تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۷
۹۴ سه شنبه ۲۳ تیر

۳۵۱- چگونه چکی مزایای ذکر شده در قانون چک را خواهد داشت؟

۱- چک های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه

۲- چک های صادره عهده بانکها

۳- چک های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه و بانکها

۴- با توجه به قانون چک، چه محال علیه بانک باشد چه افرادی غیر از بانک، می توانند از مزایای قانون چک استفاده کنند.

۳۵۲- در کدامیک از چکهای زیر، صادر کنندۀ آن بانک است؟

۱- چک تأیید شده – چک بسته – چک عادی و معمولی

۲- چک تأیید شده – چک تضمین شده – چک مسافرتی

۳- ایران چک – چک بسته – چک رمزدار

۴- ایران چک – چک مسافرتی – چک رمزدار

۳۵۳- چک های سفید امضا، مشروط و تضمینی:

۱- فقط با شکایت کیفری قابل وصول می باشند.

۲- با شکایت کیفری و طرح دعوی حقوقی قابل وصول می باشند.

۳- با طرح دعوی حقوقی، قابل وصول نمی باشند.

۴- هیچکدام

۳۵۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- طبق رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور، گواهینامۀ عدم پرداخت نمی تواند جایگزین واخواست شود.

۲- اگر چک در همان نقطۀ صادره باید تأدیه شود ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور چک باید اعتراض شود.

۳- اگر چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور باید اعتراض شود.

۴- در چک فقط علیه صادر کننده اعم از نماینده و اصیل می توان اجراییه صادر کرد و علیه ظهر نویس اجراییه صادر نمی شود.

۳۵۵- اگر به دلیل عدم اهلیت صادر کنندۀ چک نتوان وی را ملزم به ایفای تعهد نمود:

۱- ظهر نویس نیز از مسؤولیت رها می شود – اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات

۲- نمی توان گفت ظهر نویس از مسؤولیت رها می شود – اصل استقلال امضائات

۳- ظهر نویس نیز از مسؤولیت رها می شود – اصل استقلال امضائات

۴- نمی توان گفت ظهر نویس از مسؤولیت رها می شود – اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات

۳۵۶- مسؤولیت براتگیر در برابر دارندۀ برات وقتی محقق می شود که:

۱- براتگیر برات را قبول کرده باشد ولو آنکه به صادر کننده بدهکار نباشد.

۲- براتگیر برات را قبول کرده باشد و به صادر کننده بدهکار باشد.

۳- براتگیر به صادر کننده بدهکار باشد ولو آنکه برات را قبول نکرده باشد.

۴- برات صادر می شود ولو آنکه برات را قبول نکرده و به صادر کننده بدهکار نباشد.

۳۵۷- برات نمی تواند:

۱- به حواله کرد شخص دیگر باشد.

۲- به حواله کرد خود برات دهنده باشد.

۳- در وجه حامل باشد.

۴- ۱ و ۲

۳۵۸- اگر مبلغ برات با حروف و رقم هر دو نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد:

۱- مبلغ با حروف، معتبر است.                    ۲- مبلغ کمتر، معتبر است.

۳- مبلغ به رقم، معتبر است.                        ۴- مبلغ بیشتر، معتبر است.

۳۵۹- اگر در برات، اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند نباشد چه ضمانت اجرایی در قانون برای آن پیش بینی شده است؟

۱- ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است و سند مزبور باز هم معتبر است.

۲- سند مزبور، سند عادی محسوب می شود و مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود.

۳- اساساً معتبر نمی باشد.

۴- سند مزبور، سندی ناقص است که قابلیت استناد ندارد.

۳۶۰- کدام گزینه در مورد قبولی برات صحیح است؟

۱- قبولی برات بطور شفاهی می باشد.

۲- قبولی برات در سند جداگانه نوشته می شود.

۳- قبولی برات در خود برات نوشته می شود.

۴- قبولی برات بدون مهر یا امضا نوشته می شود.

۳۶۱- اگر قبولی برات مشروط به شرط نوشته شود چه حکمی دارد؟

۱- برات نکول شده محسوب می شود و قبول کنندۀ به شرط، هیچ مسؤولیتی در پرداخت وجه برات ندارد.

۲- برات نکول شده محسوب می شود و قبول کنندۀ به شرط در حدود شرط، مسؤول پرداخت وجه برات است.

۳- قبول شده محسوب می شود و قبول کنندۀ به شرط، هیچ مسؤولیتی در پرداخت وجه برات ندارد.

۴- قبول شده محسوب می شود و قبول کنندۀ به شرط در حدود شرط، مسؤول پرداخت وجه برات است.

۳۶۲- اگر سر رسید برات به رؤیت براتگیر باشد (برات بی وعده قبول شده باشد) چه موقع باید پرداخت شود؟

۱- فوراً                                                    ۲- ظرف دو روز

۳- ظرف سه روز                                      ۴- ظرف پنج روز

۳۶۳- هرگاه ظهر نویس در ظهر نویسی، تاریخ مقدمی را قید کند:

۱- تاریخ مقدم صحیح خواهد بود.

۲- ظهر نویس، جاعل خواهد بود.

۳- ظهر نویسی باطل خواهد بود.

۴- ظهر نویس، کلاهبردار خواهد بود.

۳۶۴- شخصی که وجه برات را قبل از موعد پرداخت نماید چه مسؤولیتی دارد؟

۱- مسؤولیتی در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حق دارند، ندارد و بری الذمه می شود.

۲- با دریافت کنندۀ وجه برات، مسؤولیت تضامنی دارد.

۳- برائت ذمّه حاصل نمی کند و در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حق دارند مسؤول است.

۴- با دریافت کنندۀ وجه برات، مشترکاً مسؤول است.

۳۶۵- کدامیک از موارد زیر دارندۀ برات را از اعتراض عدم تأدیه، مستغنی خواهد کرد؟

۱- فوت براتگیر                                         ۲- ورشکستگی براتگیر

۳- اعتراض نکولی                                      ۴- هیچکدام

۳۶۶- اقامۀ دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهر نویسهای مقیم ایران در مورد برواتی که باید در خارج تأدیه شود، ظرف………….. باید به عمل آید.

۱- ظرف دو سال از تاریخ سر رسید

۲- ظرف دو سال از تاریخ اعتراض

۳- ظرف سه سال از تاریخ سر رسید

۴- ظرف سه سال از تاریخ اعتراض

۳۶۷- اعتراض نامه به موجب امر محکمه بدایت توسط مأمور اجرا به محل اقامت چه اشخاصی ابلاغ می شود؟

۱- محالٌ علیه (براتگیر)

۲- محالٌ علیه و اشخاصی که برای تأدیۀ وجه در برات معین شده اند.

۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۶۸- کدام مورد می تواند در فته طلب نباشد؟

۱- قید کلمۀ فته طلب در روی ورقه           ۲- تاریخ صدور

۳- تاریخ پرداخت                                   ۴- گیرندۀ وجه

۳۶۹- در کدامیک از گزینه های زیر طبق قانون تجارت باید فقط از امضا استفاده شود؟

۱- برات و سفته                                         ۲- چک و سفته

۳- چک                                                     ۴- برات

۳۷۰- مهلتی که در ظرف آن دارندۀ چک می تواند وجه چک را مطالبه کند در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخت شود چقدر است؟

۱- یکسال از تاریخ سر رسید                 ۲- چهار ماه از تاریخ صدور

۳- یکسال از تاریخ صدور                   ۴- چهار ماه از تاریخ سررسید

۳۷۱- طبق قانون تجارت کدام گزینه در مورد چک صحیح نمی باشد؟  

۱- پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.

۲- چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد.

۳- عمل صدور چک اگر از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب می شود.

۴- مقررات اعتراض، اقامۀ دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات، شامل چک نیز می شود.

۳۷۲- در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده است شرایط اساسی برات تابع کدام قوانین است؟

۱- تابع قانون تجارت ایران                         ۲- تابع قانون مملکت صدور

۳- تابع قانون مملکت صادر کنندۀ برات     ۴- تابع‌قانون‌مملکت‌دارندۀ‌برات

۳۷۳- خسارت تأخیر تأدیۀ مبلغ اصلی برات که به واسطۀ عدم تأدیه، اعتراض شده است از چه روزی محسوب می شود؟

۱- از روز اعتراض                                     ۲- از روز اقامۀ دعوی

۳- از روز ثبت در دفتر ثبت واخواستها        ۴- از روز سررسید برات

۳۷۴- اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت نماید چه کسی بری الذمّه می شود؟

۱- برات دهنده فقط                                    ۲- تمام ظهرنویسها

۳- براتگیر فقط                                          ۴- مسؤولیت‌دیگران‌باقی‌است.

۳۷۵- اعطای مهلت برای تأدیۀ وجه از طرف محاکم:

۱- منوط است به رضایت دارندۀ برات.

۲- منوط به شرطی نیست و می تواند در صورت صلاحدید مهلت کافی بدهد.

۳- منوط است به رضایت دارندۀ برات و سایر متعهدان برات.             ۴- به هیچ وجه امکان ندارد.

۳۷۶- پرداخت برات با کدام نوع پول بعمل می آید؟

۱- پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل می آید.

۲- پرداخت برات با نوع پولی که در آن مملکت تأدیه می شود بعمل می‌آید.

۳- پرداخت برات با نوع پولی که در آن مملکت صادر شده بعمل می آید.

۴- پرداخت برات با نوع پولی که دارندۀ برات تقاضا می کند بعمل می آید.

۳۷۷- دارندۀ برات در چه صورت می تواند به هر کدام از ظهر نویسها مراجعه کند؟

۱- در هر صورت می تواند مراجعه کند.

۲- در صورت عدم تأدیه و اعتراض

۳- در صورت رعایت ترتیب ظهرنویسها از حیث تاریخ

۴- در صورتی که ابتدا به ضامن او مراجعه کند.

۳۷۸- در سفته برای آنکه ظهر نویسی به منظور انتقال تحقق یابد کدام مورد لازم و ضروری است؟

۱- اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود در ظهر نویسی قید شود.

۲- علاوه بر اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود تاریخ نیز در ظهر نویسی قید شود.

۳- امضای ظهر نویس در برات باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشد.

۳۷۹- اگر قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد:

۱- برات نکول شده محسوب می شود.

۲- دارندۀ برات مکلف به قبول همان قسمت از وجه برات است.

۳- موجب خروج سند از شمول بروات تجاری می گردد.

۴- دارندۀ برات برای بقیۀ وجه برات باید اعتراض نماید.

۳۸۰- اگر قبولی برات بدون تاریخ نوشته شود:

۱- این قبولی، فاقد اعتبار است.

۲- این قبولی، مشروط محسوب می شود.

۳- تاریخ صدور برات، تاریخ رؤیت حساب می شود.

۴- موجب خروج سند از شمول بروات تجاری می‌گردد.

۳۸۱- در صورتی که محالٌ علیه بدون تحریر هیچ عبارتی، برات را امضا یا مهر کند:

۱- برات نکول شده محسوب می شود.

۲- برات قبول شده محسوب می شود.

۳- دارندۀ برات می تواند اعتراض کند.

۴- دارندۀ برات می تواند هم از مزایای نکول و هم از مزایای قبولی استفاده کند.

۳۸۲- اگر شخصی وجه برات را قبل از موعد تأدیه نماید:

۱- در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسؤول است.

۲- در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند برائت ذمه حاصل می نماید.

۳- در صورتی که وجه برات را با اجازۀ دادگاه تأدیه نموده باشد برائت ذمه حاصل می نماید.

۴- در صورتی که وجه برات نزد او قانوناً توقیف شده باشد مسؤول است.

۳۸۳- در مورد برواتی که ظهر نویس و برات دهنده در ایران هستند ولی باید در خارج تأدیه شود اقامۀ دعوی باید ظرف………….به عمل آید.

۱- دو سال از تاریخ اعتراض

۲- ۱۵ روز از تاریخ اعتراض

۳- دو سال از تاریخ ابلاغ واخواست

۴- ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ واخواست

۳۸۴- فته طلب متضمن کدامیک از موارد ذیل نمی باشد؟

۱- تاریخ صدور فته طلب

۲- تاریخ پرداخت فته طلب

۳- نام گیرندۀ وجه

۴- مبلغی که باید تأدیه شود به عدد

۳۸۵- صدور چک:

۱- باید فقط به امضای صادر کننده برسد و مهر او قبول نمی باشد.

۲- ذاتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.

۳- ۱ و ۲

۴- نمی تواند در وجه حامل باشد.

۳۸۶- اگر برات در وجه حامل صادر شود:

۱- صحیح است.

۲- صحیح نیست ولی قانون برای آن ضمانت اجرا تعیین نکرده است.

۳- سند عادی محسوب می شود.

۴- سند تجاری است ولی در این مورد برات دهنده از براتگیر طلبکار است و خود به کسی بدهکار نیست.

۳۸۷- هرگاه برات بی وعده قبول شد باید………………پرداخت شود.

۱- ظرف دو روز                                       ۲- ظرف ده روز

۳- ظرف پنج روز                                      ۴- فوراً

۳۸۸- شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه می نماید:

۱- در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسؤول است.

۲- در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند برائت ذمه حاصل می نماید.

۳- در صورت رضایت اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند برائت ذمه حاصل می نماید.

۴- در صورت اجازۀ دادگاه، برائت ذمه حاصل می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورشکستگی

 

۳۸۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – تاجر و کسبه جزء باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی و غیرنقدی خود حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید.

۲ – تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات غیرنقدی خود حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت طلبکاران اظهار نماید.

۳ – تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی خود حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید.

۴ – طلبکاران تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه تاجر در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف او را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نمایند.

۳۹۰- در صورت توقف شرکت‌های مختلط سهامی، اسامی و محل اقامت کدام یک از افراد زیر نیز باید ضمیمه شود؟

۱ – شرکای ضامن

۲ – شرکای ضامن و غیرضامن

۳ – شرکای غیرضامن

۴ – هیچکدام

۳۹۱- اگر محکمه در حکم تاریخ توقف تاجر را معین نکند …

۱ – حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود.

۲ – تاریخ صدور حکم، تاریخ توقف محسوب خواهد شد.

۳ – تاریخ وقفه در تأدیه قروض و تعهدات نقدی، تاریخ توقف محسوب خواهد شد.

۴ – گزینه ۱ و ۳

۳۹۲- محکمه …. ورود تاجر ورشکسته را به عنوان …. در دعوی مطروحه اجازه دهد.

۱ – باید – خوانده                                      ۲ – می‌تواند – خوانده

۳ – می‌تواند – شخص ثالث                        ۴ – باید – شخص ثالث

۳۹۳- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله توسط تاجر بعد از تاریخ توقف …..

۱ – غیرنافذ است.                                       ۲ – صحیح است.

۳ – قابل فسخ است.                                   ۴ – باطل است.

۳۹۴- وظیفه نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان به عهده کیست؟

۱ – مدیر تصفیه                                        ۲ – اداره تصفیه

۳ – تاجر                                                   ۴ – عضو ناظر

۳۹۵- امر به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته با کیست؟

۱ – محکمه                                                ۲ – عضو ناظر

۳ – مدیر تصفیه                                        ۴ – اداره تصفیه

۳۹۶- به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته …

۱ – با اجازه عضو ناظر – توسط مدیر تصفیه

۲ – با اجازه مدیر تصفیه – توسط عضو ناظر

۳ – با اجازه دادگاه – توسط مدیر تصفیه

۴ – با اجازه دادگاه – توسط عضو ناظر

۳۹۷- قرارداد ارفاقی بین …

۱ – تاجر ورشکسته و لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالباتی که قطعاً یا موقتاً تصدیق شده است.

۲ – تاجر ورشکسته و لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل نصف مطالباتی که قطعاً یا موقتاً تصدیق شده است.

۳ – تاجر ورشکسته و لااقل سه چهارم طلبکارها با داشتن لااقل نصف مطالباتی که قطعاً یا موقتاً تصدیق شده است.

۴ – تاجر ورشکسته و لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن حداکثر سه چهارم از کلیه مطالباتی که قطعاً یا موقتاً تصدیق شده است.

۳۹۸- وظایف اداره تصفیه را کدام تعیین می‌کند؟

۱ – قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸

۲ – آیین نامه‌های مربوط به وظایف اداره تصفیه که وزارت دادگستری تهیه می‌کند.

۳ – قانون تجارت

۳ – هر سه گزینه

۳۹۹- تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه، توقف خود را به دفتر دادگاه … اظهار نموده و … را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.

۱ – محل اقامت طلبکاران خود – صورت حساب قروض و سایر تعهدات نقدی خود

۲ – محل اقامت طلبکاران خود – صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود

۳ – محل اقامت خود – صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود

۴ – محل اقامت خود – صورت حساب دارایی و قروض خود

۴۰۰- در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد …. قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

۱ – محکمه

۲ – طلبکاران

۳ – مدیر تصفیه

۴ – هر کس که دعوای منقول یا غیرمنقول علیه او دارد.

 

پاسخنامه:

 

۳۵۱- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۸۶٫

۳۵۲- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۸۷٫

۳۵۳- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحات ۸۹ و ۹۰٫

۳۵۴- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحات ۸۸ و ۸۹٫

۳۵۵- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحات ۷۲٫

۳۵۶- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۳۰ قانون تجارت

۳۵۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۲۴ قانون تجارت.

۳۵۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۲۵ قانون تجارت.

۳۵۹- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۲۶ قانون تجارت.

۳۶۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۲۸ قانون تجارت.

۳۶۱- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۳۳ قانون تجارت.

۳۶۲- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۴۲ قانون تجارت.

۳۶۳- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۴۸ قانون تجارت.

۳۶۴- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۵۶ قانون تجارت.

۳۶۵- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۸۲ قانون تجارت.

۳۶۶- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۸۷ قانون تجارت.

۳۶۷- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۹۳ قانون تجارت.

۳۶۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۰۸ قانون تجارت.

۳۶۹- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۱۱ قانون تجارت.

۳۷۰- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۱۷ قانون تجارت.

۳۷۱- گزینه ۳ صحیح است به استناد مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ قانون تجارت.

۳۷۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۰۵ قانون تجارت.

۳۷۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۰۴ قانون تجارت.

۳۷۴- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۷۲ قانون تجارت.

۳۷۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۶۹ قانون تجارت.

۳۷۶- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۵۲ قانون تجارت.

۳۷۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۴۹ قانون تجارت.

۳۷۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۴۶ قانون تجارت.

۳۷۹- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۳۲ قانون تجارت.

۳۸۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۲۸ قانون تجارت.

۳۸۱- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۲۹ قانون تجارت.

۳۸۲- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۵۶ قانون تجارت.

۳۸۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۸۷ قانون تجارت.

۳۸۴- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۳۰۸ قانون تجارت.

۳۸۵- گزینه ۳ صحیح است به استناد مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ قانون تجارت.

۳۸۶- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۲۳ قانون تجارت.

۳۸۷- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۴۲ قانون تجارت.

۳۸۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۵۶ قانون تجارت.

۳۸۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴۱۳ قانون تجارت.

۳۹۰ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۱۴ قانون تجارت.

۳۹۱ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴۱۶ قانون تجارت.

۳۹۲ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴۲۰ قانون تجارت.

۳۹۳ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۳۳ قانون تجارت.

۳۹۴ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۲۸ قانون تجارت.

۳۹۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۳۳ قانون تجارت.

۳۹۶ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۴۵ قانون تجارت.

۳۹۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۸۰ قانون تجارت.

۳۹۸ – گزینه ۴ صحیح است به استناد۱۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۳۹۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴۱۳ قانون تجارت.

۴۰۰ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴۱۸ قانون تجارت.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 3 ؟