تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۵۷
۹۴ چهارشنبه ۲۴ تیر

۴۰۱- چنانچه قاضی سابقاً در هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی اظهار نظر نموده باشد این امر از موارد رد دادرس ……………………….

۱- محسوب می‌شود.                                  ۲- محسوب نمی‌شود.

۳- اصولاً محسوب می‌شود.                        ۴- اصولاً محسوب نمی‌شود.

۴۰۲- چنانچه یکی از طرفین از قاضی در دادسرای انتظامی قضات شکایت انتظامی کند این شکایت از جهات رد دادرس محسوب ……….

۱- می‌شود.

۲- نمی‌شود ولو آنکه منجر به محکومیت قاضی شده باشد.

۳- نمی‌شود مگر اینکه منجر به محکومیت قاضی شده باشد.

۴- نمی‌شود مگر با رضایت رئیس حوزه قضایی.

۴۰۳- کدام یک از موارد ذیل از موجبات رد دادرس می‌باشد؟

۱- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا.

۲- دادرس قیم یکی از طرفین دعوا باشد.

۳- یکی از طرفین دعوا متکفل امور همسر دادرس باشد.

۴- هر سه مورد از موجبات رد دادرس می‌باشد.

۴۰۴- کدام یک از موارد زیر از موجبات رد دادرس نیست؟

۱- دادرس سابقاً در دعوای اقامه شده اظهار نظر کرده باشد.

۲- بین همسر دادرس و یکی از طرفین، دعوای حقوقی مطرح باشد.

۳- بین فرزند دادرس و یکی از طرفین، دعوای حقوقی مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی چهار سال گذشته باشد.

۴- همسر دادرس وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

۴۰۵- ایراد رد دادرس توسط کدام یک از اشخاص ذیل قابل طرح نمی‌باشد؟

۱- خواهان

۲- خوانده

۳- قاضی

۴- ایراد رد دادرس توسط خواهان، خوانده و قاضی قابل طرح می‌باشد.

۴۰۶- در صورت توافق طرفین بر رسیدگی دادرسی که یکی از موارد رد را دارا می‌باشد ………….

۱- دادرس می‌تواند به پرونده رسیدگی نماید.

۲- دادرس باید به پرونده رسیدگی کند.

۳- دادرس نمی‌تواند به پرونده رسیدگی کند.

۴- دادرس در صورت رضایت رئیس حوزه قضایی می‌تواند به پرونده رسیدگی کند.

۴۰۷- قواعد و مقررات راجع به رد دادرس از قواعد ……………….. محسوب می‌شود.

۱- آمره                                                    ۲- تکمیلی

۳- آمره یا تکمیلی                                      ۴- آمره و تکمیلی

۴۰۸- کدام گزینه از موارد رد دادرس محسوب می‌شود؟

۱- قرابت نسبی دادرس با یکی از اصحاب دعوا

۲- قرابت سببی دادرس با یکی از اصحاب دعوا

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۰۹- قرابت نسبی یا سببی …………….. بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا از موارد رد دادرس می‌باشد.

۱- تا درجه دوم از طبقه سوم                      ۲- تا درجه سوم از طبقه دوم

۳- تا درجه چهارم از طبقه سوم                  ۴- تا درجه سوم از هر طبقه

۴۱۰- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با وکیل یکی از طرفین از موارد …..

۱- رد دادرس محسوب می‌شود.

۲- رد وکیل محسوب می‌شود.

۳- رد دادرس و وکیل محسوب می‌شود.

۴- رد دادرس و وکیل محسوب نمی‌شود.

۴۱۱- اگر وکیل یکی از طرفین دارای قرابت نسبی یا سببی با …… باشد از قبول وکالت در آن مورد ممنوع است.

۱- دادرس                                                 ۲- دادستان

۳- دادیار                                                   ۴- هر سه مورد

۴۱۲- اگر قاضی دادگاه بدوی در مورد پرونده‌ای رأی دهد و سپس بر اثر ارتقای مقام به سمت دادرس دادگاه تجدید نظر منصوب شود و آن پرونده بر اثر تجدید نظر خواهی دوباره زیر نظر وی قرار گیرد ………

۱- باید از رسیدگی امتناع نماید.

۲- باید به رسیدگی خود ادامه دهد.

۳- می‌تواند از رسیدگی امتناع نماید.

۴- می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد.

۴۱۳- کدام یک از موارد ذیل چنانچه قبلاً توسط دادرس دادگاه انجام شده باشد از موجبات رد دادرس محسوب می‌شود؟

۱- صدور قرار رد دعوا در همان پرونده.

۲- صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به همان پرونده.

۳- تحقیق محلی در همان پرونده.

۴- هیچکدام

۴۱۴- در صورت وجود یکی از موجبات رد دادرس، دادرس باید چه قراری صادر نماید؟

۱- قرار رد دعوا                                         ۲- قرار امتناع از رسیدگی

۳- قرار عدم استماع دعوا                            ۴- قرار عدم صلاحیت

۴۱۵- در صورتی که قاضی دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید ….

۱- می‌تواند از قرار خود عدول کند.

۲- نمی‌تواند از قرار خود عدول کند.

۳- نمی‌تواند از قرار خود عدول کند مگر اینکه اشتباه خود را ثابت کند.

۴- اصولاً می‌تواند از قرار خود عدول کند.

۴۱۶- کدام یک از قرارهای ذیل مستقلاً قابل شکایت می‌باشد؟

۱- قرار ایراد رد دادرس                              ۲- قرار امتناع از رسیدگی

۳-قرار عدم صلاحیت                                 ۴- هیچکدام

۴۱۷- کدام یک از موارد ذیل از موجبات رد دادرس نمی‌باشد؟

۱- دادرس مخدوم یکی از طرفین باشد.

۲- یکی از طرفین مباشر امور دادرس باشد.

۳- یکی از طرفین مباشر امور همسر دادرس باشد.

۴- همسر دادرس مخدوم یکی از طرفین باشد.

۴۱۸- کدام یک از موارد ذیل از موجبات رد دادرس نمی‌باشد؟

۱- دادرس وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

۲- همسر دادرس وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

۳- فرزند دادرس وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

۴- هر سه مورد از موجبات رد دادرس می‌باشند.

۴۱۹- کدام یک از موارد ذیل از موجبات رد دادرس می‌باشد؟

۱- بین دادرس و یکی از طرفین دعوای جزایی مطرح باشد.

۲- بین دادرس و همسر یکی از طرفین دعوای جزایی مطرح باشد.

۳- بین دادرس و فرزند یکی از طرفین دعوای جزایی مطرح باشد.

۴- هر سه مورد

۴۲۰- در صورتی که بین همسر دادرس و یکی از اصحاب دعوا دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح باشد این مورد از موارد رد دادرس …..

۱- می‌باشد.                                               ۲- نمی‌باشد.

۳- اصولاً می‌باشد.                                     ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۴۲۱- در صورتی که بین دادرس و فرزند یکی از اصحاب دعوا دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح باشد این مورد از موارد رد دادرس…….

۱- می‌باشد.

۲- نمی‌باشد.

۳- می‌باشد مشروط بر اینکه خوانده به این امر ایراد نماید.

۴- اصولاً نمی‌باشد.

۴۲۲- کدام یک از موارد ذیل از موجبات رد دادرس نمی‌باشد؟

۱- بین دادرس و همسر یکی از اصحاب دعوا دادرسی مدنی مطرح باشد.

۲- بین دادرس و یکی از طرفین، دعوای حقوقی در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد.

۳- بین دادرس و یکی از طرفین، دعوای حقوقی در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی بیش از سه سال نگذشته باشد.

۴- بین فرزند دادرس و یکی از اصحاب دعوا دادرسی مدنی مطرح باشد.

۴۲۳- کدام یک از موارد ذیل از موجبات رد دادرس می‌باشد؟

۱- دادرس دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد.

۲- همسر دادرس دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد.

۳- فرزند دادرس دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد.

۴- هر سه مورد

۴۲۴- در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی از طرف دادرس، رسیدگی به مورد با …….. می‌باشد.

۱- رئیس شعبه اول

۲- دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه

۳- نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض

۴- دادگاه تجدید نظر

۴۲۵- در صورتی که دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی چه اقدامی انجام می‌دهد؟

۱- پرونده را برای تکمیل دادرسان نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد.

۲- پرونده را برای ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد.

۳- پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد.

۴- پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید.

۴۲۶- در صورتی که دادگاه فاقد دادرس و شعبه دیگر باشد، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی چه اقدامی انجام می‌دهد؟

۱- پرونده را به شعبه اول دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید.

۲- پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید.

۳- پرونده‌را‌برای‌تشخیص‌دادگاه‌صالح به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید.

۴- پرونده را برای تشخیص دادگاه صالح به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌نماید.

۴۲۷- کدام یک از موارد ذیل از موجبات رد دادرس می‌باشد؟

۱- وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با وکیل یکی از اصحاب دعوا.

۲- همسر یکی از طرفین دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد.

۳- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان قاضی تحقیق اظهار نظر کرده باشد.

۴- هیچکدام

 

پاسخنامه:

 

۴۰۱- گزینه ۱ صحیح است.

۴۰۲- گزینه ۲ صحیح است.

۴۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۰۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۰۶- گزینه ۳ صحیح است.

۴۰۷- گزینه ۱ صحیح است.

۴۰۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۰۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۱۰- گزینه ۲ صحیح است.

۴۱۱- گزینه ۴ صحیح است.

۴۱۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۱۳- گزینه ۴ صحیح است.

۴۱۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲ ق.آ.د.م

۴۱۵- گزینه ۲ صحیح است.

۴۱۶- گزینه ۴ صحیح است.

۴۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۱۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۲۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۲۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۴۲۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲ ق.آ.د.م

۴۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲ ق.آ.د.م

۴۲۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲ ق.آ.د.م

۴۲۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 6 ؟