تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۰۵
۹۴ چهارشنبه ۲۴ تیر

۲۰۱­- جبران خسارت ناشی از اعمال کارمندان دولت که به مناسبت انجام دادن وظیفه صورت می‌پذیرد به عهده کیست؟

۱- به عهده دولت است.

۲- به عهده کارمندان است.

۳- خسارت ناشی از عمد یا بی‌احتیاطی به عهده کارمند است ولی خسارت ناشی از نقص وسایل ادارات به عهده دولت است.

۴- دولت و کارمندان از بابت انجام وظیفه خود خسارت نمی‌پردازند.

۲۰۲- در ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی درباره مسؤولیت کارفرما دایر بر جبران خساراتی که از طرف کارگران او در حین انجام کار وارد شده است مقنن ………..

۱- برای کارفرما یک مسؤولیت بدون تقصیر یا مسؤولیت نوعی مقرر داشته است.

۲- زیان دیده را ملزم به اثبات تقصیر شخصی کارفرما کرده است.

۳- زیان دیده را ملزم به اثبات تقصیر نوعی کارفرما کرده است.

۴- تقصیر کارفرما را مفروض انگاشته است.

۲۰۳- اگر در اثر تقصیر کارگر در حین انجام کار خسارتی به شخص ثالث وارد شود، زیان‌دیده برای جبران خسارت خود به چه کسی می‌تواند رجوع کند؟

۱- فقط می‌تواند به کارفرما مراجعه و درخواست جبران خسارت نماید.

۲- فقط می‌تواند به کارگر مراجعه و درخواست جبران خسارت نماید.

۳- می‌تواند برای جبران خسارت خود به هر یک از کارگر و کارفرما مراجعه کند.

۴- به هیچ کسی نمی‌تواند رجوع کند.

۲۰۴- کدام یک از موارد زیر در زمره شرایط تحقق مسؤولیت مدنی کارفرمایان پیش بینی شده در قانون مسؤولیت مدنی در قبال زیان‌های وارده توسط کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار نمی‌باشد؟

۱- مشمول قانون کار بودن کارفرما

۲- اثبات تقصیر کارفرما توسط زیان‌دیده

۳- خواهان باید ورود زیان به خویشتن را به ثبوت برساند.

۴- خواهان ملزم به اثبات وجود رابطه سببیت میان ضرر وارده به خود و فعل یا ترک فعل کارگران و کارکنان کارفرما می‌باشد.

۲۰۵- تعدی عبارت است از . . . . . . .

۱- تجاوز نمودن از حدود اذن نسبت به مال دیگری

۲- تجاوز نمودن از حدود متعارف نسبت به حق دیگری

۳- تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری

۴- هیچکدام

۲۰۶- تفریط عبارت است از . . . . . . .

۱- ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

۲- تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری

۳- ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ حق غیرلازم است.

۴- هیچکدام

۲۰۷- تقصیر عبارت است . . . . . . .

۱- تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری

۲- ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

۳- هردو مورد

۴- هیچکدام

۲۰۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- تفریط اعم است از تقصیر و تعدی

۲- تقصیر اعم است از تفریط و تعدی

۳- تعدی اعم است از تفریط و تقصیر

۴- هیچکدام

 

 

پاسخنامه:

 

۲۰۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق. م. م.

۲۰۲- گزینه ۴ صحیح است.

۲۰۳- گزینه ۳ صحیح است.

۲۰۴- گزینه ۲ صحیح است.

۲۰۵- گزینه۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۵۱ ق.م

۲۰۶- گزینه۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۵۲ ق.م

۲۰۷- گزینه۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۵۳ ق.م

۲۰۸- گزینه۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۵۳ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 9 ؟