تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۴۲
۹۴ پنج شنبه ۲۵ تیر

۱۰۱- کدام یک از موارد ذیل باعث ایجاد حرمت ابدی بین زن و مرد می‌گردد؟

۱- نکاح با زن شوهردار با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح.

۲- نکاح با زنی که در عده طلاق بائن است با علم به عده و حرمت نکاح.

۳- نکاح با زنی که در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح.

۴- هر سه مورد

۱۰۲- بطلان نکاح زن شوهر دار در کدام یک از موارد ذیل جاری می‌شود؟

۱- در موردی که علم به علقه زوجیت و حرمت نکاح وجود دارد.

۲- در موردی که یکی از دو طرف جاهل بر وجود مانع یا حرمت نکاح باشد.

۳- در موردی که هر دو طرف جاهل بر وجود مانع یا حرمت نکاح باشند.

۴- هر سه مورد

۱۰۳- اگر زن به اشتباه و به گمان مرگ شوهر خود با بیگانه زواج کند، نکاح او ……… است.

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                 ۴- قابل فسخ

۱۰۴- اگر زن به اشتباه و به گمان مرگ شوهر خود با بیگانه ازدواج کند رابطه میان او و بیگانه تابع قواعد …….. است.

۱- نزدیکی به شبهه                                    ۲- زنا

۳- رابطه نامشروع                                     ۴- گزینه ۲ و ۳

۱۰۵- هرگاه در نکاح زن شوهر دار، دو طرف جاهل بر وجود رابطه زوجیت یا حرمت نکاح باشند و پیش از نزدیکی از آن آگاه شوند عقد مزبور ………

۱- باطل است ولی حرمت ابدی بین آن دو ایجاد نمی‌شود.

۲- باطل است و حرمت ابدی بین آن دو ایجاد می‌شود.

۳- صحیح است.

۴- غیرنافذ است.

۱۰۶- هرگاه نکاح با زن شوهردار از روی جهل به حرمت نکاح بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد عقد مزبور ………

۱- باطل است ولی حرمت ابدی بین آن دو ایجاد نمی‌شود.

۲- باطل است و حرمت ابدی بین آن دو ایجاد می شود.

۳- غیرنافذ است.

۴- قابل فسخ است.

۱۰۷- هرگاه نکاح با زن شوهردار از روی جهل به ……… بوده و نزدیکی هم واقع نشده باشد عقد، باطل ولی حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود.

۱- رابطه زوجیت                                       ۲- حرمت نکاح

۳- گزینه ۱ یا ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۰۸- تفریقی که با لعان حاصل می‌شود ………

۱- موجب حرمت ابدی است.

۲- موجب حرمت ابدی نیست.

۳- اصولاً موجب حرمت ابدی است.

۴- اصولاً موجب حرمت ابدی نیست.

۱۰۹- برای تحقق لعان، مرد باید:

۱- به زن خود نسبت زنا دهد.

۲- نسب فرزند خود را انکار نماید.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۱۱۰- عقد در حال احرام بدون علم به حرمت آن ………

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- باطل است و موجب حرمت ابدی می‌شود.

۴- غیرنافذ است.

۱۱۱- عقد در حال احرام با علم به حرمت آن ……..

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.

۴- باطل است و موجب حرمت ابدی می‌شود.

۱۱۲- زنای با زن شوهردار ……….

۱- موجب حرمت ابدی است.

۲- موجب حرمت ابدی نیست.

۳- اصولاً موجب حرمت ابدی است.

۴- اصولاً موجب حرمت ابدی نیست.

۱۱۳- زنا با زنی که در عده ……….. می‌باشد موجب حرمت ابدی است.

۱- رجعی                                                  ۲- وفات

۳- بائن                                                     ۴- هر سه مورد

۱۱۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- نکاح با زنی که در عده بائن است با علم به عده و حرمت نکاح موجب حرمت ابدی است.

۲- زنا با زنی که در عده بائن است موجب حرمت ابدی است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۱۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- نکاح با زنی که در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح موجب حرمت ابدی است.

۲- زنا با زنی که در عده وفات است موجب حرمت ابدی است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هر دو گزینه صحیح است.

۱۱۶- کدام یک از موارد ذیل باعث ایجاد حرمت ابدی بین زن و مرد نمی‌گردد؟

۱- نکاح در حال احرام با علم به حرمت

۲- زنا با زن شوهردار

۳- تفریقی که با لعان حاصل می‌شود.

۴- هر سه مورد موجب حرمت ابدی می‌گردد.

۱۱۷- کدام یک از موارد ذیل باعث ایجاد حرمت ابدی بین زن و مرد نمی‌گردد؟

۱- نکاح با زن شوهردار با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح.

۲- زنا با زنی که در عده بائن است.

۳- نکاح با زنی که در عده طلاق است با علم به عده و حرمت نکاح.

۴- هر سه مورد موجب حرمت ابدی می‌گردند.

۱۱۸- نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد ………

۱- مانع نکاح نیست ولی مبطل نکاح سابق است.

۲- از موانع نکاح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

۳- از موانع نکاح و مبطل نکاح سابق است.

۴- مانع نکاح و مبطل نکاح سابق نیست.

۱۱۹- کدام یک از موارد ذیل باعث بطلان عقد می‌شود؟

۱- زنا با دختر زنی که شخص در نکاح خود دارد.

۲- زنا با مادر زنی که شخص در نکاح خود دارد.

۳- نزدیکی به شبهه با دختر زنی که شخص در نکاح خود دارد.

۴- هیچکدام باعث بطلان عقد نمی‌شود.

۱۲۰- کدام یک از موارد ذیل از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است؟

۱- نزدیکی به شبهه اگر سابق بر نکاح باشد.

۲- زنا اگر سابق بر نکاح باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۲۱- اگر کسی با پسری عمل شنیع کند ………

۱- نمی‌تواند مادر، خواهر یا دختر او را تزویج کند.

۲- می‌تواند مادر، خواهر یا دختر او را تزویج کند.

۳- نمی‌تواند مادر او را تزویج کند ولی تزویج با خواهر یا دختر او مانعی ندارد.

۴- نمی‌تواند مادر و خواهر او را تزویج کند ولی تزویج با دختر او مانعی ندارد.

۱۲۲- نکاح با مادر، خواهر یا دختر پسری که با وی عمل شنیع انجام شده است ………. می باشد.

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                 ۴- قابل فسخ

۱۲۳- کدام یک از موارد ذیل باعث ایجاد حرمت ابدی نمی‌شود؟

۱- زنا با زنی که در عده رجعیه است.

۲- نکاح با زنی که در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح.

۳- انجام عمل شنیع با پسری (لواط).

۴- هر سه مورد باعث ایجاد حرمت ابدی می‌شود.

۱۲۴- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده ……….

۱- بر آن مرد حرام مؤبد می‌شود.

۲- بر آن مرد حرام نمی‌شود.

۳- اصولاً بر آن مرد حرام می‌شود.

۴- اصولاً بر آن مرد حرام نمی‌شود.

۱۲۵- زنی که ………. متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود.

۱- دو مرتبه                                              ۲- سه مرتبه

۳- چهار مرتبه                                           ۴- پنج مرتبه

۱۲۶- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه:

۱- به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق، فراق حاصل شده باشد.

۲- به عقد موقت به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق، فراق حاصل شده باشد.

۳- به عقد دایم یا موقت به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق، فراق حاصل شده باشد.

۴- هیچکدام

۱۲۷- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه:

۱- به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و قبل از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق، فراق حاصل شده باشد.

۲- به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و بعد از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق، فراق حاصل شده باشد.

۳- به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و قبل یا بعد از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق، فراق حاصل شده باشد.

۴- هیچکدام

۱۲۸- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه ……….. فراق حاصل شده باشد.

۱- طلاق                                                   ۲- فسخ نکاح

۳- فوت                                                     ۴- هر سه مورد

۱۲۹- حکم ماده ۱۰۵۷ «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود» ویژه نکاح ………. است.

۱- دایم                                                     ۲- موقت

۳- دایم و موقت                                         ۴- هیچکدام

۱۳۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- سه طلاق با هم واقع نمی‌شوند.

۲- رها ساختن زن منقطع هر چند بار تکرار شود ایجاد حرمت نمی‌کند.

۳- رها ساختن زن دایم هر چند بار تکرار شود ایجاد حرمت نمی‌کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۳۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود.

۲- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و نکاح آنها بر اثر فسخ بر هم خورده است بر آن مرد حرام می‌شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۳۲- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مشروط بر اینکه:

۱- مرد در دو طلاق نخستین در زمان عده به او رجوع کرده باشد.

۲- مرد در دو طلاق نخستین در زمان عده به او رجوع نکرده باشد بلکه عقد نکاح جدیدی واقع ساخته باشد.

۳- مرد در دو طلاق نخستین در زمان عده به او رجوع کرده باشد یا عقد نکاح جدیدی واقع ساخته باشد.

۴- هیچکدام

۱۳۳- مقصود از سه مرتبه متوالی در عبارت «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود» اینست که………..

۱- در فاصله دو زوجیت، زن با دیگری نکاح دایم نکرده باشد.

۲- در فاصله دو زوجیت، زن با دیگری نکاح منقطع نکرده باشد.

۳- در فاصله دو زوجیت، زن با دیگری نکاح اعم از دایم یا منقطع نکرده باشد.

۴- هیچکدام

۱۳۴- زنی که چهار مرتبه زوجه یک نفر بوده که دومین آنها به صورت منقطع بوده است بر آن مرد ……….

۱- حرام می‌شود.                                       ۲- حرام نمی‌شود.

۳- اصولاً حرام می‌شود.                             ۴- اصولاً حرام نمی‌شود.

۱۳۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زنی که سه مرتبه غیر متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود.

۲- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود.

۳- زنی که سه مرتبه اعم از متوالی یا غیرمتوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود.

۴- هیچکدام

۱۳۶- زن هر شخصی که به …….. مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

۱- سه طلاق که هر سه رجعی است.

۲- نه طلاق که سه تای آن عدی است.

۳- نه طلاق که شش تای آن عدی است.

۴- سه طلاق که هر سه بائن است.

۱۳۷- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ……… است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

۱- عدی                                                    ۲- رجعی

۳- بائن                                                     ۴- هر سه مورد

۱۳۸- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد ………

۱- بر آن مرد حرام نمی‌شود.

۲- اصولاً بر آن مرد حرام می‌شود.

۳- بر آن مرد حرام مؤبد می‌شود.

۴- اصولاً بر آن مرد حرام نمی‌شود.

۱۳۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- طلاق عدی نوعی از طلاق رجعی است.

۲- طلاق رجعی نوعی از طلاق عدی است.

۳- طلاق عدی همان طلاق رجعی است.

۴- طلاق عدی کاملاً متفاوت از طلاق رجعی است.

۱۴۰- طلاق عدی نوعی از طلاق رجعی است که ………

۱- شوهر در زمان عده رجوع می‌کند ولی با زن نزدیکی نمی‌کند.

۲- شوهر در زمان عده رجوع نمی‌کند.

۳- شوهر در زمان عده، رجوع و با زن نزدیکی می‌کند.

۴- شوهر در زمان عده، رجوع می‌کند خواه با زن نزدیکی کند یا نزدیکی نکند.

۱۴۱- نکاح مسلمه با غیرمسلم چه حکمی دارد؟

۱- جایز است.                                           ۲- جایز نیست.

۳- اگر مرد کتابی باشد جایز است.               ۴- اصولاً جایز نیست.

۱۴۲- اگر شوهر زن مسلمان در زمان نکاح کافر شود ………..

۱- زن باید نکاح را فسخ کند.

۲- نکاح کماکان پا بر جا باقی می ماند.

۳- نکاح خود به خود منفسخ می‌شود.

۴- نکاح غیرنافذ می‌شود.

۱۴۳- نکاح مرد مسلمان با زن غیرمسلم چه حکمی دارد؟

۱- جایز است.                                           ۲- جایز نیست.

۳- اگر زن کتابی باشد جایز است.                ۴- اصولاً جایز نیست.

۱۴۴- هرگاه شوهر زنی که غیرمسلم و کتابی است مسلمان شود، نکاح ………

۱- کماکان پا برجا باقی می‌ماند.   ۲- منفسخ می شود.

۳- غیر نافذ می شود.                  ۴- قابل فسخ می‌شود.

۱۴۵- نکاح مرد مسلمان با مشرک و غیرکتابی ……… است.

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                 ۴- قابل فسخ

۱۴۶- نکاح مرد مسلمان با کدام یک از اشخاص ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- زن یهودی                                            ۲- زن مسیحی

۳- زن زردشتی                                         ۴- هر سه مورد

۱۴۷- اگر زن کافر، اسلام آورد و شوهر او غیرمسلم باشد ……….

۱- نکاح کماکان پا بر جا باقی می ماند.

۲- نکاح توسط زن قابل فسخ می‌شود.

۳- نکاح غیرنافذ می‌شود.

۴- نکاح خود به خود منفسخ می‌شود.

۱۴۸- اگر شوهر مسلمان شود و زن او غیرکتابی باشد، نکاح ……….

۱- منفسخ می‌شود.                                     ۲- باطل می شود.

۳- کماکان پا برجا باقی می‌ماند.                   ۴- قابل فسخ می‌شود.

۱۴۹- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه مسلمان ………..

۱- جایز است.

۲- جایز نمی‌باشد.

۳- جایز است ولی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

۴- جایز است ولی موکول به اجازه محکمه است.

۱۵۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون اجازه دولت……

۱- باطل است.                                           ۲- غیر نافذ است.

۳- صحیح است.                                        ۴ قابل فسخ است.

۱۵۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ازدواج مأمورین رسمی با زنی که تبعه خارجه می‌باشد جایز نمی‌باشد.

۲- ازدواج مأمورین رسمی با زنی که تبعه خارجه می‌باشد موکول به اجازه مخصوص دولت است.

۳- دولت می تواند ازدواج مأمورین رسمی با زنی که تبعه خارجه می‌باشد را موکول به اجازه مخصوص نماید.

۴- هیچکدام

۱۵۲- دولت می تواند ازدواج بعضی از ………. را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

۱- مستخدمین                                           ۲- مأمورین رسمی

۳- محصلین دولتی                                    ۴- هر سه مورد

۱۵۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه می‌تواند موکول به اجازه مخصوص دولت باشد.

۲- ازدواج مأمورین رسمی با زنی که تبعه خارجه باشد می‌تواند موکول به اجازه مخصوص دولت باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

فصل چهارم : شرایط صحت نکاح

۱۵۴- نکاح واقع می‌شود به ……..

۱- ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

۲- ایجاب و قبول به اعمالی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۵۵- مطابق قانون مدنی نکاح معاطاتی ……….

۱- مجاز می‌باشد.

۲- مجاز نمی‌باشد.

۳- مجاز نمی‌باشد مگر اینکه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

۴- مجاز می‌باشد مگر اینکه دلالت بر قصد ازدواج ننماید.

۱۵۶- نکاح عقدی است ……..

۱- تشریفاتی                                             ۲- رضایی

۳- غیرتشریفاتی                                        ۴- گزینه ۲ و ۳

۱۵۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ثبت عقد نکاح از شرایط اساسی نکاح دایم می‌باشد.

۲- ثبت عقد نکاح از شرایط اساسی نکاح منقطع می باشد.

۳- ثبت عقد نکاح از شرایط اساسی نکاح دایم و منقطع نمی‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۵۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- عدم ثبت نکاح در نکاح دایم ضمانت اجرای کیفری دارد.

۲- عدم ثبت نکاح در نکاح منقطع ضمانت اجرای کیفری دارد.

۳- عدم ثبت نکاح در نکاح دایم و منقطع ضمانت اجرای کیفری ندارد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۵۹- ایجاب و قبول در عقد نکاح از طرف چه کسانی بیان می‌شود؟

۱- از طرف خود مرد و زن

۲- از طرف اشخاصی که قانوناً حق انعقاد عقد را دارند.

۳- گزینه ۱یا ۲

۴- هیچکدام

۱۶۰- عاقد در عقد نکاح باید ………. باشد.

۱- عاقل                                                    ۲- بالغ

۳- قاصد                                                   ۴- هر سه مورد

۱۶۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- عاقد در عقد نکاح باید دارای اهلیت باشد.

۲- دادگاه می‌تواند از زندگی مشترک زن و مرد و سایر قراین، وقوع نکاح را احراز کند.

۳- در عقد نکاح عاقد ممکن است زوجین یا نمایندگان قانونی آنان باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۱۶۲- نکاح سفیه چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۱۶۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وجود رشد در زوج لازم است ولی در زوجه لازم نیست.

۲- وجود رشد در زوجه لازم است ولی در زوج لازم نیست.

۳- وجود رشد در زوج و زوجه لازم است.

۴- وجود رشد در انعقاد نکاح لازم نیست.

۱۶۴- رضای سفیه در تعیین میزان مهر ……….

۱- نافذ است.                                             ۲- نافذ نیست.

۳- اصولاً نافذ است.                                   ۴- اصولاً نافذ نیست.

۱۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول در نکاح ……….

۱- شرط می‌باشد.                                      ۲- شرط نمی‌باشد.

۳- اصولاً شرط می‌باشد.                            ۴- اصولاً شرط نمی‌باشد.

۱۶۶- توالی عرفی ایجاب و قبول در نکاح، شرط ……… می‌باشد.

۱- صحت عقد                                           ۲- لزوم عقد

۳- صحت و لزوم عقد                                ۴- هیچکدام

۱۶۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در عقد نکاح قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب می‌داند.

۲- در عقد نکاح قبول باید در مجلس عقد و پیش از جدایی دو طرف گفته شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۶۸- موالات بین ایجاب و قبول یعنی اینکه بایستی:

۱- ایجاب و قبول بی فاصله با هم واقع شوند.

۲- قبول قبل از ایجاب باشد.

۳- قبول بعد از ایجاب باشد.

۴- قبول در زمانی اعلام شود که بر پایه تصریح در ایجاب یا دلالت عرف موجب هنوز بر پیشنهاد خود باقی است.

۱۶۹- توالی عرفی ایجاب و قبول در کدامیک از عقود ذیل شرط صحت عقد می‌باشد؟

۱- اجاره                                                   ۲- بیع

۳- نکاح                                                     ۴- هر سه مورد

۱۷۰- هرگاه یکی از متعاقدین در عقد نکاح لال باشد ………

۱- عقد بایستی از طرف نماینده او واقع شود.

۲- عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود ولو اینکه به طور وضوح حاکی از انشای عقد نباشد.

۳- عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

۴- عقد بایستی از طرف نماینده دادگاه واقع شود.

۱۷۱- انعقاد نکاح با اشاره ………

۱- در همه حال ممکن می‌باشد.

۲- در هیچ صورتی ممکن نمی‌باشد.

۳- در صورتی که اشاره‌کننده لال باشد ممکن می‌باشد.

۴- در صورتی که اشاره‌کننده کر باشد ممکن می‌باشد.

۱۷۲- در موارد عادی انعقاد نکاح از طریق کدام یک از صور ذیل امکان‌پذیر است؟

۱- مکتوب                                                 ۲- فکس یا تلکس

۳- اشاره                                                   ۴- هیچکدام

۱۷۳- تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد ……….

۱- شرط صحت نکاح است.

۲- شرط لزوم نکاح است.

۳- شرط صحت و لزوم نکاح است.

۴- شرط صحت و لزوم نکاح نمی‌باشد.

۱۷۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- نیامدن نام و نشان زن یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه می‌زند.

۲- تعیین زن و شوهر برای خود آنان از شرایط درستی عقد است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۷۵- تعیین نامزدها ممکن است به کدام یک از طرق ذیل انجام گیرد؟

۱- نام و مشخصات                                    ۲- دیدن

۳- اشاره                                                   ۴- هر سه مورد

۱۷۶- کدام یک از موارد ذیل شرط صحت عقد نکاح می‌باشد؟

۱- توالی عرفی ایجاب و قبول

۲- تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ کدام از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۷۷- تعلیق در عقد نکاح ………

۱- صحیح است.

۲- موجب بطلان نکاح می‌شود.

۳- موجب غیرنافذ شدن نکاح می‌شود.

۴- موجب قابل فسخ شدن نکاح می شود.

۱۷۸- تعلیق نکاح به یکی از شرایط صحت آن:

۱- باطل است.

۲- در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است.

۳- صحیح است.

۴- در مقابل طرفین غیرقابل استناد است.

۱۷۹- تعلیق در کدام یک از موارد ذیل باطل است؟

۱- در نکاح                                                 ۲- در مهر

۳- در نکاح و مهر                                       ۴- هیچکدام

۱۸۰- اگر زوج ایجاد رابطه زوجیت را معلق به این امر نماید که زن در عده مرد دیگری نباشد……….

۱- عقد نکاح صحیح است.                           ۲- عقد نکاح باطل است.

۳- عقد نکاح غیرنافذ است.                           ۴- عقد نکاح قابل فسخ است.

۱۸۱- تعلیق در صورتی موجب بطلان نکاح است که ……..

۱- ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد.          ۲- ناظر بر مهر باشد.

۳- ناظر بر شرایط درستی عقد باشد.           ۴- هر سه مورد

۱۸۲- کدام یک از عقود ذیل باطل است؟

۱- بیع معلق                                              ۲- هبه معلق

۳- نکاح معلق                                             ۴- هر سه مورد

۱۸۳- تعلیق در عقد نکاح ………

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- سبب انفساخ عقد است.

۴- باطل و مبطل عقد نکاح است.

۱۸۴- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح ………

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- سبب انفساخ عقد است.                           ۴- غیرقابل استناد است.

۱۸۵- در نکاح دایم شرط خیار نسبت به صداق چه حکمی دارد؟

۱-جایز است هر چند مدت آن معین نباشد.

۲- جایز نیست.

۳- جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد.

۴- اصولاً جایز نیست.

۱۸۶- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح:

۱- باطل است ولی موجب بطلان عقد نکاح نمی‌شود.

۲- صحیح است.

۳- غیرقابل استناد است.

۴- موجب بطلان عقد نکاح می شود.

۱۸۷- اقاله نکاح:

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیرقابل استناد است.                             ۴- غیرنافذ است.

۱۸۸- شرط انفساخ عقد نکاح در صورت ندادن مهر چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- غیرقابل استناد است.

۱۸۹- بعد از فسخ مهر به سبب خیار شرط ……..

۱- به زن مهری تعلق نمی‌گیرد.

۲- به زن در صورت وقوع نزدیکی مهرالمثل تعلق می‌گیرد.

۳- به زن مهرالمثل تعلق می‌گیرد.

۴- به زن مهرالمتعه تعلق می‌گیرد.

۱۹۰- شرط خیار نسبت به مهر:

۱- در نکاح دایم جایز می‌باشد.

۲- در نکاح منقطع جایز می‌باشد.

۳- در نکاح اعم از دایم و منقطع جایز می باشد.

۴- در نکاح اعم از دایم و منقطع جایز نمی‌باشد.

۱۹۱- شرط خیار نسبت به مهر در نکاح منقطع ……….

۱- به منزله شرط خیار نسبت به مهر در نکاح دایم است.

۲- به منزله شرط خیار در نکاح دایم است.

۳- به منزله شرط خیار در نکاح منقطع است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۹۲- شرط خیار فسخ نسبت به نکاح ……… باطل است.

۱- دایم                                                     ۲- منقطع

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۹۳- شرط خیار برای فسخ نکاح ……….

۱- از امور فرعی است.                               ۲- قید تراضی می‌باشد.

۳- مبطل عقد می‌باشد.                                ۴- گزینه ۲ و ۳

۱۹۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- نکاح را به تراضی نمی توان اقاله کرد.

۲- شرط انفساخ عقد نکاح در صورت عدم تمکین زوجه باطل است.

۳- پیش‌بینی فسخ مهر به معنی توافق درباره نکاح بدون مهر است.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۱۹۵- بعد از فسخ مهر به سبب خیار شرط ……….

۱- مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.

۲- دادن مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی است.

۳- دادن مهرالمثل بدل مهرالمسمای فسخ شده است.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۹۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- حق فسخ قرارداد مربوط به تعیین مهر جنبه غیرمالی دارد.

۲- شرط خیار نسبت به مهر در نکاح منقطع درست نیست.

۳- شرط انفساخ عقد نکاح در صورت ندادن نفقه زوجه باطل است.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشد.

۱۹۷- در عقد نکاح دایم کدامیک از شروط ذیل باطل است؟

۱- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح

۲- شرط خیار فسخ نسبت به مهر

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹۸- در عقد نکاح منقطع کدام یک از شروط ذیل باطل است؟

۱- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح

۲- شرط خیار فسخ نسبت به مهر

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹۹- هرگاه در نکاح دایم شرط خیار فسخ نسبت به مهر شده باشد شرط و نکاح به ترتیب چه حکمی دارند؟

۱- باطل، باطل                                           ۲- صحیح، صحیح

۳- باطل، صحیح                                        ۴- صحیح، باطل

۲۰۰- هرگاه در نکاح منقطع شرط خیار فسخ نسبت به مهر شده باشد شرط و نکاح به ترتیب چه حکمی دارند؟

۱- باطل، باطل                                           ۲- صحیح، صحیح

۳- باطل، صحیح                                        ۴- صحیح، باطل

 

پاسخنامه:

 

۱۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۰ ق. م

۱۰۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۰ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۰۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۰ ق. م

۱۰۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۰ ق. م

۱۰۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۵۰ ق. م

۱۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۱ ق. م

۱۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۱ ق. م

۱۰۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۲ ق. م

۱۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ و ۳ ماده ۱۰۵۲ ق. م

۱۱۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۳ ق. م

۱۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۳ ق. م

۱۱۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۴ ق. م

۱۱۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۴ ق. م

۱۱۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۰ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۴ ق. م

۱۱۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۰ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۴ ق. م

۱۱۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۵۲، ۱۰۵۳ و ۱۰۵۴ ق. م

۱۱۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۰ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۴ ق. م

۱۱۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۵ ق. م

۱۱۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۵ ق. م

۱۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۵ ق. م

۱۲۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۶ ق. م

۱۲۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۶ ق. م

۱۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۵۰، ۱۰۵۴، ۱۰۵۶ ق. م

۱۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۲۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۲۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۳۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۳۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۳۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۷ ق. م

۱۳۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۸ ق. م

۱۳۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۸ ق. م

۱۳۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۸ ق. م

۱۳۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۸ ق. م

۱۴۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۸ ق. م

۱۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۹ ق. م

۱۴۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۹ ق. م

۱۴۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۵۹ ق. م

۱۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۵۹ ق. م

۱۴۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۵۹ ق. م

۱۴۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۵۹ ق. م

۱۴۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵۹ ق. م

۱۴۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۹ ق. م و زیرنویس ۳ آن ماده

۱۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۰ ق. م

۱۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۰ ق. م

۱۵۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۱ ق. م

۱۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۱ ق. م

۱۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ ق. م

۱۵۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۲ ق. م

۱۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۲ ق. م

۱۵۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۲ ق. م

۱۵۷- گزینه ۳ صحیح است.

۱۵۸- گزینه ۱ صحیح است.

۱۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۳ ق. م

۱۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۴ ق. م

۱۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۲ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۴ ق. م

۱۶۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۴ ق. م

۱۶۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۴ ق. م

۱۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۴ ق. م

۱۶۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۵ ق. م

۱۶۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۵ ق. م

۱۶۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۵ ق. م

۱۶۸- گزینه ۴ صحیح است.

۱۶۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۵ ق. م

۱۷۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۶ ق. م

۱۷۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۶ ق. م

۱۷۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۶ ق. م

۱۷۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۷ ق. م

۱۷۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۷ ق. م

۱۷۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۷ ق. م

۱۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۶۵ و ۱۰۶۷ ق. م

۱۷۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۸ ق. م

۱۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۸ ق. م

۱۷۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۸ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۸۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۸ ق. م

۱۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۸ ق. م

۱۸۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۸ ق. م

۱۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۸ ق. م

۱۸۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۸۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۸۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۸۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۸۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۹۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۹۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۹۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۹۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۹۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ و ۳ و ۵ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ و ۴ و ۶ ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۹۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۹ ق. م

۱۹۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۹ ق. م و زیرنویس ۶ آن ماده

۱۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۶۹ ق. م

۲۰۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ و ۶ ماده ۱۰۶۹ ق. مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 8 ؟