تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۵۷
۹۴ دوشنبه ۲۲ تیر

۱۰۱- الفاظ عقود محمول است بر معانی . . . . . . .

۱- قانونی.

۲- منطقی.

۳- ادبی.

۴- عرفی.

۱۰۲- عرف در قرارداد چه نقشی دارد؟

۱- حکم قانونی معامله را مشخص می‌کند.

۲- قصد طرفین را مؤثر یا بی‌اثر می‌کند.

۳- لزوم و جواز معامله را مشخص می‌کند.

۴- اراده طرفین را تفسیر می‌کند.

 

 

مبحث دوم «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات»

 

۱۰۳- هر گاه برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد طرفی که از عدم اجرای تعهد زیان دیده است نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید مگر این که . . . . . . .

۱- ثابت نماید تعهد اجرا نشده است.

۲- ثابت نماید متعهد تعهد را ناقص اجرا کرده است.

۳- ثابت نماید متعهد سوءنیت داشته است.

۴- ثابت نماید زمان اجرای تعهد با او بوده و او انجام تعهد را مطالبه کرده است.

۱۰۴- هر گاه برای ایفای تعهد، مدتی مقرر شده باشد طرفی که از عدم اجرای تعهد زیان دیده است درچه صورتی می‌تواند مطالبه خسارت نماید؟

۱- در صورتی که ثابت نماید تعهد اجرا نشده است.

۲- در صورتی که ثابت نماید متعهد تعهد را ناقص انجام داده است.

۳- در صورتی که ثابت نماید مدت مزبور منقضی شده است.

۴- در صورتی که ثابت نماید زمان اجرای تعهد با او بوده و انجام تعهد را مطالبه کرده است.

۱۰۵- در موردی که تاریخ پرداخت در قرارداد معین نشده باشد خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی حساب می‌‌شود؟

۱- از تاریخ قرارداد

۲- از تاریخی که دادگاه تعیین می‌کند.

۳- از تاریخی که متعهدله تعیین می‌کند.

۴- از تاریخی که به تراضی طرفین تعیین می‌شود.

۱۰۶- کدام گزینه درست نمی‌باشد؟

۱- در موردی که موعد به سود طلبکار هم هست اجرای زودرس تعهد موجب ضمان متعهد نیست.

۲- اگر برای ایفای تعهد مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام دادن تعهد نیز با طلبکار نباشد تعهد حال است و بیدرنگ باید انجام شود.

۳- در تعهدی که موضوع آن مبلغی پول است تأخیر مدیون پس از مطالبه، شرط ایجاد حق برای گرفتن خسارت است و گذشتن موعد کافی نیست.

۴- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بهای املاک برای صدور اجرائیه برای تخلیه و وصول اجاره بها موکول به ارسال اظهارنامه به مستأجر در مورد اجاره‌های عقب‌افتاده است.

۱۰۷- در موردی که تردید شود که تعهد صورت گرفته به نتیجه است یا به وسیله حکم چیست؟

۱- به وسیله محسوب می‌شود.

۲- به نتیجه محسوب می‌شود.

۳- بستگی به نظر حاکم دارد.

۴- بستگی به نظر دادگاه دارد.

۱۰۸- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که . . . . . . .

۱- متعهدله ثابت کند که متعهد مرتکب تقصیر شده است.

۲- نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است.

۳- نتواند عدم تقصیر خود را ثابت کند.

۴- متعهدله ثابت کند که متعهد دچار تأخیر در انجام تعهد شده است.

۱۰۹- اگر تقصیر متعهد در ایجاد مانع خارجی مؤثر باشد . . . . . . .

۱- در این فرض علت خارجی باعث عدم اجرای تعهد است و حادثه منسوب به او نیست.

۲- حادثه منسوب به او است مگر ثابت کند که تقصیر او سهمی در حادثه نداشته است.

۳- حادثه منسوب به او است حتی اگر ثابت کند که تقصیر او سهمی در حادثه نداشته است.

۴- حادثه منسوب به او نیست مگر اینکه متعهدله خلاف آن را ثابت کند.

۱۱۰- در موردی که متعهد مرتکب تقصیر نشده است ولی تأخیر در انجام تعهد سبب برخورد آفت خارجی با اجرای قرارداد شده باشد . . . .

۱- عدم انجام تعهد بر اثر مانع خارجی است و منسوب به او نیست.

۲- عدم انجام تعهد منسوب به او است.

۳- عدم انجام تعهد اصولاً منسوب به او نیست.

۴- هیچکدام

۱۱۱- کدامیک از گزینه‌های ذیل مانع خارجی محسوب نمی‌شود؟

۱- بیماری روانی متعهد

۲- ایجاد مانع از سوی طلبکار

۳- موانع قانونی و قضایی

۴- اعتصاب کارگران

۱۱۲- شرط خلاف ماده ۲۲۷ یعنی شرط ضمان متعهد حتی در صورت وجود مانع خارجی چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.

۴- غیرقابل استناد است.

۱۱۳- کدام مورد از شرایط قوه قاهره محسوب نمی‌شود؟

۱- خارجی بودن علت

۲- غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه

۳- متعارف نبودن حادثه

۴- غیرقابل دفع بودن نوعی حادثه

۱۱۴- در چه صورتی متخلف از انجام تعهد به جبران خسارت طرف محکوم می‌شود؟

۱- در صورتی که متعهد با پیش‌بینی وقوع حادثه به استقبال خطر برود.

۲-در صورتی که متعهد به طور متعارف در رفع مانع نکوشد.

۳- در صورتی که شرط شده باشد که متعهد در هر صورت باید خطر حادثه خارجی را به عهده گیرد.

۴- هر سه مورد

۱۱۵- کدام یک از تعهدات زیر تعهد به نتیجه است؟

۱- تعهد بیطار

۲- تعهد طبیب

۳- تعهد متصدی حمل و نقل

۴- تعهد وکیل

۱۱۶- در چه صورتی حاکم می‌تواند مدیون را به جبران خسارت حاصل از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید؟

۱- در صورتی که موضوع تعهد وجه رایج ایران باشد.

۲- در صورتی که موضوع تعهد وجه خارجی باشد.

۳- در صورتی که موضوع تعهد وجه رایج ایران یا پول خارجی باشد.

۴- در هیچ صورتی حاکم نمی‌تواند حکم بر خسارت تأخیر تأدیه دهد.

۱۱۷- گرفتن خسارت تأخیر تأدیه . . . . . . .

۱- منوط به مطالبه رسمی طلب می‌باشد.

۲- منوط به مطالبه رسمی طلب نمی‌باشد.

۳- اصولاً منوط به مطالبه رسمی طلب نمی‌باشد.

۴- اصولاً منوط به مطالبه رسمی طلب می‌باشد.

۱۱۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اثبات اینکه طلبکار از تأخیر تأدیه متعهد هیچ خسارتی ندیده است متعهد را معاف می‌کند.

۲- برای گرفتن خسارت تأخیر تأدیه باید خسارت وارده ثابت شود.

۳- برای گرفتن خسارت تأخیر تأدیه، صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.

۴- هر سه مورد صحیح می‌باشد.

۱۱۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قراردادی که مبلغی بیش از نرخ خسارت تأخیر تأدیه را معین می‌کند نافذ است همان طور که قراردادی که مبلغی کمتر از این نرخ را معین می‌کند نافذ است.

۲- تنها قراردادی که از نرخ خسارت تأخیر تأدیه می‌کاهد نافذ است ولی قراردادی که مبلغی بیش از این نرخ معین می‌کند نافذ نیست.

۳- تنها قراردادی که بر نرخ خسارت تأخیر تأدیه می‌افزاید نافذ است ولی قراردادی که از این نرخ می‌کاهد نافذ نیست.

۴- نه قراردادی که از نرخ خسارت تأخیر تأدیه می‌کاهد نافذ است و نه قراردادی که بر این نرخ می‌افزاید.

۱۲۰- کدام یک از خسارت‌های ذیل قابل مطالبه می‌باشد؟

۱- خسارت تأخیر تأدیه                   ۲- خسارت از خسارت

۳- خسارت عدم‌النفع                        ۴- هیچ کدام قابل مطالبه نمی‌باشند.

۱۲۱- برای اینکه حادثه‌ای قوه قاهره باشد یکی از شرایط آن، مقاومت ناپذیری . . . . . . .

۱- نوعی در مقابل حادثه است.

۲- شخصی در مقابل حادثه است.

۳- هم شخصی و هم نوعی در مقابل حادثه است.

۴- هیچکدام

۱۲۲- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد . . . . . .

۱- حاکم می‌تواند او را به بیشتر از آن مبلغ محکوم کند.

۲- حاکم می‌تواند او را به کمتر از آن مبلغ محکوم کند.

۳-حاکم می‌تواند او را به کمتر یا بیشتر از آن مبلغ محکوم کند.

۴- حاکم نمی‌تواند او را به کمتر یا بیشتر از آن مبلغ محکوم کند.

۱۲۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- شرط نمودن مبلغی به عنوان وجه التزام علاوه بر خسارت عدم انجام تعهد صحیح می‌باشد.

۲- شرط نمودن مبلغی به عنوان وجه التزام علاوه بر خسارت عدم انجام تعهد صحیح نمی‌باشد.

۳- مبلغ وجه التزام می‌تواند بیشتر از خسارت واقعی باشد.

۴- مبلغ وجه التزام می‌تواند کمتر از خسارت واقعی باشد.

۱۲۴- در کدام مورد باید ورود خسارت ثابت شود؟

۱- برای اخذ وجه التزام

۲- در صورتی که قرارداد، مسؤولیت متعهد را محدود به مبلغ خاصی کند.

۳- در صورتی که تقصیر متخلف ثابت شود.

۴- در صورتی که تقصیر متخلف ثابت نشود.

۱۲۵- در شرط تحدید مسؤولیت . . . . . . .

۱- تنها حداقل مسؤولیت معین شده است.

۲- تنها حداکثر مسؤولیت معین شده است.

۳- هم حداقل و هم حداکثر مسؤولیت معین شده است.

۴- نه حداقل و نه حداکثر مسؤولیت معین نشده است.

۱۲۶- شرط عدم مسؤولیت . . . . . . .

۱- در هر حال صحیح می‌باشد.

۲- در هیچ صورتی صحیح نمی‌باشد.

۳- اصولاً صحیح می‌باشد.

۴- اصولاً صحیح نمی‌باشد.

۱۲۷- در کدام یک از موارد ذیل درج شرط عدم مسؤولیت صحیح می‌باشد؟

۱- صدمات بدنی

۲- صدمات عمدی

۳- صدمات وارده به شرافت شخص

۴- در هیچ کدام صحیح نمی‌باشد.

 

مبحث سوم:

«دراثر عقود نسبت به اشخاص ثالث»

 

۱۲۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- معاملات فقط درباره طرفین و قائم مقام آنها مؤثر است.

۲- معاملات در برابر اشخاص ثالث هم قابل استناد است.

۳- معاملات در برابر اشخاص ثالث نیز مؤثر است.

۴- اشخاص ثالث نیز می‌توانند به معاملات استناد کنند.

۱۲۹- کدام یک از اشخاص ذیل قائم مقام شخص محسوب نمی‌شوند؟

۱- وارثان

۲- منتقل‌الیه

۳- متولی و وکیل

۴- هر سه از قائم مقامان شخص هستند.

۱۳۰- قائم مقام طرف عقد کسی است که . . . . . . .

۱- به طور مستقیم در تراضی شرکت داشته است.

۲- به وسیله نماینده خود و بالواسطه در تراضی شرکت داشته است.

۳- نه به طور مستقیم و نه غیرمستقیم در تراضی شرکت نداشته است ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او جانشین طرف قرارداد محسوب می‌شود.

۴- هیچکدام

۱۳۱- وارثان شخص . . . . . . . . . . . . . .

۱- در همه حال قائم مقام عام مورث محسوب می‌شوند.

۲- در همه حال قائم مقام خاص مورث محسوب می‌شوند.

۳- جز در مواردی که تعهد مربوط به شخصیت مورث است قائم مقام عام مورث محسوب می‌شوند.

۴- جز در مواردی که تعهد مربوط به شخصیت مورث است قائم مقام خاص مورث محسوب می‌شوند.

۱۳۲- کدام یک از اشخاص ذیل قائم مقام خاص محسوب می‌شوند؟

۱- وارثان                                                   ۲- منتقل الیه

۳- هر دو                                                   ۴- هیچ کدام

 

فصل چهارم:

«در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود»

مبحث اول:

«در اقسام شرط»

 

۱۳۳- کدام یک از شروط ذیل باطل است ولی مبطل نمی‌باشد؟

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲- شرط مجهول

۳- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

۴- هیچ کدام

۱۳۴- کدام یک از شروط ذیل باطل و مبطل است؟

۱- شرط غیرمقدور

۲- شرطی که فاقد فایده باشد.

۳- شرط نامشروعی که موجب نامشروع شدن جهت معامله می‌شود.

۴- هیچکدام

۱۳۵- کدام یک از شروط ذیل باطل است؟

۱- شرط معلق

۲- شرط مربوط به کمیت مورد معامله

۳- شرطی که موضوع آن تفصیلاً معلوم نیست.

۴- شرط بی‌فایده

۱۳۶- در تعهد به وسیله . . . . . . .

۱- ضرورت دارد که بدست آوردن نتیجه در توان متعهد باشد.

۲- کافی است که امکان دستیابی به نتیجه در دید عرف وجود داشته باشد.

۳- ضرورت ندارد که بدست آوردن نتیجه در توان متعهد باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۳۷- بطلان شرط غیرمقدور ناظر به چه مواردی است؟

۱- مواردی که شرط غیرمقدور نسبت به متعهد غیرمقدور باشد مثل ورشکستگی متعهد.

۲- مواردی که ناتوانی انجام کار ناشی از وضع مال یا طبیعت کار مورد تعهد باشد.

۳- مواردی که شرط غیرمقدور نوعی نیست.

۴- هیچکدام

۱۳۸- شرط نامشروع، شرطی است مخالف . . . . . . .

۱- قانون

۲- اخلاق

۳- نظم عمومی

۴- هر سه مورد

۱۳۹- در چه صورتی مشروط ‌له حق فسخ معامله را به علت بطلان شرط دارد؟

۱- در صورتی که بطلان شرط مستند به فعل مشروط ‌له نباشد.

۲- در صورتی که مشروط ‌له آگاه از فساد شرط موضوع تراضی نباشد.

۳- در هیچ صورتی مشروط ‌له حق فسخ معامله به علت بطلان شرط را ندارد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۴۰- کدام یک از شروط ذیل باطل و غیرمبطل می‌باشد؟

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود.

۳- شرط نامشروعی که موجب نامشروع شدن جهت معامله می‌شود.

۴- هیچکدام

۱۴۱- اگر در عقود عینی شرط شود که موضوع معامله نیاز به قبض ندارد حکم آن چیست؟

۱- شرط باطل است ولی عقد باطل نیست.

۲- هم شرط و هم عقد باطل است.

۳- شرط صحیح است ولی عقد باطل است.

۴- هم شرط و هم عقد صحیح می‌باشد.

۱۴۲- هر گاه از جمع شرط و عقد اصلی چنین برآید که دو طرف، مقتضای عقد مشروع دیگری را خواسته‌اند . . . . .

۱- آنچه واقع می‌شود همان عقد سابق است.

۲- آنچه واقع می‌شود تابع مفاد قصد واقعی طرفین است.

۳- شرط باطل است.

۴- شرط باطل و مبطل است.

۱۴۳- آیا اسقاط شرط باطل از فساد عقد جلوگیری می‌کند؟

۱- خیر در نفوذ عقد اثر ندارد.

۲- بله اسقاط شرط باطل به معنای اسقاط حق فسخ است.

۳- بله موجب نفوذ عقد می‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۴۴- در بیمه عمر، شرطی که سبب مبهم ماندن موضوع عقد است . . .

۱- در هیچ صورتی آن را باطل نمی‌کند.

۲- در هر صورت آن را باطل می‌کند.

۳- آن را باطل نمی‌کند مگر اینکه اجرای تعهد ممکن نباشد.

۴- آن را باطل می‌کند مگر اینکه اجرای تعهد ممکن باشد.

۱۴۵- شرطی که ضمن انتقال ملکی به نوه انتقال دهنده، ولی قهری او را تا رسیدن مولی‌علیه به سن کبر از معامله منع می‌کند . . . . . . .

۱- خلاف مقتضای عقد بیع است و اجرای آن بر ولی لازم نیست.

۲- خلاف مقتضای عقد بیع نیست و اجرای آن بر ولی لازم نیست.

۳- خلاف مقتضای عقد بیع نیست و اجرای آن بر ولی لازم است.

۴- خلاف مقتضای عقد بیع است و اجرای آن بر ولی لازم است.

۱۴۶- کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

۱- شرط نتیجه آن است که نتیجه و فایده داشته باشد.

۲- شرط نتیجه شرط تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی است.

۳- شرط نتیجه آن است که نتیجه یک عمل حقوقی یا مادی شرط شود.

۴- شرط نتیجه شرط انجام عمل با فایده است.

۱۴۷- شرط صفت عبارت است از . . . . . . .

۱- شرط مربوط به ماهیت عقد.

۲- شرط مربوط به اوصاف عقد.

۳- شرط مربوط به اوصاف متعاملین.

۴- شرط مربوط به کمیت یا کیفیت مورد عقد.

۱۴۸- شرط فعل شرطی است که . . . . . . .

۱- اقدام یا ترک اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

۲- اقدام به فعلی بر شخص خارجی غیر از متعاملین شرط شود.

۳- اقدام به فعلی فقط بر متعاملین شرط شود.

۴- تحقق امری در خارج شرط شود.

۱۴۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- شرط نتیجه می‌تواند عمل مادی باشد.

۲- شرط نتیجه نمی‌تواند عمل حقوقی باشد.

۳- شرط نتیجه نمی‌تواند عمل مادی باشد ولی کار مادی می‌تواند وسیله تمام‌کننده قصد باشد.

۴- گزینه ۲ و۳

۱۵۰- کدام گزینه درست می‌باشد؟

۱- شرط نتیجه باید خود عمل حقوقی باشد.

۲- شرط نتیجه باید نتیجه عمل حقوقی باشد.

۳- شرط نتیجه می‌تواند خود عمل حقوقی باشد و یا نتیجه عمل حقوقی باشد.

۴- هیچکدام

۱۵۱- در تعهد به فعل ثالث . . . . . . .

۱- ثالث ملزم به انجام تعهد می‌شود.

۲- در صورتی که ثالث اقدام مطلوب را به جا نیاورد مشروط علیه باید خسارت بپردازد.

۳- در صورتی که ثالث اقدام مطلوب را به جا نیاورد مشروط ‌له حق رجوع به کسی را ندارد.

۴- در صورتی که ثالث اقدام مطلوب را به جا نیاورد ثالث اجبار به انجام تعهد می‌شود ولی در صورت عدم امکان الزام مشروط ‌له حق فسخ دارد.

 

مبحث دوم:

«در احکام شرط»

 

۱۵۲- هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست . . . .

۱- مشروط ‌له حق فسخ خواهد داشت.

۲- عقد باطل است.

۳- عقد غیرنافذ می‌شود.

۴- متعهد ملزم به انجام شرط می‌شود.

۱۵۳- در موردی که موضوع معامله کلی باشد در صورت تخلف از شرط صفت . . . . . . .

۱- مشروط ‌له حق فسخ خواهد داشت.

۲- عقد باطل می‌شود.

۳- عقد غیرنافذ می‌شود.

۴- متعهد ملزم به انجام تعهد طبق شرط می‌شود.

۱۵۴- هر گاه در ضمن عقدی که موضوع آن مال عتیقه است شرط صفتی مبنی بر قدمت مال عتیقه شود ولی از این شرط تخلف شود . . .

۱- مشروط ‌له حق فسخ عقد را دارد.

۲- مشروط علیه الزام به انجام تعهد طبق شرط می‌شود.

۳- عقد باطل می‌شود.

۴- عقد منفسخ می‌شود.

۱۵۵- هر گاه وصف مورد شرط، علت غایی و اساسی معامله باشد و از آن تخلف شود . . . . . . .

۱- مشروط علیه الزام به انجام تعهد طبق شرط می‌شود.

۲- عقد باطل می‌شود.

۳- عقد منفسخ می‌شود.

۴- مشروط ‌له حق فسخ عقد را دارد.

۱۵۶- هر گاه موضوع معامله پیش از فسخ مشروط ‌له به علت تخلف از شرط صفت، وصف مشروط را بیابد . . .

۱- طبق اصل استصحاب، حق فسخ کماکان وجود دارد.

۲- مشروط ‌له مختار در فسخ می شود.

۳- حق فسخ از بین می‌رود.

۴- عقد غیرنافذ باقی می‌ماند.

۱۵۷- شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاص باشد . . . . . . .

۱- به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

۲- آن شرط باطل می‌شود.

۳- هم شرط و هم عقد باطل می‌شود.

۴- بعد از تحقق آن سبب بوجود می‌آید.

۱۵۸- کدام یک از اعمال حقوقی ذیل به صورت شرط نتیجه قابل تحقق می‌باشند؟

۱- نکاح

۲- طلاق

۳- انتقال ملک ثبت شده

۴- هیچکدام

۱۵۹- شرط نتیجه . . . . . . . . . . .

۱- ناظر بر وقوع قرارداد دیگری در ضمن قرارداد می‌باشد مثل وکالت دادن.

۲- ناظر بر انحلال قرارداد دیگری در ضمن قرارداد می‌باشد مثل عزل وکیل.

۳- ناظر بر وقوع قرارداد یا انحلال قرارداد دیگری در ضمن قرارداد می‌باشد.

۴- هیچکدام

۱۶۰- اقرار به صورت شرط نتیجه . . . . . . .

۱- قابل تحقق است.

۲- قابل تحقق نیست.

۳- اصولاً قابل تحقق است.

۴- اصولاً قابل تحقق نیست.

۱۶۱- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد در صورت تخلف از آن . . . . . . .

۱- طرف معامله می‌تواند او را اجبار به وفای به عهد کند.

۲- طرف معامله می‌تواند از حاکم اجبار او را به وفای به عهد خواستار شود.

۳- طرف معامله می‌تواند معامله را فسخ کند.

۴- حاکم باید او را به وفای به عهد اجبار کند.

۱۶۲- در کدام یک از گزینه‌های ذیل اجبار مستقیم متعهد به وفای به عهد امکان ندارد؟

۱- انتقال و تسلیم مال

۲- ساختن بنا

۳- نقاشی کردن

۴- در هر سه مورد اجبار مستقیم متعهد امکان دارد.

۱۶۳- در موردی که اجرای مفاد شرط جنبه مالی دارد اجبار مستقیم متعهد امکان . . . . . . . و در موردی که اجرای مفاد شرط مربوط به شخصیت ملتزم است اجبار مستقیم متعهد امکان . . . . . .

۱- دارد، دارد.

۲- ندارد، ندارد.

۳- ندارد، دارد.

۴- دارد، ندارد.

۱۶۴- هر گاه اجبار ملتزم به انجام شرط فعل مقدور نباشد ولی انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد . . . . . .

۱- حاکم باید بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

۲- حاکم می‌تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

۳- مشروط ‌له می‌تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

۴- مشروط ‌له مختار است که عقد را فسخ کند یا انجام آن توسط دیگری را خواستار شود.

۱۶۵- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و انجام آن فعل جنبه شخصی داشته باشد و دیگری نتواند از جانب او واقع سازد . . . . . . .

۱- طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد.

۲- حاکم حق فسخ معامله را دارد.

۳- باید معامله را منفسخ دانست.

۴- معامله باطل می‌شود.

۱۶۶- در کدام یک از گزینه‌های ذیل به صرف تخلف متعهد از انجام تعهد، متعهد ابتدا به‌ ساکن حق فسخ معامله را دارد؟

۱- در صورت تخلف مستأجر از شرایط مقرر شده.

۲- در فرضی که متعهد تأخیر در تأدیه ثمن می‌کند و مبیع هنوز تسلیم نشده است.

۳- در فرضی که شرط شده است مشتری برای تأدیه ثمن ضامن یا رهن دهد و او تخلف می‌کند.

۴- هر سه مورد

۱۶۷- درچه صورتی کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را ندارد؟

۱- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود.

۲- اگر معلوم شود که حین‌العقد انجام شرط ممتنع بوده است.

۳- در صورتی که مشروط ‌له از امتناع شرط آگاه نباشد.

۴- اگر امتناع شرط مستند به فعل مشروط ‌له باشد.

۱۶۸- در کدام یک از گزینه های ذیل علی‌رغم اینکه شرط باطل است مشروط له حق فسخ عقد را ندارد؟

۱- در صورتی که شرط باطل شرط غیرمقدور باشد.

۲- در صورتی که شرط باطل شرط نامشروع باشد.

۳- در صورتی که شرط باطل شرط بی‌فایده باشد.

۴- در هر سه گزینه مشروط له در صورت بطلان شرط و عدم آگاهی از بطلان، حق فسخ معامله را دارد.

۱۶۹- اگر دو طرف تراضی در زمان عقد از عدم امکان اجرای شرط آگاه باشند . . . . . . . . .

۱- شرط باطل است.

۲- هم شرط و هم عقد باطل است.

۳- عقد باطل است.

۴- هم شرط و هم عقد صحیح می‌باشند.

۱۷۰- هر گاه در ضمن عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال معیوب شود:

۱- مشروط ‌له حق مطالبه عوض رهن را دارد.

۲- مشروط ‌له حق اخذ ارش را دارد.

۳- مشروط ‌له حق فسخ معامله را دارد.

۴- مشروط ‌له می‌تواند معامله را فسخ کند و یا مطالبه ارش کند.

۱۷۱- هر گاه در ضمن عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و بعد از رهن دادن آن مال معیوب شود:

۱- مشروط ‌له حق فسخ معامله را دارد.

۲- مشروط ‌له حق اخذ ارش را دارد.

۳- مشروط ‌له می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش بگیرد.

۴- مشروط ‌له حق فسخ معامله را ندارد.

۱۷۲- هر گاه در ضمن عقد شرط شده باشد که مشروط علیه ملکی را که در تصرف دارد رهن دهد ولی مشروط علیه خودداری کند . . . . . . .

۱- مشروط ‌له حق فسخ معامله را دارد.

۲- دادگاه می‌تواند مشروط علیه را به دادن رهن الزام کند.

۳- مشروط ‌له حق دارد یا معامله را فسخ کند یا مشروط علیه را اجبار به وفای به عهد کند.

۴- هیچکدام

۱۷۳- هر گاه در ضمن عقد شرط شده باشد که مشروط علیه ضامن بدهد ولی او خودداری کند . . . . . . .

۱- مشروط ‌له حق فسخ معامله را دارد.

۲- دادگاه او را ملزم به دادن ضامن می‌کند.

۳- مشروط ‌له او را ملزم به دادن ضامن می‌کند.

۴- مشروط ‌له حق فسخ معامله را ندارد.

۱۷۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مشروط ‌له می‌تواند از عمل به شرط صرف نظر کند.

۲- مشروط علیه می‌تواند از عمل به شرط صرف نظر کند.

۳- هم مشروط ‌له و هم مشروط علیه می‌توانند از عمل به شرط صرف نظر کنند.

۴- نه مشروط ‌له و نه مشروط علیه هیچکدام نمی‌توانند از عمل به شرط صرفنظر کنند.

۱۷۵- در موردی که شرط مبطل عقد ساقط می‌گردد . . .

۱- عقد در هر حال باطل باقی می‌ماند.

۲- عقد در هر حال نافذ می‌شود.

۳- عقد باطل باقی می‌ماند مگر اینکه دو طرف به حذف شرط و بقای عقد تراضی کنند.

۴- عقد نافذ می‌شود مگر اینکه دو طرف به بطلان عقد تراضی کنند.

۱۷۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شرط نتیجه قابل اسقاط است.

۲- شرط صفت قابل اسقاط است.

۳- شرط فعل قابل اسقاط است.

۴- هیچکدام

۱۷۷- کدام گزینه غلط می‌باشد؟

۱- حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه قابل اسقاط است.

۲- حق فسخ ناشی از تخلف شرط صفت قابل اسقاط است.

۳- حق فسخ ناشی از تخلف شرط فعل قابل اسقاط است.

۴- هیچکدام

۱۷۸- اگر تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط ثمن به فروشنده حق فسخ بدهد، وصول قسط تأخیر شده بدون هیچ توضیحی اماره بر . . .

۱- اعمال حق فسخ است.

۲- اسقاط حق فسخ است.

۳- ملزم شدن فروشنده به عقد است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۷۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در صورتی که معامله اصلی بواسطه اقاله به هم بخورد شرط ضمن آن نیز باطل می‌شود.

۲- در صورتی که معامله اصلی بواسطه فسخ به هم بخورد شرط ضمن آن نیز باطل می‌شود.

۳- در صورتی که معامله اصلی بواسطه بطلان به هم بخورد شرط ضمن آن نیز باطل می‌شود.

۴- در صورتی که شرط باطل شود معامله اصلی نیز باطل می‌شود.

 

فصل پنجم:

 

«در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی»

 

۱۸۰- معامله به مال غیر تحت چه عنوانی صحیح می‌باشد؟

۱- ولایت

۲- وصایت

۳- وکالت

۴- هر سه مورد

۱۸۱- معامله به مال غیر در حالی که می‌دانیم مالک باطناً راضی است چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح

۲- غیرنافذ

۳- باطل

۴- غیرقابل استناد

۱۸۲- مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولی چیست؟

۱- اعطای نمایندگی و اختیار است.

۲- اماره بر رضای تقدیری مالک است.

۳- شرط کمال عقد است.

۴- شرط نفوذ عقد است.

۱۸۳- معامله به مال غیر در کدام یک از موارد ذیل قابل تنفیذ است؟

۱- مورد معامله عین باشد.

۲- مورد معامله منفعت باشد.

۳- مورد معامله کلی فی‌الذمه باشد.

۴- هر سه مورد

۱۸۴- کدام مورد اجازه مالک محسوب نمی‌شود؟

۱- لفظی که دلالت بر امضای عقد کند

۲- فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.

۳- در صورتی که مالک بعد از عقد فضولی ادعای خیار غبن کند.

۴- هر سه گزینه اجازه محسوب می‌شوند.

۱۸۵- سکوت مالک . . . . . . .

۱- اجازه محسوب می‌شود.

۲- ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

۳- هر گاه همراه با قرینه و اوضاع واحوالی باشد که بر اراده مالک دلالت کند ممکن است اجازه محسوب شود.

۴- گزینه ۲ و۳

۱۸۶- کدام یک از گزینه‌های ذیل تنفیذ معامله فضولی محسوب می‌شود؟

۱- اجازه مسبوق به رد

۲- سکوت مالک در مجلس عقد

۳- مالک با علم به وقوع معامله فضولی، معامله را به اصیل هبه کند.

۴- هیچکدام

۱۸۷- کدام مورد رد معامله فضولی محسوب نمی‌شود؟

۱- لفظی که دلالت بر عدم رضای مالک به معامله کند.

۲- عرضه کردن برای فروش و به رهن دادن مورد معامله با آگاهی از وقوع معامله فضولی.

۳- تصرف ناقل و یا متلف مورد معامله از سوی مالک با آگاهی از وقوع معامله فضولی.

۴- هر سه مورد رد معامله فضولی محسوب می‌شوند.

۱۸۸- در چه مواردی اصیل حق برهم زدن معامله فضولی را دارد؟

۱- در صورتی که اجازه یا رد مالک فوری نباشد.

۲- در صورتی که تأخیر مالک موجب ورود ضرر به اصیل شود.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۸۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اجازه یا رد مالک در معامله فضولی باید فوری باشد.

۲- اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند معامله فضولی باطل می‌شود.

۳- اگر اصیل قبل از اجازه یا رد مالک فوت کند هیچ تأثیری بر عقد غیرنافذ نمی‌گذارد و مالک کماکان می‌تواند رد یا اجازه خود را اعلام کند.

۴- هیچکدام

۱۹۰- اجازه و ردّ وارثان مالک در عقد فضولی از باب . . . .

۱- قائم مقامی می‌باشد در نتیجه وارثی که مالک مورد معامله نمی‌شود حق اجازه و رد دارد.

۲- قائم مقامی می‌باشد در نتیجه وارثی که مالک مورد معامله نمی‌شود حق اجازه و رد ندارد.

۳- مالکیت می‌باشد در نتیجه وارثی که مالک مورد معامله نمی‌شود حق اجازه و رد ندارد.

۴- مالکیت می‌باشد در نتیجه وارثی که مالک مورد معامله نمی‌شود حق اجازه ورد دارد.

۱۹۱- اگر پس از معامله فضولی، فضول مالک مورد معامله شود معامله فضولی:

۱- نافذ می‌شود.

۲- غیر نافذ باقی می‌ماند.

۳- باطل می‌شود.

۴- نافذ و قابل فسخ می‌شود.

۱۹۲- اگر فضول پیش از اطلاع مالک از بیع فضولی، مبیع را از مالک بخرد بیع فضولی:

۱- باطل می‌شود.

۲- قابل فسخ می‌شود.

۳- غیرنافذ باقی می‌ماند.

۴- نافذ می‌شود.

۱۹۳- هر گاه راهن، عین مرهونه را که در وثیقه مرتهن است به طور فضولی بفروشد و بعداً دین خود را به مرتهن بپردازد و وثیقه آزاد شود . . . . . . .

۱- بیع عین مرهونه نیاز به تنفیذ مرتهن دارد و کماکان غیرنافذ است.

۲- بیع عین مرهونه نافذ می‌شود و دیگر نیازی به اذن مرتهن ندارد.

۳- بیع عین مرهونه از همان ابتدا نافذ بوده است حتی قبل از ادای دین.

۴- بیع عین مرهونه باطل است.

۱۹۴- شخصی به تصور اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است نسبت به آن به عنوان فضولی معامله می‌کند ولی بعداً معلوم می‌شود که مال مزبور متعلق به خود او بوده است. حال وضعیت معامله چگونه است؟

۱- صحیح و نافذ است.

۲- باطل است.

۳- صحیح و قابل فسخ است.

۴- غیرنافذ است.

۱۹۵- کسی با تصور اینکه مال مورد معامله متعلق به غیر است به عنوان فضولی معامله می‌کند ولی بعد متوجه می‌شود که مال مزبور متعلق به مولی علیه او بوده است. حال وضعیت معامله چگونه است؟

۱- باطل است.

۲- غیرنافذ است و اجازه و رد معامله با مولی علیه می‌باشد.

۳- غیرنافذ است و اجازه و رد معامله با معامل فضولی می‌باشد.

۴- صحیح و قابل فسخ است.

۱۹۶- هر گاه کسی مال خود و غیر را به یک عقد منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند . . . . . . .

۱- معامله نسبت به خود او و نسبت به غیرفضولی است.

۲- معامله نسبت به خود او و نسبت به غیر باطل است.

۳- معامله نسبت به خود او و نسبت به غیر صحیح است.

۴- معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

۱۹۷- در موردی که شخصی به عنوان فضول کتابی را می‌فروشد ولی بعداً مالک اجازه فروش آن مال را به بهایی دیگر می‌دهد . . . . . . .

۱- معامله فضولی تنفیذ شده محسوب می‌شود.

۲- معامله فضولی با نرخ جدید تنفیذ می‌شود.

۳- معامله فضولی رد شده محسوب می‌شود و این خود ایجاب تازه‌ای است که طرف باید قبول کند.

۴- مالک حق تغییر نرخ را ندارد و فقط حق اجازه و یا رد دارد.

۱۹۸- در صورت وقوع معاملات متعدد بر مال غیر، تنفیذ هر معامله موجب . . . . . . .

۱- بطلان معاملات سابق و لاحق است.

۲- بطلان معاملات لاحق و نفوذ معاملات سابق است.

۳- بطلان معاملات سابق و نفوذ معاملات لاحق است.

۴- نفوذ معاملات سابق و لاحق است.

۱۹۹- در صورت وقوع معاملات متعدد بر عوض مال فضولی، هر گاه مالک معامله به عوضی را اجازه کند موجب . . . . . . .

۱- بطلان معاملات سابق و لاحق است.

۲- بطلان معاملات لاحق و نفوذ معاملات سابق است.

۳- بطلان معاملات سابق و نفوذ معاملات لاحق است.

۴- نفوذ معاملات سابق و لاحق است.

۲۰۰- در معامله فضولی تنفیذ معامله بوسیله مالک نسبت به . . . . . .

۱- عین و منافع مال موضوع معامله از روز عقد مؤثر خواهد بود.

۲- عین و منافع مال موضوع معامله از روز تنفیذ مؤثر خواهد بود.

۳- عین از روز عقد و نسبت به منافع مال مورد معامله از روز تنفیذ مؤثر خواهد بود.

۴- عین از روز تنفیذ و نسبت به منافع مال مورد معامله از روز عقد مؤثر خواهد بود.

۲۰۱- کدام یک از نظریه‌های ذیل در مورد اثر اجازه مالک در عقد فضولی پذیرفته شده است؟

۱- کشف حکمی

۲- کشف حقیقی

۳- کشف

۴- نقل

۲۰۲- اگر معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند . . . . . . .

۱- متصرف ضامن عین و منافع است.

۲- متصرف در صورت تعدی و تفریط ضامن است.

۳- متصرف ضامن عین ومنافع نیست.

۴- متصرف ضامن عین است نه منافع.

۲۰۳- در صورتی که مورد معامله فضولی به تصرف مشتری داده شده باشد و سپس مالک معامله فضولی را رد کند، در این صورت مشتری …… .

۱- نسبت به منافع مستوفاه مشتری ضامن است.

۲- نسبت به منافع غیرمستوفاه مشتری ضامن است.

۳- نسبت به منافع زمان غاصبان بعدی خود نیز ضامن است.

۴- هر سه گزینه درست است.

۲۰۴- در چه صورتی مالک حق رجوع به مشتری را در عقد فضولی ندارد؟

۱- در صورتی که مالک معامله فضولی را تنفیذ کند.

۲- در صورتی که مالک قبض عوض توسط معامل فضولی را اجازه دهد.

۳- در صورتی که معامل فضولی عوض مال را گرفته باشد.

۴- در صورتی که معامل فضولی عوض را گرفته باشد و مالک هم عقد و هم قبض عوض را اجازه دهد.

۲۰۵- در صورتی که مبیع بدون تعدی و تفریط نزد اصیل تلف شود و سپس مالک بیع را رد کند مالک بدل مبیع را از کدام شخص می‌تواند بخواهد؟

۱- اصیل

۲- فضول

۳- فضول یا اصیل

۴- فقط از اصیل عالم به فضولی بودن بیع

۲۰۶- اگر خریدار مال مغصوب، جاهل به غصب باشد و بر اثر رجوع مالک مجبور به رد آن شود، او حق رجوع به فروشنده (غاصب) بابت چه چیزی را دارد؟

۱- قیمت مبیع در زمان معامله

۲- ثمن معامله

۳- خسارات

۴- ثمن معامله و خسارات

۲۰۷- اگر مبیع مغصوب نزد خریدار جاهل به غصب بدون تقصیر او تلف شود، مسؤول نهایی تلف کیست؟

۱- خریدار

۲- فضول

۳- هر دوی آنها

۴- هر کدام که مالک به او رجوع کند.

۲۰۸- هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم به فضولی بودن آن عالم باشد، مشتری حق رجوع به بایع فضولی برای ……………… را خواهد داشت.

۱- ثمن

۲- خسارات

۳- ثمن و خسارات

۴- هیچکدام

 

فصل ششم:

«در سقوط تعهدات»

مبحث اول در وفای به عهد

 

۲۰۹- کدام عبارت صحیح است؟

۱- دادن مال به دیگری اماره وجود دین به او است.

۲- هر کس مالی به دیگری بدهد می‌تواند آن را استرداد کند زیرا اصل بر برائت ذمه او است.

۳- هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در تبرّع است.

۴- گزینه ۲ و۳

۲۱۰- تعهدی را که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد ولی اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود اصطلاحاً چه می‌نامند؟

۱- تعهد اخلاقی

۲- تعهد حقوقی

۳- تعهد طبیعی

۴- تعهد مذهبی

 

پاسخنامه:

 

۱۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲۴ ق.م

۱۰۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲۴ ق.م

۱۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲۶ ق.م

۱۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲۶ ق.م

۱۰۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۲۶ ق.م

۱۰۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۲۲۶ ق.م

۱۰۷- گزینه ۲ صحیح است.

۱۰۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲۷ ق.م

۱۰۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۲۷ ق.م

۱۱۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۲۷ ق.م

۱۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲۲۷ ق.م

۱۱۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۲۲۷ ق.م

۱۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م

۱۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ و ۷ و ۸ ماده ۲۲۷ ق.م

۱۱۵- گزینه ۳ صحیح است.

۱۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲۸ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۲۸ ق.م

۱۱۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۲۸ ق.م

۱۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۲۸ ق.م

۱۲۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲۸ ق.م و زیرنویس ۷ آن ماده

۱۲۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۲۹ ق.م

۱۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۰ ق.م

۱۲۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۳۰ ق.م

۱۲۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۳۰ ق.م

۱۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۳۰ ق.م

۱۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۳۰ ق.م

۱۲۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۳۰ ق.م

۱۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۱ ق.م و زیرنویس ۷ آن ماده

۱۲۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ و ۵ ماده ۲۳۱ ق.م

۱۳۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۳۱ ق.م

۱۳۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۳۱ ق.م

۱۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۳۱ ق.م

۱۳۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۲۳۲ ق.م و ماده ۲۳۳ ق.م

۱۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۲ ق.م

۱۳۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۲ ق.م

۱۳۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۳۲ ق.م

۱۳۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۳۲ ق.م

۱۳۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۳۲ ق.م

۱۳۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۳۲ ق.م

۱۴۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۳ ق.م

۱۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۳۳ ق.م

۱۴۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۳۳ ق.م

۱۴۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۳۳ ق.م

۱۴۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۳۳ ق.م

۱۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۲۳۳ ق.م

۱۴۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۴ ق.م

۱۴۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۴ ق.م

۱۴۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۴ ق.م

۱۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۳۴ ق.م

۱۵۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۳۴ ق.م

۱۵۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۳۴ ق.م

۱۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۵ ق.م

۱۵۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۳۵ ق.م

۱۵۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۳۵ ق.م

۱۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۳۵ ق.م

۱۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۳۵ ق.م

۱۵۷- گزینه ۲ صحیح است.

۱۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۳۶ ق.م

۱۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۳۶ ق.م

۱۶۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۳۶ ق.م

۱۶۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۷ ق.م

۱۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۳۷ ق.م

۱۶۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۳۷ ق.م

۱۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۸ ق.م

۱۶۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳۹ ق.م

۱۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ماده ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲۳۹ ق.م

۱۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۰ ق.م

۱۶۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۴۰ ق.م

۱۶۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۴۰ ق.م

۱۷۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۲ ق.م

۱۷۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۲ ق.م

۱۷۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۴۳ ق.م

۱۷۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۳ ق.م

۱۷۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۴ ق.م

۱۷۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۴۴ ق.م

۱۷۶- گزینه ۳ صحیح است.

۱۷۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۴۴ ق.م

۱۷۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۴۵ ق.م

۱۷۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۶ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۷ ق.م

۱۸۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۷ ق.م

۱۸۲- گزینه ۱ صحیح است.

۱۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۴۷ ق.م

۱۸۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۸ ق.م

۱۸۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۹ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۸۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴۹ و ۲۵۰ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۲۵۱ ق.م

۱۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵۱ ق.م و زیرنویس ۱ و ۳ آن ماده

۱۸۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۵۲ ق.م

۱۸۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ ق.م و زیرنویس ۳ ماده ۲۵۳ ق.م

۱۹۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۵۳ ق.م

۱۹۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵۴ ق.م

۱۹۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۵۱ ق.م

۱۹۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۵۴ ق.م

۱۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵۵ ق.م

۱۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵۵ ق.م

۱۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵۶ ق.م

۱۹۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۵۶ ق.م

۱۹۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵۷ ق.م

۱۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۵۷ ق.م

۲۰۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵۸ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 9 ؟