تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۵۰
۹۴ سه شنبه ۲۳ تیر

۳۵۱- کدام یک از موارد ذیل از مراحل دادرسی محسوب می‌شود؟

۱- جلسه اول دادرسی                                ۲- ختم مذاکرات طرفین

۳- ختم دادرسی                                        ۴- هیچکدام

۳۵۲- اولین جلسه دادرسی یکی از ………. است.

۱- مراحل دادرسی                                     ۲- مقاطع دادرسی

۳- مراحل و مقاطع دادرسی                         ۴- هیچکدام

۳۵۳- واخواهی یکی از ………. است.

۱- مراحل دادرسی                                    ۲- مقاطع دادرسی

۳- مراحل و مقاطع دادرسی                         ۴- هیچکدام

۳۵۴- کدام یک از موارد ذیل از مراحل دادرسی محسوب ‌می‌شود؟

۱- واخواهی                                              ۲- تجدید نظر خواهی

۳- رسیدگی بدوی                                      ۴- هر سه مورد

۳۵۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هر مرحله دادرسی می‌تواند دارای مقاطع مختلف باشد.

۲- هر مقطع دادرسی می‌تواند دارای مراحل مختلف باشد.

۳- مرحله دادرسی همان مقطع دادرسی می‌باشد.

۴- هیچکدام

۳۵۶- مرحله دادرسی به ظرف زمانی خاصی اطلاق می‌گردد که ……….

۱- دعوا در آن مطرح شده است.

۲- دعوا در آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

۳- دعوا در آن منتهی به صدور رأی قاطع می‌گردد.

۴- دعوا در آن مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی قاطع شده است.

۳۵۷- اولین جلسه دادرسی اولین جلسه‌ای است که ……

۱- موجبات رسیدگی فراهم باشد و خوانده در برابر دادخواست خواهان دفاع نماید.

۲- موجبات رسیدگی فراهم باشد اگر چه خوانده فرصت و امکان دفاع نداشته باشد.

۳- موجبات رسیدگی فراهم باشد و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را داشته باشد.

۴- موجبات رسیدگی فراهم باشد و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را داشته و دفاع نماید.

۳۵۸- برای این که جلسه‌ای اولین جلسه دادرسی محسوب شود ……..

۱- بایستی خوانده در برابر دادخواست خواهان دفاع نماید.

۲- بایستی خواهان و خوانده در برابر اظهارات یکدیگر دفاع نمایند.

۳- کافی است خواهان و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر اظهارات یکدیگر را داشته باشند.

۴- کافی است خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را داشته باشد و لو ننماید.

۳۵۹- چنانچه در اولین جلسه دادرسی خوانده دفاعیات خود را در مقابل دادخواست خواهان آرایه نماید اما به علت کمبود وقت جهت استماع پاسخ خواهان جلسه تجدید شود …….

۱- جلسه بعدی اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود.

۲- جلسه بعدی اولین جلسه دادرسی محسوب نمی‌شود.

۳- جلسه بعدی اصولاً اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود.

۴- جلسه دادرسی به این علت هیچگاه تجدید نمی‌شود بلکه به دستور دادگاه تنفس اعلام می‌شود.

۳۶۰- چنانچه خوانده دفاعیات خود را در برابر دادخواست مطرح نماید و خواهان نیز به پاسخ بپردازد اما وقت جلسه اقتضای پاسخ خوانده به اظهارات خواهان را ننماید و جلسه تجدید گردد…

۱- جلسه بعدی اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود.

۲- جلسه بعدی اولین جلسه دادرسی محسوب نمی‌شود.

۳- جلسه بعدی در صورت تراضی طرفین اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود.

۴- جلسه بعدی در صورت رضایت دادگاه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود.

۳۶۱- چنانچه پاسخ خوانده به دادخواست به طول انجامد به طوری که وقت جلسه اقتضای تکمیل آن راننماید وبه این جهت‌جلسه تجدید شود

۱- جلسه بعدی ادامه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود.

۲- جلسه بعدی ادامه اولین جلسه دادرسی محسوب نمی‌شود.

۳- جلسه بعدی در صورت رضایت دادگاه ادامه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود.

۴- جلسه بعدی در صورت تراضی طرفین ادامه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود.

۳۶۲- در صورتی که ایراد تأمین دعوای واهی تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشود:

۱- دادگاه مکلف نیست به آن توجه نماید.

۲- دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۳- دادگاه مکلف است در صورت پذیرش بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۴- هیچکدام

۳۶۳- چنانچه دعوای طرح شده دچار اعتبار امر قضاوت شده باشد اما خوانده ایراد امر مختومه را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نکند…….

۱- دادگاه مکلف نیست به آن توجه نماید.

۲- دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۳- دادگاه مکلف است در صورت پذیرش بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۴- دادگاه مکلف است وارد رسیدگی ماهوی شود.

۳۶۴- چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی ایرادات خود را مطرح نماید:

۱- دادگاه ابتدا وارد ماهیت دعوا شده و سپس نسبت به ایرادات اتخاذ تصمیم می‌کند.

۲- دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به ایرادات وارده اتخاذ تصمیم می‌کند.

۳- دادگاه باید همزمان با ماهیت دعوا به ایرادات رسیدگی کند.

۴- دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به ایرادات رأی دهد.

۳۶۵- در صورتی که دادگاه ایرادات خوانده را غیر قابل قبول تشخیص دهد …….

۱- قرار رد دعوا را صادر می‌کند.

۲- قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

۳- وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شود.

۴- اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.

۳۶۶- چنانچه دادگاه ایراد خوانده مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه را بپذیرد و خود را صالح نداند…….

۱- پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

۲- پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال می‌کند.

۳- پرونده‌رابا‌صدورقرارعدم‌صلاحیت‌به دادگاه تجدید نظر استان می‌فرستد.

۴- پرونده را به نظر رییس حوزه قضایی می‌رساند.

۳۶۷- اگر دادگاه صلاحیت نداشته باشد چه قراری صادر می‌نماید؟

۱- قرار رد دعوا                                         ۲- قرار ابطال دادخواست

۳- قرار عدم استماع دعوا                            ۴- قرار عدم صلاحیت

۳۶۸- دادگاه در پی پذیرش ایراداعتبار امر مختومه، چه قراری صادر می‌نماید؟

۱- قرار رد دعوا                                         ۲- قرار رد دادخواست

۳- قرار توقیف دادرسی                              ۴- قرار عدم صلاحیت

۳۶۹- در صورتی که خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد …….

۱- حکم به بی حقی او صادر خواهد شد.

۲- قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

۳- قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

۴- قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

۳۷۰- چنانچه دادگاه ایراد امر مطروحه را بپذیرد باید …….

۱- قرار رد دعوای خواهان را صادر نماید.

۲- قرار رد دادخواست خواهان را صادر نماید.

۳- پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال نماید.

۴- پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است ارسال نماید.

۳۷۱- چنانچه دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد …….

۱- قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

۲- قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود.

۳- قرار رد دعوا صادر می‌شود.

۴- قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

۳۷۲- چنانچه دادگاه ایراد عدم اهلیت خواهان را بپذیرد باید …..

۱- قرار رد دعوا را صادر کند.

۲- قرار عدم استماع دعوا را صادر کند.

۳- حکم بر بی حقی خواهان بدهد.

۴- قرار رد دادخواست را صادر کند.

۳۷۳- در کدام یک از موارد ذیل در صورت ایراد خوانده قرار رد دعوا صادر می‌گردد؟

۱- هرگاه خواهان به واسطه صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموالش ممنوع باشد.

۲- هرگاه ادعا متوجه خوانده نباشد.

۳- هرگاه کسی به عنوان نمایندگی طرح دعواکرده ولی‌سمتش‌محرز نباشد.

۴- هر سه مورد

۳۷۴- در صورتی که دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد چه رأیی صادر می‌شود؟

۱- قرار رد دادخواست

۲- حکم به بطلان دعوا

۳- قرار رد دعوا که با صدور آن طرح مجدد دعوا مجاز نمی‌باشد.

۴- قرار رد دعوا که با صدور آن طرح مجدد دعوا مجاز می‌باشد.

۳۷۵- دادگاه در صورت پذیرش ایراد دعوای مرتبط چنانچه دعوا قبلاً در همین شعبه دادگاه مطرح شده باشد با صدور قرار ………. به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می‌نماید.

۱- رد دعوا                                                ۲- امتناع از رسیدگی

۳- رسیدگی توأمان                                    ۴- توقیف دادرسی

۳۷۶- دادگاه در صورت پذیرش ایراد دعوای مرتبط چنانچه دعوا قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد……..

۱- با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می‌نماید.

۲- با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده با تعیین رئیس شعبه اول به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است جهت رسیدگی توأمان ارسال می‌شود.

۳- مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید.

۴- با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به دیوان عالی کشور جهت تشخیص مرجع صالح ارسال می‌دارد.

۳۷۷- چنانچه دعوای مرتبط در دادگاه‌هایی با درجه مساوی که در حوزه‌های قضایی مختلف واقعند مطرح باشد دادگاه در صورت پذیرش ایراد دعوای مرتبط، پرونده را با صدور قرار ……….. به دادگاهی که سبق ارجاع دارد ارسال می‌کند و دادگاه مرجوع الیه ………

۱- رد دعوا- مکلف به رسیدگی است.

۲- امتناع از رسیدگی – مختار به رسیدگی است.

۳- رد دعوا – مختار به رسیدگی است.

۴- امتناع از رسیدگی – مکلف به رسیدگی است.

۳۷۸- چنانچه دادگاه بدوی احراز نماید که دعوای مرتبط با پرونده تحت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مطرح است………..

۱- پرونده را با صدور قرار امتناع از رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌کند.

۲- رسیدگی را تا مشخص شدن نتیجه در دادگاه تجدید نظر متوقف می‌نماید و با صدور حکم از دادگاه تجدید نظر قرار رد دعوا را صادر می‌کند.

۳- پرونده را با صدور قرار رد دعوا به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌کند.

۴- پرونده را با صدور قرار امتناع از رسیدگی به دیوان عالی کشور جهت تشخیص مرجع صالح ارسال می‌دارد.

۳۷۹- در صورتی که دعوا مشروع نباشد دادگاه مبادرت به صدور قرار ……….. می‌نماید.

۱- رد دادخواست                                       ۲- ابطال دادخواست

۳- رد دعوا                                                ۴- توقیف دادرسی

۳۸۰- در صورتی که دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد دادگاه مبادرت به صدور چه رأیی می‌نماید؟

۱- قرار ابطال دادخواست                            ۲- حکم به بی حقی خواهان

۳- قرار امتناع از رسیدگی                           ۴- قرار رد دعوا

۳۸۱- چنانچه ایراد تأمین اتباع بیگانه تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشود:

۱- دادگاه مکلف نیست به آن توجه کند.

۲- دادگاه نمی‌تواند به آن توجه کند.

۳- دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۴- دادگاه مکلف است در صورت پذیرش بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۳۸۲- هرگاه خوانده ایراد خود مبنی بر عدم اهلیت خواهان را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نکند ……

۱- دادگاه مکلف نیست به آن توجه کند.

۲- دادگاه نمی‌تواند به آن توجه کند.

۳- دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۴- دادگاه مکلف است در صورت پذیرش بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۳۸۳- کدام یک از ایرادات ذیل حتی اگر تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشود باز هم دادگاه را مکلف می‌کند در صورت پذیرش بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد؟

۱- ایراد عدم توجه دعوا به شخص خوانده

۲- ایراد عدم احراز سمت

۳- ایراد عدم ترتب اثر قانونی بر دعوا

۴- هر سه مورد

۳۸۴- هر گاه ایرادامرمطروحه تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشود:

۱- دادگاه مکلف نیست به آن توجه کند.

۲- دادگاه نمی‌تواند به آن توجه کند.

۳- دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۴- دادگاه مکلف است در صورت پذیرش بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۳۸۵- کدام یک از ایرادات ذیل چنانچه تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشود دادگاه می‌باید تکلیف آن‌ها را ضمن صدور رأی نسبت به ماهیت دعوا روشن نماید؟

۱- ایراد عدم صلاحیت نسبی، ایراد تأمین دعوای واهی، ایراد عدم مشروعیت دعوا.

۲- ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد تأمین اتباع بیگانه، ایراد امر مطروحه.

۳- ایراد عدم صلاحیت نسبی، ایراد تأمین دعوای واهی، ایراد عدم جزمیت دعوا.

۴- ایراد عدم صلاحیت نسبی، ایرادتأمین‌اتباع‌بیگانه، ایراد‌تأمین دعوای واهی.

۳۸۶- چنانچه یکی از جهات رد دادرس محقق گردد:

۱- دادرس فقط در صورت ایراد خوانده باید از رسیدگی امتناع نماید.

۲- دادرس در صورت ایراد اصحاب دعوا باید از رسیدگی امتناع نماید.

۳- دادرس باید شخصاً از رسیدگی امتناع نماید.

۴- گزینه ۲ و ۳

۳۸۷- چنانچه دادرس سابقاً نسبت به موضوع دعوا اظهار نظر کرده باشد چه ایرادی قابل طرح است؟

۱- ایراد رد دعوا                                         ۲- ایراد رد دادرس

۳- ایراد عدم صلاحیت                               ۴- گزینه ۲ و ۳

۳۸۸- کدام مورد از جهات رد دادرس نمی‌باشد؟

۱- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس اظهار نظر کرده باشد.

۲- دادرس وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

۳- همسر دادرس دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد.

۴- هر سه مورد از جهات رد دادرس محسوب می‌شوند.

۳۸۹- چنانچه دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان کارشناس اظهاراتی کرده باشد …………

۱- نمی‌تواند به این جهت از رسیدگی امتناع نماید.

۲- باید از رسیدگی امتناع نماید.

۳- می‌تواند از رسیدگی امتناع نماید.

۴- می‌تواند با اجازه رئیس حوزه قضایی از رسیدگی امتناع نماید.

۳۹۰- در صورتی که بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلاً وجود داشته و فعلاً هم مطرح باشد ……..

۱- مورد از جهات رد دادرس است.

۲- مورد از جهات رد دادرس نیست.

۳- مورد در صورتی از جهات رد دادرس است که خوانده ایراد نموده باشد.

۴- مورد در صورتی از جهات رد دادرس است که طرفین توافق کرده باشند.

۳۹۱- چنانچه در اثنای دادرسی زوجه دادرس آن شعبه بر یکی از طرفین دعوا اقامه دعوای مدنی نماید:

۱- مورد از جهات رد دادرس است.

۲- مورد از جهات رد دادرس نیست.

۳- مورد اصولاً از جهات رد دادرس است.

۴- مورد اصولاً از جهات رد دادرس نیست.

۳۹۲- چنانچه پس از اقامه دعوا و ارجاع پرونده، یکی از اصحاب دعوا یا زوجه او علیه قاضی مربوطه دعوای مدنی اقامه نماید ……….

۱- این امر قاضی را مکلف به امتناع از رسیدگی به پرونده مرجوع الیه می‌نماید.

۲- این امر قاضی را مجاز به امتناع از رسیدگی به پرونده مرجوع‌الیه نمی‌نماید.

۳- این امر قاضی را مختار به امتناع از رسیدگی به پرونده مرجوع‌الیه می‌نماید.

۴- این امر اصولاً از جهات رد دادرس است.

۳۹۳- کدام مورد از موارد ذیل از جهات رد دادرس نمی‌باشد؟

۱- فرزند دادرس وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

۲- فرزند دادرس دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد.

۳- قاضی قبلاً در موضوع دعوا به عنوان داور اظهار نظر کرده باشد.

۴- یکی از طرفین بر علیه قاضی دعوای کیفری اقامه کند.

۳۹۴- چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس اقدام به شکایت حقوقی علیه دادرس نماید، قاضی مورد ایراد رد …….

۱- باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.

۲- قانوناً حق دارد به رسیدگی ادامه دهد.

۳- در صورتی که مصلحت را در پذیرش ایراد رد بداند پرونده را به نظر سرپرست مجتمع می‌رساند که بر حسب مصلحت اقدام نماید.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۹۵- صرف اظهار نظر قبلی دادرس از موارد رد دادرس ………………

۱- می‌باشد.

۲- نمی‌باشد.

۳- می‌باشد مشروط بر اینکه طرفین دعوا راضی باشند.

۴- می‌باشد مشروط بر اینکه رئیس حوزه قضایی به این امر رضایت دهد.

۳۹۶- دادرس در صورتی که سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان ………………. اظهار نظر کرده باشد باید از رسیدگی امتناع نماید.

۱- دادرس                                                 ۲- داور

۳- گواه                                                     ۴- هر سه مورد

۳۹۷- رسیدگی قبلی قاضی در سمت قاضی تحقیق از موارد رد دادرس ……..

۱- نمی‌باشد.                                              ۲- می‌باشد.

۳- اصولاً نمی‌باشد.                                    ۴- اصولاً می‌باشد.

۳۹۸- اظهار نظر قبلی قاضی راجع به پرونده کمیسیون‌ها و هیأت‌ها که بعداً همین پرونده‌ها در دادگاه عمومی در نزد همین قاضی مطرح می‌شود از موارد رد دادرس …………………

۱- می‌باشد.                                               ۲- نمی‌باشد.

۳- اصولاً می‌باشد.                                     ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۳۹۹- اظهار نظر در حقوقی بودن موضوع و متعاقباً تبدیل سمت دادرس به رئیس شعبه از موارد رد دادرس …………………..

۱- می‌باشد.                                               ۲- نمی‌باشد.

۳- در صورت ایراد طرفین می‌باشد.            ۴- هیچکدام

۴۰۰- کدام یک از موارد زیر چنانچه قبلاً توسط قاضی انجام شده باشد از موجبات رد دادرس می‌باشد؟

۱- امضای برگ اجرائیه

۲- بررسی در مورد انطباق موضوع با ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۳- تحقیق محلی

۴- هر سه مورد

 

پاسخنامه:

 

۳۵۱- گزینه ۴ صحیح است.

۳۵۲- گزینه ۲ صحیح است.

۳۵۳- گزینه ۱ صحیح است.

۳۵۴- گزینه ۴ صحیح است.

۳۵۵- گزینه ۱ صحیح است.

۳۵۶- گزینه ۴ صحیح است.

۳۵۷- گزینه ۳ صحیح است.

۳۵۸- گزینه ۴ صحیح است.

۳۵۹- گزینه ۲ صحیح است.

۳۶۰- گزینه ۲ صحیح است.

۳۶۱- گزینه ۱ صحیح است.

۳۶۲- گزینه ۲ صحیح است.

۳۶۳- گزینه ۳ صحیح است.

۳۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸ ق.آ.د.م

۳۶۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸ ق.آ.د.م

۳۶۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۶۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۷۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۷۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۷۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۷۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۷۵- گزینه ۳ صحیح است.

۳۷۶- گزینه ۲ صحیح است.

۳۷۷- گزینه ۴ صحیح است.

۳۷۸- گزینه ۲ صحیح است.

۳۷۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۸۱- گزینه ۳ صحیح است.

۳۸۲- گزینه ۴ صحیح است.

۳۸۳- گزینه ۴ صحیح است.

۳۸۴- گزینه ۳ صحیح است

۳۸۵- گزینه ۴ صحیح است.

۳۸۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۳۸۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۳۸۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۳۸۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۳۹۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۳۹۱- گزینه ۱ صحیح است.

۳۹۲- گزینه ۲ صحیح است.

۳۹۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۳۹۴- گزینه ۴ صحیح است.

۳۹۵- گزینه ۲ صحیح است.

۳۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.آ.د.م

۳۹۷- گزینه ۱ صحیح است.

۳۹۸- گزینه ۱ صحیح است.

۳۹۹- گزینه ۲ صحیح است.

۴۰۰- گزینه ۲ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

    با سلام
    سوالات به تدریج در سایت قرار میگیرد.

  • حسام درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

    ممنون از اینکه این سوالات رو روی سایتتون میگذارید آیا سوالات حقوق جزا هم هست؟