تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ سه شنبه ۲۳ تیر

۳۰۱- (الف) که از (ب) طلبکار است باعث ورود خسارت به اموال او می‌شود. حال (ب) می‌تواند طلب ناشی از خسارت را با دین خود تهاتر کند؟

۱- در هر حال می‌تواند.

۲- تا زمانی که چگونگی و میزان و ارزش خسارت موضوع حکم قرار نگرفته باشد نمی‌تواند.

۳- در هیچ صورتی نمی‌تواند.

۴- در صورت تراضی با (الف) می‌تواند.

۳۰۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- تهاتر در همه حال قهری است.

۲- به غیر از تهاتر قراردادی سایر تهاترها قهری است.

۳- به غیر از تهاتر قضایی سایر تهاترها قهری است.

۴- به غیر از تهاتر قراردادی و قضایی سایر تهاترها قهری است.

 

مبحث ششم:

«مالکیت‌ مافی‌الذمه»

 

۳۰۳- اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او……………

۱- نسبت به سهم‌الارث بر اساس تهاتر ساقط می‌شود.

۲- نسبت به سهم‌الارث بر اساس مالکیت مافی‌الذمه ساقط می‌شود.

۳- ساقط نمی‌شود.

۴- در صورت تراضی باقی وراث ساقط می‌شود.

۳۰۴- مالکیت ما فی‌الذمه در صورتی محقق می‌شود که دو وصف طلبکار و بدهکار در یک ……………….. جمع شود.

۱- شخص

۲- دارایی

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۰۵- اگر طلبکاری بدهی مدیون را به او ببخشد در این صورت . . . . . .

۱- دین او بر اساس مالکیت مافی‌الذمه ساقط می‌شود.

۲- دین او بر اساس تهاتر ساقط می‌شود.

۳- دین او ساقط نمی‌شود.

۴- اصولاً دین او ساقط نمی‌شود.

۳۰۶- در موردی که وارثی از مورث خود طلبکار است پس از فوت مورث . . . . . . .

۱- دین او بر اساس مالکیت مافی‌الذمه ساقط می‌شود.

۲- باید طلب از ترکه پرداخت شود.

۳- وارث هم طلبکار و هم بدهکار می‌شود و طلب او ساقط می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۳۰۷- در صورتی که مضمون عنه مالک مافی‌الذمه خود شود، این حادثه چه اثری در عقد ضمان دارد؟

۱- باعث برائت او و سقوط تعهد ضامن می‌شود.

۲- باعث برائت او می‌شود ولی موجب سقوط تعهد ضامن نمی‌شود زیرا در ضمان نقل ذمه می‌شود.

۳- حق رجوع ضامن به مضمون عنه را از بین می‌برد.

۴- حق رجوع مضمون له به مضمون عنه را از بین می‌برد.

۳۰۸- در صورتی که ضامن مالک مافی‌الذمه خود شود، این امر ………………

۱- باعث سقوط دین ضامن نمی‌شود.

۲- باعث سقوط دین ضامن می‌شود و مانع رجوع او به مضمون عنه می‌شود.

۳- باعث سقوط دین ضامن می‌شود ولی مانع رجوع او به مضمون عنه نمی‌شود.

۴- حق رجوع مضمون له به مضمون عنه را از بین می‌برد.

۳۰۹- در مورد غاصبان، هر گاه کسی که مال در دست او تلف شده است مالک مافی‌الذمه خود شود . . . . . . .

۱- او حق رجوع به غاصبان دیگر را برای تمام دین دارد.

۲- او می‌تواند برای آنچه بیش از سهم او است به دیگران رجوع کند.

۳- او حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.

۴- هیچکدام

۳۱۰- هر گاه اتحاد ذمه و طلب نسبت به یکی از غاصبان مسؤول (به غیر از مسؤول نهایی) صورت پذیرد:

۱- او حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.

۲- او حق رجوع به غاصبی که مال در ید او تلف شده را ندارد ولی حق رجوع به غاصبان بعدی خود را دارد.

۳- او حق رجوع به غاصبی که مال در ید او تلف شده است را دارد ولی حق رجوع به غاصبان بعدی خود را ندارد.

۴- او حق رجوع به غاصبی که مال در ید او تلف شده یا یکی از غاصبان بعد از خود را دارد.

۳۱۱- در فرضی که ضامن‌ها در عرض هم باشند تحقق مالکیت مافی‌الذمه نسبت به هر کدام از آنها . . . . . . .

۱- مانند این است که او دین را پرداخته و دیگر حق رجوع به دیگران را ندارد.

۲- به او حق می‌دهد که برای تمام دین به سایر ضامن‌ها رجوع کند.

۳- به او حق می‌دهد که برای آنچه بیش از سهم او است به دیگران رجوع کند.

۴- باعث سقوط دین او و سایر ضامن‌ها نمی‌شود.

 

پاسخنامه:

 

۳۰۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۲۹۶ ق.م

۳۰۲- گزینه ۱ صحیح است.

۳۰۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۰ ق.م

۳۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۰۰ ق.م

۳۰۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۰۰ ق.م

۳۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۰۰ ق.م

۳۰۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۳۰۰ ق.م

۳۰۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۳۰۰ ق.م

۳۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۳۰۰ ق.م

۳۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۳۰۰ ق.م

۳۱۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۳۰۰ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟