تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۵۴
۹۴ چهارشنبه ۲۴ تیر

« در استیفا»

 

۱۰۱- گزینه استیفا از عمل دیگری ………..

۱- همواره مبتنی بر تراضی است.              ۲- اصولاً مبتنی بر تراضی است.

۳- به تراضی نیاز ندارد.          ۴- اصولاً مبتنی بر تراضی نیست.

۱۰۲- هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی ازمال غیر استیفا منفعت کند صاحب مال مستحق چه خواهد بود؟

۱- اجرت المسمی.

۲- اجرت المثل.

۳- مستحق اجرت نمی‌باشد.

۴- بر حسب دستور دادگاه مستحق اجرت المسمی یا اجرت المثل می‌باشد.

۱۰۳- هر گاه کسی بر حسب درخواست کسی اقدام به عملی کند در چه صورتی مستحق اجرت عمل خود می‌باشد؟

۱- در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد.

۲- درصورتی که شخص عادتاً محیای آن عمل باشد.

۳- در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد و شخص عادتاً محیای آن عمل باشد.

۴- در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا شخص عادتاً محیای آن عمل باشد.

۱۰۴- اگر شخصی با اذن دیگری از مال او استفاده کند، مالک استحقاق اجرت مال خود را …

۱- دارد، مگر اینکه اذن در انتفاع مجانی باشد.

۲- ندارد.

۳- ندارد، مگر اینکه اذن در انتفاع با عوض باشد.

۴- ندارد مگر اینکه اذن ضمن عقد لازمی داده شده باشد.

 

قانون مسؤولیت مدنی

 

۱۰۵- در قانون مسؤولیت مدنی کدام یک از نظریه‌های ذیل برای مبنای مسؤولیت پذیرفته شده است؟

۱- نظریه خطر   ۲- نظریه خطا   ۳- نظریه تضمین      ۴- هیچکدام

۱۰۶- هر کس عمداً به جان یا سلامتی دیگری لطمه‌ای وارد نماید …………..

۱- مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود نمی‌باشد.

۲- مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد مگر اینکه عمل او دارای مجوز قانونی باشد.

۳- مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد حتی اگر عمل او دارای مجوز قانونی باشد.

۴- مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود نمی‌باشد مگر اینکه در دادگاه خلاف آن اثبات شود.

۱۰۷- هر کس بدون مجوز قانونی ………….. به جان یا سلامتی دیگری لطمه‌ای وارد نماید مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

۱- عمداً                                                    ۲- در نتیجه بی‌احتیاطی

۳- عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی                       ۴- هیچکدام

۱۰۸- طبق قانون مسؤولیت مدنی لطمه به کدام یک از موارد ذیل ممکن است باعث مسؤولیت فرد گردد؟

۱- جان         ۲- مال           ۳- آزادی               ۴- هر سه مورد

۱۰۹- هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به ……….. دیگری لطمه‌ای وارد نماید مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

۱- سلامتی     ۲- حیثیت     ۳- شهرت تجارتی       ۴- هر سه مورد

۱۱۰- طبق قانون مسؤولیت مدنی کدام یک از ضررهای ذیل قابل جبران می‌باشد؟

۱- ضرر مادی   ۲- ضرر معنوی   ۳- گزینه ۱ و ۲     ۴- هیچکدام

۱۱۱- هر کس بدون مجوز قانونی و در نتیجه بی‌‌احتیاطی به حق دیگری که به موجب قانون ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید …………..

۱- مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

۲- مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود نمی‌باشد.

۳- اصولاً‌ مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

۴- اصولاً مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود نمی‌باشد.

۱۱۲- در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی زیان دیده شده باشد ………..

۱- دادگاه او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید.

۲- وارد کننده زیان حتی بدون رسیدگی دادگاه مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

۳- دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید.

۴- دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر می‌تواند او را به جبران خسارات مزبور محکوم نماید.

۱۱۳- در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارات ……….. زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید.

۱- مادی     ۲- معنوی       ۳- مادی یا معنوی           ۴- هیچکدام

۱۱۴- چنانچه عمل وارد کننده زیان تنها موجب خسارت معنوی زیان‌دیده شده باشد ………..

۱- دادگاه او را به جبران خسارت معنوی محکوم خواهد نمود.

۲- دادگاه او را به جبران خسارت مادی محکوم خواهد نمود.

۳- دادگاه می‌تواند او را علاوه بر جبران خسارت معنوی به جبران خسارت مادی نیز محکوم نماید.

۴- دادگاه او را محکوم نخواهد نمود زیرا خسارت معنوی طبق قانون مسؤولیت مدنی قابل مطالبه نمی‌باشد.

۱۱۵- دادگاه طریقه و کیفیت جبران زیان را ………..

۱- نمی‌تواند تعیین کند.                               ۲- می‌تواند تعیین کند.

۳- اصولاً نمی‌تواند تعیین کند.                     ۴- اصولاً می‌تواند تعیین کند.

۱۱۶- دادگاه طریقه و کیفیت جبران زیان را با توجه به ……….. تعیین خواهد کرد.

۱- وضیعت داین                                       ۲- وضعیت مدیون

۳- اوضاع و احوال قضیه                           ۴- عرف

۱۱۷- دادگاه ……….. را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.

۱- میزان زیان                                       ۲- طریقه و کیفیت جبران زیان

۳- گزینه ۱ و ۲                                    ۴- هیچکدام

۱۱۸- ……….. میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.

۱- مدیون           ۲- داین           ۳- دادستان             ۴- دادگاه

۱۱۹- جبران زیان را به صورت مستمری ………..

۱- می‌توان تعیین کرد.               ۲- نمی‌توان تعیین کرد.

۳- اصولاً می‌توان تعیین کرد.     ۴- اصولاً‌ نمی‌توان تعیین کرد.

۱۲۰- اگر مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت زیان بدهد ………..

۱- می‌توان جبران زیان را به صورت مستمری تعیین کرد.

۲- نمی‌توان جبران زیان را به صورت مستمری تعیین کرد.

۳- اصولاً می‌توان جبران زیان را به صورت مستمری تعیین کرد.

۴- اصولاً نمی‌توان جبران زیان را به صورت مستمری تعیین کرد.

۱۲۱- جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌توان تعیین کرد مگر آنکه ………..

۱- مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت زیان بدهد.

۲- داین تأمین مقتضی بدهد.

۳- قانون‌ آن را تجویز نماید.

۴- گزینه ۱ یا ۳

۱۲۲- هرگاه پس از وقوع خسارت، وارد کننده زیان به نحو مؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت نموده باشد ………..

۱- دادگاه باید میزان خسارت را تخفیف دهد.

۲- دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.

۳- دادگاه نمی‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.

۴- دادگاه در صورت رضایت زیان‌دیده می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.

۱۲۳- در صورتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده باشد ………..

۱- دادگاه می‌تواند وارد کننده زیان را از جبران خسارت معاف کند.

۲- دادگاه می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۱۲۴- در کدام یک از موارد ذیل دادگاه می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد؟

۱- هرگاه پس از وقوع خسارت، وارد کننده زیان به نحو مؤثری به زیان دیده کمک کرده باشد.

۲- هرگاه زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده باشد.

۳- هرگاه زیان‌دیده به نحوی از انحاء به اضافه شدن زیان کمک کرده باشد.

۴- هر سه مورد

۱۲۵- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد ………..

۱- دادگاه می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۲- دادگاه نمی‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۳- دادگاه در صورتی که جبران زیان موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان باشد می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۴- دادگاه در صورتی که زیان‌دیده راضی باشد می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۱۲۶- هرگاه زیان‌دیده وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد ………..

۱- دادگاه می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۲- دادگاه نمی‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۳- دادگاه در صورتی که جبران زیان موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان باشد می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۴- دادگاه در صورتی که زیان‌دیده راضی باشد می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۱۲۷- در کدام یک از موارد ذیل دادگاه نمی‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد؟

۱- هرگاه زیان دیده به اضافه شدن زیان کمک نموده باشد.

۲- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان باشد.

۳- هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو مؤثری به زیان دیده کمک کرده باشد.

۴- در هر سه مورد دادگاه می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۱۲۸- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض نمی‌باشد:

۱- دادگاه می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۲- دادگاه نمی‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۳- دادگاه در صورتی که زیان‌دیده راضی باشد می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۴- دادگاه در صورتی که جبران زیان موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان باشد می‌تواند میزان خسارات را تخفیف دهد.

۱۲۹- اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده، در بدن او نقصی پیدا شود ………..

۱- وارد کننده زیان مسؤول جبران خسارت مزبور است.

۲- وارد کننده زیان مسؤول جبران خسارت مزبور نیست.

۳- وارد کننده زیان اصولاً مسؤول جبران خسارت مزبور است.

۴- وارد کننده زیان اصولاً مسؤول جبران خسارت مزبور نیست.

۱۳۰- در چه صورتی زیان‌دیده می‌تواند از کسی که به سلامتی وی آسیب رسانده است جبران خسارات خود را بخواهد؟

۱- در صورتی که در اثر آسیب وارده در بدن او نقضی پیدا شود.

۲- در صورتی که در اثر آسیب وارده قوه کار زیان‌دیده کم گردد.

۳- در صورتی که در اثر آسیب وارده قوه کار زیان‌دیده از بین برود.

۴- هر سه مورد

۱۳۱- اگر در اثر آسیب وارده به بدن یا سلامتی شخصی، مخارج زندگانی او افزایش یابد ………..

۱- وارد کننده زیان مسؤول جبران خسارت مزبور است.

۲- وارد کننده زیان اصولاً مسؤول جبران خسارت مزبور است.

۳- وارد کننده زیان اصولاً مسؤول جبران خسارت مزبور نیست.

۴- وارد کننده زیان مسؤول جبران خسارت مزبور نیست.

۱۳۲- اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده، در بدن او نقصی پیدا شود و قوه کار او کم گردد و همچنین مخارج زندگانی او افزایش یابد ………..

۱- وارد کننده زیان مسؤول جبران متعارف ترین آن خسارات می‌باشد.

۲- وارد کننده زیان مسؤول جبران یکی از خسارات مزبور به خواست خود می‌باشد.

۳- وارد کننده زیان مسؤول جبران یکی از خسارات مزبور به خواست زیان‌دیده می‌باشد.

۴- وارد کننده زیان مسؤول جبران کلیه خسارات مزبور است.

۱۳۳- اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده، در بدن او نقصی پیدا شود دادگاه جبران زیان را با رعایت ……….. تعیین می‌نماید.

۱- وضعیت مالی مدیون                             ۲- وضعیت داین

۳- اوضاع و احوال قضیه                           ۴- گزینه ۱ و ۲

۱۳۴- اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده قوه کار او کم گردد، دادگاه جبران زیان را به طریق ……….. تعیین می‌نماید.

۱- مستمری                                          ۲- پرداخت مبلغی دفعتاً واحده

۳- گزینه ۱ یا ۲                                    ۴- هیچکدام

۱۳۵- در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با چه مقامی می‌باشد؟

۱- دادگاه       ۲- دادستان       ۳- زیان‌دیده         ۴- گزینه ۱ یا ۲

۱۳۶- اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی وارده بر زیان‌دیده، به طور تحقیق ممکن نباشد ………..

۱- دادگاه تا تعیین عواقب صدمات بدنی وارده بر زیان‌دیده صدور حکم را متوقف می‌نماید.

۲- دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

۳- دادگاه از تاریخ صدور حکم تا یک سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

۴- دادگاه از تاریخ صدور حکم تا شش ماه حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

۱۳۷- اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی وارده بر زیان‌دیده به طور تحقیق ممکن نباشد ………..

۱- دادگاه از تاریخ ورود صدمات بدنی تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

۲- زیان‌دیده از تاریخ ورود صدمات بدنی تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

۳- دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

۴- زیان‌دیده از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

۱۳۸- اگر در اثر آسیبی که به بدن کسی وارد شده، وی بمیرد، وارد کننده زیان مسؤول جبران چه خساراتی می‌باشد؟

۱- کلیه خسارات به جز هزینه کفن و دفن

۲- کلیه هزینه‌ها از جمله هزینه کفن و دفن

۳- خساراتی که مستقیماً در اثر آسیب وارده به وجود آمده‌اند.

۴- مسؤول جبران هیچ خسارتی نمی‌باشد.

۱۳۹- وارد کننده زیان مسؤول پرداخت هزینه‌هایی که صرف معالجه زیان‌دیده شده است ………..

۱- نمی‌باشد. ۲- می‌باشد.   ۳- اصولاً‌ نمی‌باشد. ۴- اصولاً می‌باشد.

۱۴۰- اگر مرگ زیان‌دیده فوری نباشد زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی ………..

۱- از وارد کننده‌ زیان، قابل مطالبه می‌باشد.

۲- از وارد کننده زیان، قابل مطالبه نمی‌باشد.

۳- جزء زیان های وارده به زیان‌دیده محسوب خواهد شد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۴۱- اگر در زمان وقوع آسیب، زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده که شخص ثالثی را نگاهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد………..

۱- وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا پایان عمر شخص ثالث به آن شخص پرداخت کند.

۲- وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند.

۳- وارد کننده زیان باید مبلغی دفعتاً واحده به آن شخص پرداخت کند.

۴- گزینه ۱ یا ۳

۱۴۲- در چه صورتی شخص ثالث می‌تواند بعد از مرگ زیان‌دیده مبلغی به عنوان مستمری از وارد کننده زیان دریافت دارد؟

۱- در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده که از شخص ثالث نگاهداری کند.

۲- در صورتی که بعد از وقوع آسیب ممکن است زیان‌دیده قانوناً مکلف شود که از شخص ثالث نگاهداری کند.

۳- در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود که از شخص ثالث نگاهداری کند.

۴- هیچکدام

۱۴۳- اگر خواهری که به استمرار نفقه برادر خود را می‌پرداخته در اثر تقصیر دیگری کشته شود، ………..

۱- برادر می‌تواند خسارت حق از دست رفته خود را از مقصر بگیرد.

۲- برادر نمی‌تواند خسارت حق از دست رفته خود را از مقصر بگیرد.

۳- برادر اصولاً‌ می‌تواند خسارت حق از دست رفته خود را از مقصر بگیرد.

۴- برادر اصولاً نمی‌تواند خسارت حق از دست رفته خود را از مقصر بگیرد.

۱۴۴- چنانچه وارد کننده زیان مسؤول پرداخت مبلغی به صورت مستمری به شخص ثالث شناخته شود ………..

۱- باید تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد که تشخیص میزان تأمین با دادگاه است.

۲- باید تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد که تشخیص میزان تأمین با شخص ثالث است.

۳- می‌تواند تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد که تشخیص میزان تأمین با دادگاه است.

۴- می‌تواند تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد که تشخیص میزان تأمین با شخص ثالث است.

۱۴۵- در صورتی که در زمان وقوع آسیب منجر به مرگ نطفه شخص ثالثی که زیان‌دیده مکلف به نگاهداری از او بوده بسته شده باشد ولی هنوز طفل به دنیا نیامده باشد:

۱- شخص ثالث استحقاق مستمری را خواهد داشت.

۲- شخص ثالث استحقاق مستمری را نخواهد داشت.

۳- شخص ثالث استحقاق مستمری را نخواهد داشت مگر در صورت رضایت وارد کننده زیان

۴- شخص ثالث استحقاق مستمری را نخواهد داشت مگر در صورت صدور حکم از دادگاه

۱۴۶- اگر مرگ آسیب دیده فوری نباشد کدام یک از زیان ‌های ذیل جزء زیان‌های وارده بر آسیب دیده محسوب و از وارد کننده زیان قابل مطالبه می‌باشد؟

۱- هزینه معالجه

۲- زیان ناشی از سلب قدرت کار در مدت ناخوشی

۳- هزینه کفن و دفن

۴- هر سه مورد

۱۴۷- تا چه زمانی شخص ثالثی که زیان‌دیده متوفی مکلف به نگاهداری از او بوده است استحقاق دریافت مستمری از وارد کننده زیان را دارد؟

۱- تا زمانی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن بوده است.

۲- تا زمانی که آسیب دیده مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده است.

۳- تا زمانی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده است.

۴- هیچکدام.

۱۴۸- کسی که نگاهداری صغیر قانوناً بر عهده او می‌باشد در چه صورتی مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر می‌باشد؟

۱- در هر صورت مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر می‌باشد.

۲- در هیچ صورت مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر نمی‌باشد.

۳- در صورت تقصیر در نگاهداری، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه ‌صغیر می‌باشد.

۴- در صورت عدم اثبات قوه قاهره، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه ‌صغیر می‌باشد.

۱۴۹- کسی که نگاهداری صغیر ……….. به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر می‌باشد.

۱- قانوناً                                                   ۲- بر حسب قرارداد

۳- قانوناً یا بر حسب قرارداد                      ۴- هیچکدام

۱۵۰- کسی که نگاهداری ……….. قانوناً به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه او می‌باشد.

۱- صغیر ممیز                                         ۲- صغیر غیرممیز

۳- گزینه ۱ و ۲                                         ۴- هیچکدام

۱۵۱- چنانچه کسی که نگاهداری صغیر به عهده او می باشد استطاعت جبران قسمتی از زیان وارده از جانب صغیر را نداشته باشد ………..

۱- آن قسمت جبران نشده باقی می‌ماند.

۲- آن قسمت از مال صغیر جبران خواهد شد.

۳- آن قسمت از بیت‌المال جبران خواهد شد.

۴- آن قسمت تا موقع استطاعت او جبران نشده باقی می‌ماند.

۱۵۲- کسی که ……….. صغیر به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر می‌باشد.

۱- نگاهداری                                             ۲- مواظبت

۳- نگاهداری یا مواظبت                              ۴- هیچکدام

۱۵۳- کسی که مواظبت ……….. به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در مواظبت، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه‌ او می‌باشد.

۱- صغیر       ۲- مجنون         ۳- گزینه ۱ یا ۲           ۴- هیچکدام

۱۵۴- چنانچه کسی که مواظبت مجنون را بر عهده دارد استطاعت جبران تمام زیان وارده از ناحیه مجنون را نداشته باشد ………..

۱- زیان از مال مجنون جبران خواهد شد.

۲- زیان جبران نشده باقی می‌ماند.

۳- زیان از بیت‌المال جبران خواهد شد.

۴- نصف آن از مال مجنون جبران خواهد شد و نصف دیگر جبران نشده باقی می‌ماند.

۱۵۵- چنانچه صغیری که باعث ورود زیان به دیگری شده است استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد ………..

۱- زیان از مال ولی او جبران خواهد شد.

۲- زیان از مال قیم او جبران خواهد شد.

۳- زیان از مال کسی که نگاهداری صغیر بر عهده او می‌باشد جبران خواهد شد.

۴- هیچکدام

۱۵۶- در صورتی که ولی در نگاهداری از صغیر مرتکب تقصیر گردد:

۱- مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه‌ صغیر می‌باشد.

۲- مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه ‌صغیر نمی‌باشد.

۳- مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر می‌باشد مگر اینکه جبران زیان موجب عسرت و تنگدستی او باشد.

۴- مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر نمی باشد مگر اینکه جبران زیان از مال صغیر ممکن نباشد.

۱۵۷- کسی که در اثر انتشارات مخالف واقع به حیثیت دیگری زیان وارد آورد ………..

۱- مسؤول جبران آن زیان است.

۲- مسؤول جبران آن زیان نیست.

۳- ممکن است مسؤول جبران آن زیان باشد.

۴- اصولاً‌ مسؤول جبران آن زیان نیست.

۱۵۸- کسی که در اثر انتشار حکم دادگاه به موقعیت دیگری زیان وارد آورد ………..

۱- مسؤول جبران آن زیان است.

۲- مسؤول جبران آن زیان نیست.

۳- اصولاً مسؤول جبران آن زیان است.

۴- اصولاً مسؤول جبران آن زیان نیست.

۱۵۹- کسی که در اثر تصدیقات خود به حیثیت دیگری زیان وارد آورده ………..

۱- مسؤول جبران آن زیان است.

۲- مسؤول جبران آن زیان نیست.

۳- مسؤول جبران آن زیان نیست مگر اینکه آن تصدیقات مخالف واقع باشد.

۴- مسؤول جبران آن زیان است مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثابت کند.

۱۶۰- کسی که در اثر تصدیقات مخالف واقع به ……….. زیان وارد آورد مسؤول جبران آن زیان است.

۱- حیثیت دیگری                      ۲- اعتبار دیگری

۳- موقعیت دیگری                    ۴- هر سه مورد

۱۶۱- کسی که در اثر ……….. به موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسؤول جبران آن زیان است.

۱- تصدیقات مطابق واقع           ۲- انتشارات مخالف واقع

۳- تصدیقات مخالف واقع          ۴- گزینه ۲ و ۳

۱۶۲- شخصی که در اثر انتشارات مخالف واقع دیگری، حسن نیت مشتریانش در معرض از بین رفتن باشد ………..

۱- می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را بخواهد.

۲- می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را مطالبه نماید.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۶۳- کسی که در اثر انتشارات مخالف واقع دیگری، دچار زیان شده است ………..

۱- می‌تواند زیان وارده به خود را مطالبه نماید مگر اینکه وارد کننده زیان عدم تقصیر خود را ثابت کند.

۲- می‌تواند زیان وارده به خود را مطالبه نماید مگر اینکه قوه قاهره را ثابت کند.

۳- نمی‌تواند زیان وارده به خود را مطالبه نماید مگر در صورت اثبات تقصیر وارد کننده زیان.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۶۴- کسی که در اثر انتشارات مخالف واقع دیگری، حسن نیت مشتریانش در معرض کم شدن باشد ………..

۱- می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را بخواهد.

۲- نمی‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را بخواهد مگر در صورت اثبات تقصیر وارد کننده زیان.

۳- نمی‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را بخواهد مگر در صورت صدور حکم از دادگاه.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۶۵- دختری که در اثر اعمال حیله، حاضر برای همخوابگی نامشروع شده ………..

۱- تنها می‌تواند از مرتکب مطالبه زیان مادی بنماید.

۲- می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

۳- نمی‌تواند از مرتکب مطالبه زیان خود را بنماید.

۴- تنها می‌تواند از مرتکب مطالبه زیان معنوی بنماید.

۱۶۶- دختری که در اثر ……….. حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

۱- اعمال حیله                                           ۲- تهدید

۳- سوء استفاده از زیردست بودن              ۴- هر سه مورد

۱۶۷- دختری که در اثر تهدید حاضر به همخوابگی ……….. شده می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

۱- مشروع     ۲- نامشروع         ۳- گزینه ۱ و ۲         ۴- هیچکدام

۱۶۸- کسی که به حیثیت خانوادگی او لطمه وارد می‌شود ………..

۱- می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی خود را بخواهد.

۲- نمی‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی خود را بخواهد.

۳- اصولاً می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی خود را بخواهد.

۴- اصولاً نمی‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی خود را بخواهد.

۱۶۹- کسی که به حیثیت خانوادگی او لطمه وارد می‌شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان ……….. خود را بخواهد.

۱- مادی       ۲- معنوی       ۳- مادی و معنوی           ۴- هیچکدام

۱۷۰- کسی که به ……….. لطمه وارد می‌شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

۱- حیثیت شخصی او

۲- حیثیت و اعتبارات شخصی او

۳- اعتبارات خانوادگی او

۴- حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او

۱۷۱- در چه صورتی دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی، حکم را نیز در جراید درج نماید؟

۱- در صورتی که اهمیت زیان ایجاب نماید.

۲- در صورتی که نوع تقصیر ایجاب نماید.

۳- در هر حال دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی، حکم را نیز در جراید درج نماید.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۷۲- هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید ………..

۱- دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم را نیز در جراید درج نماید.

۲- دادگاه نمی‌تواند علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم را نیز در جراید درج نماید.

۳- دادگاه در صورت اثبات تقصیر می‌تواند علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم را نیز در جراید درج نماید.

۴- دادگاه در صورت رضایت زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم را نیز در جراید درج نماید.

۱۷۳- در صورت اثبات تقصیر هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه ……….. علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم را نیز در جراید درج نماید.

۱- می‌تواند                                                               ۲- باید

۳- در صورت رضایت زیان‌دیده می‌تواند                    ۴- نمی‌تواند

۱۷۴- هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به ……….. صادر نماید.

۱- الزام وارد کننده‌زیان به عذرخواهی

۲- درج حکم در جراید

۳- الزام وارد کننده زیان به عذرخواهی و درج حکم در جراید وامثال آن

۴- هیچکدام

۱۷۵- اگر کارمندان دولت به مناسبت انجام وظیفه عمداً خساراتی به اشخاص وارد نمایند ………..

۱- به همراه اداره یا مؤسسه مربوطه مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.

۲- شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.

۳- مسؤولیتی بابت خسارات وارده ندارند و جبران خسارات بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.

۴- هیچکدام

۱۷۶- کدام یک از افراد ذیل اگر به مناسبت انجام وظیفه عمداً خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند؟

۱- کارمندان دولت                                     ۲- کارگران

۳- کارمندان شهرداری‌ها                            ۴- گزینه ۱ و ۳

۱۷۷- کارمندان دولت که به مناسبت انجام وظیفه ……….. خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.

۱- عمداً                                                    ۲- در نتیجه‌بی‌احتیاطی

۳- عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی                       ۴- هیچکدام

۱۷۸- هرگاه کارمندان شهرداری‌ها در نتیجه نقص وسایل ادارات خساراتی به اشخاص وارد نمایند ………..

۱- شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.

۲- به همراه اداره یا مؤسسه مربوطه مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.

۳- مسؤولیتی بابت خسارات وارده ندارند و جبران خسارات بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.

۴- مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی بعداً می‌توانند این مبلغ را از اداره یا مؤسسه مربوطه استرداد نمایند.

۱۷۹- چنانچه کارمندان مؤسسات وابسته به دولت به مناسبت انجام وظیفه خساراتی به اشخاص وارد نمایند ………..

۱- شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده مربوط به نقص وسایل مؤسسات مزبور باشد که در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.

۲- شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند هر چند خسارات وارده مربوط به نقص وسایل مؤسسات مزبور باشد.

۳- مسؤولیتی بابت جبران خسارات وارده ندارند.

۴- اصولاً‌ مسؤولیتی بابت جبران خسارات وارده ندارند.

۱۸۰- هرگاه در اثر اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون به عمل می‌آید خساراتی به اشخاص وارد آید:

۱- دولت مجبور به پرداخت خسارت خواهد بود.

۲- دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

۳- دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود مگر در صورت اثبات زیان در دیوان عدالت اداری.

۴- دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود مگر در صورت اثبات زیان در دادگاه عمومی.

۱۸۱- چنانچه خسارات وارده به اشخاص در نتیجه اعمال ……….. باشد، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

۱- حاکمیت دولت   ۲- تصدی دولت ۳- گزینه ۱ و ۲   ۴- هیچکدام

۱۸۲- کارمندان دولت که به مناسبت انجام وظیفه عمداً خساراتی به اشخاص وارد نمایند ……….. مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.

۱- متضامناً با اداره مربوطه       ۲- مشترکاً با اداره مربوطه

۳- شخصاً                               ۴- گزینه ۱ یا ۲

۱۸۳- هرگاه خسارات وارده مستند به عمل کارمندان دولت نباشد، جبران خسارت بر عهده ………..

۱- اداره یا مؤسسه مربوطه می‌باشد مگر اینکه خسارات در نتیجه اعمال حاکمیت دولت وارد شده باشد که در این صورت جبران خسارت منتفی است.

۲- اداره یا مؤسسه مربوطه می‌باشد مگر اینکه خسارات در نتیجه اعمال تصدی دولت وارد شده باشد که در این صورت جبران خسارت منتهی است.

۳- کارمندان دولت می‌باشد مگر اینکه خسارات در نتیجه اعمال حاکمیت دولت وارد شده باشد که در این صورت جبران خسارت منتفی است.

۴- کارمندان دولت می‌باشد مگر اینکه خسارات در نتیجه اعمال تصدی دولت وارد شده باشد.

۱۸۴- در مقابل خساراتی که کارگران در حین انجام کار به اشخاص وارد می‌نمایند؟

۱- کارفرما مسؤول است.           ۲- کارفرما مسؤول نیست.

۳- کارفرما مسؤول نیست.         ۴- اصولاً کارفرما مسؤول است.

۱۸۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارگران آنان در حین انجام کار وارد شده است.

۲- کارفرمایانی که مشمول قانون کار نمی‌باشند مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارگران آنان درحین انجام کار وارد شده است می‌باشند.

۳- کارفرمایان اعم از اینکه مشمول قانون کار باشند یا نباشند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارگران آنان در حین انجام کار وارد شده است.

۴- هیچکدام

۱۸۶- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف ……….. در حین انجام کار وارد شده است.

۱- کارگران آنان                                        ۲- کارکنان اداری آنان

۳- کارکنان اداری و یا کارگران آنان             ۴- هیچکدام

۱۸۷- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند ………..

۱- مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارکنان اداری آنان در حین انجام کار وارد شده است می‌باشند.

۲- مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارکنان اداری آنان در حین انجام کار وارد شده است نمی‌باشند.

۳- اصولاً مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارکنان اداری آنان در حین انجام کار وارد شده است می‌باشند.

۴- اصولاً مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارکنان اداری آنان در حین انجام کار وارد شده است نمی‌باشند.

۱۸۸- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارگران آنان ……….. وارد شده است می‌باشند.

۱- در حین انجام کار                 ۲- به مناسبت انجام کار

۳- گزینه ۱ یا ۲                                         ۴- هیچکدام

۱۸۹- کارفرمایانی که تمام احتیاط‌های لازم را به عمل آورده‌اند مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارگران آنان در حین انجام کار وارد شده است ………..

۱- می‌باشند.                                             ۲- اصولاً‌ می‌باشند.

۳- نمی‌باشند.                                            ۴- اصولاً نمی‌باشند.

۱۹۰- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارگران آنان در حین انجام کار وارد شده است می‌باشند مگر اینکه محرز شود ………..

۱- تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده‌اند.

۲- اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۹۱- آیا کارفرما می‌تواند بعد از جبران خسارت به وارد کننده خسارت که مطابق قانون مسؤول شناخته می‌شود رجوع نماید؟

۱- بله می‌تواند                          ۲- خیر نمی‌تواند

۳- بله اصولاً می‌تواند                ۳- خیر اصولاً نمی‌تواند

۱۹۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- کارمندان دولت که به مناسبت انجام وظیفه عمداً خساراتی به اشخاص وارد می‌نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.

۲- کارگرانی که به مناسبت انجام وظیفه خساراتی به اشخاص وارد می‌نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹۳- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند ………..

۱- می‌توانند کارگران خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه‌آنان بیمه نمایند.

۲- نمی‌توانند کارگران خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه‌آنان بیمه نمایند.

۳- مکلفند کارگران خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه‌آنان بیمه نمایند.

۴- اصولاً‌ می‌توانند کارگران خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه‌آنان بیمه نمایند.

۱۹۴- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مکلفند ……….. در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

۱- کارگران خود را                                     ۲- کارکنان اداری خود را

۳- گزینه ۱ و ۲                                         ۴- هیچکدام

۱۹۵- هرگاه چند نفر از کارگران مجتمعاً زیانی وارد آورند ………..

۱- مشترکاً مسؤول جبران خسارات وارده هستند.

۲- متضامناً مسؤول جبران خسارات وارده هستند.

۳- مسؤول جبران خسارات وارده نمی‌باشند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۹۶­- میزان مسؤولیت کارگرانی که به طور جمعی زیانی وارد آورده‌اند چگونه معین می‌شود؟

۱- بوسیله قرعه تعیین خواهد شد.

۲- با توجه به نحوه مداخله آنان از طرف زیان دیده تعیین خواهد شد.

۳- با توجه به نحوه مداخله آنان از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

۴- با توجه به نحوه‌ مداخله آنان از طرف دادگاه یا زیان‌دیده تعیین خواهد شد.

۱۹۷- کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات شخص متعدی شود ………..

۱- مسؤول جبران خسارت او می‌باشد.

۲- مسؤول جبران خسارت او نمی‌باشد.

۳- مسؤول جبران خسارت او می‌باشد مگر اینکه دفاع مشروع خود را ثابت نماید.

۴- مسؤول جبران خسارت او نمی‌باشد مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

۱۹۸- کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت ……….. شخص متعدی می شود مسؤول جبران خسارت او نمی باشد.

۱- مالی         ۲- بدنی           ۳- بدنی یا مالی             ۴- هیچکدام

۱۹۹- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

۱- برای تحقق مسؤولیت مدنی ورود زیان ضروری است.

۲- در مسؤولیت مدنی علی‌‌الاصول میان درجه تقصیر و میزان مسؤولیت تناسب وجود دارد.

۳- قلمرو مسؤولیت اخلاقی، پندار اشخاص را نیز در بر می‌گیرد.

۴- مسؤولیت اخلاقی همیشه و در همه حال مبتنی بر تقصیر است.

۲۰۰- به صرف کدام یک از دلایل زیر دادگاه نمی‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد؟

۱- هرگاه زیان‌دیده از تمکن مالی برای تحمل زیان برخوردار باشد.

۲- هرگاه پس از وقوع خسارت، وارد کننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

۳- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان باشد.

۴- وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده باشد.

 

پاسخنامه:

 

۱۰۱- گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۳۶ ق.م

۱۰۲- گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۳۷ ق.م

۱۰۳- گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۳۳۶ ق.م

۱۰۴- گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۳۷ ق.م

۱۰۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق. م. م.

۱۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق. م. م.

۱۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق. م. م.

۱۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق. م. م.

۱۰۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق. م. م.

۱۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق. م. م.

۱۱۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق. م. م.

۱۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲ ق. م. م.

۱۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲ ق. م. م.

۱۱۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲ ق. م. م.

۱۱۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق. م. م.

۱۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق. م. م.

۱۱۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق. م. م.

۱۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق. م. م.

۱۱۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق. م. م.

۱۲۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق. م. م.

۱۲۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق. م. م.

۱۲۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق. م. م.

۱۲۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق. م. م.

۱۲۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق. م. م.

۱۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق. م. م.

۱۲۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق. م. م.

۱۲۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق. م. م.

۱۲۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق. م. م.

۱۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق. م. م.

۱۳۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق. م. م.

۱۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق. م. م.

۱۳۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق. م. م.

۱۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق. م. م.

۱۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق. م. م.

۱۳۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق. م. م.

۱۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق. م. م.

۱۳۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق. م. م.

۱۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۳۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۴۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۴۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۴۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۴۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۴۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق. م. م.

۱۴۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق. م. م.

۱۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق. م. م.

۱۵۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق. م. م.

۱۵۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق. م. م.

۱۵۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق. م. م.

۱۵۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق. م. م.

۱۵۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق. م. م.

۱۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق. م. م.

۱۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق. م. م.

۱۵۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق. م. م.

۱۵۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق. م. م.

۱۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق. م. م.

۱۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق. م. م.

۱۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق. م. م.

۱۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق. م. م.

۱۶۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق. م. م.

۱۶۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق. م. م.

۱۶۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق. م. م.

۱۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق. م. م.

۱۶۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق. م. م.

۱۶۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق. م. م.

۱۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق. م. م.

۱۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق. م. م.

۱۷۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق. م. م.

۱۷۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق. م. م.

۱۷۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق. م. م.

۱۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق. م. م.

۱۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۱۷۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۱۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۱۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۱۷۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۱۸۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۱۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۱۸۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۱۸۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۱۸۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق. م. م.

۱۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق. م. م.

۱۸۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق. م. م.

۱۸۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق. م. م.

۱۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق. م. م.

۱۸۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق. م. م.

۱۹۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق. م. م.

۱۹۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق. م. م.

۱۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۱ و ۱۲ ق. م. م.

۱۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳ ق. م. م.

۱۹۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳ ق. م. م.

۱۹۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴ ق. م. م.

۱۹۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴ ق. م. م.

۱۹۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵ ق. م. م.

۱۹۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵ ق. م. م.

۱۹۹- گزینه ۲ صحیح است.

۲۰۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق. م. م.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟