تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۴۶
۹۴ چهارشنبه ۲۴ تیر

۴۰۱- همین که حکم ورشکستگی صادر شد …. با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، حال می‌شود.

۱ – قروض و مطالبات مؤجل                      ۲ – قروض مؤجل

۳ – مطالبات مؤجل                                     ۴ – هیچکدام

۴۰۲- چنانچه تاجر نقل و انتقال بلاعوضی اعم از منقول یا غیرمنقول بعد از تاریخ توقف بنماید ….

۱ – باطل و بلا اثر خواهد بود.                     ۲ – قابل فسخ خواهد بود.

۳ – غیرنافذ خواهد بود.                              ۴ – صحیح خواهد بود.

۴۰۳- چنانچه تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین معامله‌ای نموده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله بوده است آن معامله ….

۱ – بطور مطلق باطل است.

۲ – باطل است مگر طرف معامله تفاوت قیمت را بپردازد.

۳ – بطور مطلق قابل فسخ است.

۴ – قابل فسخ است مگر طرف معامله تفاوت قیمت را بپردازد.

۴۰۴- نظارت بر اداره امور راجع به ورشکستگی و سرعت جریان آن به عهده ….

۱ – عضو ناظر است و محکمه نمی‌تواند تا مدت ۲ سال او را تبدیل و دیگری را جای او بگمارد.

۲ – عضو ناظر است و محکمه می‌تواند او را تبدیل و دیگری را جای او بگمارد.

۳ – مدیر تصفیه است ومحکمه نمی‌تواند تا مدت ۲ سال او را تبدیل و دیگری را جای او بگمارد.

۴ – مدیر تصفیه است ومحکمه می‌تواند او را تبدیل و دیگری را جای او بگمارد.

۴۰۵- در کدام یک از موارد زیر محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد؟

۱ – تاجر به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.

۲ – تاجر مقروض فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد.

۳ – تاجر به فعالیت تجاریش ادامه دهد.

۴ – هر سه گزینه.

۴۰۶- فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند با کدام یک است؟

۱ – با اجازه محکمه و توسط عضو ناظر

۲ – با اجازه مدیر تصفیه و توسط عضو ناظر

۳ – با اجازه محکمه و توسط مأمور اجرا

۴ – با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه

۴۰۷- تعیین نفقه تاجر ورشکسته و خانواده‌اش از دارایی او …

۱ – با تصویب محکمه بدون نیاز به درخواست تاجر ورشکسته است.

۲ – با تصویب عضو ناظر بدون نیاز به درخواست تاجر ورشکسته است.

۳ – با تصویب محکمه و با درخواست تاجر ورشکسته است.

۴ – با درخواست تاجر ورشکسته با تعیین عضو ناظر و با تصویب محکمه است.

۴۰۸- مدیر تصفیه ظرف چه مدتی از تاریخ مأموریت خود، صورت خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و نوع آن ترتیب داده و به عضو ناظر می‌دهد؟

۱ – ۴۵ روز                                               ۲ – ۳۰ روز

۳ – ۱۰ روز                                               ۴ – ۱۵ روز

۴۰۹- پس از تهیه شدن صورت دارایی، تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه به غیر از مستثنیات دین به …. تسلیم می‌شود.

۱ – دفتر محکمه                                         ۲ – مدیر تصفیه

۳ – تاجر ورشکسته                                   ۴ – عضو ناظر

۴۱۰- نسبت به دعاوی که هیأت طلبکارها ذینفع هستند و مدیر تصفیه بتواند دعوی را به صلح خاتمه دهد، اگر موضوع صلح قابل تقویم نباشد……….

۱ – صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر مدیر تصفیه آن صلح را تصدیق نماید.

۲ – صلح لازم الاجرا نخواهد بود.

۳ – صلح لازم الاجرا خواهد بود.

۴ – صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر محکمه آن صلح را تصدیق نماید.

۴۱۱- کدام یک از افرد زیر حق دارند نسبت به طلب‌هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید؟

۱ – تاجر ورشکسته

۲ – طلبکاری که طلب او تشخیص شده

۳ – طلبکاری که جزء صورت حساب دارایی طلب او منظور شده

۴ – هر ۳ گزینه

۴۱۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – هر طلبکار تاجر ورشکسته باید قسم یاد کند که طلب اظهار شده حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.

۲ – اگر طلب طلبکار متنازع فیه باشد مدیر تصفیه باید حل قضیه را به محکمه ارجاع دهد.

۳ – از بین طلبکاران تاجر ورشکسته، شخصی که دادگاه طلب او را موقتاً قبول کند طلبکار موقت نامیده می‌شود.

۴ – ابراز دفاتر طلبکارها را مدیر تصفیه می‌تواند از طلبکاران تاجر ورشکسته بخواهد.

۴۱۳- طبق ماده ۴۷۴ قانون تجارت که می‌گوید: اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند باید آن را حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند، بنابراین ماده …

۱ – اعمال خیار قبل از پایان عملیات تصفیه الزامی است.

۲ – اعمال خیار با تحقق ورشکستگی الزامی شده است.

۳ – مدت اعمال خیار محدود شده است.

۴ – حق اعمال خیار به مدیر تصفیه انتقال یافته است.

۴۱۴- کدام یک از گزینه‌های زیر کلیه طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید؟

۱ – محکمه                                                ۲ – عضو ناظر

۳ – مدیر تصفیه                                        ۴ – دفتردار محکمه

۴۱۵- در مجمع عمومی طلبکارها که برای انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌شوند ….

۱ – تاجر ورشکسته باید شخصاً حاضر باشد.

۲ – تاجر ورشکسته می‌تواند وکیل اعزام کند به شرط آن که عذر موجه داشته باشد.

۳ – تاجر ورشکسته می‌تواند وکیل اعزام کند به شرط آن که صحت عذر موجه او به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

۴ – گزینه ۲ و ۳

۴۱۶- اگر لااقل یک دوم به علاوه یک نفر از طلبکارها که لااقل یک دوم از کلیه مطالباتی که قطعاً یا موقتاً تصدیق شده در قرارداد ارفاقی شرکت نموده باشند….

۱ – قرارداد فوق صحیح و بلااشکال خواهد بود.

۲ – قرارداد فوق با اجازه و تصدیق محکمه بلااشکال خواهد بود.

۳ – قرارداد فوق بلااثر خواهد بود.

۴ – قرارداد فوق با اجازه و تصدیق عضو ناظر بلااشکال خواهد بود.

۴۱۷- هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر ولی دارای سه چهارم از مطالبات نباشند، کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱ – نتیجه حاصله از آن مجلس، معلق و قرارداد انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.

۲ – قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

۳ – نتیجه حاصله از آن مجلس، معلق و قرارداد انعقاد مجلس ثانی برای ده روز بعد داده می‌شود.

۴ – هیچکدام از گزینه‌ها

۴۱۸- چنانچه تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب شود:

۱ – طلبکارها می‌توانند معلوم کنند که با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم فوری می‌گیرند یا تا زمان نتیجه رسیدگی دادگاه موکول خواهند کرد.

۲ – انعقاد قرارداد ارفاقی با چنین تاجری ممکن نیست.

۳ – در صورت اجازه دادگاه امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با چنین تاجری است.

۴ – نتیجه حاصله از انعقاد قرارداد ارفاقی معلق می‌ماند تا زمان نتیجه رسیدگی دادگاه.

۴۱۹- اعتراض طلبکارهایی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند راجع به قرارداد به کدام یک از افراد زیر ابلاغ باید بشود؟

۱ – مدیر تصفیه

۲ – تاجر ورشکسته

۳ – عضو ناظر

۴ – گزینه ۱ و ۲

۴۲۰- پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، ادعای بطلان نسبت به آن:

۱ – قبول نمی‌شود مگر آن که مکشوف شود در میزان دارایی حیله‌ای بکار رفته است.

۲ – قبول نمی‌شود مگر آن که مکشوف شود در میزان قروض قدر حقیقی قلمداد نشده است.

۳ – قبول نمی‌شود.

۴ – گزینه ۱و ۲

۴۲۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱ – اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد قرارداد مزبور قابل فسخ خواهد بود.

۲ – اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن‌ها به خودی خود ملغی می‌شود.

۳ – معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان قرارداد، باطل می‌شود.

۴ – در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب قرارداد ارفاقی باطل است.

۴۲۲- در صورت فسخ قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین کدام یک از افراد زیر تقسیم می‌شود؟

۱ – بین طلبکاران ارفاقی

۲ – اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند.

۳ – بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به ترتیب اعلانی که مدیر تصفیه می‌کند.

۴ – بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می‌شود.

۴۲۳- تفریغ عمل ورشکستگی با کدام یک است؟

۱ – طلبکاران                                             ۲ – تاجر ورشکسته

۳ – مدیر تصفیه                                        ۴ – عضو ناظر

۴۲۴- اگر قرارداد ارفاقی با شریک ضامن شرکت تضامنی منعقد شود:

۱- دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده است به غرما تقسیم می‌شود.

۲ – دارایی شرکت تابع مقررات قانون تجارت به غرما تقسیم می‌شود.

۳ – شرکای ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده می‌توانند تعهد حصه‌ای نمایند از اموال شرکت.

۴ – شرکای ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده دارای مسؤولیت تضامنی هستند.

۴۲۵- اگر طلبکارهای تاجر ورشکسته بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر به ….. مأموریت بدهند.

۱ – عضو ناظر                                          ۲ – مدیر تصفیه

۳ – سه چهارم طلبکارها                             ۴ – خود تاجر ورشکسته

۴۲۶- چنانچه مال‌التجاره‌ای عیناً از طرف تاجر نزد شخصی غیر از تاجر ورشکسته برای امانت موجود باشد …..

۱ – چنانچه مدیر تصفیه تصمیم بگیرد با اجازه عضو ناظر قابل استرداد است.

۲ – با اجازه محکمه قابل استرداد است.

۳ – قابل استرداد است.

۴ – قابل استرداد نیست.

۴۲۷- کدام یک از موارد زیر قابل اعتراض در محکمه است؟

۱ – حکم اعلان ورشکستگی

۲ – حکم تاریخ توقف تاجر

۳ – قرار فروش مال‌التجاره متعلق به ورشکسته

۴ – گزینه ۱ و ۲

۴۲۸- قرار راجع به تعیین یا تغییر مدیر تصفیه …

۱ – قابل اعتراض است ولی قابل استیناف نیست.

۲ – قابل اعتراض است ولی قابل استیناف و تمیز نیست.

۳ – قابل استیناف است ولی قابل تمیز و اعتراض نیست.

۴ – قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست.

۴۲۹- مهلت تجدید نظرخواهی از حکم ورشکستگی …

۱ – ۲۰ روز از تاریخ حکم ورشکستگی

۲ – ۱۰ روز از تاریخ حکم ورشکستگی

۳ – ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ

۴ – ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ

۴۳۰- چنانچه تاجری از راه صدور برات به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی، وسایلی را که دور از صرفه است به کاربرده تا تحصیل وجهی نماید، کدام نوع از ورشکستگی برای او اعلان می‌شود؟

۱ – ورشکستگی به تقصیر اجباری اعلان می‌شود.

۲ – امکان دارد ورشکسته به تقصیر اعلان شود.

۳ – ورشکسته به تقلب اجباری اعلان می‌شود.

۴ – امکان دارد ورشکسته به تقلب اعلان شود.

۴۳۱- رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر بر حسب تقاضای کدام است؟

۱ – مدیر تصفیه                                        ۲ – هر یک از طلبکارها

۳ – مدعی العموم                                        ۴ – هر ۳ گزینه

۴۳۲- مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها در مورد تاجر ورشکسته به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

۱ – تاجر ورشکسته

۲ – دولت

۳ – تعقیب کننده

۴ – دولت لیکن دولت حق دارد به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

۴۳۳- اشخاصی که به اسم دیگری تجارت نموده و قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشند ….

۱ – به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.

۲ – به مجازاتی که برای ورشکسته به تقصیر معین است محکوم خواهند شد.

۳ – به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب معین است محکوم خواهد شد.

۴ – به مجازاتی که برای کلاهبردار معین است محکوم خواهند شد.

۴۳۴- تاجر ورشکسته‌ای که …. اعاده اعتبار واقعی (حقی) می‌نماید.

۱ – کلیه یا قسمتی از دیون خود را بپردازد

۲ – کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته بپردازد

۳ – کلیه یا قسمتی از دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته بپردازد

۴ – قسمتی از دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته بپردازد

۴۳۵- طلبکارها تأخیر تأدیه طلب خود را …. می‌توانند مطالبه نمایند.

۱ – تا مدت ۵ سال                                      ۲ – تا مدت ۲ سال

۳ – تا مدت ۱۰ سال                                    ۴ – تا مدت ۱ سال

۴۳۶- چنانچه یکی از طلبکارهای تاجر ورشکسته مفقودالاثر باشد تاجر برای بری الذمه محسوب شدن چه اقدامی باید بکند؟

۱ – تاجر باید وجوهی را که به طلبکار مفقودالاثر مدیون است به صندوق عدلیه بسپارد.

۲ – تاجر با گذشت زمان ۲ سال و پیدا نشدن طلبکار مفقود الاثر بری‌الذمه نسبت به او محسوب می‌شود.

۳ – تاجر باید با اطلاع مدعی العموم وجوهی را که به طلبکار مفقود الاثر مدیون است به صندوق عدلیه بسپارد.

۴ – تاجر با گذشت زمان ۵ سال و پیدا نشدن طلبکار مفقودالاثر بری‌الذمه نسبت به او محسوب می‌شود.

۴۳۷- دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به کدام یک از مراجع زیر داده می‌شود؟

۱ – مدعی‌العموم حوزه ابتدایی که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است.

۲ – مدیر تصفیه

۳ – دادگاه صادر کننده حکم توقیف تاجر

۴ – اداره تصفیه امور ورشکستگی

۴۳۸- طلبکار معترض به دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته می‌تواند به عنوان …. در پرونده باشد.

۱ – خواهان                                               ۲ – خوانده

۳ – خواهان یا خوانده                 ۴ – شخص ثالث

۴۳۹- کدام مورد در خصوص حکم ورشکستگی تاجر صحیح نیست؟

۱ – حکم ورشکستگی بصورت موقت قابل اجرا می‌باشد.

۲ – حکم ورشکستگی قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد.

۳ – بعد از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل به حال تبدیل می‌شود.

۴ – بعد از صدور حکم ورشکستگی بعضی معاملات تاجر، صحیح و بعضی باطل است.

۴۴۰- در صورتی که تصفیه از طریق اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌شود:

۱ – عضو ناظر تعیین نمی‌شود.

۲ – مدیر تصفیه تعیین نمی‌شود.

۳ – گزینه ۱ و ۲

۴ – عضو ناظر تعیین می‌شود ولی مدیر تصفیه تعیین نمی‌شود.

۴۴۱- زمانی که تاجر قرارداد ارفاقی ببندد اعاده اعتبار …..

۱ – قانونی است.                                        ۲ – حقی است.

۳ – قانونی یا حقی است.                             ۴ – هیچکدام

۴۴۲- محکومین به خیانت در امانت:

۱ – ابتدا از جنبه تجاری اعاده اعتبار می‌کنند بعد از آن می‌توانند از جنبه جزایی اعاده حیثیت نمایند.

۲ – ابتدا از جنبه جزایی اعاده حیثیت می‌کنند بعد از آن می‌توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار کنند.

۳ – بدون لزوم اعاده حیثیت از جنبه جزایی می‌توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار کنند.

۴ – هیچکدام

۴۴۳- مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه کدام دادگاه است؟

۱ – دادگاهی که حکم توقف را صادر کرده است.

۲ – دادگاهی که اداره تصفیه در آن حوزه است.

۳ – دادگاهی که طلبکاران در آن حوزه اقامت دارند.

۴ – هیچکدام

۴۴۴- چنانچه تاجر ورشکسته اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه ندهد…..

۱ – به مجازات زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.

۲ – به مجازات نقدی محکوم خواهد شد.

۳ – قرار توقیف او را می‌توان از دادگاه خواست.

۴ – اداره تصفیه خود اقدام به جمع‌آوری اموال و دفاتر تاجر ورشکسته می‌نماید.

۴۴۵- مهر و موم اموال تاجر ورشکسته تا چه زمانی باقی خواهد ماند؟

۱ – تا زمانی که دادگاه ابقای آن را لازم بداند.

۲ – تا زمانی که اداره تصفیه ابقای آن را لازم بداند.

۳ – تا زمانی که عضو ناظر ابقای آن را لازم بداند.

۴ – تا یک سال از تاریخ مهر و موم اموال.

۴۴۶- قرار توقیف و رفع آن قرار در رابطه با تاجر ورشکسته‌ای که خود را در اختیار اداره تصفیه نگذاشته است با کدام مرجع است؟

۱ – دادگاه – دادگاه                                    ۲ – اداره‌تصفیه – اداره تصفیه

۳ – اداره تصفیه – دادگاه                            ۴ – دادگاه – اداره تصفیه

۴۴۷- ورشکسته متوقف می‌تواند از دوام توقیف خود …. به ….. شکایت نموده رفع آن را بخواهد.

۱ – در هر ماه یکبار – دادگاه

۲ – در هر ماه یکبار – اداره تصفیه

۳ – در هر ماه دو بار – دادگاه

۴ – در هر ماه دو بار – اداره تصفیه

۴۴۸- تعیین آن که تاجر متوقف و خانواده‌اش تا چه زمانی می‌توانند در خانه‌ای که بوده‌اند سکنی نمایند با کدام مرجع است؟

۱ – دادگاه                                                 ۲ – اداره تصفیه

۳ – قانون تجارت                                       ۴ – عضو ناظر

۴۴۹- کدام گزینه در مورد تصفیه اختصاری صحیح است؟

۱ – اگر به نظر طلبکاران تاجر ورشکسته حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۲ – اگر به نظر دادگاه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۳ – اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۴ – اگر به نظر عضو ناظر حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۴۵۰- در کدام مورد، اقدام به فروش اموال تاجر ورشکسته بدون رعایت تشریفات است؟

۱ – تصفیه اختصاری – تصفیه عادی          ۲ – تصفیه عادی

۳ – تصفیه اختصاری                                ۴ – هیچکدام

 

پاسخنامه:

 

۴۰۱ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴۲۱ قانون تجارت.

۴۰۲ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۲۳ قانون تجارت.

۴۰۳ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۲۴ قانون تجارت.

۴۰۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد مواد ۴۲۸ و ۴۳۲ قانون تجارت.

۴۰۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۳۶ قانون تجارت.

۴۰۶ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۴۵ قانون تجارت.

۴۰۷ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۴۷ قانون تجارت.

۴۰۸ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۵۴ قانون تجارت.

۴۰۹ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴۵۶ قانون تجارت.

۴۱۰ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۵۹ قانون تجارت.

۴۱۱ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۶۴ قانون تجارت.

۴۱۲ – گزینه۳ صحیح است به استناد مواد۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۷۰ قانون تجارت.

۴۱۳ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۷۴ قانون تجارت.

۴۱۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴۷۶ قانون تجارت.

۴۱۵ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۷۷ قانون تجارت.

۴۱۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴۸۰ قانون تجارت.

۴۱۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۸۱ قانون تجارت.

۴۱۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۸۳ قانون تجارت.

۴۱۹ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۸۵ قانون تجارت.

۴۲۰ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۹۰ قانون تجارت.

۴۲۱ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴۹۲ قانون تجارت.

۴۲۲ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۰۱ قانون تجارت.

۴۲۳ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۰۴ قانون تجارت.

۴۲۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۰۶ قانون تجارت.

۴۲۵ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۰۷ قانون تجارت.

۴۲۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۲۹ قانون تجارت.

۴۲۷ – گزینه ۴ صحیح است به استناد مواد ۵۳۶ و ۵۴۰ قانون تجارت.

۴۲۸ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۴۰ قانون تجارت.

۴۲۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۳۹ قانون تجارت.

۴۳۰ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۴۱ قانون تجارت.

۴۳۱ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۴۴ قانون تجارت.

۴۳۲ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۴۸ قانون تجارت.

۴۳۳ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۵۲ قانون تجارت.

۴۳۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۶۱ قانون تجارت.

۴۳۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۶۲ قانون تجارت.

۴۳۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۶۴ قانون تجارت.

۴۳۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۶۶ قانون تجارت.

۴۳۸ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۶۹ قانون تجارت.

۴۳۹ – گزینه ۴ صحیح است به استناد مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت.

۴۴۰ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۴۱ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۶۵ قانون تجارت.

۴۴۲ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۷۵ قانون تجارت.

۴۴۳ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۴۴ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۴۵ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۴۶ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۴۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۴۸ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۴۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۴۵۰ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 3 ؟