آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۲۵
۹۴ دوشنبه ۲۲ تیر

۲۰۱- کدام یک از نظریه‌های ذیل در مورد اثر اجازه مالک در عقد فضولی پذیرفته شده است؟

۱- کشف حکمی

۲- کشف حقیقی

۳- کشف

۴- نقل

۲۰۲- اگر معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند . . . . . . .

۱- متصرف ضامن عین و منافع است.

۲- متصرف در صورت تعدی و تفریط ضامن است.

۳- متصرف ضامن عین ومنافع نیست.

۴- متصرف ضامن عین است نه منافع.

۲۰۳- در صورتی که مورد معامله فضولی به تصرف مشتری داده شده باشد و سپس مالک معامله فضولی را رد کند، در این صورت مشتری …… .

۱- نسبت به منافع مستوفاه مشتری ضامن است.

۲- نسبت به منافع غیرمستوفاه مشتری ضامن است.

۳- نسبت به منافع زمان غاصبان بعدی خود نیز ضامن است.

۴- هر سه گزینه درست است.

۲۰۴- در چه صورتی مالک حق رجوع به مشتری را در عقد فضولی ندارد؟

۱- در صورتی که مالک معامله فضولی را تنفیذ کند.

۲- در صورتی که مالک قبض عوض توسط معامل فضولی را اجازه دهد.

۳- در صورتی که معامل فضولی عوض مال را گرفته باشد.

۴- در صورتی که معامل فضولی عوض را گرفته باشد و مالک هم عقد و هم قبض عوض را اجازه دهد.

۲۰۵- در صورتی که مبیع بدون تعدی و تفریط نزد اصیل تلف شود و سپس مالک بیع را رد کند مالک بدل مبیع را از کدام شخص می‌تواند بخواهد؟

۱- اصیل

۲- فضول

۳- فضول یا اصیل

۴- فقط از اصیل عالم به فضولی بودن بیع

۲۰۶- اگر خریدار مال مغصوب، جاهل به غصب باشد و بر اثر رجوع مالک مجبور به رد آن شود، او حق رجوع به فروشنده (غاصب) بابت چه چیزی را دارد؟

۱- قیمت مبیع در زمان معامله

۲- ثمن معامله

۳- خسارات

۴- ثمن معامله و خسارات

۲۰۷- اگر مبیع مغصوب نزد خریدار جاهل به غصب بدون تقصیر او تلف شود، مسؤول نهایی تلف کیست؟

۱- خریدار

۲- فضول

۳- هر دوی آنها

۴- هر کدام که مالک به او رجوع کند.

۲۰۸- هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم به فضولی بودن آن عالم باشد، مشتری حق رجوع به بایع فضولی برای ……………… را خواهد داشت.

۱- ثمن

۲- خسارات

۳- ثمن و خسارات

۴- هیچکدام

 

فصل ششم:

«در سقوط تعهدات»

مبحث اول در وفای به عهد

 

۲۰۹- کدام عبارت صحیح است؟

۱- دادن مال به دیگری اماره وجود دین به او است.

۲- هر کس مالی به دیگری بدهد می‌تواند آن را استرداد کند زیرا اصل بر برائت ذمه او است.

۳- هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در تبرّع است.

۴- گزینه ۲ و۳

۲۱۰- تعهدی را که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد ولی اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود اصطلاحاً چه می‌نامند؟

۱- تعهد اخلاقی

۲- تعهد حقوقی

۳- تعهد طبیعی

۴- تعهد مذهبی

۲۱۱- کدام یک از موارد ذیل از مصادیق تعهد طبیعی است؟

۱- نفقه زوجه برای زمان آینده

۲- نفقه زوجه برای زمان گذشته

۳- نفقه اقارب برای زمان آینده

۴- نفقه اقارب برای زمان گذشته

۲۱۲- کدام مورد قابل استرداد است؟

۱- پرداخت دینی که مشمول مرور زمان شده است.

۲- پرداخت دینی که مشمول مرور زمان شده و مدیون در اثر اجبار آن را پرداخته است.

۳- پرداخت دینی که مشمول مرور زمان شده و مدیون در نتیجه اشتباه نسبت به امکان مطالبه آن، دین را پرداخته است.

۴- گزینه ۲ و ۳٫

۲۱۳- پرداخت دینی که شخص از نظر اخلاقی بر دوش خود حس می‌کند و جامعه آن را شایسته حمایت و در زمره واجبات وجدانی می‌بیند چه وضعیتی دارد؟

۱- ادای دین می‌باشد.

۲- بخشش می‌باشد.

۳- صدقه می‌باشد.

۴- صلح بلاعوض می‌باشد.

۲۱۴- صدقه . . . . ..

۱- بخشش است و قابل رجوع.

۲- بخشش است و غیرقابل رجوع.

۳- تکلیف و دین است و قابل رجوع.

۴- تکلیف و دین است و غیرقابل رجوع.

۲۱۵- در صورتی که التزام به پرداخت دین طبیعی صریح باشد یا از استمرار به تأدیه آن استنباط شود، . . . . . . .

۱- دین طبیعی چهره اخلاقی می‌یابد.

۲- دین طبیعی چهره حقوقی می‌یابد.

۳- دین طبیعی قابل رجوع می‌شود.

۴- دین طبیعی چهره مذهبی می‌یابد.

۲۱۶- اگر برادری که به استمرار نفقه خواهر خود را می‌پرداخته در اثر تقصیر دیگری کشته شود . . . . . . .

۱- خواهر نمی‌تواند خسارت خود را از مقصر بگیرد.

۲- در صورتی که مقصر دین طبیعی را برعهده بگیرد خواهر می‌تواند به او رجوع کند.

۳- خواهر می‌تواند خسارت خود را از مقصر بگیرد.

۴- اصولاً خواهر نمی‌تواند خسارت خود را از مقصر بگیرد.

۲۱۷- در مورد دیون طبیعی که منشأ آنها نامشروع است . . . . . . . .

۱- اگر متعهد آن را به میل خود ایفاء کند دعوی استرداد او مسموع نیست.

۲- پرداخت اثری در نفوذ آن ندارد و پولی که پرداخت شده قابل استرداد است.

۳- برای متعهدله قانوناً حق مطالبه می‌باشد.

۴- هیچکدام

۲۱۸- کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

۱- ایفای تعهد به وسیله غیرمتعهد ممکن است.

۲- ایفای تعهد به وسیله غیرمتعهد بدون اذن او ممکن نیست.

۳- ایفای تعهد به وسیله غیرمتعهد ممکن نیست.

۴- ایفای تعهد با مخالفت متعهد ممکن نیست.

۲۱۹- اگر کسی دین دیگری را ادا کند در صورتی می‌تواند به مدیون مراجعه کند که :

۱- مدیون زنده باشد.

۲- مدیون او را از ادای دین منع نکرده باشد.

۳- اذن در تأدیه داشته باشد.

۴- موضوع دین، وجه نقد باشد.

۲۲۰- در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری بدون اذن او می‌شود . . . .

۱- حق رجوع به مدیون را دارد.

۲- چون بدون اذن او بوده حق رجوع به مدیون را ندارد.

۳- در صورتی که مدیون بعداً تأیید کرد حق رجوع به او را دارد.

۴- اگر به حکم قانون باشد حق رجوع به مدیون را دارد ولی در موردی که اخلاقاً می‌پردازد حق رجوع به مدیون را ندارد.

۲۲۱- در موردی که چند تن به طور تضامنی مسؤول پرداخت دینی هستند اگر یکی از بدهکاران بدون اذن دیگران همه بدهی را ایفاء کند ……….

۱- نمی‌تواند به دیگران رجوع کند.

۲- در رجوع به دیگران قائم مقام طلبکار می‌شود.

۳- می‌تواند به هر یک از بدهکاران رجوع کرده و تمام طلب را بگیرد.

۴- در صورتی که حاکم اذن در پرداخت کلیه دیون داده باشد می‌تواند به بقیه رجوع کند.

۲۲۲- در کدام یک از گزینه‌های ذیل شخص ثالثی که بدون اذن مدیون بدهی او را می‌پردازد حق رجوع به او را دارد؟

۱- در اداره فضولی مال غیر

۲- در موردی که ضامن دین مدیون را می‌پردازد.

۳- در موردی که وجه برات را می‌پردازد.

۴- در هر سه مورد

۲۲۳- اگر شخص ثالث با اذن مدیون ولی با قصد تبرع دین او را بپردازد . . . . . . .

۱- می‌تواند به مدیون رجوع کند.

۲- نمی‌تواند به مدیون رجوع کند.

۳- اصولاً می‌تواند به مدیون رجوع کند.

۴- در صورتی که مدیون بعداً اذن دهد می‌تواند به او رجوع کند.

۲۲۴- اگر در انجام تعهد، مباشرت متعهد شرط شده باشد انجام فعل از جانب دیگری . . . . . . .

۱- ممکن نیست.

۲- ممکن است.

۳- با رضایت متعهدله ممکن است.

۴- با رضایت متعهد ممکن است.

۲۲۵- اگر در انجام تعهد، مباشرت متعهد شرط شده باشد و این شرط هم به نفع متعهدله و هم متعهد باشد انجام این فعل از جانب دیگری . . . . . . .

۱- ممکن نیست.

۲-ممکن است.

۳- با رضایت متعهدله ممکن است.

۴- با رضایت طرفین ممکن است.

۲۲۶- وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که . . . . . . .

۱- متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد.

۲- مدیون اهلیت داشته باشد.

۳- متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

۴- حاکم اذن در وفای به عهد داده باشد.

۲۲۷- در کدام یک از گزینه‌های ذیل لزوم داشتن اهلیت برای وفای به عهد شرط نیست؟

۱- در فرضی که موضوع تعهد انجام کاری باشد.

۲- در فرضی که موضوع تعهد خودداری از انجام دادن کاری است.

۳- گزینه ‌۱ و۲

۴- در هر دو گزینه ۱ و ۲ اهلیت برای وفاء به عهد شرط می‌باشد.

۲۲۸- اگر مدیون مال دیگری را در مقام ادای دین خود به داین بدهد استرداد آن . . . . . . .

۱- با اثبات فقدان اذن در تأدیه ممکن است.

۲- با اثبات وجود مجوز قانونی تصرف خود ممکن است.

۳- هرگز ممکن نیست.

۴- با اثبات مجوز قانونی تصرف خود و فقدان اذن در تأدیه ممکن است.

۲۲۹- طلب طلبکار باید به . . . . . . . تأدیه گردد.

۱- دائن

۲- وکیل دائن

۳- اشخاصی که قانوناً حق قبض دارند.

۴- هر سه مورد ممکن است.

۲۳۰- اخذ طلب توسط کدام یک از افراد ذیل قانونی نمی‌باشد؟

۱- وکیل دائن

۲- طلبکاران دائن

۳- وراث دائن

۴- مدیر تصفیه دائن

۲۳۱- اخذ طلب توسط طلبکاران دائن در چه صورتی ممکن است؟

۱- در هیچ صورتی ممکن نیست.

۲- در هر صورت ممکن است.

۳- در صورتی که داین راضی باشد.

۴- در صورتی که دادگاه اجازه دهد.

۲۳۲- در صورت امتناع متعهدله از قبول تأدیه، تکلیف متعهد چیست؟

۱- تصرف دادن مورد تعهد به حاکم یا قائم مقام او

۲- رد مورد تعهد به قائم مقام متعهدله

۳- رد مورد تعهد به وکیل متعهدله

۴- تا زمانی که مورد تعهد را به شخص متعهدله تحویل ندهد بری‌الذمه نمی‌شود.

۲۳۳- در صورت امتناع متعهدله از قبول طلب که بوسیله شخص ثالث تأدیه می‌شود، شخص ثالث باید چه کاری انجام دهد؟

۱- طلب را باید به مدیون بدهد تا او به متعهدله بدهد.

۲- طلب را باید به متعهد بدهد تا او به حاکم بدهد.

۳- شخص ثالث باید طلب را به حاکم یا قائم مقام او تحویل دهد.

۴- صرف امتناع متعهدله شخص ثالث و متعهد بری می‌شوند.

۲۳۴- در صورتی که موجر یا نماینده او از اخذ اجاره بها توسط مستأجر خودداری کنند وظیفه مستأجر چیست؟

۱- اجاره بها را به حاکم یا قائم مقام او تأدیه کند.

۲- اجاره بها را نزد خود نگاهدارد تا موجر آن را مطالبه کند.

۳- اجاره بها را در صندوق ثبت یا بانکی که توسط اداره ثبت تعیین می‌شود بسپارد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۳۵- در صورتی که طلبکار از قبول چکی که توسط مدیون به او داده می‌شود خودداری کند . . . . . . . .

۱- مدیون باید چک را به حاکم یا قائم مقام او تحویل دهد.

۲- مدیون باید چک را به قائم مقام طلبکار بدهد.

۳- مدیون باید چک را نزد بانک تودیع کند.

۴- طلبکار را نمی‌توان به پذیرش چک اجبار کرد.

۲۳۶- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد . . . . . . .

۱- تأدیه در وجه او معتبر نیست.

۲- تأدیه در وجه ولی او معتبر نیست.

۳- تأدیه در وجه قیّم او معتبر نیست.

۴- تأدیه نه در وجه خود او و نه ولی یا قیّم او معتبر نیست.

۲۳۷- وفای به عهد با چیز دیگری به غیر از موضوع تعهد . . . .

۱- در صورتی ممکن است که مقدار آن شی‌ء بیشتر از موضوع تعهد باشد.

۲- در فرضی که موضوع تأدیه پربهاتر و مرغوبتر از موضوع تعهد باشد و امتناع طلبکار رنگ لجبازی به خود بگیرد وفای به عهد محقق می‌شود.

۳- باعث اجبار طلبکار به قبول آن نمی‌شود و طلبکار می‌تواند آن را قبول نکند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۳۸- اگر مدیون مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید این تأدیه . . . . . . .

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.

۴- غیرقابل استناد است.

۲۳۹- متعهد . . . . . . . متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند و حاکم . . . . . . .

۱- می‌تواند- نمی‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

۲- می‌تواند- می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

۳- نمی‌تواند- می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

۴- نمی‌تواند- نمی‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

۲۴۰- در مواردی که چندین تن مسؤول پرداخت یک دین می‌باشند (مسؤولان تضامنی) وقتی طلبکار به یکی از آنها رجوع می‌کند . . . . . . .

۱- او نمی‌تواند طلبکار را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند.

۲- او می‌تواند طلبکار را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند.

۳- او با اذن حاکم می‌تواند طلبکار را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند.

۴- او در صورت تراضی با دیگرمدیونین می‌تواند طلبکار را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند و برای بقیه طلب به بقیه مدیونین رجوع کند.

۲۴۱- در صورتی که مدیون فوت کند هر یک از وراث او . . . . . .

۱- نمی‌تواند طلبکار را مجبور به قبول قسمتی از طلب خود کند.

۲- می‌تواند طلبکار را مجبور به قبول قسمتی از طلب خود که معادل سهم آن وراث است کند.

۳- می‌تواند با اذن حاکم طلبکار را مجبور به قبول قسمتی از طلب خود کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۴۲- برای اینکه حاکم بتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . . . . . . .

۱- دادن دادخواست اعسار از جانب مدیون ضروری است.

۲- لازم نیست که مدیون معسر باشد و ممکن است ضرورتهای دیگر دادن مهلت و قرار اقساط را ایجاب کند.

۳- اگر مدیون معسر باشد دادن دادخواست اعسار ضروری است والا فلا.

۴- هیچکدام

۲۴۳- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد وفای به عهد چگونه محقق می‌شود؟

۱- با تسلیم عین معین در همان وضعیت به همراه ارش.

۲- با تسلیم عین معین مشروط بر اینکه اگر عیوبی بوجود آمده باشد رفع شود.

۳- با تسلیم عین معین هر چند در آن کسر و نقصان عمدی باشد.

۴- با تسلیم عین معین اگر چه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر اینکه از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد.

۲۴۴- اگر موضوع تعهد عین معین باشد و با انقضای اجل و مطالبه طلبکار، مدیون تأخیر در تسلیم نموده باشد . . . . . . .

۱- مدیون مسؤول هر کسر ونقصان خواهد بود مگر اینکه ثابت کند که کسر و نقصان مربوط به تقصیر او نیست.

۲- مدیون مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر او نباشد.

۳- مدیون مسؤول کسر و نقصان نمی‌باشد.

۴- ایفای تعهد با تسلیم آن به طلبکار در وضعیتی که حین تسلیم دارد صورت می‌گیرد.

۲۴۵- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد . . . . . .

۱- می‌تواند از فرد متعارف آن تأدیه کند.

۲- می تواند از فرد اعلای آن تأدیه کند.

۳- می‌تواند از فردی که عرفاً معیوب نیست ایفا کند.

۴- هر سه مورد

۲۴۶- محل انجام تعهد کجاست؟

۱- محل وقوع عقد

۲- محلی است که موضوع تعهد در آنجا است.

۳- علی‌الاصول محل وقوع عقد است.

۴- محل اقامت متعهد است.

۲۴۷- اگر متعاملین قرارداد خصوصی راجع به محل اجرای تعهد بسته باشند، محل اجرای تعهد کجاست؟

۱- محلی که عقد در آنجا واقع شده است.

۲- محلی که طرفین مشخص کرده‌اند.

۳- محلی که عقد در آنجا واقع شده یا طرفین مشخص کرده‌اند.

۴- محلی وقوع موضوع تعهد

۲۴۸- هزینه انجام تعهد برعهده کیست؟

۱- طلبکار

۲- بدهکار

۳- علی‌الاصول طلبکار

۴- علی‌الاصول بدهکار

۲۴۹- اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است توسط چه کسی انجام می‌پذیرد؟

۱- مدیون

۲- داین

۳- دادگاه

۴- با تراضی دو طرف

۲۵۰- انتخاب منشأ دین پرداخت شده توسط مدیون در موردی که دیون متعدد باشند در چه صورت صحیح است؟

۱- در صورتی که هر دو دین حال باشند.

۲- در صورتی که همه دیون از یک جنس باشند.

۳- در صورتی که همه دیون از یک جنس و حال باشند.

۴- در صورتی که مکان پرداخت همه دیون یکی باشد.

۲۵۱- هر گاه مدیون دارای دو دین که یکی مؤجل و دیگری حال است باشد . . . . .

۱- در هیچ صورتی نمی‌تواند مشخص کند که مبلغ پرداخت شده بابت کدام دین است.

۲- می‌تواند مشخص کند که ایفای تعهد از بابت کدام دین بوده است.

۳- در صورتی که تعیین اجل به سود طلبکار باشد می‌تواند مشخص کند که ایفای تعهد از بابت کدام دین بوده است.

۴- در صورتی که تعیین اجل به سود او باشد می‌تواند مشخص کند که ایفای تعهد از بابت کدام دین بوده است.

۲۵۲- در فرضی که مدیون دو دین با مبلغ نابرابر داشته باشد و پولی معادل دین کمتر دهد . . . . . . .

۱- می‌تواند آن مبلغ را بابت یکی از دو دین محسوب کند.

۲- می‌تواند آن مبلغ را بابت دین بیشتر محسوب کند.

۳- نمی‌تواند آن مبلغ را بابت دین بیشتر محسوب کند.

۴- نمی‌تواند آن مبلغ را بابت دین بیشتر محسوب کند مگر با رضایت طلبکار

۲۵۳- اختیار مدیون در اختصاص دادن تأدیه به یکی از دیون چه هنگام باید اعمال شود؟

۱- هنگام عقد

۲- هنگام تأدیه

۳- هر زمان که مدیون بخواهد چه قبل از تأدیه و چه بعد از تأدیه

۴- بسته به نظر دادگاه است.

مبحث دوم:

«در اقاله»

 

۲۵۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اقاله عقد است.

۲- اقاله ویژه انحلال قرارداد است.

۳- اقاله به ایقاع مأذون واقع می‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشد.

۲۵۵- کدام یک از عقود ذیل قابل اقاله می‌باشد؟

۱- نکاح

۲- وقف

۳- ضمان

۴- هیچکدام

۲۵۶- در صورتی که نکاح و وقف و ضمان اقاله شوند، وضعیت حقوقی اقاله چگونه است؟

۱- اقاله نکاح و وقف و ضمان باطل است.

۲- اقاله نکاح باطل ولی وقف و ضمان غیرنافذ است.

۳- اقاله نکاح و وقف باطل ولی اقاله ضمان غیرنافذ است.

۴- اقاله نکاح و وقف و ضمان غیرنافذ است.

۲۵۷- شرط کاستن و افزودن عوضین در اقاله چه حکمی دارد؟

۱- شرط کاستن صحیح است ولی شرط افزودن باطل است.

۲- شرط افزودن صحیح است ولی شرط کاستن باطل است.

۳- شرط افزودن و کاستن عوضین صحیح است.

۴- شرط کاستن و افزودن عوضین باطل است.

۲۵۸- اگر در اقاله عوضین ثابت بمانند و شرط افزودن و کاستن ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد وضعیت حقوقی این شرط چگونه است؟

۱- صحیح است.

۲- باطل غیرمبطل است.

۳- باطل مبطل است.

۴- غیرنافذ است.

۲۵۹- کدام یک از گزینه‌های ذیل صحیح نمی‌باشد؟

۱- اقاله قابل اقاله مجدد است.

۲- اقرار قابل اقاله کردن نمی‌باشد.

۳- اثر اقاله ناظر به آینده است.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۶۰- کدام اقاله صحیح است؟

۱-اقاله ضمنی

۲- اقاله معاطاتی

۳- اقاله با فعلی که دلالت بر برهم زدن معامله کند.

۴- هر سه مورد

۲۶۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- موضوع اقاله باید تمام معامله باشد.

۲- موضوع اقاله می‌تواند تمام یا بخشی از معامله باشد.

۳- در موردی که دو طرف بخشی از معامله را اقاله می‌کنند باید میزان آن معلوم و معین باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۶۲- تلف یکی از عوضین . . . . . . .

۱- مانع اقاله است.

۲- مانع اقاله نیست.

۳- اصولاً مانع اقاله است.

۴- اصولا مانع اقاله نیست.

۲۶۳- اگر در هنگام اقاله به جای مثل یا قیمت مال تلف شده طرفین تراضی کنند که عوض دیگری پرداخت شود . . . . . .

۱- اقاله صحیح می‌باشد.

۲- آنچه واقع شده اقاله نمی‌باشد.

۳- اگر عوض جایگزین معادل عوض تلف شده باشد اقاله صحیح است.

۴- اقاله غیرنافذ است.

۲۶۴- در صورتی که یکی از عوضین سرقت شود و طرفین در مقام اقاله عقد برآیند . . . . . . .

۱- اصولاً اقاله ممکن نمی‌باشد.

۲- اقاله ممکن نمی‌باشد.

۳- مثل یا قیمت به عنوان بدل مال پرداخته می‌شود ولی تراضی در این‌باره قطعی است.

۴- مثل یا قیمت به عنوان بدل مال پرداخته می‌شود ولی تراضی در این‌باره قطعی نیست.

۲۶۵- در صورتی که مورد معامله ناقص یا معیب شده باشد طرفین در مقام اقاله . . . . . . .

۱- باید مثل یا قیمت عوضین را تأدیه کنند.

۲- باید همان عوضین را با همان وضع باضافه ارش تأدیه کنند.

۳- باید مثل یا قیمت عوضین و یا همان عوضین را باضافه ارش تأدیه کنند.

۴- هیچکدام

۲۶۶- در صورتی که قرارداد بیعی اقاله شود، نماآت و منافع ملک در فاصله عقد واقاله از ‌آن کیست؟

۱- نماآت و منافع به خریدار تعلق دارد.

۲- نماآت و منافع به فروشنده تعلق دارد.

۳- نماآت و منافع منفصله به فروشنده و منافع متصله به خریدار تعلق دارد.

۴- نماآت و منافع متصله به فروشنده و منافع منفصله به خریدار تعلق دارد.

۲۶۷- کدام گزینه در مورد منافعی که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود صحیح نمی‌باشد؟

۱- منافع طبیعی منفصله به مشتری تعلق دارد.

۲- منافع طبیعی متصله به فروشنده تعلق دارد.

۳- منافع حاصل کار و دسترنج متصرف اگر منفصل باشد به مشتری و اگر متصل باشد به فروشنده تعلق دارد.

۴- هر سه صحیح می‌باشد.

۲۶۸- اگر خریدار بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله . . . . .

۱- مستحق دستمزد کار خود است.

۲- مستحق عوض بهای اضافی است.

۳- چون منافع متصل است مستحق چیزی نیست.

۴- مستحق دستمزد کار خود باضافه مخارجی است که انجام داده است.

 

مبحث سوم:

«در ابراء»

 

۲۶۹- ماهیت ابراء چیست؟

۱- عقد

۲- ایقاع یک طرفه

۳- واقعه حقوقی

۴- ایقاع دو طرفه

۲۷۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اسقاط حق دینی اعراض است.

۲- اسقاط حق عینی ابراء است.

۳- ابراء نیاز به قبول طرف دارد.

۴- ابراء یک عمل حقوقی تبعی است.

۲۷۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ابراء ضمنی هم ممکن است.

۲- علم اجمالی به موضوع ابراء کافی است.

۳- ابراء به قصد فرار از دین در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.

۴- هر سه صحیح است.

۲۷۲- شرط عوض در ابراء . . . . . . .

۱- باعث معوض شدن ابراء می‌شود.

۲- صحیح است ولی باید به قبول طرف برسد.

۳- باعث بطلان ابراء می‌شود.

۴- صحیح است و نیازی به قبولی بدهکار ندارد چون ایقاع است.

۲۷۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ابراء مالم یجب صحیح می‌باشد.

۲- برای تحقق ابراء باید دین وجود داشته باشد.

۳- برای تحقق ابراء نیازی به وجود دین نیست و در صورتی که سبب دین هم ایجاد شده باشد کافی است.

۴- ابراء نیاز به وجود دین و سبب دین ندارد و در هر حال صحیح است.

۲۷۴- ابراء یکی از کسانی که در مورد پرداخت طلب مسؤولیت تضامنی دارند . . . . . . .

۱- باعث ابراء بقیه مدیونین نمی‌شود.

۲- باعث ابراء بقیه مدیونین می‌شود.

۳- اگر مقصود اسقاط حق رجوع بر او باشد باعث ابراء بقیه مدیونین نمی‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۷۵- برای تحقق ابراء . . . . . . .

۱- مدیون باید اهلیت داشته باشد.

۲- طلبکار باید اهلیت داشته باشد.

۳- هم مدیون و هم طلبکار باید اهلیت داشته باشند.

۴- اهلیت نه برای مدیون و نه برای طلبکار لازم نیست.

۲۷۶- کدام ابراء صحیح می‌باشد؟

۱- ابراء ذمه میت از دین

۲- ابراء محجورین

۳- ابراء شخص حقوقی

۴- هر سه صحیح می‌باشند.

۲۷۷- ولی و قیم و وصی صلاحیت ابراء بدهکاران مولی علیه را . .. . . .

۱- ندارند مگر در مورد وامهای کم بها که عرف به مسامحه از آن می‌گذرد و برای کودک جنبه تربیتی دارد.

۲- در هیچ صورتی ندارند.

۳- در هرحال دارند.

۴- دارند ولی این ابراء در برابر مولی علیه غیرقابل استناد است.

۲۷۸- ابراء ذمه میت به چه معنی می‌باشد؟

۱- ابراء بدهکار متوفی

۲- ابراء ورثه متوفی

۳- ابراء شخصیت حقوقی ترکه

۴- ابراء وصی

 

مبحث چهارم:

«در تبدیل تعهد»

 

۲۷۹- موضوع تبدیل تعهد عبارت است از :

۱- اسقاط تعهد قبلی.

۲- ایجاد تعهد جدید.

۳- اسقاط تعهد قبلی و ایجاد تعهد جدید.

۴- هیچکدام.

۲۸۰- در تبدیل تعهد به اعتبار موضوع، تراضی ناظر بر . .

۱- تبدیل موضوع تعهد می‌باشد.

۲- تبدیل سبب دین می‌باشد.

۳- تبدیل متعهد می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۸۱- دادن چک به جای پول برای پرداخت اجاره بها در صورت پذیرش موجر چه ماهیتی دارد؟

۱- تبدیل تعهد

۲- ایفای تعهد

۳- اسقاط تعهد

۴- هیچکدام

۲۸۲- اگر پس از تبدیل تعهد معلوم شود که عقدی که سبب ایجاد تعهد ساقط شده است باطل بوده است ماهیت حقوقی تبدیل تعهد چگونه است؟

۱- تبدیل تعهد باطل می‌شود.

۲- تبدیل تعهد باطل نمی‌شود زیرا تعهد جدید جایگزین تعهد سابق شده است.

۳- تبدیل تعهد غیرنافذ است.

۴- تبدیل تعهد قابل فسخ است.

۲۸۳- اگر تعهد سابق معلق به وجود شرطی باشد پس از تبدیل تعهد، . . . . . . .

۱- تعهد جدید معلق به شرط نمی‌باشد زیرا تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید تعلق نخواهد یافت.

۲- تعهد جدید نیز معلق به شرط است.

۳- در صورت تراضی طرفین تعهد جدید نیز معلق به شرط می‌شود.

۴- در صورت اذن حاکم تعهد جدید نیز معلق به شرط می‌شود.

۲۸۴- در ضمان که نوعی تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد می‌باشد . . . . . . .

۱- رضایت بدهکار سابق و بدهکار جدید شرط است.

۲- اراده و رضای بدهکار سابق و طلبکار شرط است.

۳- اراده و رضای متعهد سابق در آن تأثیر ندارد.

۴- رضایت بدهکار سابق و بدهکار جدید و طلبکار هر سه شرط است.

۲۸۵- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق . .. . . . .

۱- نخواهد گرفت، حتی اگر طرفین آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

۲- نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

۳- خواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله خلاف آن را شرط کرده باشند.

۴- خواهد گرفت حتی اگر طرفین صراحتاً خلاف آن را شرط کرده باشند.

۲۸۶- در کدام مورد تضمینات سابق از بین نمی‌رود؟

۱- ضمان

۲- حواله

۳- انتقال برات

۴- تبدیل تعهد

 

مبحث پنجم:

«در تهاتر»

 

۲۸۷- کدام مورد شرط صحت تهاتر نیست؟

۱- کلی بودن موضوع دو دین

۲- اتحاد جنس دو دین

۳- اتحاد سبب دو دین

۴- اتحاد زمان و مکان دو دین

۲۸۸- کدام یک از دیون زیر قابل تهاتر است؟

۱- دینی که به سود دیگری بازداشت شده باشد.

۲- دین معلق

۳-دین مؤجل

۴- هیچکدام

۲۸۹- در کدام مورد تهاتر به وجود می‌آید؟

۱- دینی که دادگاه به مدیون مهلت عادله داده با دین حال

۲- طلب کارفرما از کارگر با دستمزد او

۳- وصول طلبی که دولت از کارمندان متأهل خود دارد با دستمزد آنان (بیش از یک چهارم)

۴- هر سه مورد

۲۹۰- برای وقوع تهاتر نیاز به . . . . . . . یکی از طرفین است.

۱- دادخواست تهاتر

۲- استناد

۳- هم دادخواست و هم استناد

۴- هیچکدام

۲۹۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- دین مربوط به انفاق در اثر تهاتر از بین نمی‌رود.

۲- در تهاتر قضایی دادن دادخواست تهاتر ضروری است.

۳- تهاتر در صورتی واقع می‌شود که طلبکار و مدیون هر دو دین یکسان باشند.

۴- طرفین نمی‌توانند پس از حصول شرایط تهاتر از وقوع آن جلوگیری کنند.

۲۹۲- انصراف از تهاتر . . . . . . . .

۱- ممکن نیست زیرا تهاتر قهری است.

۲- ممکن است پیش از وقوع آن صورت گیرد.

۳- ممکن است پس از تقابل دو دین صورت گیرد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۹۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- تهاتر قهری است.

۲- تهاتر در حکم پرداخت دین است.

۳- برای استفاده از تهاتر مدیون باید به آن استناد کند.

۴- هر سه مورد

۲۹۴- کدام یک از گزینه‌های ذیل قابل تهاتر است؟

۱- طلب محقق یا دینی که مورد انکار قرار گرفته و نیازمند رسیدگی است.

۲- طلب محقق یکی از دو طرف با دینی که طرف دیگر حق ایجاد آن را بوسیله اعمال خیار دارد.

۳- هر دو گزینه

۴- هیچکدام

۲۹۵- دینی که از رأی شکسته شده در مرحله تجدیدنظر ناشی شده است قابل مطالبه . . . . . . .

۱- می‌باشد هر چند که پیش از نقض برای تهاتر مورد استناد قرار گرفته باشد.

۲- می‌باشد مگر که پیش از نقض برای تهاتر مورد استناد قرار گرفته باشد.

۳- نمی‌باشد هر چند که پیش از نقض برای تهاتر مورد استناد قرار گرفته باشد.

۴- نمی‌باشد مگر پیش از نقض برای تهاتر مورد استناد قرار گرفته باشد.

۲۹۶- برای وقوع تهاتر باید . . . . . . .

۱- منشأ دو دین یکی باشد.

۲- زمان ادای دو دین یکی باشد.

۳- زمان پیدایش دو دین یکی باشد.

۴- میزان دو دین یکی باشد.

۲۹۷- بین دو دین که یکی به ریال و دیگری به ارز است تهاتر. . . . . . .

۱- حاصل می‌شود و قهری است.

۲- حاصل می‌شود و قراردادی است.

۳- حاصل می شود و قضایی است.

۴- حاصل نمی‌شود.

۲۹۸- برای وقوع تهاتر باید . . . . . . .

۱- دو دین از آغاز ایجاد حال یا دارای دو موعد یکسان باشند.

۲- در زمان تهاتر هر دو دین حال و قابل مطالبه باشند.

۳- هم در زمان ایجاد و هم در زمان تهاتر هر دو دین حال و قابل مطالبه باشند.

۴- هیچکدام

۲۹۹- بین دو دین که یکی ناشی از قرارداد و دیگری نتیجه ضمان قهری است تهاتر . . . . . . .

۱- حاصل نمی‌شود.

۲- حاصل نمی‌شود مگر با تراضی طرفین.

۳- حاصل می‌شود.

۴- حاصل نمی‌شود مگر بعد از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه.

۳۰۰- برای وقوع تهاتر . . . . . . .

۱- باید هر دو دین حال باشند.

۲- اگر دو دین مؤجل هستند باید سررسید آنها یکی باشد.

۳- اگر یکی از دیون حال و دیگری مؤجل است باید طرفی که اجل به سود او است از اجل بگذرد.

۴- هر سه مورد

 

پاسخنامه:

 

۲۰۱- گزینه ۱ صحیح است.

۲۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵۹ ق.م

۲۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۱ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۲۵۹ ق.م

۲۰۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۰ ق.م

۲۰۵- گزینه ۳ صحیح است.

۲۰۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۳ ق.م

۲۰۷- گزینه ۲ صحیح است.

۲۰۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۳ ق.م

۲۰۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۵ ق.م

۲۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۶ ق.م

۲۱۱- گزینه ۴ صحیح است.

۲۱۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۴ ماده ۲۶۶ ق.م

۲۱۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۶۶ ق.م

۲۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۲۶۶ ق.م

۲۱۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۲۶۶ ق.م

۲۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۲۶۶ ق.م

۲۱۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۶۶ ق.م

۲۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۷ ق.م

۲۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۷ ق.م

۲۲۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۲۶۷ ق.م

۲۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۲۶۷ ق.م

۲۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲۶۷ ق.م

۲۲۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۶۷ ق.م

۲۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۸ ق.م

۲۲۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۶۸ ق.م

۲۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶۹ ق.م

۲۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۶۹ ق.م

۲۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۰ ق.م

۲۲۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۱ ق.م

۲۳۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۱ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۳۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۲ ق.م

۲۳۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۳ ق.م

۲۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۷۳ ق.م

۲۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۷۳ ق.م

۲۳۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۷۳ ق.م

۲۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۴ ق.م

۲۳۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۵ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۲۳۸- گزینه ۳ صحیح است.

۲۳۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۷ ق.م

۲۴۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۷۷ ق.م

۲۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۷۷ ق.م

۲۴۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۷۷ ق.م

۲۴۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۸ ق.م

۲۴۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۸ ق.م

۲۴۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷۹ ق.م

۲۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸۰ ق.م

۲۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸۰ ق.م

۲۴۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸۱ ق.م

۲۴۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸۲ ق.م

۲۵۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۲۸۲ ق.م

۲۵۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۸۲ ق.م

۲۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۸۲ ق.م

۲۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۸۲ ق.م

۲۵۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۶ و ۷ ماده ۲۸۳ ق.م

۲۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۸۳ ق.م

۲۵۶- گزینه ۳ صحیح است.

۲۵۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۸۳ ق.م

۲۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۸۳ ق.م

۲۵۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ و ۹ ماده ۲۸۳ ق.م

۲۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸۴ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۶۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸۵ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸۶ ق.م

۲۶۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۸۶ ق.م

۲۶۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۸۶ ق.م

۲۶۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۸۶ ق.م

۲۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸۷ ق.م

۲۶۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۸۷ ق.م

۲۶۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸۸ ق.م و زیرنویس ۴ آن ماده

۲۶۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۸۹ ق.م

۲۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۸۹ ق.م

۲۷۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ و ۷ و ۱۰ ماده ۲۸۹ ق.م

۲۷۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۲۸۹ ق.م

۲۷۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۹ ماده ۲۸۹ ق.م

۲۷۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۱ ماده ۲۸۹ ق.م

۲۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۹۰ ق.م

۲۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۹۰ ق.م و ماده ۲۹۱ ق.م

۲۷۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۹۰ ق.م

۲۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۹۱ ق.م

۲۷۹- گزینه ۳ صحیح است.

۲۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۹۲ ق.م

۲۸۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۹۲ ق.م

۲۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۲۹۲ ق.م

۲۸۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۲۹۲ ق.م

۲۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۸۵ ق.م

۲۸۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۹۳ ق.م

۲۸۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۹۳ ق.م و زیرنویس ۱ و ۲ آن ماده

۲۸۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۹۴ ق.م و ماده ۲۹۶ ق.م

۲۸۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۲۹۴ ق.م

۲۸۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ و ۶ ماده ۲۹۴ ق.م

۲۹۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۲۹۴ ق.م

۲۹۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۹۴ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۲۹۵ ق.م

۲۹۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۹۵ ق.م

۲۹۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲۹۵ ق.م

۲۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۹۵ ق.م

۲۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۲۹۵ ق.م

۲۹۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۲۹۶ ق.م

۲۹۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۹۶ ق.م

۲۹۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۹۶ ق.م

۲۹۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۹۶ ق.م

۳۰۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ و ۵ ماده ۲۹۶ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران