تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۴۹
۹۴ پنج شنبه ۲۵ تیر

در نکاح و طلاق

باب اول: در نکاح

فصل اول: در خواستگاری

 

۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هر زنی را می‌توان خواستگاری نمود.

۲- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

۳- هیچ زنی را نمی‌توان تا موقعی که فاقد شرایط خواستگاری می‌باشد خواستگاری کرد.

۴- هیچکدام

۲- توافقی که زن و مرد درباره زناشویی آینده می‌کنند ……….

۱- ایجاد رابطه زناشویی نمی‌کند.

۲- ایجاد عقد نکاح می‌کند.

۳- ایجاد تعهد به انعقاد عقد نکاح می‌کند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۳- پیمان نامزدی با دختری که شوهر دارد چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- غیرنافذ است.

۳- باطل است.                                           ۴- غیرقابل استناد است.

۴- هرگاه مردی از راه نامزدی دختری را بفریبد ………..

۱- در صورتی که پیمان نامزدی نافذ باشد ضامن است.

۲- ضامن است خواه پیمان نامزدی باطل باشد یا نافذ.

۳- در هیچ صورتی ضامن نمی‌باشد.

۴- اصولاً ضامن نمی‌باشد.

۵- در صورتی که مردی از راه نامزدی دختری را بفریبد بر چه مبنایی ضامن است؟

۱- خلف وعده                                           ۲- تسبیب

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۶- وعده ازدواج ……..

۱- ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.

۲- ایجاد علقه زوجیت نمی کند مگر اینکه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.

۳- ایجاد علقه زوجیت می‌کند مگر اینکه تمام مهریه‌ا‌ی که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت نشده باشد.

۴- در هر حال ایجاد علقه زوجیت می‌کند.

۷- اگر مردی به زنی وعده نکاح دهد ولی در موعد مقرر حاضر به ازدواج نشود زن چه اقدام قانونی می‌تواند علیه او به عمل آورد؟

۱- می‌تواند مرد را از طریق دادگاه ملزم به ازدواج نماید.

۲- می‌تواند به صرف امتناع شوهر از ازدواج، مطالبه خسارت نماید.

۳- می‌تواند مهر خود را از مرد مطالبه کند.

۴- هیچ اقدام قانونی برای وی میسور نیست.

۸- اگر زن و مردی با یکدیگر توافق نموده باشند که در تاریخ معین ازدواج کنند ……….

۱- هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند.

۲- هیچکدام از آنها نمی‌تواند از وصلت امتناع کند.

۳- هر یک از آنها می‌تواند از وصلت امتناع کند مگر اینکه تمام یا قسمتی از مهریه پرداخته شده باشد.

۴- هیچکدام از آنها نمی‌تواند از وصلت امتناع کند مگر اینکه در این زمینه توافق داشته باشند.

۹- اگر مردی به زنی وعده نکاح دهد ولی در موعد مقرر حاضر به ازدواج با او نشود ………..

۱- زن به هیچ وجه نمی‌تواند از وی مطالبه خسارت نماید.

۲- زن نمی‌تواند از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت نماید.

۳- زن می‌تواند وی را مجبور به ازدواج کند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۰- رابطه جنسی زن و مرد در دوران پیش از ازدواج ………..

۱- نامشروع است مگر اینکه به نکاح منتهی شود.

۲- مشروع است مشروط بر آنکه به یکدیگر وعده ازدواج داده باشند.

۳- نامشروع است.

۴- مشروع است مگر اینکه دادگاه برخلاف آن حکم دهد.

۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وعده ازدواج الزام‌آور نمی‌باشد.

۲- تعهد به زناشویی الزام‌آور نمی‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۲- در صورتی که ضمن تعهد به زناشویی، وجه التزامی برای تخلف از آن شرط شده باشد مفاد آن ………..

۱- نافذ است.                                             ۲- نافذ نیست.

۳- اصولاً نافذ است.                                   ۴- اصولاً نافذ نیست.

۱۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- امکان بر هم زدن نامزدی منافاتی با مسئوولیت ناشی از سوء استفاده از این حق ندارد.

۲- در صورتی که ضمن تعهد به زناشویی، وجه التزامی شرط شده باشد نمی‌توان به دلیل تخلف متعهد از او وجه التزام گرفت.

۳- تعهد متقابل زن و مرد به ازدواج در آینده، آن دو را زن و شوهر نمی‌کند.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۱۴- اگر فردی از نامزد شخص دیگری خواستگاری نماید و متعاقب آن عقد نکاح فیمابین ایشان منعقد گردد ……….

۱- عقد نکاح صحیح است.

۲- عقد نکاح باطل است.

۳- عقد نکاح مشروط به اذن نامزد قبلی صحیح است.

۴- عقد نکاح غیرنافذ است.

۱۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که به طرف دیگر داده است مطالبه کند.

۲- هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که به ابوین طرف داده است مطالبه کند.

۳- هیچکدام از نامزدها نمی‌تواند به صرف به هم خوردن وصلت هدایایی را که به طرف مقابل داده است مطالبه کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۶- در صورت به هم خوردن وصلت، تکلیف هدایای نامزدی که عین آنها موجود نمی‌باشد چیست؟

۱- هر یک از نامزدها مستحق قیمت هدایا خواهد بود.

۲- هر یک از نامزدها مستحق مثل هدایا خواهد بود.

۳- هر یک از نامزدها اصولاً مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود.

۴- هیچ یک از نامزدها مستحق مثل یا قیمت هدایا نخواهد بود.

۱۷- اگر عین هدایا بدون تقصیر یکی از نامزدها تلف شده باشد در صورت به هم خوردن وصلت منظور ………..

۱- طرف دیگر مستحق قیمت هدایا خواهد بود.

۲- طرف دیگر مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود.

۳- طرف دیگر مستحق هیچ چیز نخواهد بود.

۴- طرف دیگر مستحق مثل هدایا خواهد بود.

۱۸- اگر هدایا از جمله هدایایی باشند که عادتاً نگاه داشته نمی‌شو ند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ………..

۱- طرف دیگر مستحق عین هدایا خواهد بود.

۲- طرف دیگر مستحق قیمت هدایا خواهد بود.

۳- طرف دیگر مستحق مثل هدایا خواهد بود.

۴- طرف دیگر مستحق هیچ چیز نخواهد بود.

۱۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هدایای مصرف شدنی به طور قطع بخشیده می‌شوند و تلف همراه با تقصیر آنها ضمان‌آور است.

۲- هدایای مصرف شدنی به طور مقید بخشیده می‌شوند و تلف همراه با تقصیر آنها ضمان آور است.

۳- هدایای مصرف شدنی به طور قطع بخشیده می‌شوند و تلف آنها ضمانی به بار نمی‌آورد.

۴- هدایای مصرف شدنی به طور مقید بخشیده می‌شوند و تلف آنها ضمانی به بار نمی‌آورد.

۲۰- نامه‌هایی که دو طرف در دوران نامزدی برای یکدیگر فرستاده‌اند …..

۱- قابل استرداد نمی‌باشد.

۲- در صورت بقاء، قابل استرداد است.

۳- اصولاً قابل استرداد نمی‌باشد.

۴- در صورت رضایت طرف مقابل قابل استرداد است.

۲۱- هدایایی که عادتاً نگاه داشته می شوند……

۱- به طور قطع بخشیده می شوند و تلف آنها ضمانی به بار نمی‌آورد.

۲- به طور مقید بخشیده می شوند و تلف آنها ضمانی به بار نمی‌آورد.

۳- به طور مقید بخشیده می شوند و تلف همراه با تقصیر آنها ضمان‌آور است.

۴- به طور قطع بخشیده می شوند و تلف همراه با تقصیر آنها ضمان‌آور است.

۲۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- هدایایی که پیش از دوران نامزدی بخشیده شده‌اند تابع قواعد مربوط به هبه اموال می باشند.

۲- حلقه نامزدی به طور مقید بخشیده می‌شود.

۳- هدایایی که عادتاً نگاه داشته می شوند همراه با شرط ضمنی انحلال هبه در صورت بر هم خوردن وصلت بخشیده می‌شوند.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۲۳- تلف بدون تقصیر کدام یک از هدایای ذیل که در دوران نامزدی به طرف داده می‌شود ضمان‌آور می‌باشد؟

۱- هدایای مصرف شدنی

۲- هدایایی که عادتاً نگاه داشته می‌شوند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۴- از بابت تلف نامه‌هایی که دو طرف در دوران نامزدی برای یکدیگر فرستاده‌اند ……….

۱- نمی‌توان مطالبه خسارت کرد.

۲- می‌توان مطالبه خسارت کرد.

۳- اصولاً می‌توان مطالبه خسارت کرد.

۴- می توان مطالبه خسارت کرد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

۲۵- تلف همراه با تقصیر کدام یک از هدایای ذیل که در دوران نامزدی به طرف داده می‌شود ضمان‌آور می‌باشد؟

۱- هدایای مصرف شدنی

۲- هدایای مصرف نشدنی

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- می‌توان مطالبه خسارت کرد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

۲۶- در صورتی که نامزدی در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد وضعیت هدایا به چه صورت خواهد بود؟

۱- اگر هدیه مالی باشد که عادتاً نگاه داشته می شود و در اثر تقصیر گیرنده تلف شود قیمت هدیه قابل مطالبه نیست.

۲- اگر هدیه مالی باشد که عادتاً نگاه داشته نمی‌شود و در اثر تقصیر گیرنده تلف شود قیمت هدیه قابل مطالبه نیست.

۳- اگر هدیه مالی باشد که عادتاً نگاه داشته می‌شود ولی بدون تقصیر گیرنده تلف شود قیمت هدیه قابل مطالبه نیست.

۴- هر سه مورد

۲۷- اگر حلقه نامزدی در اثر تقصیر گیرنده هدیه تلف شود و نامزدی با مرگ یکی از دو نامزد بر هم بخورد:

۱- در صورتی که متوفی دهنده هدیه باشد قیمت هدیه قابل مطالبه نیست.

۲- در صورتی که متوفی گیرنده هدیه باشد قیمت هدیه قابل مطالبه نیست.

۳- قیمت هدیه قابل مطالبه نیست خواه متوفی‌دهنده هدیه باشد یا گیرنده آن.

۴- قیمت هدیه قابل مطالبه می‌باشد خواه متوفی دهنده هدیه باشد یا گیرنده آن.

۲۸- مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی استرداد هدایای دوره نامزدی ناظر به اموال ………. می‌باشد.

۱- مصرف شدنی                                      ۲- مصرف نشدنی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۲۹- در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد ………..

۱- رجوع به عین هدایا امکان دارد.

۲- رجوع به قیمت هدایا امکان دارد.

۳- رجوع به عین یا قیمت هدایا امکان ندارد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۰- طرفین ………. برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کنند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم را ارایه دهد.

۱- نمی‌توانند

۲- می‌توانند

۳- مکلف می‌باشند

۴- در صورت گرفتن حکم از دادگاه، می‌توانند

 

فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج

 

۳۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- با اذن ولی صحیح است.

۴- مطلقاً باطل است.

۴۲– عقد نکاح پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی در چه صورتی صحیح می‌باشد؟

۱- در صورتی که به اذن ولی و با رعایت مصلحت وی انجام شده باشد.

۲- در صورتی که دادگاه صالح مصلحت وی را تشخیص داده باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- در هیچ صورتی عقد نکاح پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی صحیح نمی‌باشد.

۳۳- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ………. سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ………. سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه.

۱- ۹-۱۵                                                   ۲- ۱۳-۱۵

۳- ۱۵-۱۵                                                 ۴- ۱۸-۱۸

۳۴- کدام یک از عبارات ذیل در رابطه با نکاح دختر کمتر از ۱۳ سال صحیح می‌باشد؟

۱- نکاح او مطلقاً ممنوع است.

۲- نکاح او با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت صحیح است.

۳- نکاح او با اجازه محکمه صحیح می‌باشد.

۴- نکاح او با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صحیح است.

۳۵- ازدواج صغیر چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- غیرقابل استناد است.

۴- به ولایت پدر یا جد پدری صحیح است.

۳۶- نفوذ نکاح صغیر که با اجازه ولی انجام می‌شود مشروط بر این است که ………..

۱- از اقدام ولی مفسدتی به بار نیاید هر چند اقدام ولی به مصلحت کودک نباشد.

۲- اقدام ولی به مصلحت کودک باشد و به بار نیامدن مفسدت کافی نیست.

۳- ولی منفعت شخصی نداشته باشد.

۴- هیچکدام

۳۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- فرض ضرر برای کودک در نکاح وجود دارد چون او را از حق انتخاب همسر محروم می‌سازد.

۲- ولی قهری باید ضرورت نکاح صغیر را در دادگاه اثبات نماید.

۳- ولایت پدر و جد پدری به دلیل نقص در کمال رشد معلق می شود.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۸- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند برای صغیر با رعایت مصلحت او با تشخیص دادگاه عقد نکاح منعقد کنند؟

۱- ولی صغیر                                           ۲- قیم صغیر

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۹- نکاح دختر باکره:

۱- موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است مگر اینکه به سن بلوغ رسیده باشد که در این صورت اجازه پدر یا جد پدری او ساقط می‌شود.

۲- موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد.

۳- بدون اجازه پدر یا جد پدری نیز صحیح است.

۴- موقوف به اجازه دادگاه می‌باشد.

۴۰- نکاح دختر باکره ………

۱- موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

۲- اصولاً موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

۳- اصولاً موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نیست.

۴- موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نمی‌باشد.

۴۱- دختر باکره که به حد بلوغ رسیده برای ازدواج ………

۱- می‌تواند مستقلاً اقدام نماید.

۲- می‌تواند مستقلاً اقدام نماید مشروط به اینکه به حد رشد نیز رسیده باشد.

۳- اجازه پدر را لازم دارد و اگر پدر نبود اجازه جد پدری لازم نیست.

۴- اجازه پدر یا جد پدری را لازم دارد.

۴۲- نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه ………. است.

۱- پدر                                                      ۲- جد پدری

۳- پدر و جد پدری                                     ۴- پدر یا جد پدری

۴۳- هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه نکاح به دختر خود مضایقه نماید ………..

۱- دختر مراتب را توسط دفتر ازدواج به اطلاع پدر یا جد پدری می‌رساند و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد.

۲- دختر مراتب را توسط دادگاه به اطلاع پدر یا جد پدری می رساند و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاح را صادر نماید.

۳- اجازه آنها ساقط می‌شود و دختر می‌تواند پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

۴- تا موقعی که اجازه ندهند نکاح دختر منتفی خواهد بود.

۴۴- اذن به نکاح………..

۱- باید خاص و مربوط به ازدواج با شخص معین باشد.

۲- باید به صورت عام باشد.

۳- می‌تواند به صورت خاص یا عام باشد.

۴- هیچکدام

۴۵- هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه نکاح به دختر خود مضایقه نمایند ………..

۱- دختر می‌تواند حتی بدون اجازه آنان به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

۲- دختر می‌تواند پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

۳- دختر تا وقتی که اجازه آنها را کسب نکرده نمی تواند مبادرت به ازدواج نماید.

۴- دختر می‌تواند با اجازه دادگاه در همان دادگاه، نکاح را منعقد کند.

۴۶- اذن نکاح توسط پدر یا جد پدری ……….

۱- قابل رجوع است.

۲- قابل رجوع نیست.

۳- پیش از انعقاد نکاح، قابل رجوع است.

۴- پس از انعقاد نکاح، قابل رجوع است.

۴۷- اجازه ولی نسبت به نکاح سابق ………..

۱- مؤثر است و قابل رجوع می باشد.

۲- مؤثر است و قابل رجوع نمی‌باشد.

۳- مؤثر نیست.

۴- اصولاً مؤثر نیست.

۴۸- در موردی که ولی قهری با نکاح دختر خود مخالفت می‌کند و دختر به دادگاه مراجعه می‌نماید ………..

۱- ولی قهری باید دلایل مخالفت خود را به دادگاه ارایه دهد.

۲- دختر باید دلایل ازدواج خود را به دادگاه ارایه دهد.

۳- دادستان باید دلایل ازدواج دختر را به دادگاه ارایه دهد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- دخول قبل از نکاح چنانچه مشروع باشد سبب سقوط ولایت پدر است.

۲- دخول قبل ازنکاح چنانچه غیرمشروع باشد سبب سقوط ولایت پدر است.

۳- دخول قبل از نکاح خواه مشروع باشد یا نامشروع سبب سقوط ولایت پدر است.

۴- دخول قبل از نکاح مسقط ولایت پدر نمی‌باشد.

۵۰- مشروعیت دخول قبل از عقد ……….

۱- شرط صحت عقد نیست ولی شرط سقوط ولایت پدر می‌باشد.

۲- شرط صحت عقد است ولی شرط سقوط ولایت پدر نمی‌باشد.

۳- شرط صحت عقد و سقوط ولایت پدر می‌باشد.

۴- شرط صحت عقد و سقوط ولایت پدر نمی‌باشد.

۵۱- نکاح دختر غیرباکره ……….

۱- موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است مگر اینکه به سن بلوغ رسیده باشد.

۲- موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است هر چند به سن بلوغ رسیده باشد.

۳- موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نمی‌باشد.

۴- اصولاً موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نمی‌باشد.

۵۲- در صورت غیبت ولی قهری ………..

۱- در صورتی که استیذان از آنها غیرممکن باشد دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

۲- در صورتی که دختر احتیاج به ازدواج داشته باشد می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

۳- در صورتی که استیذان از آنها غیر ممکن باشد و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

۴- دختر نمی‌تواند شخصاً اقدام به ازدواج نماید.

۵۳- در صورت احتیاج دختر به ازدواج و غیبت و عدم امکان استیذان از ولی قهری:

۱- دختر می‌تواند با مراجعه به دفترخانه اقدام به ازدواج نماید.

۲- دختر می‌تواند با اثبات این موارد در دادگاه به دفترخانه مراجعه و مبادرت به ازدواج نماید.

۳- دختر نمی‌تواند مبادرت به ازدواج نماید.

۴- دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اقدام به ازدواج نماید.

فصل سوم : در موانع نکاح

 

۵۴- نکاح با کدام یک از اقارب نسبی ذیل ممنوع می‌باشد؟

۱- پدر                                                      ۲- مادر

۳- اولاد                                                    ۴- هر سه مورد

۵۵- نکاح با کدام یک از اقارب نسبی ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- نوه                                                      ۲- برادر

۳- عمه                                                      ۴- هیچکدام

۵۶- نکاح با کدام یک از اقارب نسبی ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- اجداد                                                    ۲- اولاد عمه

۳- اولاد برادر و خواهر                              ۴- هیچکدام

۵۷- نکاح با دایی چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- صحیح نمی باشد اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد.

۳- صحیح نمی‌باشد مگر اینکه قرابت حاصل از زنا باشد.

۴- اصولاً صحیح می‌باشد.

۵۸- نکاح با کدام یک از اشخاص ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- عمه پدر                                                ۲- عمه

۳- عمه جد                                                ۴- هیچکدام

۵۹- نکاح با اولاد چه حکمی دارد؟

۱- ممنوع است مگر قرابت حاصل از شبهه باشد.

۲- ممنوع است مگر قرابت حاصل از زنا باشد.

۳- صحیح است.

۴- ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

۶۰- فرزندی که از رابطه نامشروع زن و مردی بوجود آمده است ……..

۱- از لحاظ حرمت نکاح مانند فرزند مشروع آنها است.

۲- نمی‌تواند با پدر و مادر خود نکاح کند.

۳- از لحاظ حرمت نکاح مانند فرزند مشروع آنها نمی‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۶۱- نکاح فرزندی که از رابطه نامشروع زن و مردی بوجود آمده است با کدام یک از اشخاص ذیل مجاز می‌باشد؟

۱- برادر طبیعی خود                                  ۲- عموی خود

۳- پدر خود                                               ۴- هیچکدام

۶۲- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت ………. است.

۱- نسبی                                                   ۲- سببی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۶۳- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم:

۱- قرابت نسبی است مشروط بر اینکه شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

۲- قرابت نسبی است اعم از اینکه شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد یا از حمل نامشروع.

۳- قرابت نسبی نمی‌باشد.

۴- قرابت سببی است.

۶۴- نکاح با اقارب رضاعی ممنوع است مشروط بر اینکه ……….

۱- طفل لااقل یک شبانه‌روز شیر کامل خورده باشد.

۲- طفل ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد.

۳- طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد.

۴- طفل لااقل دو شبانه‌روز شیر کامل خورده باشد.

۶۵- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

۱- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

۲- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد.

۳- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

۴- هر سه مورد

۶۶- اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد این امر ………

۱- موجب حرمت نمی‌شود مگر شوهر آن دو زن، یکی باشد.

۲- موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن، یکی باشد.

۳- موجب حرمت می‌شود.

۴- موجب حرمت می‌شود مشروط بر اینکه شیر هر دو زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

۶۷- اگر زنی یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن دو ……….

۱- برادر و خواهر رضاعی هم می‌باشند بنابراین ازدواج میان آنها ممنوع است.

۲- برادر و خواهر رضاعی هم می‌باشند ولی ازدواج میان آنها صحیح است.

۳- برادر و خواهر رضاعی هم نمی‌باشند بنابراین ازدواج میان آنها صحیح است.

۴- برادر و خواهر رضاعی هم نمی‌باشند ولی ازدواج میان آنها ممنوع است.

۶۸- نکاح با اقارب رضاعی ممنوع است مشروط بر اینکه ………..

۱- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن سه سال از تولد او باشد.

۲- طفل لااقل یک شبانه‌روز شیر کامل خورده باشد هر چند در بین آن غذای دیگری نیز خورده باشد.

۳- طفل لااقل ۱۰ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد.

۴- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

۶۹- نکاح با کدام یک از اقارب رضاعی ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- پدر                                                      ۲- برادر

۳- اولاد                                                    ۴- هیچکدام

۷۰- نکاح با کدام یک از اشخاص ذیل صحیح می باشد؟

۱- مادر                                                     ۲- مادر نسبی زن

۳- مادر رضایی زن                                   ۴- هیچکدام

۷۱- تمام کسانی که به سبب خویشی نسبی با یکی از زن یا شوهر بر همسر او حرام هستند ……….

۱- به دلیل قرابت رضاعی نیز بر او حرام خواهند بود.

۲- به دلیل قرابت رضاعی بر او حرام نخواهند بود.

۳- اصولاً به دلیل قرابت رضاعی بر او حرام نخواهند بود.

۴- اصولاً به دلیل قرابت رضاعی نیز بر او حرام خواهند بود.

۷۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- قرابت رضاعی تنها بین زن و طفل به وجود می‌آید.

۲- اگر دو کودک با رعایت شرایط ماده ۱۰۴۶ از شیر یک زن بخورند با هم قرابت رضاعی پیدا می‌کنند و نمی‌توانند با هم ازدواج کنند.

۳- همان گونه که شخص با مادر زن خود نمی‌تواند نکاح کند بر مادر رضاعی او هم حرام است.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۷۳- شیر خوردن بعد از وقوع نکاح ……….

۱- باعث بطلان نکاح سابق می‌شود.

۲- باعث بطلان نکاح سابق نمی‌شود.

۳- اصولاً باعث بطلان نکاح سابق نمی‌شود.

۴- اصولاً باعث بطلان نکاح سابق می‌شود.

۷۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مادر رضاعی شخص به منزله مادر رضاعی برادر او می باشد.

۲- اگر زنی نوه‌اش را شیر دهد دختر او به منزله خواهر رضاعی نوه‌اش نیست.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۷۵- نکاح بین مرد و مادر زن بواسطه ……….. ممنوع است.

۱- قرابت نسبی                                          ۲- قرابت رضاعی

۳- مصاهره                                               ۴- هیچکدام

۷۶- نکاح بین مرد و جدات زن چه حکمی دارد؟

۱- به طور موقت ممنوع است.                      ۲- ممنوع دایمی می‌باشد.

۳- صحیح است.                                        ۴- غیرنافذ است.

۷۷- نکاح بین کدام یک از اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دایمی است؟

۱- بین پدر و دختر

۲- بین برادر و خواهر

۳- بین مرد و زنی که سابقاً زن یکی از اجداد او بوده است.

۴- هر سه مورد

۷۸- نکاح مرد با مادر زن خود چه حکمی دارد؟

۱- اگر رابطه زن و مادر زن نسبی باشد نکاح ممنوع می‌باشد.

۲- اگر رابطه زن و مادر زن رضاعی باشد نکاح ممنوع می‌باشد.

۳- در هر صورت صحیح می‌باشد.

۴- ممنوع می‌باشد اعم از اینکه رابطه زن و مادرزن نسبی باشد یا رضاعی.

۷۹- نکاح بین کدام یک از اشخاص ذیل بواسطه‌ی مصاهره ممنوع دایمی است؟

۱- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر او بوده است.

۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پسر او بوده است.

۳- بین مرد و زنی که سابقاً زن یکی از احفاد او بوده است.

۴- هر سه مورد

۸۰- نکاح بین مرد با زنی که سابقاً زن پسر او بوده است ……….

۱- ممنوع دایمی است مگر اینکه قرابت آنها رضاعی باشد.

۲- ممنوع دایمی است هر چند قرابت آنها رضاعی باشد.

۳- صحیح است.

۴- غیرنافذ است.

۸۱- نکاح بین مرد با اناث از اولاد زن چه حکمی دارد؟

۱- ممنوع می باشد مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

۲- ممنوع می‌باشد هر چد بین زن و شوهر زناشویی واقع نشده باشد.

۳- صحیح است.

۴- با اجازه محکمه صحیح می‌باشد.

۸۲- نکاح بین مرد با اناث از اولاد زنی که با او زناشویی انجام داده است ……….

۱- ممنوع دایمی است.

۲- تا زمان انحلال نکاح با زن، ممنوع می‌باشد.

۳- ممنوع می‌باشد مگر با اجازه زن خود.

۴- صحیح می‌باشد.

۸۳- نکاح بین مرد با نوه زن مدخوله خود ……….

۱- ممنوع است هر چند قرابت آنها رضاعی باشد.

۲- ممنوع است مگر اینکه قرابت آنها رضاعی باشد.

۳- ممنوع است مگر با اجازه زن خود.

۴- ممنوع است مگر با اجازه دادگاه.

۸۴- نکاح بین کدام یک از اشخاص ذیل بواسطه قرابت نسبی ممنوع می‌باشد؟

۱- بین برادر زاده و عمو

۲- بین مرد و مادر زن خود

۳- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر او بوده است.

۴- هر سه مورد

۸۵- نکاح بین مرد و مادر زن ………..

۱- ممنوع می‌باشد مگر اینکه قرابت حاصل از شبهه باشد.

۲- ممنوع می‌باشد مگر اینکه قرابت حاصل از زنا باشد.

۳- ممنوع می‌باشد اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

۴- صحیح می‌باشد.

۸۶- اگر مردی به شبهه با زنی نزدیکی کند ……….

۱- نمی‌تواند با مادر او زواج کند.

۲- نمی‌تواند با دختر او زواج کند.

۳- می‌تواند با مادر یا دختر او زواج کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۸۷- اگر مردی به زنا با زنی نزدیکی کند ……….

۱- آن زن از جهت ایجاد حرمت در نکاح در حکم همسر او است.

۲- پسر این مرد حق نکاح با زن را ندارد.

۳- آن زن از جهت ایجاد حرمت در نکاح در حکم همسر او نمی‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۸۸- جمع بین دو خواهر در نکاح ………

۱- ممنوع است مگر اینکه به عقد منقطع باشد.

۲- مطلقاً ممنوع است.

۳- با تراضی آنها مجاز است.

۴- با اجازه محکمه مجاز است.

۸۹- نکاح با خواهر زن چه حکمی دارد؟

۱- ممنوع دایمی است.

۲- تا زمان انحلال نکاح با خود او ممنوع است.

۳- صحیح است.

۴- ممنوع است مگر با اجازه زن خود.

۹۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- منع نکاح با خواهر زن تا پایان عده طلاق رجعی از بین نمی‌رود.

۲- منع نکاح با خواهر زن تا پایان عده طلاق بائن از بین نمی‌رود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۱- نکاح با دختر خواهر زن ………..

۱- ممنوع دایمی می‌باشد.

۲- ممنوع است مگر با اجازه زن خود.

۳- صحیح است.

۴- ممنوع است مگر با اجازه محکمه.

۹۲- اجازه زن بعد از نکاح شوهر با دختر خواهر او ……….

۱- عقد را از زمان اجازه نافذ می‌کند.

۲- عقد را از آغاز نافذ می‌کند.

۳- عقد را نافذ نمی‌کند.

۴- عقد را نافذ نمی کند مگر اینکه اجازه او در محکمه احراز گردد.

۹۳- نکاح با دختر برادرزن بدون اجازه زن چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۹۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- نکاح با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن نیاز به اذن زن ندارد.

۲- نکاح با عمه و خاله زن نیاز به اذن زن دارد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۵- اذن خاله در نکاح شوهر با خواهر زاده او در صورتی لازم است که:

۱- نکاح خواهر زاده به صورت دایم باشد.

۲- نکاح خاله به صورت دایم باشد.

۳- نکاح خواهر زاده به صورت منقطع باشد.

۴- در هر صورت لازم است و تفاوتی بین عقد دایم و منقطع نمی‌باشد.

۹۶- بعد از طلاق ……… عمه، تا زمانی که عده سپری نشده است نکاح برادر زاده با شوهر عمه منوط به اذن عمه می‌باشد.

۱- رجعی                                                  ۲- بائن

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۹۷- نکاح با زن شوهردار با علم به زوجیت و حرمت نکاح ………

۱- باطل است ولی آن زن بر آن شخص حرام مؤبد نمی‌شود.

۲- صحیح است.

۳- باطل است و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

۴- غیرنافذ است و آن زن بر آن شخص حرام مؤبد نمی‌شود.

۹۸- هرکس زنی را که در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند ………

۱- عقد باطل است ولی آن زن بر آن شخص حرام مؤبد نمی‌شود.

۲- عقد باطل است و آن زن بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

۳- عقد صحیح است.

۴- عقد قابل فسخ است.

۹۹- نکاح با زنی که در عده طلاق ………. است با علم به عده و حرمت نکاح باطل است.

۱- رجعی                                                  ۲- بائن

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۰۰- نکاح با زن شوهر دار در چه صورتی باطل می‌باشد؟

۱- در هر صورت باطل می‌باشد.

۲- در صورت علم به وجود علقه زوجیت.

۳- در صورت علم به حرمت نکاح.

۴- گزینه ۲ و۳

 

پاسخنامه:

 

۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۴ ق. م

۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۳۴ ق. م

۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۳۴ ق. م

۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۳۴ ق. م

۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۳۴ ق. م

۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۵ ق. م

۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۵ ق. م

۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۵ ق. م

۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۵ ق. م

۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۳۵ ق. م

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۳۵ ق. م

۱۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۳۵ ق. م

۱۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ و ۳ و ۴ ماده ۱۰۳۵ ق. م

۱۴- گزینه ۱ صحیح است.

۱۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۷ ق. م

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۷ ق. م

۱۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۷ ق. م

۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۷ ق. م

۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۳۷ ق. م

۲۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۳۷ ق. می‌شوند

۲۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۳۷ ق. م

۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ و ۳ ماده ۱۰۳۷ ق. م

۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۱۰۳۷ ق. م

۲۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۳۷ ق. م

۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۱۰۳۷ ق. م

۲۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۸ ق. م

۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۳۸ ق. م

۲۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۷ ق. م

۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۳۸ ق. م

۳۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۰ ق. م

۳۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۱ ق. م

۳۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۱ ق. م

۳۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۱ ق. م

۳۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۱ ق. م

۳۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۱ ق. م

۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۴۱ ق. م

۳۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ و ۴ ماده ۱۰۴۱ ق. م

۳۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۱ ق. م

۳۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۴۳ ق. م

۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۴۳ ق. م

۵۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۴۳ ق. م

۵۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۳ ق. م و زیرنویس ۵ آن ماده

۵۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۴ ق. م

۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۴ ق. م و تبصره آن ماده

۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۵ ق. م

۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۵ ق. م

۵۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۵ ق. م

۵۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۵ ق. م

۵۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۵ ق. م

۵۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۵ ق. م

۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۵ ق. م

۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۵ ق. م

۶۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۶ ق. م

۶۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۶ ق. م

۶۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۶ ق. م

۶۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۶ ق. م

۶۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۶ ق. م

۶۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۶ ق. م

۶۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۶ ق. م

۶۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۶ ق. م

۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. مواد۱۰۴۵ و ۱۰۴۷ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۶ ق. م

۷۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۴۶ ق. م

۷۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۱۰۴۶ ق. م

۷۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۴۶ ق. م

۷۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰۴۶ ق. م

۷۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م

۷۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م

۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م

۷۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م

۷۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م

۸۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م

۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م

۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م

۸۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م

۸۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۴۵ و ۱۰۴۷ ق. م

۸۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۷ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۸۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۷ ق. م

۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۷ ق. م

۸۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۸ ق. م

۸۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۸ ق. م

۹۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۸ ق. م

۹۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۹ ق. م

۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۴۹ ق. م

۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۹ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۴۹ ق. م و زیرنویس ۳ آن ماده

۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۴۹ ق. م

۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۴۹ ق. م

۹۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۰ ق. م

۹۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۰ ق. م

۹۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۰ ق. م

۱۰۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۵۰ ق. مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟