تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ سه شنبه ۲۳ تیر

«در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود»

فصل اول:

«کلیات»

 

۱- کدام عبارت صحیح نیست؟

۱- کسی که اشتباهاً مالی را دریافت می‌کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

۲- اشتباه پرداخت کننده در پرداخت شرط ایجاد التزام به بازگرداندن مال دیگری است.

۳- اثبات اشتباه در پرداخت برعهده پرداخت کننده است.

۴- اشتباه پرداخت کننده رکن اساسی ایجاد حق استرداد نیست.

۲- کسی که از روی جهل مال دیگری را من غیرحق دریافت کرده   است …………

۱- ضامن نیست.

۲- در هر صورت ضامن است.

۳- در صورت تلف مال ضامن است مگر اینکه حسن نیت خود را ثابت کند.

۴- در صورت تلف مال ضامن است مگر اینکه حادثه خارجی را اثبات کند.

۳- کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است. . . . .

۱- ضامن عین است.

۲- ضامن منافع مستوفاه است.

۳- ضامن منافع غیرمستوفاه است.

۴- ضامن عین و منافع اعم از مستوفاه و غیر مستوفاه است.

۴- معیار تعیین میزان مسؤولیت متصرف مال غیر. . . .

۱- ضرری است که به مالک وارد آمده است.

۲- منفعتی است که او از تصرف برده است.

۳- ضرر مالک و منفعت او با هم است.

۴- هیچکدام

۵- اگر کسی که مالی را بدون حق از دیگری دریافت کرده باشد آن را بفروشد این معامله . . . . . . . .

۱- در صورتی که متصرف جاهل باشد فضولی است.

۲- در صورتی که متصرف عالم باشد فضولی است.

۳- چه متصرف جاهل و چه عالم باشد فضولی است.

۴- چه متصرف جاهل و چه عالم باشد باطل است.

۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در صورتی که متصرف مال غیرجاهل به عدم استحقاق خود باشد ضامن عین و منافع است ولی مستحق مخارجی است که لازمه نگهداری مال است و در صورت استرداد مال به مالک می‌تو اند از او مطالبه کند.

۲- در صورتی که متصرف مال غیرعالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عین و منافع است ولی مستحق مخارجی که لازمه نگهداری مال است نمی‌باشد.

۳- صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگهداری مال شده است برآید چه متصرف عالم به عدم استحقاق خود باشد چه جاهل.

۴- گزینه ۱ و ۲

۷- در چه صورتی اداره کننده فضولی مال غیر می‌تـواند برای دریافت مخارجی که کرده است به مالک رجوع کند؟

۱- در صورتی که عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد.

۲- در صورتی که تحصیل اجازه از مالک در موقع دخالت مقدور نبوده باشد.

۳- در صورتی که به اذن مالک دخالت کرده باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۸- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- اقدام مدیر فضولی نباید ناشی از اجبار قراردادی یا قانونی باشد.

۲- اقدام مدیر فضولی باید به حساب دیگری انجام شود نه به حساب خود.

۳- اشتباه در هویت مالک و سمت و ارتباط مدیر با او مانع از رجوع به مدیر فضولی مالک می‌شود.

۴- هر سه صحیح است.

۹- اگر مالک، مدیر فضولی را از دخالت در دارایی خود بر حذر دارد یا با اقدام او مخالفت کند. . . . . . .

۱- در هیچ صورتی مدیر حق رجوع به مالک را ندارد.

۲- باز مدیر می‌تواند به مالک رجوع کند.

۳- مدیر حق رجوع به مالک را ندارد مگر اینکه مخالفت مالک با دخالت مدیر مستلزم امری نامشروع باشد.

۴- مدیر اصولاً حق رجوع به مالک را دارد.

۱۰- اگر مالک مدیر فضولی را از نفقه دادن به فرزندان خود در موقع غیبت خود منع کند ولی مدیر فضولی به منع او توجه نکند و نفقه فرزندان مالک را بدهد در این صورت . . . . . . .

۱- مدیر فضولی نمی‌تواند به مالک برای گرفتن نفقه رجوع کند.

۲- مدیر فضولی می‌تواند به مالک برای گرفتن نفقه رجوع کند.

۳- مدیر فضولی در صورتی می‌تواند برای گرفتن نفقه به مالک رجوع کند که به اذن دادگاه نفقه را داده باشد.

۴- مدیر فضولی اصولاً نمی‌تواند به مالک رجوع کند.

۱۱- کدام یک از گزینه‌های ذیل می‌تواند مصداق اداره فضولی مال غیر ‌باشد؟

۱- اقدام دیوانه یا صغیرممیز که ندانسته به اداره دارایی غیر می‌پردازند.

۲- اقدام مستأجری که برای استفاده بهتر از مال‌الاجاره به تعمیراتی در آن می‌پردازد.

۳- اقدام شریکی که برای حفظ مال مشاع آن را با توجه به سایر شرایط اداره و تعمیر می‌کند.

۴- هیچکدام

۱۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ناتوانی مالک در اداره مال خود از شرایط اداره فضولی مال غیر است.

۲- غیبت مالک از شرایط ضروری اداره فضولی مال غیر است.

۳- هم ناتوانی و هم غیبت مالک از شرایط ضروری اداره فضولی مال غیر است.

۴- هیچکدام از شرایط ضروری اداره فضولی مال غیر نمی‌باشد.

۱۳- اگر برطبق عرف، کار مدیر فضولی در زمان اقدام مفید بوده باشد ولی در نهایت کار مدیر فضولی فایده‌ای ندهد . . . . . . .

۱- مدیر حق رجوع به مالک را ندارد.

۲- مدیر حق رجوع به مالک را دارد.

۳- اصولاً مدیر حق رجوع به مالک را ندارد.

۴- اصولاً مدیر حق رجوع به مالک را دارد.

۱۴- اداره فضولی مال غیر شامل اداره مال . . . . . می‌شود.

۱- اشخاص حقیقی                                          ۲- اشخاص حقوقی

۳- اشخاص حقیقی و حقوقی                            ۴- هیچکدام

۱۵- اداره فضولی مال غیر شامل اداره چه اموری می‌شود؟

۱- امور مالی

۲- امور غیرمالی

۳- گزینه ۱ و ۲ به طور مطلق

۴- امور مالی به طور مطلق و امور غیرمالی در صورتی که دخالت در آن به شرافت و روابط خصوصی خانوادگی صدمه نزند.

۱۶- اگر صاحب مهمانسرایی به سفارش پزشک مجروحان حادثه‌ای را که در نزدیکی مهمانسرا رخ داده است بپذیرد، در این صورت . . . . . .

۱- نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به غذا و مسکن وخسارات وارده را مطالبه کند.

۲- می‌تواند هزینه‌های مربوط به غذا و مسکن و خسارات وارده را از پزشک مطالبه کند.

۳- می‌تواند هزینه‌های مربوط به غذا و مسکن و خسارات وارده را از مجروحان مطالبه کند.

۴- می‌تواند هزینه‌های مربوط به غذا و مسکن و خسارات وارده را از پزشک و مجروحان به طور مساوی مطالبه کند.

۱۷- جراحی که در موارد ضروری از مصدوم حادثه‌ای مواظبت می کند ……

۱- حق گرفتن دستمزد را دارد.

۲- حق گرفتن دستمزد را ندارد.

۳- حق گرفتن دستمزد دارد مگر قصد تبرع او ثابت شود.

۴- اصولاً حق گرفتن دستمزد ندارد.

۱۸- مدیر فضولی در هنگام اداره فضولی مال غیر آسیب می‌بیند در این صورت او . . . . . . .

۱- حق گرفتن هزینه معالجه خود را دارد مگر اینکه آسیب بر اثر تقصیر او بوده باشد.

۲- در هر حال چه آسیب بر اثر تقصیر او بوده و یا نبوده باشد حق گرفتن هزینه معالجه را دارد.

۳- حق گرفتن هزینه معالجه را ندارد زیرا در راستای اداره مال غیر نیست.

۴- در صورتی حق گرفتن هزینه معالجه را دارد که مالک راضی باشد.

۱۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- مدیر فضولی وظیفه دارد کاری را که آغاز کرده است ادامه دهد.

۲- اگر مالی به صورت امانت شرعی در اختیار مدیر قرار گیرد او حق ندارد که آن را رها سازد و باید به مالک تحویل دهد.

۳- اداره فضولی مال غیر (شبه عقد) عملی ارادی و مشروع است که بی‌آنکه توافقی در بین باشد ایجاد تعهد می‌کند.

۴- هر سه صحیح است.

 

فصل دوم:

«درضمان قهری»

 

۲۰- کدام یک از امور ذیل از مصادیق ضمان قهری نمی‌باشد؟

۱- غصب

۲- شبه غصب

۳- تسبیب

۴- هر سه مورد از مصادیق ضمان قهری می‌باشند.

 

مبحث اول:

«در غصب»

 

۲۱- غصب عبارت است از . . . . . . .

۱- استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان.

۲- تسلط بر مال دیگری بدون اذن مالک.

۳- اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز.

۴- هر سه مورد.

۲۲- متصرف مال غیر بدون اذن مالک در چه صورتی مسؤول تلف مال است؟

۱- مطلقاً مسؤول است.

۲- فقط در صورتی که خود او مال را تلف کرده باشد مسؤول است.

۳- اگر خود او مباشر یا سبب تلف مال باشد مسؤول است.

۴- اگر عالم به تعلق آن به غیر باشد ضامن است.

۲۳- مقصود از اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز چیست؟

۱- همان غصب است.

۲- موردی است که شروع استیلاء به اذن مالک بوده ولی پس از قطع اذن استیلاء ادامه یافته.

۳- موردی است که هم شروع استیلاء و هم ادامه استیلاء بدون اذن و نامشروع است.

۴- موردی است که شروع استیلاء بدون اذن بوده ولی پس از مدتی اذن مالک را کسب کرده.

۲۴- استیلاء به نحو اشاعه بر مال غیر. . . . . . .

۱- امکان ندارد.

۲- امکان دارد و هر یک از غاصبان به میزان استیلاء خود ضامن هستند.

۳- امکان دارد و غاصبان به طور تضامنی ضامن هستند.

۴- اصولاً امکان ندارد.

۲۵- هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند . . .

۱- غاصب است.                                              ۲- غاصب نیست.

۳- در حکم غاصب است.                  ۴- هیچکدام

۲۶- هر گاه شخصی بدون آن که خود تسلط بر مال مالک پیدا کند مالک را از تصرف در مال خود مانع شود و سبب تلف مال او شود …………..

۱- غاصب است.

۲- غاصب نیست ولی از باب تسبیب ضامن است.

۳- نه غاصب است و نه ضامن تسبیب در تلف مال.

۴- هم غاصب است و هم ضامن تسبیب در تلف مال.

۲۷- کدام یک از اشخاص ذیل در حکم غاصب نمی‌باشند؟

۱- کسی که مالی به عاریه در دست او است و منکر وجود آن مال نزد خویش می‌گردد.

۲- کسی که مالی به ودیعه در دست او است و منکر وجود آن مال نزد خویش می‌گردد.

۳- کسی که مالی به وکالت در دست او است و منکر وجود آن مال نزد خویش می‌گردد.

۴- وارث منحصری که پیش از ادای دیون شخص متوفی ترکه را به تصرف خود درآورده است.

۲۸- اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه در دست اوست منکر مال گردد، از تاریخ . . . . . . . در حکم غاصب می‌باشد.

۱- عقد                                                            ۲- انکار

۳- عقد یا انکار به تشخیص دادگاه      ۴- قبض مال

۲۹- در صورتی که رد عین مغصوب به جهتی غیر از تلف مقدور نباشد غاصب چه چیزی باید بدهد؟

۱- قیمت عین                            ۲- مثل عین

۳- بدل حیلوله                          ۴- قیمت یا مثل به اقتضای مورد

۳۰- اگر عین مال مغصوب موجود باشد غاصب باید . . . .

۱- مثل آن مال را به مالک بدهد.

۲- قیمت آن مال را به مالک بدهد.

۳- خود عین را به مالک بدهد هر چند ناقص باشد.

۴- خود عین را به مالک بدهد مگر اینکه ناقص یا معیوب باشد که در این صورت باید مثل یا قیمت آن مال را بدهد.

۳۱- مسؤولیت غاصب درباره تلف و نقص عین مال مغصوب مسؤولیتی . . . . . است.

۱- عینی                                                          ۲- نسبی

۳- هم عینی و هم نسبی                    ۴- هیچکدام

۳۲- در صورتی که عین مال مغصوب موجود باشد ولی رد عین مستلزم تلف آن یا از بین رفتن ارزش مال شود . . . . . . .

۱- مالک نمی‌تواند مال دیگری به جز عین مغصوبه را بخواهد.

۲- غاصب نمی‌تواند مال دیگری به جز عین مغصوبه را بدهد.

۳- مالک و غاصب نمی‌توانند مال دیگری را جایگزین مال مغصوب کنند مگر به تراضی.

۴- در حکم تلف است و باید مال دیگری را به جای آن تودیع کرد.

۳۳- اگر عین مال مغصوب موجود باشد ولی تنزل قیمت پیدا کرده باشد . . . . . . .

۱- مالک نمی‌تواند مال دیگری بخواهد.

۲- مالک می‌تواند مال دیگری را بخواهد.

۳- مالک در صورتی می‌تواند مال دیگری بخواهد که غاصب راضی باشد.

۴- مالک اصولاً می‌تواند مال دیگری را بخواهد.

۳۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در موردی که عین مغصوب که ناقص شده است را بتوان به صورت اول درآورد مالک می‌تواند الزام غاصب را به ترمیم بخواهد.

۲- اگر ترمیم مال مغصوب ناقص ممکن نباشد غاصب باید عین ناقص را به همراه خسارت به مالک بدهد.

۳- اگر مال مغصوب ناقص شده باشد به طوری که قیمت نداشته باشد در حکم تلف است.

۴- هر سه صحیح می‌باشد.

۳۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- غاصب در انتخاب مثل یا قیمت مال تلف شده آزاد نیست.

۲- مالک در انتخاب مثل یا قیمت مال تلف شده آزاد نیست.

۳- دادگاه در انتخاب مثل یا قیمت مال تلف شده آزاد نیست.

۴- هر سه صحیح می‌باشد.

۳۶- در موردی که مال مغصوب مثلی بوده و تلف شده است در صورت دسترسی به مثل . . . . . . .

۱- غاصب می‌تواند قیمت آن را بدهد.

۲- غاصب در صورتی می‌تواند قیمت آن را بدهد که عادلانه‌تر باشد.

۳- غاصب نمی‌تواند قیمت آن را بدهد.

۴- غاصب مختار است که مثل یا قیمت را بدهد.

۳۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

بدل حیلوله. . . . . . .

۱- ماهیتاً غرامت است.

۲- به ملکیت مالک درنمی‌آید.

۳- به ملکیت مالک درمی‌آید منتها با شرط فاسخی که هر گاه غاصب عین مغصوب را رد کرد بتواند بدل حیلوله را استرداد کند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۳۸- اگر مال مغصوب در محل غصب، مثلی و در محل تلف، قیمی باشد مسؤولیت غاصب در رد مثل یا قیمت چیست؟

۱- باید مثل را بدهد.

۲- باید قیمت را بدهد.

۳- باید هرکدام که ارزشش بیشتر است را بدهد.

۴- به تراضی مالک و غاصب بستگی دارد.

۳۹- اگر مال مغصوب در محل غصب قیمی و در محل تلف مثلی باشد مسؤولیت غاصب در رد مثل یا قیمت چیست؟

۱- باید مثل را بدهد.

۲- باید قیمت را بدهد.

۳- اختیار دادن قیمت یا مثل با غاصب است.

۴- اختیار دادن قیمت یا مثل با مالک است.

۴۰- هر گاه بهای مال تلف شده از زمان غصب تا زمان تلف و تأدیه تغییر یابد غاصب باید قیمت چه زمانی را بدهد؟

۱- قیمت زمان غصب

۲- قیمت زمان تلف

۳- به تراضی مالک و غاصب بستگی دارد.

۴- قیمت روز تأدیه

۴۱- هر گاه مال مغصوب در محل غصب و تلف قیمی باشد غاصب باید قیمت چه مکانی را بدهد؟

۱- مکان تلف

۲- مکان غصب

۳- بالاترین قیمت

۴- مکان غصب مگر اینکه قیمت محل تلف زیادتر باشد.

۴۲- هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید . . . . . را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید . . . . . . . را بدهد.

۱- قیمت حین‌الاداء- آخرین قیمت

۲- آخرین قیمت- قیمت حین‌الاداء

۳- قیمت زمان غصب- آخرین قیمت

۴- قیمت زمان تلف- قیمت حین الاداء

۴۳- اگر مثل مال مغصوب موجود باشد ولی از مالیت افتاده باشد غاصب باید . . . . . . .

۱- آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از غصب بدهد.

۲- به عنوان تسبیب بهای مال را بدهد.

۳- آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از غصب و تفاوت آن با قیمت زمان غصب را مشروط بر این که مقصر باشد.

۴- آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از غصب و تفاوت آن با قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب بپردازد هر چند مقصر نباشد.

۴۴- هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت . . . . . . .

۱- فقط می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد.

۲- فقط می تواند قیمت آن را اخذ کند.

۳- می‌تواند قیمت آن را اخذ کند مگر اینکه دادگاه اجازه ندهد.

۴- می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نماید.

۴۵- هر گاه کسی در زمین خود با مصالح دیگری بنایی بسازد و صاحب مصالح قلع یا نزع مصالح را بخواهد در صورتی که دادن مصالح موجب خرابی آنها شود . . . . . . .

۱- باید عین مصالح داده شود.

۲- اصولاً عین مصالح را باید داد.

۳- در حکم تلف است و باید مثل یا قیمت مصالح را داد.

۴- در صورت تراضی با طرف باید مثل یا قیمت داده شود والا باید خود مصالح داده شود.

۴۶- اگر درنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود . . . . . . .

۱- غاصب استحقاق چیزی را ندارد.

۲- غاصب نمی‌تواند قیمت زیادی را مطالبه کند مگر اینکه آن زیادتی عین باشد.

۳- غاصب نمی‌تواند قیمت زیادی را مطالبه کند ولو اینکه آن زیادتی عین باشد.

۴- غاصب می‌تواند قیمت زیادی را مطالبه کند.

۴۷- قانونگذار در کدام یک از موارد زیر وجود رابطه سببیت میان فعل شخص و ضرر وارده را برای جبران خسارت لازم ندانسته است؟

۱- غصب                                                        ۲- اتلاف

۳- تسبیب                                                       ۴- گزینه ۱ و ۳

۴۸- غاصب در چه صورتی مسؤول تلف مال غیر است؟

۱- در صورتی که تلف مستند به فعل او باشد.

۲- در صورتی که در مال غیر، تعدی و تفریط کرده باشد.

۳- در صورتی که مال را به تصرف غیرمالک داده باشد.

۴- در هر حال مسؤول تلف شدن مال مغصوب است.

۴۹- اگر در زمان تصرف غاصب، مال بر اثر حوادث قهری تلف شود . .

۱- غاصب ضامن نیست.

۲- در صورتی که غاصب تقصیر کرده باشد ضامن است.

۳- اصولاً غاصب ضامن است.

۴- غاصب ضامن است.

۵۰- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص . . . . .

۱- ضامن است.

۲- ضامن نیست.

۳- در صورتی که به غاصبیت غاصب اول عالم باشد غاصب است.

۴- هیچکدام

۵۱- در صورتی که متصرف از قطعه سنگ غصب شده، مجسمه گرانبهایی بسازد در این صورت:

۱- دادن اثر هنری به مالک سبب استفاده بدون جهت او می‌شود که باید عوض آن پرداخت شود.

۲- غاصب باید مجسمه را به مالک بدهد و قیمت زیادی را مطالبه کند.

۳- غاصب باید مجسمه را به مالک بدهد و حق گرفتن قیمت زیادی را ندارند.

۴- غاصب مبری از مسؤولیت می‌شود.

۵۲- کدام عبارت صحیح است؟

۱- عین مال مغصوب را از هر کدام از غاصبین نمی‌توان درخواست کرد مگر در صورت رضایت آنان.

۲- عین مال مغصوب را باید از متصرف آن درخواست کرد و حق رجوع به دیگر غاصبین وجود ندارد.

۳- عین مال مغصوب را باید از غاصب اول درخواست کرد و حق رجوع به دیگر غاصبین وجود ندارد.

۴- عین مال مغصوب را می‌توان از غاصب اول یا هر یک از غاصبین بعدی مطالبه کرد.

۵۳- هر گاه مال مغصوب در جریان غصب‌های متعدد فزونی یابد مسؤول تلف این فزونی کیست؟

۱- همه غاصبان

۲- غاصبانی که مال مغصوب در دست آنان فزونی یافته است.

۳- فقط غاصبی که مال در دست او تلف شده.

۴- هیچکدام از غاصبان ضامن فزونی نیستند و فقط ضامن قیمت زمان غصب می‌باشند.

۵۴- هر گاه مال مغصوب در زمان تصرف یکی از غاصبان نقص و عیبی پیدا کند سپس به دست دیگران برسد و تلف شود، غاصبان بعد از این فرد . . . . . . .

۱- تنها ضامن مثل یا قیمت مال ناقص هستند.

۲- ضامن مثل یا قیمت مال سالم هستند.

۳- ضامن نیستند.

۴- اگر آگاهی به نقص مال مغصوب داشته باشند ضامن مثل یا قیمت مال سالم هستند.

۵۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- مالک هر بخش از مال مغصوبه را از غاصبی بگیرد دیگر غاصبان هم از آن بخش بری می‌شوند.

۲- عین مال مغصوب را باید از متصرف درخواست کرد و رجوع به غاصبان دیگر به معنی اجرای تعهد آنان به تضمین رد عین است.

۳- در صورت بقای مال مغصوب اگر غاصبان به تعهد خود مبنی بر استرداد عین مال به مالک خودداری کنند مالک می‌تواند از غاصبانی که مال مغصوب در دست آنان نیست بدل حیلوله بگیرد.

۴- هر سه مورد

۵۶- مسؤول نهایی غصب کیست؟

۱- کسی که مال مغصوب در دست او تلف شده است.

۲- غاصب اول

۳- همه غاصبان مسؤول هستند.

۴- غاصب عالم به غصب

۵۷- کدام گزینه غلط می‌باشد؟

هر گاه مال مغصوب توسط یکی از غاصبان تلف شود . . .

۱- اگر مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب را تلف کرده آن شخص حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.

۲- مالک مختار است به تلف کننده مال یا غاصبین دیگر رجوع کند.

۳- اگر مالک به غاصب دیگری غیر از تلف کننده مال رجوع کند او می‌تواند به تلف کننده یا یکی از غاصبان پیش و بعد از خود رجوع کند.

۴- هر سه صحیح است.

۵۸- هر گاه مالک به غاصب مغرور رجوع کند . . . . . .

۱- او فقط می‌تواند به لاحقین خود رجوع کند.

۲- او می‌تواند به کسی که او را فریفته رجوع کند.

۳- اساساً مالک حق رجوع به غاصب مغرور را ندارد.

۴- او فقط می‌تواند به کسی که مال در دست او تلف شده رجوع کند.

۵۹- هر گاه مالک به مغرورکننده رجوع کند . . . . . . .

۱- او حق رجوع به لاحقین خود را دارد.

۲- او حق رجوع به مغرور را دارد.

۳- او حق رجوع به لاحقین خود به غیر از مغرور را دارد.

۴- او اساساً حق رجوع به لاحقین خود را ندارد.

۶۰- نسبت به منافع مال مغصوب . . . . . . .

۱- هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.

۲- هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف غاصبین قبلی و بعدی ضامن است.

۳- هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود ضامن است.

۴- هر یک از غاصبین فقط به اندازه منافع زمان تصرف لاحقین ضامن است.

۶۱- غاصب ضامن . . . . . . .

۱- منافع غیر مستوفاه است ولی ضامن منافع مستوفاه نیست.

۲- منافع مستوفاه است ولی ضامن منافع غیرمستوفاه نیست.

۳- منافع مستوفاه و غیرمستوفاه نمی‌باشد.

۴- منافع مستوفاه و غیر مستوفاه می‌باشد.

۶۲- اگر چهارغاصب به ترتیب در مال مغصوبه به مدت یک ماه تصرف کرده باشند مالک در صورت رجوع به دومین غاصب می‌تواند منافع چند ماه را از او مطالبه کند؟

۱- ۲ ماه                          ۲- ۳ ماه           ۳- ۱ ماه                     ۴- ۴ ماه

۶۳- غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است . . . . . . . . .

۱- می‌تواند به هر یک برای اخذ کلیه منافع رجوع کند.

۲- می‌تواند به هر یک برای اخذ منافع مدت زمان تصرف او مراجعه کند.

۳- نمی‌تواند برای اخذ منافع پرداختی به آنها رجوع کند.

۴- تنها می‌تواند به غاصبی که مال مغصوبه در دست او تلف شده رجوع کند.

۶۴- در صورتی که مال مغصوب از چند جهت قابل انتفاع باشد ولی تنها یکی از آنها متعارف باشد . . . . . . .

۱- غاصب ضامن همه این منافع است.

۲- غاصب ضامن همان منافع متعارف است.

۳- غاصب در صورتی ضامن همه منافع است که عالم به غصبی بودن مال باشد.

۴- غاصب اصولاً ضامن همه منافع است اعم از اینکه متعارف باشند یا غیرمتعارف.

۶۵- در صورتی که مال مغصوب از چند جهت قابل انتفاع باشد و این منافع در دید عرف قابل جمع باشد . . . . . .

۱- غاصب در صورتی که از همه منافع استفاده کرده باشد ضامن همه منافع است.

۲- غاصب در صورتی که بعضی از منافع را معطل گذارده باشد ضامن آن بعض نیست.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- غاصب ضامن همه این منافع است خواه مورد استفاده او قرار گرفته باشد یا معطل مانده باشد.

۶۶- در صورتی که مال مغصوب از چند جهت قابل انتفاع باشد ولی این منافع در دید عرف قابل جمع نباشد و از لحاظ ارزش یکسان نباشند . . . . . . .

۱- غاصب ضامن باارزش‌ترین آنها است.

۲- غاصب ضامن حد متوسط آنها است.

۳- غاصب ضامن همه این منافع است.

۴- غاصب ضامن کم ارزش‌ترین آنها است.

۶۷- اگر مال مغصوبه دارای منافع مشروع و نامشروع باشد، مالک می‌تواند . . . . . . .

۱- به غاصب برای گرفتن تمام منافع اعم از مشروع و نامشروع رجوع کند.

۲- به غاصب برای گرفتن منافع مشروع رجوع کند.

۳- به غاصب برای گرفتن منافع مشروع و نامشروع در صورت جهل به نامشروع بودن رجوع کند.

۴- به غاصب برای گرفتن منافع مشروع و نامشروع در صورت علم غاصب به نامشروع بودن رجوع کند.

۶۸- هر گاه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند . . . . . . .

۱- حق مراجعه به غاصبین لاحق او را دارد.

۲- حق مراجعه به غاصبین پیش از او را دارد.

۳- حق مراجعه به غاصبین قبل و بعد از او را دارد.

۴- حق مراجعه به هیچیک از غاصبین دیگر را ندارد.

۶۹- اگر مالک حق خود را به یکی از غاصبان انتقال دهد . . . . . . . .

۱- مانع از حق مراجعه مالک به دیگر غاصبان نخواهد بود.

۲- مالک تنها می‌تواند به غاصبین لاحق او مراجعه کند.

۳- آن غاصب قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد شد که مالک دارا بوده است.

۴- مالک تنها می‌تواند به غاصبین پیش از او مراجعه کند.

۷۰- اگر مالک از حق رجوع به یکی از غاصبین بگذرد این اسقاط . . . . .

۱- مانع از رجوع به دیگران است.

۲- مانع از رجوع به دیگران نیست.

۳- مانع از رجوع به لاحقین است.

۴- مانع از رجوع به ایادی قبلی است.

۷۱- اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین بری ‌       کند ……………

۱- تنها ذمه آن غاصب بری می‌شود.

۲- ذمه کلیه غاصبین بری می‌شود.

۳- ذمه آن غاصب و سابقین او بری می‌شود.

۴- ذمه آن غاصب و لاحقین او نسبت به منافع بری می‌شود.

۷۲- اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به منافع زمان تصرف او بری کند این امر . . . . . . .

۱- موجب بری شدن غاصبین دیگر می‌شود.

۲- موجب بری شدن غاصبین لاحق از او می‌شود.

۳- موجب بری شدن غاصبین پیش از او می‌شود.

۴- موجب بری شدن ذمه غاصبین دیگر نسبت به حصه خودشان نخواهد شد.

۷۳- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد . . . . . . .

۱- مالک می‌تواند تنها به فروشنده غاصب رجوع کند.

۲- مالک تنها می‌تواند به خریدار مراجعه کند.

۳- مالک هم به فروشنده و هم به خریدار می‌تواند رجوع کند.

۴- مالک فقط در صورت عالم بودن خریدار به غصبی بودن مال، حق رجوع به وی را دارد.

۷۴- بیع مال مغصوب به تنهایی . . . . . . .

۱- باعث ضمان خریدار است.

۲- باعث ضمان خریدار نیست مگر اینکه مال مغصوب به تصرف خریدار داده شده باشد.

۳- باعث ضمان خریدار نیست ولو اینکه مال مغصوب به تصرف خریدار داده شده باشد.

۴- هیچکدام

۷۵- مشتری جاهل به غصب می‌تواند بابت . . . . . . . به بایع رجوع کند.

۱- ثمن و خسارات اگر مبیع نزد وی تلف نشده باشد.

۲- ثمن اگر مبیع نزد خود وی تلف شده باشد.

۳- ثمن اگر مبیع نزد خود وی تلف نشده باشد.

۴- ثمن و خسارات اگر چه مبیع نزد وی تلف شده باشد.

۷۶- ضمان بایع غاصب در برابر خریدار ناآگاه در فرضی که مال نزد خریدار تلف شده از باب . . . . . . . است.

۱- قاعده غرور                                                ۲- قاعده غصب

۳- قاعده تضمین                                              ۴- قاعده اتلاف

۷۷- اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن پرداختی به بایع غاصب باشد . . . .

۱- مشتری حق مراجعه به بایع برای اخذ مقدار زیاده را دارد.

۲- مشتری حق رجوع به بایع برای اخذ ثمن را دارد.

۳- مشتری حق رجوع به بایع برای اخذ ثمن و مقدار زیاده را دارد.

۴- مشتری حق رجوع به مالک برای اخذ مقدار زیاده را دارد.

۷۸- اگر عوضی که مشتری در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن پرداختی به بایع غاصب بوده باشد در چه صورتی مشتری حق رجوع به بایع برای اخذ مقدار زیاده را دارد؟

۱- در صورتی که مبیع در دست بایع تلف شده باشد.

۲- در صورتی که مشتری جاهل بر غصب مال باشد.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- در هیچ صورت مشتری حق رجوع به بایع برای اخذ مقدار زیاده را ندارد.

۷۹- اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد چه احکامی بر آن حاکم است؟

۱- احکام راجع به آن معامله خاص

۲- احکام راجع به صلح

۳- احکام راجع به قراردادهای خصوصی

۴- احکام راجع به بیع

 

مبحث دوم:

«در اتلاف»

 

۸۰- کدام یک از موارد زیر می‌تواند موضوع اتلاف قرار گیرد؟

۱- عین                                                           ۲- منفعت

۳- عین و منفعت                                               ۴- هیچکدام

۸۱- اتلاف . . . . . . .

۱- تنها با فعل مثبت صورت می‌گیرد.

۲- تنها با ترک فعل صورت می‌گیرد.

۳- هم با فعل و هم با ترک فعل صورت می‌گیرد.

۴- هیچکدام

۸۲- هرکسی مال غیر را تلف کند . . . . . . .

۱- در صورتی که عمداً تلف کرده باشد ضامن است.

۲- اگر بر اثر بی‌احتیاطی تلف نکرده باشد مسؤول نیست.

۳- در صورتی که عمداً تلف نکرده باشد اصولاً ضامن نیست.

۴- چه عمدی باشد و چه غیرعمدی ضامن است.

۸۳- مسؤولیت تلف کننده مال غیر از لحاظ مبنا با کدام یک از نظریه‌های زیر انطباق دارد؟

۱- نظریه تضمین                                             ۲- نظریه خطر

۳- نظریه جدید تقصیر                     ۴- نظریه سنتی تقصیر

۸۴- در کدام یک از موارد ذیل برای تحقق مسؤولیت برقراری رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال لازم نیست؟

۱- اتلاف     ۲- تسبیب    ۳- غصب     ۴- در هر سه شرط است.

۸۵- برای تحقق مسؤولیت شخص در اتلاف مال غیرکدام یک از گزینه‌های ذیل لازم است؟

۱- وجود رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف

۲- اثبات تقصیر او

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۸۶- در مواردی که اجبار یا فریب دیگران اتلاف کننده را در حکم وسیله قرار دهد، چه کسی ضامن اتلاف مال می‌باشد؟

۱- اتلاف کننده

۲- کسانی که موجب اجبار و فریب اتلاف کننده شده‌اند.

۳- هم اتلاف کننده و هم کسانی که موجب اجبار و فریب او شده‌اند.

۴- هیچکس ضامن نمی‌باشد.

۸۷- اگر کسی خانه یا بنای دیگری را خراب کند . . . . . . .

۱- باید از عهده قیمت آن برآید.

۲- باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

۳- باید از عهده خسارات وارده بر مالک برآید.

۴- می‌تواند یا خانه را به مثل صورت اول بنا نماید یا اینکه قیمت آن را بدهد.

۸۸- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید . . . .

۱- بالاترین قیمت حیوان را بدهد.

۲- تفاوت قیمت زنده و کشته حیوان را بدهد.

۳- قیمت زمان تلف حیوان را بدهد.

۴- مثل حیوان کشته شده را بدهد.

۸۹- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن ولی برای دفاع از نفس بکشد . . . . . . .

۱- ضامن تفاوت قیمت زنده و کشته آن حیوان است.

۲- ضامن قیمت زمان تلف آن حیوان است.

۳- ضامن مثل حیوان کشته شده است.

۴- ضامن نیست.

 

مبحث سوم:

«در تسبیب»

 

۹۰- کدام یک از گزینه‌های ذیل در رابطه با وجوه افتراق اتلاف و تسبیب صحیح است؟

۱- اتلاف به صورت مستقیم و بلاواسطه است ولی تسبیب با واسطه و غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

۲- در اتلاف بر خلاف تسبیب تقصیر شرط تحقق مسؤولیت می‌باشد.

۳- هر دو صحیح می‌باشد.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشد.

۹۱- تسبیب . . . . . . . .

۱- فقط با فعل مثبت قابل تحقق است.

۲- فقط با ترک فعل قابل تحقق است.

۳- هم به صورت فعل مثبت و هم ترک فعل قابل تحقق است.

۴- هیچکدام

۹۲- اگر کسی آتش روشن کند و باد وسیله سرایت آن به باغی شود……….

۱- به علت اینکه عوامل خارج از اراده آتش افروز باعث حادثه شده است ضامن نیست.

۲- آتش افروز به تنهایی ضامن کل خسارات است.

۳- آتش افروز ضامن نصف خسارت وارده است.

۴- هیچکدام

۹۳- در اجتماع سبب و مباشر . . . . . . .

۱- اصولاً سبب ضامن است.             ۲- همواره سبب ضامن است.

۳- اصولاً مباشر ضامن است.           ۴- همواره مباشر ضامن است.

۹۴- صاحب دیوار مسؤول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه:

۱- خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده.

۲- خرابی در نتیجه عدم مواظبت او تولید شده باشد.

۳- زیان دیده تقصیر او را ثابت کند.

۴- هر سه مورد

۹۵- مالک یا متصرف حیوان مسؤول خسارات وارده از طرف حیوان . . . . .

۱- می‌باشد.

۲- نمی‌باشد.

۳- در صورتی که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد و زیاندیده تقصیر او را ثابت کند می‌باشد.

۴- در صورتی که عدم تقصیر خود را ثابت کند نمی‌باشد.

۹۶- اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد چه کسی مسؤول است؟

۱- فاعل آن عمل

۲- مالک یا متصرف حیوان

۳- مالک حیوان و فاعل آن عمل به طور تضامنی

۴- مالک حیوان و فاعل آن عمل به طور مشترک

۹۷- مالک یا نگهدارنده حیوانات خطرناک و وحشی در محلهای مسکونی مسؤول خسارات وارده از طرف حیوان . . . .

۱- نمی‌باشد.

۲- در هر حال می‌باشد.

۳- در صورتی که زیان دیده تقصیر او را ثابت کند می‌باشد.

۴- اصولاً نمی‌باشد.

۹۸- در صورت تصادم دو اتومبیل که هر دو راننده مقصر می‌باشند . . . . .

۱- هیچ یک مسؤول نخواهند بود.

۲- هر راننده مسؤول جبران کلیه خسارات طرف مقابل است.

۳- هر راننده مسؤول جبران نصف خسارت طرف مقابل است.

۴- هر راننده به نسبت تقصیر خود مسؤول جبران خسارات وارده است.

۹۹- طبق قانون بیمه اجباری در صورت تصادم دو وسیله نقلیه که هر دو راننده مقصرند، مسؤولیت چگونه و بر عهده کیست؟

۱- هر راننده مسؤول جبران کلیه خسارات طرف مقابل است.

۲- هر راننده به نسبت تقصیر خود مسؤول جبران خسارات وارده است.

۳- هر راننده مسؤول جبران نصف خسارت طرف مقابل است.

۴- هیچ یک مسؤول نخواهند بود.

۱۰۰- در مورد تصادم بدون تقصیر وسیله نقلیه موتوری زمینی . . . .

۱- دارنده وسیله مسؤول است حتی اگر قوه قاهره را ثابت کند.

۲- راننده وسیله مسؤول است مگر اینکه قوه قاهره را ثابت کند.

۳- دارنده وسیله مسؤول است مگر اینکه ثابت کند نقش طرف مقابل برای او در حکم قوه قاهره بوده است.

۴- راننده وسیله مسؤول است حتی اگر قوه قاهره را ثابت کند.

 

پاسخنامه:

 

۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۱ ق.م و زیرنویس ۱ و ۲ آن ماده

۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۲ ق.م

۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۳ ق.م

۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۰۳ ق.م

۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۴ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. مواد ۳۰۳ و ۳۰۵ ق.م

۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۶ ق.م

۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ و ۳ و ۸ ماده ۳۰۶ ق.م

۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ و ۵ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ و ۷ و ۹ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۰ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۲ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۴ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۵ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۶ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۹ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۸ ماده ۳۰۶ ق.م

۱۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۷ ماده ۳۰۶ ق.م

۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۷ ق.م

۲۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۸ ق.م

۲۲- گزینه ۱ صحیح است.

۲۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۰۸ ق.م

۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۰۸ ق.م

۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۹ ق.م

۲۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰۹ ق.م

۲۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۰ ق.م

۲۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۰ ق.م

۲۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۱ ق.م

۳۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۱ ق.م

۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۱۱ ق.م

۳۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۱۱ ق.م

۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۱۱ ق.م

۳۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۱۱ ق.م

۳۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۳۱۱ ق.م

۳۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۳۱۱ ق.م

۳۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۳۱۱ ق.م

۳۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۳۱۱ ق.م

۳۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۳۱۱ ق.م

۴۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۹ ماده ۳۱۱ ق.م

۴۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۰ ماده ۳۱۱ ق.م

۴۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۲ ق.م

۴۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۱۲ ق.م

۴۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۳ ق.م

۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۱۳ ق.م

۴۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۴ ق.م

۴۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۵ ق.م

۴۸- گزینه ۴ صحیح است.

۴۹- گزینه ۴ صحیح است.

۵۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۶ ق.م

۵۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۱۴ ق.م

۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۷ ق.م

۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۳۱۷ ق.م

۵۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۳۱۷ ق.م

۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۳۱۷ ق.م

۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۸ ق.م

۵۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۸ ق.م

۵۸- گزینه ۲ صحیح است.

۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۳۱۸ ق.م

۶۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۳۰ ق.م

۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۰ ق.م

۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۰ ق.م

۶۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۰ ق.م

۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۲۰ ق.م

۶۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۳۲۰ ق.م

۶۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۳۲۰ ق.م

۶۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۲۰ ق.م

۶۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۱ ق.م

۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۱ ق.م

۷۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۲۱ ق.م

۷۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۲ ق.م

۷۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۲ ق.م

۷۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۳ ق.م

۷۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۲۳ ق.م

۷۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۵ ق.م

۷۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۲۵ ق.م

۷۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۶ ق.م

۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۲۶ ق.م

۷۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۷ ق.م

۸۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۸ ق.م

۸۱- گزینه ۱ صحیح است.

۸۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۸ ق.م

۸۳- گزینه ۱ صحیح است.

۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱۵ ق.م

۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۲۸ ق.م

۸۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۲۸ ق.م

۸۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲۹ ق.م

۸۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۳۰ ق.م

۸۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۳۰ ق.م

۹۰- گزینه ۱ صحیح است.

۹۱- گزینه ۳ صحیح است.

۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۳۱ ق.م

۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۳۲ ق.م

۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۳۳ ق.م

۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۳۴ ق.م

۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۳۴ ق.م

۹۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۳۴ ق.م

۹۸- گزینه ۳ صحیح است.

۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۳۵ ق.م

۱۰۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۳۵ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟