تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۲۲ تیر

۳۰۱- در کدام مورد شرکت با مسؤولیت محدود منحل می شود؟

۱- تقسیم اکثریت عددی شرکا

۲- تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکۀ آنها حداقل نصف سرمایۀ شرکت باشد.

۳- تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکۀ آنها بیش از نصف سرمایۀ شرکت باشد.

۴- تصمیم اکثریت عددی شرکا که سهم الشرکۀ آنها بیش از نصف سرمایۀ شرکت باشد.

۳۰۲- در شرکت تضامنی و نسبی منافع به چه شکل بین شرکا تقسیم می‌شود؟

۱- منافع به نسبت سهم الشرکه مگر به رضایت تمام شرکا به گونه ای دیگر تقسیم شود.

۲- منافع به نسبت سهم الشرکه مگر شرکتنامه به گونه ای دیگر تقسیم را ترتیب داده باشد.

۳- منافع به تصمیم اکثریت عددی شرکا تقسیم می شود.

۴- منافع به ترتیب مقرر در شرکتنامه تقسیم می شود مگر به تصمیم اکثریت عددی شرکا به گونه ای دیگر تقسیم شود.

۳۰۳- شریک ضامن را چه موقع می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود؟

۱- در هر صورت می توان او را تعقیب نمود.

۲- در هیچ صورتی نمی توان او را شخصاً تعقیب نمود.

۳- درصورتی که شرکت‌منحل شده باشد می‌توان او را شخصاً تعقیب نمود.

۴- درصورتی که مدیر تصفیه اجازه دهد می توان او را شخصاً تعقیب نمود.

۳۰۴- دفاتر هر شرکتی که منحل شده باشد با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی……………….محفوظ خواهد ماند.

۱- از تاریخ انحلال تا ۱۰ سال

۲- از تاریخ ختم تصفیه تا ۱۰ سال

۳- از تاریخ شروع تصفیه تا ۵ سال

۴- از تاریخ تقسیم دارایی تا ۵ سال

۳۰۵- طبق مقررات نهایی قانون تجارت، شرکتهای……………مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری تشکیل دهند والا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

۱- شرکت تضامنی موجود

۲- شرکت مختلط غیر سهامی موجود

۳- شرکت مختلط سهامی موجود

۴- شرکت‌های سهامی عام و خاص موجود

 

اسناد تجاری

 

۳۰۶- فته طلب همان ……. است.

۱- چک                ۲- سفته          ۳- برات                  ۴- هیچکدام

۳۰۷- برات ……

۱ – باید به حواله کرد شخص دیگر باشد.

۲ – باید به حواله کرد برات دهنده باشد.

۳ – ممکن است به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خود برات دهنده باشد.

۴ – ممکن است در وجه حامل باشد.

۳۰۸- مبلغ برات با …… نوشته می‌شود، اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ …. معتبر است.

۱ – با تمام حروف – با تمام حروف            ۲ – با رقم – با تمام حروف

۳ – با رقم – با رقم                                    ۴ – با تمام حروف – با رقم

۳۰۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – قبول کننده برات اگر به صادر کننده آن بدهکار باشد ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

۲ – در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر کند برات قبول شده محسوب می‌شود.

۳ – قبول کننده حق نکول دارد.

۴ – قبولی برات نمی‌تواند منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد.

۳۱۰- در قبولی برات که وجه آن ….باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.

۱ – در خارج از محل اقامت قبول کننده

۲ – در خارج از محل اقامت برات دهنده

۳ – چه در محل اقامت و چه خارج از محل اقامت قبول کننده

۴ – چه در محل و چه خارج از محل اقامت برات دهنده

۳۱۱- کدام یک از موارد نکول محسوب می‌شود؟

۱ – امتناع از قبول یا نکول                           ۲ – قبولی مشروط

۳ – دارنده نتواند براتگیر را پیدا کند.             ۴ – هر ۳ گزینه

۳۱۲- در برات قبولی شخص ثالث باید دراعتراض نامه قید شده و به امضای ….. برسد.

۱ – برات دهنده                                          ۲ – شخص ثالث

۳ – ظهرنویس‌ها                                        ۴ – هیچکدام

۳۱۳- کدام یک از برات‌های زیر هرگاه قبول شد باید فوراً پرداخت شود؟

۱ – برات به وعده از رؤیت

۲ – برات به وعده از تاریخ صدور

۳ – برات با تاریخ معین

۴ – برات بی وعده (به رؤیت)

۳۱۴- شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده، …….

۱ – بری ذمه می‌شود.

۲ – در مقابل ظهرنویسی‌ها مسؤول است.

۳ – در مقابل تمام اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسؤول است.

۴ – در مقابل برات دهنده مسؤول است.

۳۱۵- محاکم با رضایت …. برای تأدیه وجه برات می‌توانند مهلتی بدهند.

۱ – دارنده برات                                         ۲ – ظهرنویس‌ها وبرات دهنده

۳ – ظهرنویس‌ها                                        ۴ – گزینه ۱ و ۳

۳۱۶- در برات، مهلت اعتراض عدم تأدیه چند روز است؟

۱ – ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید

۲ – ظرف ۲۰ روز از تاریخ سررسید

۳ – ظرف ۲۵ روز از تاریخ وعده

۴ – ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده

۳۱۷- اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین …..

۱ – داخلی کشور است.

۲ – مملکتی که آن اقدام باید آنجا بشود.

۳ – داخلی کشور یا مملکتی که آن اقدام باید آن جا بشود.

۴ – هیچکدام

۳۱۸- در فته طلب مبلغ باید ….. قید گردد.

۱ – با تمام حروف                                     ۲ – با حروف و عدد

۳ – با عدد                                                 ۴ – نیازی به درج مبلغ نیست.

۳۱۹- کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را …. نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.

۱ – امضا                                                  ۲ – مهر

۳ – امضا یا مهر                                         ۴ – امضا و مهر

۳۲۰- تعریف زیر مربوط به کدام یک از انواع چک است؟

«چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.»

۱ – چک عادی                                           ۲ – چک تأیید شده

۳ – چک تضمینی                                       ۴ – چک مسافرتی

۳۲۱- کدام گزینه در مورد چک صحیح است؟

۱ – چک سندی است عادی.

۲ – چک سندی است در حکم اسناد لازم الاجرا.

۳ – چک های وعده دار در حکم اسناد عادی‌اند.

۴ – چک سندی است لازم الاجرا.

۳۲۲- صادر کننده چک باید در تاریخ ……… معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.

۱ – صدور چک                                         ۲ – مندرج در چک

۳ – مندرج در چک یا پس از آن                    ۴ – صدور چک یا پس از آن

۳۲۳- درصورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید ….

۱ – باز هم قابل تعقیب کیفری است.

۲ – دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

۳ – برای عدم تعقیب کیفری نیاز به موافقت شاکی خصوصی دارد.

۴ – هیچکدام صحیح نمی‌باشد.

۳۲۴- در کدام یک از موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

۱ – درصورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است.

۲ – در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۳ – در صورتی که بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است.

۴ – هر سه گزینه

۳۲۵- پرداخت چک های تضمین شده را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای ….نماید.

۱ – جعل                                                   ۲ – سرقت

۳ – خیانت در امانت                                    ۴ – کلاهبرداری

۳۲۶- کدام گزینه مشمول دارنده چک می‌شود؟

۱ – کسی که چک در وجه او صادر گردیده است.

۲ – کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است.

۳ – حامل چک یا قائم مقام قانونی او

۴ – هر ۳ گزینه

۳۲۷- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد …..

۱ – به حبس محکوم خواهد شد.

۲ – به جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

۳ – به حبس و جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

۴ – ممنوع از داشتن دسته چک خواهد شد.

۳۲۸- در مورد کسی که با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک می‌نماید، کدام گزینه صحیح است؟

۱ – عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل است.

۲ – مجازات تعیین شده برای وی قابل تعلیق است.

۳ – به حداقل مجازات حبس محکوم خواهد شد.

۴ – عمل وی جرم محسوب نمی‌شود.

۳۲۹- کدام یک از گزینه‌های زیر حق شکایت کیفری ندارند؟

۱ – دارنده چکی که به وسیله شخص دیگری بخواهد چک را وصول کند.

۲ – کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده است.

۳ – گزینه ۱ و ۲

۴ – هیچکدام

۳۳۰- چنانچه در مورد صدور چک بلامحل، شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند:

۱ – اجرای حکم موقوف می‌شود.

۲ – اجرای حکم موقوف می‌شود ولی محکوم علیه به مدت یک سال ممنوع از داشتن دسته چک خواهد بود.

۳ – اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه ملزم به پرداخت یک دوم جزای نقدی به نفع شاکی خواهد بود.

۴ – اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه ملزم به پرداخت یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.

۳۳۱- دارنده چک بلامحل کدام یک از هزینه‌های وارده را می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید؟

۱ – هزینه دادرسی – حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی

۲ – تمام هزینه‌هایی را که به طور مستقیم و غیرمستقیم متحمل شده است.

۳ – هزینه دادرسی – حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی – خسارت تأخیر تأدیه

۴ – فقط مبلغ مندرج در چک

۳۳۲- در کدام یک از موارد زیر، صادر کننده چک فقط قابل تعقیب حقوقی است و نه کیفری؟

۱ – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

۲ – در صورتی که در متن چک قید شده باشد چک بابت تضمین انجام معامله است.

۳ – گزینه ۱ و ۲

۴ – هیچکدام

۳۳۳- دارنده چک بلامحل برای مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از آن به کدام مرجع باید مراجعه کند؟

۱ – برای مطالبه وجه چک به دادگاه کیفری و ضرر و زیان ناشی از آن به دادگاه حقوقی

۲ – برای مطالبه وجه چک به دادگاه حقوقی و ضرر و زیان ناشی از آن به دادگاه کیفری

۳ – برای مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از آن به دادگاه حقوقی

۴ – برای مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از آن به دادگاه کیفری

۳۳۴- رسیدگی به دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی چگونه است؟

۱ – رسیدگی در دادگاه در دعاوی حقوقی فوری و خارج از نوبت و دعاوی کیفری در دادسرا به نوبت و غیرفوری.

۲ – رسیدگی در دادسرا در دعاوی کیفری فوری و خارج از نوبت و دعاوی حقوقی در دادگاه به نوبت و غیرفوری.

۳ – رسیدگی در دادگاه در دعاوی حقوقی و در دادسرا در دعاوی کیفری به نوبت و غیرفوری.

۴ – رسیدگی در دادگاه در دعاوی حقوقی و در دادسرا در دعاوی کیفری خارج از نوبت و فوری.

۳۳۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل باید از متهمان یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اخذ نماید.

۲ – پرداخت چک‌های تأیید شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

۳ – چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت باشد از لحاظ کیفری مشمول مقررات آن بانک واقع در خارج کشور می‌باشد.

۴ – جرم صدور چک پرداخت نشدنی از تاریخ مندرج در چک محقق می‌شود.

۳۳۶- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱ – بانک‌ها مکلفند حساب جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده اند و منتهی صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا ۳ سال به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند.

۲ – در صورتی که به متهم صدور چک بلامحل دسترسی نباشد آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است.

۳ – قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ در کنار قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲ به قوت خود باقی است.

۴ – گزینه ۱ و ۳

۳۳۷- کدام یک از مراجع زیر مکلف است فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنها در رابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است را تهیه نماید؟

۱ – بانک محل اقامت متهم                           ۲ – بانک مرکزی

۳ – دادگاه محل اقامت متهم                         ۴ – وزارت دادگستری

۳۳۸- پرداخت چک های تضمین شده را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن که …. نسبت به آن ادعای جعل نماید.

۱ – دارنده چک

۲ – دادگاه کیفری محل اقامت متهم

۳ – بانک صادر کننده

۴ – بانک مرکزی

۳۳۹- «به موجب آن، شخص طلب خود از دیگری را به شخص ثالثی انتقال می‌دهد و با انجام این عمل حقوقی، هم طلب خود را استیفا می‌کند و هم بدهی خود را می پردازد.» تعریف کدام یک از قراردادهای راجع به پرداخت دین است؟

۱ – چک                                                    ۲ – سفته

۳ – برات                                                   ۴ – هر ۳ گزینه

۳۴۰- کدام یک از شرایط صحت صدور برات است؟

۱ – قصد و رضا

۲ – جهت مشروع

۳ – کتبی بودن و قید مطالب خاصی در ورقه برات

۴ – هر ۳ گزینه

۳۴۱- کدام یک از موارد زیر با مهر قبول نیست؟

۱ – ظهرنویسی                                          ۲ – صدور برات

۳ – قبولی برات                                         ۴ – هر ۳ گزینه

۳۴۲- کدام دسته از چک‌ها مزایای مذکور در قانون چک را دارند؟

۱ – چکی که به طرفیت بانک باشد.

۲ – چک صادره عهده صندوق قرض الحسنه.

۳ – چکی که به طرفیت افرادی غیربانک باشند.

۴ – تمام چک‌هایی که شرایط صحت را داشته باشند.

۳۴۳- کدام یک از چک‌های زیر صادر کننده آن بانک نیست؟

۱ – چک تضمین شده                                 ۲ – چک رمزدار

۳ – ایران چک                                            ۴ – چک تأیید شده

۳۴۴- اصل استقلال امضائات در کدام یک از قوانین ما رعایت شده است؟

۱ – قانون تجارت – قانون مدنی   ۲ – قانون تجارت

۳ – قانون مدنی                                          ۴ – هیچکدام

۳۴۵- کدامیک از شرایط صحت صدور برات نیست؟

۱- مبلغ برات حتماً نوشته شود.

۲- مبلغ برات حتماً به حروف نوشته شود.

۳- جهت باید مشروع باشد.

۴- کتبی بودن برات و قید مطالب خاصی در ورقۀ برات.

۳۴۶- کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟

۱- قبولی برات نمی تواند نسبت به یک قسمت آن باشد.

۲- قبولی مشروط، صحیح است و همان قبولی محسوب می شود.

۳- ظرف ۲۳ ساعت پس از ارایه برات به براتگیر، برات باید قبول یا نکول شود.

۴- صادر کنندۀ برات نمی تواند خودش براتگیر باشد.

۳۴۷- اگر قید نشود که پشت نویسی برات برای چه صورت گرفته است و مسألۀ انتقال بنا به دلایل و قراین منتفی باشد در اینصورت ظهرنویسی، ظهور در…………. خواهد داشت.

۱- وکالت برای وصول     ۲- وثیقه       ۳- ضمانت       ۴- هیچکدام

۳۴۸- اگر ظهر نویسی برای وکالت باشد:

۱- وکیل دارای اختیارات لازم برای اعتراض، اقامۀ دعوی و اجرای حق می باشد.

۲- وکیل دارای اختیارات لازم برای اجرای حق و طرح دعوی می باشد.

۳- وکیل دارای اختیارات لازم برای اعتراض و اقامه دعوی می باشد.

۴- وکیل فقط اختیار اعتراض دارد.

۳۴۹- در ظهر نویسی برای ضمانت، اگر ضامن معلوم نکند از چه کسی ضمانت کرده، ضمانت او از چه کسی محسوب می شود؟

۱- صادر کننده         ۲- براتگیر         ۳- ۱ و ۲       ۴- هیچکدام

۳۵۰- کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

۱- اگر قسمتی از مبلغ برات پرداخت شود دارنده باید آن را قبول کند.

۲- محاکم می توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیۀ وجه مهلتی بدهند.

۳- تمام کسانی که به نحوی تعهد کرده اند مسؤول پرداخت هستند و این مسؤولیّت تضامنی است.

۴- ظهر نویسی باید با امضا باشد و با مهر قبول نیست.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۳۰۱- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۱۴ ق. ت.

۳۰۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۱۹ ق. ت.

۳۰۳- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۵۱ ق. ت.

۳۰۴- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۱۷ ق. ت.

۳۰۵- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۹۷ ق. ت.

۳۰۶- گزینه ۲ صحیح است

۳۰۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۲۴ قانون تجارت.

توضیح: برات در وجه حامل ممنوع است.

۳۰۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۲۵ قانون تجارت.

توضیح: ضمانت اجرایی برای این ماده در قانون تجارت پیش‌بینی نشده است در نتیجه اگر تاریخ صدور و یا مبلغ به تمام حروف نباشد بلکه به تمام عدد باشد باز هم معتبر است.

۳۰۹ – گزینه۲ صحیح است به استناد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ قانون تجارت.

۳۱۰ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۳۴ قانون تجارت.

۳۱۱ – گزینه ۴ صحیح است به استناد مواد ۲۳۶ و ۲۳۹ قانون تجارت.

توضیح: موارد نکول عبارتند از: ۱- صریحاً نکول، ۲ – امتناع از قبول یا نکول، ۳ – دارنده برات نتواند براتگیر را پیدا کند، ۴ – قبولی مشروط.

۳۱۲ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۳۹ قانون تجارت.

۳۱۳ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۴۲ قانون تجارت.

هرگاه برات بی وعده (به رؤیت) قبول شد باید فوراً پرداخته شود.

۳۱۴ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۵۶ قانون تجارت.

۳۱۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۶۹ قانون تجارت.

۳۱۶ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۸۰ قانون تجارت.

توضیح: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده (سررسید) به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

۳۱۷ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۰۶ قانون تجارت.

۳۱۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۰۸ قانون تجارت.

۳۱۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۱۶ قانون تجارت.

توضیح: کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضا یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد ولی صادر کننده چک باید آن را امضا کند.

۳۲۰ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۲۱ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۲۲ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۲۳ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۲۴ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۲۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۲۶ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۲۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۲۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۲۹ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۳۰ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۳۱ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۳۲ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۳۳ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۳۴ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۶ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۳۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۸ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

توضیح: جرم صدور چک پرداخت نشدنی از تاریخ صدور چک محقق می‌شود و نه از تاریخ مندرج در آن.

۳۳۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۳۷ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳ آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حسابجاری مصوب ۱۳۷۳٫

۳۳۸ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۳۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۷۴٫

۳۴۰ – گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۷۵٫

۳۴۱ – گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۷۹٫

۳۴۲ – گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۸۶٫

۳۴۳ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات ۱۳۸۲٫

۳۴۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۷۲٫

۳۴۵- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۷۶٫

۳۴۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحات ۷۶ و ۷۷٫

۳۴۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۷۹٫

۳۴۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۷۹٫

۳۴۹- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۸۰٫

۳۵۰- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۸۱٫به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟