تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۲۲ تیر

۳۰۱- اگر موضوع و سبب دو دعوا واحد باشد اما دعوای اول توسط ولی شخص و دعوای دوم توسط وکیل شخص مطرح شده باشند……..

۱- دعوای دوم شامل اعتبار امر قضاوت شده می‌گردد.

۲- دعوای دوم شامل اعتبار امر قضاوت شده نمی‌گردد.

۳- اصولاً دعوای دوم شامل اعتبار امر قضاوت شده می‌گردد.

۴- اصولاً دعوای دوم شامل اعتبار امر قضاوت شده نمی‌گردد.

۳۰۲- چنانچه شخصی به عنوان وکیل دیگری دعوایی را طرح کند…..

۱- می‌تواند اصالتاً آن دعوا را علیه طرفین دعوای اول مطرح کند مشروط بر اینکه سبب یا موضوع دو دعوا تغییر کرده باشد.

۲- می‌تواند اصالتاً آن دعوا را علیه طرفین دعوای اول مطرح کند حتی اگر سبب یا موضوع دو دعوا تغییر نکرده باشد.

۳- نمی‌تواند اصالتاً آن دعوا را علیه طرفین دعوای اول مطرح کند زیرا شامل اعتبار امر قضاوت شده می‌شود.

۴- می‌تواند اصالتاً آن دعوا را فقط علیه خواهان دعوای اول مطرح کند.

۳۰۳- آیا قائم مقام یکی از طرفین دعوا می‌تواند در صورت وحدت موضوع و سبب دو دعوا، همان دعوا را علیه طرف مقابل طرح کند؟

۱- بله در هر صورت می‌تواند.

۲- خیر نمی‌تواند.

۳- بله مشروط بر اینکه قائم مقام خاص باشد

۴- بله مشروط بر اینکه قائم مقام عام باشد

۳۰۴- چنانچه موضوع حکم، عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد، ایراد امر قضاوت شده علیه انتقال گیرنده ملک ………

۱- پذیرفته می‌شود.

۲- در صورتی که انتقال پس از صدور حکم باشد پذیرفته می‌شود.

۳- پذیرفته نمی‌شود.

۴- در صورتی که انتقال پس از صدور حکم باشد پذیرفته نمی‌شود.

۳۰۵- در صورتی که انتقال ملک قبل از اقامه دعوایی که نسبت به آن حکم قطعی صادر شده واقع گردیده باشد ایراد امر قضاوت شده علیه انتقال گیرنده ملک …..

۱- پذیرفته می‌شود.                                   ۲- پذیرفته نمی‌شود.

۳- اصولاً پذیرفته می‌شود .                        ۴- اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

۳۰۶- چنانچه در جریان رسیدگی به دعوا موضوع دعوا، به دیگری منتقل گردد این امر……

۱- موجب ادامه یافتن دعوا بین منتقل‌الیه و طرف مقابل می‌شود که در این صورت منتقل الیه قائم مقام انتقال دهنده محسوب می‌شود.

۲- موجب ادامه یافتن دعوا بین منتقل‌الیه و طرف مقابل می‌شود که در این صورت منتقل‌الیه اصیل محسوب می‌شود.

۳- موجب ادامه یافتن دعوا بین منتقل‌الیه و طرف مقابل نمی‌شود.

۴- اصولاً موجب ادامه یافتن دعوا بین منتقل الیه و طرف مقابل نمی‌شود.

۳۰۷- چنانچه انتقال عین معین ضمن رسیدگی به دعوا صورت گرفته باشد اما به هر علت منتقل‌الیه در دادرسی منجر به صدور حکم طرف دعوا قرارنگیرد، حکم صادره علیه منتقل‌الیه قابل ایرادامرقضاوت شده

۱- می‌باشد.                                               ۲- نمی‌باشد

۳- اصولاً می‌باشد.                                     ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۳۰۸- وقتی دعوایی دچار اعتبار امر مختومه شود ……..

۱- در هیچ حال رسیدگی مجدد به آن امکان ندارد.

۲- در هر حال رسیدگی مجدد به آن امکان دارد.

۳- رسیدگی مجدد فقط از طریق اعتراض شخص ثالث امکان دارد.

۴- رسیدگی مجدد فقط از طریق اعاده دادرسی امکان دارد.

۳۰۹- اعتبار قضیه محکوم بها …….

۱- در مورد حکم است.                               ۲- در مورد قرار است.

۳- اصولاً در مورد حکم است.                     ۴- اصولاً در مورد قرار است.

۳۱۰- کدام یک از قرار های ذیل از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار می‌باشد؟

۱- قرار رد دعوا                                         ۲- قرار رد دادخواست

۳- قرار ابطال دادخواست                            ۴- قرار سقوط دعوا

۳۱۱- آرای کدام یک از مراجع ذیل ممکن است دارای اعتبار امر قضاوت شده ‌باشد؟

۱- مراجع عمومی

۲- مراجع اداری استثنایی

۳- مراجع قضایی غیر وابسته به دادگستری

۴- آرای هر سه مرجع ممکن است دارای اعتبار امر قضاوت شده باشد.

۳۱۲- آرای دیوان عدالت اداری مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده………

۱- می‌شوند.                                              ۲- نمی‌شوند.

۳- اصولاً می‌شوند.                                    ۴- اصولاً نمی‌شوند.

۳۱۳- تصمیماتی که دادگاه در امور حسبی اتخاذ می‌کند دارای اعتبار امر مختومه …….

۱- می‌باشند.                                              ۲- نمی‌باشند.

۳- اصولاً می باشند.                                   ۴- اصولاً نمی‌باشند.

۳۱۴- ایراد عدم ترتب اثر قانونی بر دعوا در کدام یک از موارد ذیل قابل طرح می‌باشد؟

۱- دعوای مربوط به وقف بدون قبض

۲- دعوای مربوط به هبه بدون قبض

۳- دعوای مربوط به قاچاق مواد مخدر

۴- گزینه ۱و ۲

۳۱۵- چنانچه محکوم علیه بعد از سپری شدن بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم نسبت به حکم تجدید نظر خواهی کند……

۱- تجدید نظر خواهی او به علت اینکه دعوا دچار مرور زمان گشته است پذیرفته نمی‌گردد.

۲- تجدید نظر خواهی او به علت اینکه خارج از مهلت قانونی مطرح شده است پذیرفته نمی‌گردد.

۳-گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۱۶- مرور زمان به مدتی اطلاق می‌گردد که پس از انقضای آن……

۱- اصل حق ساقط می‌گردد.

۲- حتی درصورتی‌که‌خوانده ایراد ننموده باشد طرح دعوا مسموع نمی‌باشد.

۳- دعوا به شرط ایراد خوانده در اولین جلسه دادرسی، مسموع نمی‌گردد.

۴- دعوا به شرط ایراد خوانده تا قبل از ختم دادرسی، مسموع نمی‌گردد.

۳۱۷- مهلت‌های قانونی به مدتی اطلاق می‌گردد که پس از انقضای آن……

۱- اصل حق ساقط می‌گردد.

۲- طرح دعوا مسموع نمی‌گردد.

۳- اصل حق ساقط می‌گردد و به تبع آن طرح دعوا نیز مسموع نمی‌گردد.

۴- طرح دعوا مسموع نمی‌گردد و به تبع آن اصل حق نیز ساقط می‌گردد.

۳۱۸- مدت‌های تعیین شده در قوانین …

۱- جز در مواردی که احراز شود مرور زمان است باید مهلت تلقی شود.

۲- جز در مواردی که احراز شود مهلت است باید مرور زمان تلقی شود.

۳- در همه موارد مرور زمان تلقی می‌شوند.

۴- در همه موارد مهلت تلقی می‌شوند.

۳۱۹- مقررات مربوط به مرور زمان انتظامی ……

۱- از قواعد آمره محسوب می‌شوند بنابراین توجه به آن مستلزم ایراد مشتکی عنه نمی‌باشد.

۲- از قواعد تکمیلی محسوب می‌شوند بنابراین توجه به آن مستلزم ایراد مشتکی عنه نمی‌باشد.

۳- از قواعد آمره محسوب می‌شوند بنابراین توجه به آن مستلزم ایراد مشتکی عنه می‌باشد.

۴- از قواعد تکمیلی محسوب می‌شوند بنابراین توجه به آن مستلزم ایراد مشتکی عنه می‌باشد.

۳۲۰- کدام یک از موارد ذیل مرور زمان تلقی می‌گردد؟

۱- مدت ۱۰ روزه واخواست نسبت به برات نکول شده

۲- مدت ۲۰ روزه اعاده دادرسی

۳- مدت دو ماهه نفی ولد

۴- هیچکدام

۳۲۱- خوانده در جواب خواهان به چند صورت می‌تواند ازخود دفاع کند؟

۱- یک صورت                                          ۲- دو صورت

۳- سه صورت                                          ۴- چهار صورت

۳۲۲- پاسخ خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا چه نام دارد؟

۱- ایراد                                                     ۲- دفاع به معنای اخص

۳- دفاع ماهوی                                          ۴-گزینه ۲ و ۳

۳۲۳- پاسخ خوانده با ورود در ماهیت دعوا …. نامیده می‌شود.

۱- ایراد                                                     ۲- دفاع به معنای اخص

۳- دفاع ماهوی                                          ۴-گزینه ۲ و ۳

۳۲۴- هرگاه خوانده در مقام دفاع از خود به اسناد ارایه شده از طرف خواهان تعرض کند این اقدام …………….. محسوب می‌گردد.

۱- دفاع ماهوی                                          ۲- دعوای متقابل

۳- ایراد                                                     ۴- هیچکدام

۳۲۵- هر گاه خوانده دعوای خواهان را در حالی که سبب ایراد در پرونده وجود ندارد تکذیب کند، این اقدام ……..

۱- نوعی ایراد شمرده می‌شود.

۲- دفاع به معنای اخص شمرده می‌شود.

۳- دعوای متقابل شمرده می‌شود.

۴- داخل در هیچ یک از طرق دفاعی نمی‌شود.

۳۲۶- کدام یک از موارد ذیل دفاع به معنای اخص شمرده نمی‌شود؟

۱- جرح گواهان خواهان

۲- تکذیب دعوای خواهان

۳- تعرض به اصالت سند مورد استناد خواهان

۴- هر سه مورد دفاع به معنای اخص می‌باشند.

۳۲۷- در صورتی که خوانده وجود تعهد ادعایی خواهان را که مبتنی بر عمل حقوقی است به علت مالکیت مافی‌الذمه نفی و انکار نماید اقدام وی ……………… محسوب می‌گردد.

۱- دفاع به معنای اخص                              ۲- ایراد

۳- دعوای متقابل                                        ۴- گزینه ۱ و ۲

۳۲۸- کدام یک از دعاوی ذیل دفاع به معنای اخص محسوب می‌شود؟

۱- دعوای تهاتر

۲- دعوای فسخ

۳- دعوای صلح

۴- هر سه دعوا دفاع به معنای اخص محسوب می‌شود.

۳۲۹- دفاعی که مستقیماً علیه حق اصلی مورد ادعای خواهان طرح می‌شود تا غیر موجه بودن آن در پی رسیدگی، احراز و اعلام گردد چه نام دارد؟

۱- دفاع ماهوی                                          ۲- ایراد

۳- دعوای متقابل                                        ۴- هیچکدام

۳۳۰- هر شخصی که به سن هجده سال تمام شمسی رسیده باشد …….

۱- حق طرح هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور مالی خود دارد.

۲- حق طرح هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور غیر مالی خود دارد.

۳- حق طرح هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور مالی و غیر مالی خود دارد حتی اگر عدم رشد او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد.

۴- حق طرح هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور مالی و غیرمالی خود دارد مگر اینکه عدم رشد او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد.

۳۳۱- پسر یا دختری که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده باشد ……

۱- حق اقامه دعوا در امور مالی خود را دارد.

۲- حق اقامه دعوا در امور مالی خود را ندارد.

۳- حق اقامه دعوا در امور مالی خود را ندارد مگر اینکه رشد او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد.

۴- حق اقامه دعوا در امور مالی خود را دارد مگر اینکه عدم رشد او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد.

۳۳۲- شخصی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده است مادامی که رشد او ثابت نشده است حق طرح کدام یک از دعاوی ذیل را دارد؟

۱- دعوای خلع ید                                       ۲- دعوای تخلیه ید

۳- دعوای تصرف عدوانی                           ۴- هیچکدام

۳۳۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- دادگاه مکلف است در صورت احراز ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق.آ.د. م حتی در صورت عدم ایراد خوانده اقدام لازم را به عمل آورد.

۲- دادگاه می‌تواند در صورت احراز ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق.آ.د. م حتی در صورت عدم ایراد خوانده اقدام لازم را به عمل آورد.

۳- دادگاه نمی‌تواند در صورت عدم ایراد خوانده به ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق.آ.د. م بپردازد.

۴- هیچکدام

۳۳۴- کدام یک از اشخاص ذیل حق دارد به سمت طرف مقابل در صورتی که محرز نباشد اعتراض نماید؟

۱- خواهان                                                ۲- خوانده

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۳۵- خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد …………….. نماید.

۱- ایراد                                                     ۲- اعتراض

۳- ایراد و اعتراض                                     ۴- هیچکدام

۳۳۶- خواهان حق اعتراض به کدام یک از موارد ذیل را دارد؟

۱- سمت نماینده خواهان                             ۲- صلاحیت قاضی دادگاه

۳- اهلیت خوانده                                        ۴- گزینه ۱ و ۲

۳۳۷- خواهان …………….. نسبت به کسی که به عنوان وکالت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید.

۱- مکلف است                                           ۲- می‌تواند

۳- نمی‌تواند                                               ۴- با اذن دادگاه می‌تواند

۳۳۸- خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که ………………….. اعتراض نماید.

۱- سمت او محرز نباشد.                            ۲- اهلیت او محرز نباشد.

۳- رشد او محرز نباشد.                             ۴- گزینه ۱ و ۲

۳۳۹- در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد ……………………… از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- مکلف است

۳- نمی‌تواند                                               ۴- با اجازه دادگاه می‌تواند

۳۴۰- در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد …………………..

۱- می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا خودداری کند.

۲- قرار رد دعوا صادر می‌شود.

۳- به خواهان اخطار می‌شود که دعوا را به طرفیت نماینده قانونی خوانده اقامه نماید.

۴- می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل کند.

۳۴۱- در صورتی که ……………….. اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

۱- خواهان                                                ۲- خوانده

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۴۲- در صورتی که خوانده فاقد اهلیت، دارای نماینده قانونی و یا قضایی که عهده‌دار دفاع از حقوق او در مراجع قضایی است باشد ……….

۱- صدور قرار عدم اهلیت برای او ممتنع است.

۲- صدور قرار عدم اهلیت برای او واجب است.

۳- نماینده او می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

۴- دادگاه مختار است که مبادرت به صدور قرار عدم اهلیت برای او بکند یا نکند.

۳۴۳- در صورتی که خوانده فاقد اهلیت دارای نماینده قانونی نباشد و نماینده قضایی او نیز مشخص نشده باشد ……………………

۱- دادگاه مکلف به صدور قرار عدم اهلیت برای او می‌باشد.

۲- دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا می‌باشد.

۳- دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف دادرسی و مطلع نمودن رئیس حوزه قضایی جهت تعیین قیم برای او می‌باشد.

۴- دادگاه مختار در صدور قرار عدم اهلیت برای او می‌باشد.

۳۴۴- در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد ………………….

۱- دادگاه در صورتی به آن توجه می‌کند که خوانده به آن ایراد نماید.

۲- دادگاه مکلف است حتی در صورت عدم ایراد خوانده به آن توجه نماید.

۳- دادگاه در هیچ صورتی نمی‌تواند به آن توجه کند.

۴- دادگاه در صورتی به آن توجه می‌کند که خواهان به آن ایراد نماید.

۳۴۵- ایرادات و اعتراضات باید …………………

۱- تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

۲- تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

۳- تا ختم مذاکرات طرفین به عمل آید.

۴- تا ختم دادرسی به عمل آید.

۳۴۶- اگر خواهان در جلسه دوم دادرسی محجور شود و خوانده ایراد نماید……………..

۱- دادگاه توأم با ماهیت دعوا اظهار نظر می‌نماید.

۲- دادگاه به ایراد مذکور ترتیب اثر نمی‌دهد.

۳- دادگاه قرار رد دعوا را به علت حجر خواهان صادر می‌نماید.

۴- دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید.

۳۴۷- ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه ………………….

۱- سبب ایراد متعاقباً کشف شود.

۲- سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

۳- دادگاه رضایت دهد که ایرادات بعد از اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

۴- طرفین تراضی نمایند که ایرادات بعد از اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

۳۴۸- اگر سبب ایراد متعاقباً حادث شود زمان طرح ایراد ……..

۱- تا پایان اولین جلسه دادرسی می‌باشد.

۲- در اولین جلسه یا اولین اقدام ذی نفع پس از حدوث آن است.

۳- تا ختم دادرسی می‌باشد.

۴- تا پایان دومین جلسه دادرسی می‌باشد.

۳۴۹- در صورتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد و خوانده نیز تا پایان اولین جلسه دادرسی به آن ایراد ننماید ……..

۱- دادگاه مکلف نیست به آن توجه نماید.

۲- دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۳- دادگاه مکلف است در صورت پذیرش، بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۴- دادگاه مکلف است وارد رسیدگی ماهوی شود.

۳۵۰- درصورتی که دادگاه صلاحیت نسبی نداشته باشد و خوانده نیز تا پایان اولین جلسه دادرسی به آن ایراد ننماید ………

۱- دادگاه مکلف نیست به آن توجه نماید.

۲- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی نسبت به ماهیت دعوا نسبت به آن نیز رأی دهد.

۳- دادگاه مکلف است در صورت پذیرش بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

۴- دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی ماهوی شود.

 

پاسخنامه:

 

۳۰۱- گزینه ۱ صحیح است.

۳۰۲- گزینه ۲ صحیح است.

۳۰۳- گزینه ۲ صحیح است.

۳۰۴- گزینه ۲ صحیح است.

۳۰۵- گزینه ۲ صحیح است.

۳۰۶- گزینه ۲ صحیح است.

۳۰۷- گزینه ۲ صحیح است.

۳۰۸- گزینه ۳ صحیح است.

۳۰۹- گزینه ۳ صحیح است.

۳۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م

۳۱۱- گزینه ۴ صحیح است.

۳۱۲- گزینه ۱ صحیح است.

۳۱۳- گزینه ۲ صحیح است.

۳۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۳۱۵- گزینه ۲ صحیح است.

۳۱۶- گزینه ۳ صحیح است.

۳۱۷- گزینه ۳ صحیح است.

۳۱۸- گزینه ۱ صحیح است.

۳۱۹- گزینه ۱ صحیح است.

۳۲۰- گزینه ۴ صحیح است.

۳۲۱- گزینه ۳ صحیح است.

۳۲۲- گزینه ۱ صحیح است.

۳۲۳- گزینه ۴ صحیح است.

۳۲۴- گزینه ۱ صحیح است.

۳۲۵- گزینه ۲ صحیح است.

۳۲۶- گزینه ۴ صحیح است.

۳۲۷- گزینه ۱ صحیح است.

۳۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م

۳۲۹- گزینه ۱ صحیح است.

۳۳۰- گزینه ۴ صحیح است.

۳۳۱- گزینه ۳ صحیح است.

۳۳۲- گزینه ۴ صحیح است.

۳۳۳- گزینه ۱ صحیح است.

۳۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۸۵ و ۸۴ ق.آ.د.م

۳۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵ ق.آ.د.م

۳۳۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. مواد ۹۱ و ۸۵ ق.آ.د.م

۳۳۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵ ق.آ.د.م

۳۳۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵ ق.آ.د.م

۳۳۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶ ق.آ.د.م

۳۴۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶ ق.آ.د.م

۳۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶ ق.آ.د.م

۳۴۲- گزینه ۱ صحیح است.

۳۴۳- گزینه ۳ صحیح است.

۳۴۴- گزینه ۲ صحیح است.

۳۴۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷ ق.آ.د.م

۳۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.آ.د.م

۳۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷ ق.آ.د.م

۳۴۸- گزینه ۲ صحیح است.

۳۴۹- گزینه ۳ صحیح است.

۳۵۰- گزینه ۲ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 3 ؟