمد بودجه عمومی خواهد بود.

۴ – هر دو صندوق الف و ب دارای شخصیت حقوقی هستند.

۴۵۷- ترتیب تقدم طلب طلبکارهای تاجر ورشکسته در کدام گزینه صحیح است؟

۱ – طلب طلبکار با وثیقه نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه – نفقه زن – طلب پزشک در ظرف سال قبل از توقف.

۲ – نفقه زن – مهریه زن تا میزان ۱۰ هزار ریال به شرط ازدواج اقلاً ۵ سال قبل از توقف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.

۳ – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت ۶ ماه – طلب طلبکار با وثیقه نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه – نفقه زن.

۴- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت ۳ ماه قبل از توقف ـ طلب دارو فروش در ظرف سال قبل از توقف ـ نفقه زن.

۴۵۸- کدامیک از افراد زیر اگر بدهکار شوند تابع قانون افلاس و اعسار هستند؟

۱-فقط افراد غیر تاجر

۲- افراد غیر تاجر و کسبه جزء

۳- چه افراد تاجر، چه افراد غیر تاجر و چه کسبه جزء

۴- هیچکدام

۴۵۹- کدامیک از اقسام ورشکستگی صوری است؟

۱-عادی                                                    ۲- به تقصیر

۳- به تقلب                                                                ۴- هیچکدام

۴۶۰- کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

۱- اگر تاجر ظرف مدت ۳ روز صورتحساب دارایی و دفاتر خود را تحویل دادگاه محل اقامت طلبکاران ندهد از موارد توقیف، محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و حبس (طبق قانون تصفیه) می باشد.

۲- دادگاه باید تاریخ توقف را تعیین نماید و الّا تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب می شود.

۳- ورشکستگی به صورت موقت و قبل از قطعیت قابل اجرا است.

۴- حکم‌ورشکستگی ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.

۴۶۱- بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، معاملات تاجر چه حکمی دارد؟

۱-مطلقاً باطل است.

۲- بعضاً باطل است.

۳- قابل فسخ است.

۴- به رضایت طلبکاران، صحیح است.

۴۶۲- کدامیک از طلبکاران می‌توانند قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد کنند؟

۱-چه طلبکارانی که طلب آنها تصدیق شده و چه آنهایی که موقتاً قبول شده حتی صاحب طلبی که مورد تعقیب جزایی است.

۲- فقط طلبکارانی که طلب آنها تصدیق شده است.

۳- فقط طلبکارانی که طلب آنها تصدیق شده یا طلب آنها موقتاً قبول شده است.

۴- فقط طلبکارانی که طلب آنها موقتاً قبول شده است.

۴۶۳- اگر نسبت به قرارداد ارفاقی در دادگاه اعتراض شود و اعتراض پذیرفته شود:

۱-قرارداد نسبت به همه بلا اثر است.

۲- قرارداد نسبت به طلبکارانی که اعتراض کرده اند بلا اثر است.

۳- قرارداد ارفاقی قابل اعتراض در دادگاه نیست.

۴- هیچکدام

۴۶۴- مهر و موم (از مراحل تصفیه) توسط چه کسی انجام می شود؟

۱- عضو ناظر – اگر وی این کار را نکرد خود طلبکاران            ۲- مدیر تصفیه – اگر وی این کار را نکرد عضو ناظر

۳- عضو ناظر – اگر وی این کار را نکرد مدیر تصفیه

۴- مدیر تصفیه با اجازۀ عضو ناظر

۴۶۵- در صورت محکومیت تاجر، مخارج تعقیب از طرف دادستان به عهده کیست؟

۱- نهایتاً به عهدۀ تاجر ورشکسته                ۲- نهایتاً به عهدۀ دولت

۳- نهایتاً به عهدۀ طلبکارها                          ۴- نهایتاً به عهدۀ دادستان

۴۶۶- تعقیب تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر توسط مدیر تصفیه با تصویب چه تعداد از طلبکاران امکانپذیر است؟

۱- با تصویب نصف به علاوۀ یک طلبکاران که لااقل سه چهارم کلیۀ مطالبات را داشته باشند.

۲- با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر.

۳- مدیر تصفیه برای تعقیب تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر نیاز به تصویب طلبکاران ندارد.

۴- با تصویب حداقل نصف دارندگان طلب.

۴۶۷- جنسی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود و قیمت آن پرداخت نشده است از طرف چه کسی قابل استرداد است؟

۱- شخصی که جنس به حساب او خریداری شده است.

۲- فروشنده به شرط آنکه ثمن به وی پرداخت نشده باشد.

۳- فروشنده

۴- شخصی که جنس به حساب او خریداری شده است مشروط بر اینکه ثمن را به تاجر ورشکسته تأدیه کرده باشد.

۴۶۸- کدام مورد از موارد اعادۀ اعتبار قانونی نیست؟

۱- تاجر قرارداد ارفاقی با طلبکاران ببندد.

۲- پس از اثبات صحت عمل تاجر، ظرف ۵ سال از تاریخ اعلان ورشکستگی کلیۀ طلبکارها ذمّۀ او را بری کنند.

۳- گزینه های ۱ و ۲ هیچکدام از موارد اعادۀ اعتبار قانونی نیست.

۴- تاجر تمام بدهی را با متفرعات آن پرداخت نماید.

۴۶۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱-درآمد صندوق الف از محل حق الزحمۀ امضای دفاتر تجاری و اعتراض نامۀ اسناد تجاری بدست می آید.

۲- درآمد صندوق الف صرف اموری غیر از هزینه های ادارۀ تصفیه می‌شود.

۳- صندوق الف می تواند به صندوق ب وام بدهد.

۴- درآمد صندوق الف برای تصفیه و پرداخت هزینه‌های اداره صرف می‌شود.

۴۷۰- حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده است:

۱- بعد از مرگ نمی شود صادر کرد.

۲- تا هر زمان بعد از مرگ می شود صادر کرد.

۳- تا یکسال بعد از مرگ می شود صادر کرد.

۴- تا سه سال بعد از مرگ می شود صادر کرد.

۴۷۱- ورشکستگی تاجر به حکم‌ دادگاه عمومی در کدام مورد اعلام می‌شود؟

۱- اظهار تاجر

۲- تقاضای حتی یکی از طلبکارها

۳- تقاضای مدعی العموم بدایت

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۷۲- حکم ورشکستگی تاجر:

۱- از تاریخ صدور قابل اجرا است.

۲- نیاز به تقاضای اجراییه دارد.

۳- نسبت به کلیۀ اشخاصی که با تاجر معامله داشته اند مؤثر است.

۴- ۱ و ۳

۴۷۳- هرگاه تاجر هر قرض اعم از حال یا مؤجل را بعد از تاریخ توقف تأدیه نماید:

۱-غیر نافذ است.                                        ۲- باطل است.

۳- صحیح است.                                       ۴- قابل ابطال است.

۴۷۴- نظارت در ادارۀ امور راجع به ورشکستگی و سرعت جریان بر عهدۀ کیست؟

۱-مدیر تصفیه                                           ۲- ادارۀ تصفیه

۳- عضو ناظر                                           ۴- دادگاه

۴۷۵- محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت………….. معین می نماید.

۱- مدیر تصفیه                                          ۲- عضو ناظر

۳- بازرس                                                ۴- امین صلح

۴۷۶- در کدام مورد مدیر تصفیه می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد؟

۱- تمام دعاوی که هیأت طلبکارها ذینفع باشند هر چند دعاوی راجع به اموال غیر منقول باشد.

۲- تمام دعاوی که هیأت طلبکارها ذینفع باشند و دعاوی راجع به اموال منقول.

۳- تمام دعاوی که هیأت طلبکارها ذینفع باشند با اجازۀ عضو ناظر و دعاوی راجع به اموال منقول.

۴- تمام دعاوی که هیأت طلبکارها ذینفع باشند با اجازۀ عضو ناظر هر چند دعوی راجع به اموال غیر منقول باشد.

۴۷۷- چه تعداد از طلبکارها باید در قرارداد ارفاقی شرکت نمایند تا مؤثر واقع شود؟

۱- حداکثر نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن نصف کلیۀ مطالبات تصدیق شده

۲- حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم مطالبات تصدیق شده

۳- حداکثر نصف طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم مطالبات تصدیق شده

۴- حداقل نصف طلبکارها با داشتن نصف کلیۀ مطالبات تصدیق شده

۴۷۸- قرارداد ارفاقی از طرف کدامیک از افراد زیر قابل اعتراض است؟

۱- کلیۀ طلبکارانی که حقّ شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند.

۲- تاجر ورشکسته

۳- مدیر تصفیه

۴- طلبکارانی که سه چهارم مطالبات تصدیق شده را دارا می باشند.

۴۷۹- اگر شرکت تضامنی ورشکست شود طلبکارها با چه اشخاصی می توانند قرارداد ارفاقی منعقد نمایند؟

۱- شرکت

۲- یک یا چند نفر از شرکای ضامن

۳- تمامی شرکای ضامن

۴- ۱ و ۲

۴۸۰- برای تداوم تجارت تاجر ورشکسته نیاز به توافق کدامیک است؟

۱- اکثریت سه چهارم طلبکارها عدداً و مبلغاً با خود تاجر ورشکسته

۲- اکثریت سه چهارم طلبکارها عدداً و مبلغاً با عضو ناظر

۳- اکثریت عددی طلبکارها با مدیر تصفیه

۴- اکثریت عددی طلبکارها با خود تاجر ورشکسته

۴۸۱- طلبکاران تاجر ورشکسته که مالی از اموال وی را در وثیقه دارند:

۱- فقط از حاصل فروش آن مال می توانند طلب خود را استیفا کنند.

۲- چنانچه از حاصل فروش مال به وثیقه گذاشته نتوانند تمام طلب را وصول کنند نسبت به مازاد داخل در غرما می شوند.

۳- چنانچه حاصل فروش مال به وثیقه گذاشته کافی نبود جزو طلبکاران ممتاز خواهند بود.

۴- اگر وجه به دست آمده از فروش مال به وثیقه گذاشته کافی نباشد برای وصول طلب خود می توانند از مال به دست آمدۀ تاجر بعد از ورشکستگی استفاده کنند.

۴۸۲- حق الزحمۀ ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی از بابت اقداماتی که در امر تصفیۀ تاجر ورشکسته معمول می دارد:

۱- قبل از طلبکاران از دارایی تاجر برداشت می گردد.

۲- با ورود در غرما قابل مطالبه است.

۳- پس ازخاتمۀ ورشکستگی ازمالی‌که تاجرحاصل‌می‌کند برداشت می‌گردد.

۴- از صندوق دادگستری برداشت می گردد.

۴۸۳- مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت شده باشد از طرف چه کسی قابل استرداد است؟

۱-از طرف فروشنده

۲- از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده است.

۳- از طرف فروشنده با موافقت ادارۀ تصفیه

۴- به ملکیت تاجر ورشکسته در می آید.

۴۸۴- هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس به تاجر ورشکسته تسلیم نشده است:

۱-بیع قابل ابطال است.

۲- بیع باطل است.

۳- بایع می تواند به اندازۀ طلب خود از تسلیم مال التجاره امتناع کند.

۴- بیع قابل فسخ است.

۴۸۵- مخارج تعقیب کیفری تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها از چه کسی قابل مطالبه است؟

۱- در صورت برائت تاجر به عهدۀ مدیر تصفیه و در صورت محکومیت وی به عهدۀ هیأت طلبکاران است.

۲- در صورت برائت تاجر به عهدۀ دولت و در صورت محکومیت وی به عهدۀ مدیر تصفیه است.

۳- در صورت برائت تاجر به عهدۀ مدیر تصفیه و در صورت محکومیت وی به عهدۀ دولت است.

۴- در صورت برائت تاجر به عهدۀ هیأت طلبکاران و در صورت محکومیت وی به عهدۀ دولت است.

۴۸۶- اگر اقوام تاجر ورشکسته بدون شرکت تاجر ورشکسته اموال او را از میان ببرند یا مخفی کنند به مجازات کدامیک محکوم خواهند شد؟

۱- به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد.

۲- به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

۳- به مجازات ورشکسته به تقصیر محکوم خواهند شد.                         ۴- به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

۴۸۷- برای آنکه شریک ضامن شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حقّ اعادۀ اعتبار حاصل کند باید ثابت کند که:

۱- تمام دیون خود و شرکت را پرداخته است.

۲- تمام دیون خود را پرداخته است.

۳- تمام دیون شرکت را پرداخته است.

۴- تمام دیون خود و شرکت را به صندوق محکمه سپرده است.

۴۸۸- ورشکسته به تقلب:

۱- تا زمانی که از جنبۀ جزایی اعادۀ حیثیت نکرده نمی تواند از جنبۀ تجارتی اعاده کند.

۲- تا زمانی که از جنبۀ تجارتی اعادۀ حیثیت نکرده نمی تواند از جنبۀ جزایی اعاده کند.

۳- نمی تواند اعادۀ تجارتی کند.

۴- در صورت رضایت طلبکاران می تواند اعادۀ تجارتی کند.

۴۸۹- شخصی که به قصد تقلب به اسم خود طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد کند و التزام داده که طلب حقیقی است:

۱- مجرم و به مجازات جاعل محکوم می شود.

۲- مجرم و به مجازات کلاهبردار محکوم می شود.

۳- مجرم و به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شود.

۴- مجرم و به مجازات ورشکسته به تقصیر محکوم می شود.

۴۹۰- کدامیک از موارد ورشکسته به تقصیر نیست؟

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخص یا مخارج خانۀ مشارٌ الیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

۲- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف تاجر بر سایرین ترجیح بدهد و طلبش را بپردازد.

۳- تاجر نسبت به سرمایۀ خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم بوده صرف کرده باشد.

۴- تاجر ورشکسته دارایی خود را به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین ببرد.

۴۹۱- در چه زمانی مدیر تصفیه می تواند از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود؟

۱- پس از تصویب کلیۀ طلبکاران حاضر.

۲- پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر.

۳- پس از تصویب حداقل طلبکاران حاضر.

۴- پس از تصویب حتی یکنفر از طلبکاران حاضر.

۴۹۲- در کدامیک از موارد زیر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود؟

۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کند که نسبت به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.

۲- اگر اشخاصی با اطلاع تاجر ورشکسته قسمتی از اموال منقول او را از میان ببرند یا مخفی کنند.

۳- تاجر ورشکسته خود را به وسیلۀ اسناد بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نماید.

۴- به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر از مظنّۀ روز کرده باشد.

۴۹۳- قرارهای راجع به فروش اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است:

۱- قابل فرجام خواهی نیست ولی قابل تجدید نظر خواهی است.

۲- قابل تجدید نظرخواهی نیست ولی قابل فرجام خواهی است.

۳- قابل فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی نیست.

۴- قابل فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی است.

۴۹۴- مهلت تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی………….. از تاریخ ابلاغ است.

۱- دو روز          ۲- ده روز          ۳- بیست روز          ۴- دو ماه

۴۹۵- کدام گزینه از مواردی است که تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود؟

۱- در صورتی که مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارٌ الیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

۲- در صورتی که تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نماید یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند.

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب، دفتر نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد بدون ارتکاب تقلب.

۴- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنۀ روز کرده باشد.

۴۹۶- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات………… محکوم خواهد شد.

۱- کلاهبردار                                             ۲- سرقت

۳- ورشکسته به تقلب                 ۴- خیانت در امانت

۴۹۷- اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد:

۱- از موارد ابطال قرارداد ارفاقی است.

۲- از موارد فسخ قرارداد ارفاقی است.

۳- از موارد ورشکستگی به تقلب است.

۴- از موارد ورشکستگی به تقصیر است.

۴۹۸- کدام مورد از موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری است؟

۱- در صورتی که تاجر مبالغ عمده نسبت به سرمایۀ خود، صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم است کرده باشد.

۲- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او حین انجام آنها فوق العاده باشد.

۳- در صورت دارایی خود، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد.

۴- تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود کرده باشد.

۴۹۹- کلیۀ قراردادهایی که بین تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی (پس از تاریخ توقف تاجر) منعقد شده باشد:

۱- قابل فسخ است.

۲- قابل ابطال است.

۳- باطل است نسبت به شخص تاجر نه اشخاص ثالث.

۴- باطل است نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته.

۵۰۰- ورشکسته به تقلب مادامی که……….. نکرده است نمی تواند……….. کند.

۱- از جنبه جزایی اعاده حیثیت – از جنبه تجاری اعاده حیثیت

۲- از جنبه تجاری اعاده حیثیت – از جنبه جزایی اعاده حیثیت

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

 

 

 پاسخنامه:

 

۴۵۱ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۵۲ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۵۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

توضیح: در اثر تأخیری که طلبکاران متوقف در ارایه اسناد طلبشان دارند در صورتی که عذرشان موجه باشد تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود ولی باید هزینه پیش آمده را بپردازند.

۴۵۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۵۵ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۵۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۵۷- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۵۸- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۸٫

۴۵۹- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۶۱٫

۴۶۰- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحات ۶۱ و ۶۲٫

۴۶۱- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحا ۶۲٫

۴۶۲- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۶۳٫

۴۶۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۶۳٫

۴۶۴- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۶۴٫

۴۶۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۶۱٫

۴۶۶- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۶۰٫

۴۶۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۶۵٫

۴۶۸- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۶۷٫

۴۶۹- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحات ۶۶ و ۶۷٫

۴۷۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴۱۴ قانون تجارت.

۴۷۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۱۵ قانون تجارت.

۴۷۲- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۱۷ قانون تجارت.

۴۷۳- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴۲۳ قانون تجارت.

۴۷۴- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴۲۸ قانون تجارت.

۴۷۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۴۰ قانون تجارت.

۴۷۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۵۸ قانون تجارت.

۴۷۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴۸۰ قانون تجارت.

۴۷۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۸۵ قانون تجارت.

۴۷۹- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۰۶ قانون تجارت.

۴۸۰- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۰۸ قانون تجارت.

۴۸۱- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۱۶ قانون تجارت.

۴۸۲- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۲۲ قانون تجارت.

۴۸۳- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۳۰ قانون تجارت.

۴۸۴- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۳۳ قانون تجارت.

۴۸۵- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۴۶ قانون تجارت.

۴۸۶- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۳۳ قانون تجارت.

۴۸۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۶۳ قانون تجارت.

۴۸۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۷۵ قانون تجارت.

۴۸۹- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۵۱ قانون تجارت.

۴۹۰- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۴۹ قانون تجارت.

۴۹۱- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۴۷ قانون تجارت.

۴۹۲- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۴۲ قانون تجارت.

۴۹۳- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۴۰ قانون تجارت.

۴۹۴- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۳۹ قانون تجارت.

۴۹۵- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۴۲ قانون تجارت.

۴۹۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۵۵ قانون تجارت.

۴۹۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴۹۴ قانون تجارت.

۴۹۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۴۱ قانون تجارت.

۴۹۹- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۵۷ قانون تجارت.

۵۰۰- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۷۵ قانون تجارت.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

    با سلام
    لطفا به دید گاه و اعتقاد خود عمل کنید.

  • س درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

    با سلام ممنون ازاین همه سوالات متنوع.به نظر سوال ۴۶۰گزینه ۴ صحیح هس با توجه به ماده ۵۳۹ ک گفته مهلت تجدیدنظر ده روز هس نه بیست روز پس به نظر گزینه ۴ هس جواب سوال.باز هم ممنونم