تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ یکشنبه ۲۱ تیر

۲۵۱- چنانچه شرکت مختلط سهامی ظرف مدت معین در قانون هیأت نظاری تشکیل ندهد …

۱ – هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

۲ – شرکت منحل شده محسوب می‌شود.

۳ – دادگاه حکم به انحلال آن می‌دهد.

۴ – هر ذینفعی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

۲۵۲- شرکت‌های تجارتی به موجب قانون تجارت نمی‌توانند سرمایه شرکت را …. حداقل قرار دهند.

۱ – کمتر از یک دهم سرمایه اولیه

۲ – کمتر از یک پنجم سرمایه اولیه

۳ – کمتر از یک دوم سرمایه اولیه

۴ – کمتر از یک هفتم  سرمایه اولیه

۲۵۳- تقسیم دارایی شرکت‌ها در ضمن مدت تصفیه ممکن نیست مگر آن که ….

۱ – قبلاً ۲ مرتبه در مجله رسمی اعلان و ۲ سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

۲ – قبلاً ۳ مرتبه در مجله رسمی یا یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

۳ – قبلاً ۳ مرتبه در مجله رسمی یا یکی از جراید اعلان و دو سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

۴ – قبلاً ۲ مرتبه در مجله رسمی اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

۲۵۴- چنانچه شرکت مختلط سهامی موجود ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری تشکیل ندهد …

۱ – هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

۲ – شرکت به خودی خود منحل می‌شود.

۳ – به آنها مهلت یک ماه داده خواهد شد.

۴ – جریمه نقدی می‌شود.

۲۵۵- نتیجۀ عدم ثبت شرکت با مسؤولیت محدود ظرف مهلت مقرر کدام است؟

۱- انحلال شرکت

۲- بطلان شرکت

۳- شخصیت حقوقی شرکت باقی است.

۴- در مقابل اشخاص ثالث ضامن است.

۲۵۶ در چه مواقعی در شرکت با مسؤولیت محدود باید هیأت نظار انتخاب شود و تعداد هیأت نظار چند نفر است؟

۱- اگر تعداد شرکا حداقل ۱۲ نفر باشد – تعداد آنها حداکثر ۳ نفر از شرکا است.

۲- اگر تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد – تعداد آنها حداقل ۳ نفر چه از بین شرکا و چه خارج از شرکا است.

۳- اگر تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد – تعداد آنها حداقل ۳ نفر از شرکا است.

۴- بطور کلی شرکت دارای هیأت نظار باید باشد با هر تعداد شریک – تعداد آنها حداقل ۳ نفر از شرکا است.

۲۵۷- برای تغییر اساسنامه در شرکت با مسؤولیت محدود، رأی چه تعداد از دارندگان سرمایه لازم است؟

۱- دارندگان لااقل نصف سرمایه شرکت

۲- دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت

۳- دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت

۴- دارندگان لااقل سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی نیز داشته باشند.

۲۵۸- کدام مورد از موارد انحلال شرکت با مسؤولیت محدود است؟

۱- در صورت فوت یکی از شرکا

۲- تصمیم شرکای دارندۀ حداقل نصف سرمایه شرکت

۳- از بین رفتن نصف سرمایه و تقاضای یکی از شرکا و حکم محکمه

۴- تصمیم شرکای دارندۀ  سه چهارم سرمایۀ شرکت

۲۵۹- شرکت تضامنی چه زمانی شخصیت حقوقی می یابد؟

۱- از زمان تشکیل شرکت با تأدیۀ تمام سرمایۀ نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی

۲- از زمان ثبت شرکت در ادارۀ ثبت شرکت ظرف مهلت مقرر

۳- از زمان تشکیل شرکت با تأدیۀ تمام سرمایۀ نقدی و غیر نقدی

۴- با درخواست یکی از شرکا و موافقت محکمه

۲۶۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در صورت انحلال شرکت تضامنی طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا تا زمانی که دارایی شرکت تمام نشده حقّ تقدم دارند.

۲-  در صورت انحلال شرکت تضامنی طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا تا زمانی که دارایی شرکت تمام نشده، برابرند.

۳- طلبکاران شخصی شرکا تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده است نمی توانند منافع سهم مدیران را توقیف کنند.

۴- هیچکدام

۲۶۱- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی به چه صورت است؟

۱- با تراضی دارندگان لااقل یک سوم سرمایه شرکت

۲- با تراضی دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت

۳- با تراضی تمام شرکای شرکت

۴- با تراضی حداقل دو نفر از شرکای شرکت

۲۶۲- در کدامیک از شرکت های زیر نقل و انتقال سهم حتماً باید به موجب سند رسمی باشد وگرنه اعتبار ندارد؟

۱- شرکت تضامنی                                 ۲- شرکت مختلط سهامی

۳- شرکت مختلط غیر سهامی                ۴- شرکت با مسؤولیت محدود

۲۶۳- کدام مورد از موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی نیست؟

۱- تراضی تمام شرکا

۲- درخواست طلبکاران شخصی شرکا

۳- در صورت فوت یکی از شرکای با مسؤولیت محدود

۴- ورشکستگی

۲۶۴- شرکت مختلط سهامی از کدامیک از شرکا تشکیل می شود؟

۱- این شرکت بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

۲- این شرکت بین یک عده شرکای سهامی و یک عده شریک ضامن تشکیل می شود.

۳- این شرکت بین یک یا چند نفر شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

۴- هیچکدام

۲۶۵- معافیت از پرداخت مالیات، اخذ وامهای بدون بهره و اولویت در معاملات با مؤسسات دولتی از جمله مزایای کدام شرکت است؟

۱- شرکت تضامنی                     ۲- شرکت تعاونی

۳- شرکت مختلط غیر سهامی                 ۴- شرکت با مسؤولیت محدود

۲۶۶- کدام گزینه غلط است؟

۱- میزان رأی هر شریک در شرکت تعاونی بستگی به میزان سرمایه او ندارد بلکه هر شریک صرفاً یک رأی دارد.

۲- مسؤولیت اعضای شرکت تعاونی محدود به میزان سهم آنان است مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

۳- اخراج عضو از شرکت تعاونی با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

۴- تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از هفت نفر کمتر باشد و عضو باید حتماً شخص حقیقی یا حقوقی دولتی باشد.

۲۶۷- وظایف بازرس در شرکت تعاونی مثل وظایف بازرس در شرکتهای………….. است.

۱- با مسؤولیت محدود                               ۲- سهامی

۳- تضامنی                                               ۴- مختلط غیر سهامی

۲۶۸- اگر در اسم شرکت با مسؤولیت محدود، عبارت با مسؤولیت محدود قید نشود:

۱- شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

۲- شرکت در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

۳- شرکای شرکت در مقابل اشخاص ثالث تا میزان سرمایه، مسؤولیت خواهند داشت.

۴- شرکای شرکت در مقابل اشخاص ثالث به نسبت سرمایۀ خود، مسؤولیت خواهند داشت.

۲۶۹- شرکت با مسؤولیت محدود زمانی تشکیل می شود که:

۱- تمام سرمایۀ نقدی، تأدیه و سرمایۀ غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود.

۲- حداقل ۱۰ درصد سرمایۀ نقدی، تأدیه و تمامی سرمایۀ غیر نقدی تقدیم و تسلیم شود.

۳- فقط تمام سرمایۀ غیر نقدی تقویم و تسلیم شود.

۴- فقط تمام سرمایۀ نقدی تقویم و تسلیم شود.

۲۷۰- کدام گزینه در مورد شرکتهای با مسؤولیت محدود صحیح است؟

۱- در شرکت نامه باید صراحتاً قید شود که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است وگرنه شرکت باطل و شرکاء در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان می توانند استناد کنند.

۲- سهم الشرکۀ شرکا می تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال درآید.

۳- برای انتقال سهم الشرکۀ شرکا، رضایت لااقل سه چهارم دارندگان سرمایه که اکثریت عددی هم دارند لازم است.

۴- انتقال سهم الشرکه با تنظیم سند عادی امکانپذیر است.

۲۷۱- اگر در اساسنامۀ شرکت با مسؤولیت محدود راجع به تقسیم نفع و ضرر، مقررات خاصی نباشد:

۱- تقسیم مزبور بر حسب نظر مدیر شرکت خواهد بود.

۲- تقسیم مزبور بر حسب نظر هیأت نظّار خواهد بود.

۳- تقسیم مزبور بر حسب نظر اکثریت سرمایه خواهد بود.

۴- تقسیم مزبور به نسبت سرمایۀ شرکا خواهد بود.

۲۷۲- در کدامیک از شرکتهای زیر، تابعیت شرکت را به اتفاق آرا می‌توان تغییر داد؟

۱- شرکت با مسؤولیت محدود                    ۲- شرکت‌سهامی عام وخاص ۳- شرکت تضامنی                                              ۴- شرکت نسبی

۲۷۳- در شرکت تضامنی و نسبی برای اینکه شریکی سهم خود را به دیگری منتقل کند رضایت چه تعداد از شرکای دیگر لازم است؟

۱- شرکایی که سهم الشرکۀ آنها بیش از نصف سرمایۀ شرکت است.

۲- تمام شرکا

۳- اکثریت عددی شرکا

۴- اکثریت عددی شرکا که اکثریت سرمایه را هم دارند.

۲۷۴- در شرکت مختلط غیر سهامی، ادارۀ شرکت بر عهدۀ کدام است؟

۱- شرکای ضامن

۲- شرکای با مسؤولیت محدود

۳- شرکای ضامن و با مسؤولیت محدود

۴- هر یک از شرکایی که اساسنامۀ شرکت پیش بینی کند.

۲۷۵- کدامیک از موارد زیر از مواردی نیست که موجب انحلال شرکت با مسؤولیت محدود شود؟

۱- محجوریت شریک با مسؤولیت محدود

۲- در صورت تراضی تمام شرکا

۳- ورشکستگی شریک ضامن

۴- ۱ و ۳

۲۷۶- شرکت مختلط سهامی شرکتی است که بین………… تشکیل می شود.

۱- یک یا چند نفر شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن

۲- یک یا چند نفر شریک با مسؤولیت‌محدود و یک یا چند نفر شریک سهامی

۳- یک عده شریک با مسؤولیت محدود و یک یا چند نفر شریک ضامن

۴- یک عده شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن

۲۷۷- تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها از مقاصد کدامیک از شرکتهای ذیل است؟

۱- شرکت تعاونی تولید                              ۲- شرکت تعاونی مصرف

۳- شرکت نسبی                                        ۴- شرکت سهامی عام

۲۷۸- در شرکتهای مختلط سهامی، امر تصفیه با کدام است؟

۱- امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه با تراضی همۀ شرکا، اشخاص دیگری را تعیین کنند.

۲- امر تصفیه با اشخاصی است که شرکای ضامن از بین خود یا از خارج برای تصفیه تعیین می کنند.

۳- امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه شرکای ضامن اشخاص دیگری را از بین خود یا از خارج برای تصفیه تعیین کنند.

۴- امر تصفیه با اشخاصی است که دو سوم شرکای ضامن از بین خود یا از خارج برای تصفیه تعیین می کنند.

۲۷۹- کدام گزینه از وظایف متصدیان تصفیه است؟

۱- تقسیم دارایی                                        ۲- وصول مطالبات

۳- اجرای تعهدات                                        ۴- هرسه گزینه صحیح است.

۲۸۰- چنانچه اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در…………….. ثبت و اعلان گردد.

۱- مرجع ثبت شرکتها                                ۲- ادارۀ ثبت اسناد

۳- دفتر ثبت تجارتی                                  ۴- دایرۀ ثبت شرکتها

۲۸۱- در صورتی که شرکت تعاونی تولید مطابق اصول شرکتهای سهامی تشکیل شود هر شریک درمجمع‌عمومی چگونه رأی خواهد داشت؟

۱- هر شریک به میزان سهم خود در شرکت رأی خواهد داشت.

۲- هر شریک به میزانی که اساسنامۀ شرکت تعیین کند رأی خواهد داشت.

۳- هر شریک، یک رأی خواهد داشت.

۴- هر شریک به میزانی که کل شرکا به تراضی رسیده باشند رأی خواهد داشت.

۲۸۲- اگر یکی از شرکا به شرکت نسبی وارد شود در مورد بدهی های شرکت قبل از ورود خود:

۱- مسؤولیت ندارد.

۲- مسؤولیت محدود دارد.

۳- به نسبت سرمایه مسؤولیت دارد.

۴- با سایر شرکا مسؤولیت تضامنی دارد.

۲۸۳- اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود:

۱- دارایی شرکت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا بطور متساوی تقسیم می شود.

۲- دارایی شرکت بین طلبکاران شرکت، تقسیم و طلبکاران شخصی شرکا در آن حقی ندارند.

۳- دارایی شرکت ابتدا بین طلبکاران شرکت تقسیم و باقیماندۀ آن بین طلبکاران شخصی شرکا تقسیم می شود.

۴- دارایی شرکت براساس میزان طلب طلبکاران، بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا تقسیم می شود.

۲۸۴- در شرکت مختلط غیر سهامی:

۱- شریک با مسؤولیت محدود به عنوان شریک، حق اداره کردن شرکت را دارد.

۲- شریک با مسؤولیت محدود به عنوان شریک، موظّف به ادارۀ امور شرکت می باشد.

۳- شریک با مسؤولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا، شخص ثالثی را با انتقال قسمتی از سهم الشرکه خود نمی تواند داخل شرکت کند.

۴- شریک با مسؤولیت محدود که اسمش جزو اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران، مسؤولیت محدود به میزان سرمایۀ خود دارد.

۲۸۵- در مورد مسؤولیت شرکا در شرکت با مسؤولیت محدود، کدام گزینه صحیح  است؟

۱- سرمایه به سهام تقسیم می شود و شرکا به میزان سهام خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

۲- سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و شرکا تا میزان سرمایۀ خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

۳- سرمایه به سهام تقسیم می شود و شرکا به نسبت سهام خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

۴- سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و شرکا بطور نامحدود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

۲۸۶- مسؤولیت شرکایی که بطلان شرکت با مسؤولیت محدود مستند به عمل آنها بوده است چگونه است؟

۱- در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث متضامناً مسؤولند.

۲- در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث به نسبت تأثیر عملشان مسؤولند.

۳- با هیأت نظار و مدیرانی که در آن زمان بر سر کار بوده اند و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث، متضامناً مسؤولند.

۴- فقط هیأت نظار و مدیرانی که در زمان حدوث سببِ بطلان بر سر کار بوده اند و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکا و اشخاص ثالث متضامناً مسؤولند.

۲۸۷- در شرکت با مسؤولیت محدود، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح نشده باشد:

۱- باطل است.                           ۲- در مقابل اشخاص ثالث باطل است.

۳- صحیح است.                        ۴- از طرف اشخاص ثالث قابل فسخ است.

۲۸۸- تصمیمات راجع به شرکت با مسؤولیت محدود بوسیلۀ………… در دفعۀ اول اتخاذ می شود.

۱- اکثریت عددی شرکا

۲- اکثریت لااقل نصف سرمایه

۳- یک سوم شرکا که لااقل نصف سرمایه را دارا باشند.

۴- حداقل یک سوم شرکا که لااقل نصف سرمایه را دارا باشند.

۲۸۹- هیأت نظار برای شرکت با مسؤولیت محدود:

۱- زمانی که عدّۀ شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد اجباری است.

۲- زمانی که عدّۀ شرکا حداقل ۱۲ نفر باشد اجباری است.

۳- بطور کلی اجباری است.

۴- اجباری نیست و اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد تشکیل می‌شود.

۲۹۰- در شرکتهای با مسؤولیت محدود مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم می کنند:

۱- مجرم و خائن در امانت محسوب می شوند.

۲- مجرم محسوب نمی شوند و باید خسارت بوجود آمده را پرداخت کنند.

۳- مجرم و کلاهبردار محسوب می شوند.

۴- مجرم محسوب نمی شوند و باید صورت دارایی را تنظیم کنند و دوباره منافع را بین شرکا تقسیم کنند.

۲۹۱- در چه زمانی می توان به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال حکم داد؟

۱- مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

۲- مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم شده باشد.

۳- مشروط به شرطی نیست و در هر صورت می توان حکم داد.

۴- مطلقاً نمی توان حکم داد.

۲۹۲- انتقال سهم الشرکه در کدامیک از شرکتهای ذیل فقط به موجب سند رسمی امکانپذیر خواهد بود؟

۱- شرکت سهامی عام و خاص                    ۲- شرکت تضامنی

۳- شرکت مختلط غیر سهامی                  ۴- شرکت با مسؤولیت محدود

۲۹۳- کدامیک از شرکتهای زیر جزو شرکتهای شخص هستند؟

۱- شرکت نسبی                                        ۲- شرکت مختلط غیر سهامی

۳- شرکت با مسؤولیت محدود                    ۴- شرکت سهامی

۲۹۴- در کدامیک از شرکتهای زیر انتقال سهم الشرکه فقط به موجب سند رسمی به عمل خواهد آمد؟

۱- شرکت سهامی                                      ۲- شرکت مختلط سهامی

۳- شرکت با مسؤولیت محدود                    ۴- شرکت تضامنی

۲۹۵- تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی:

۱- در هیچ صورتی امکان ندارد.

۲- با تصویب اکثریت شرکا امکان دارد.

۳- با تصویب مدیر عامل امکان دارد.

۴- با تصویب همۀ شرکا امکان دارد.

۲۹۶- کدامیک از موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی نمی باشد؟

۱- در صورت تراضی تمام شرکا

۲- در صورت ورشکستگی شرکای با مسؤولیت محدود

۳- در صورت فسخ یکی از شرکا در صورتی که حق فسخ در اساسنامه از شرکا سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار نباشد.

۴- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلیل را موجه بداند.

۲۹۷- دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا…………… محفوظ خواهد ماند.

۱- پنج سال           ۲- ده سال          ۳- دو سال             ۴- یکسال

۲۹۸- در کدامیک از شرکتهای زیر می توانند تابعیت شرکت را به اتفاق آرا تغییر دهند؟

۱- شرکت تضامنی                                     ۲- شرکت سهامی

۳- شرکت با مسؤولیت محدود                    ۴- شرکت مختلط غیر سهامی

۲۹۹- انتخاب اولین بازرس در شرکت سهامی عام با…………… است.

۱- مجمع عمومی عادی                               ۲- مجمع عمومی مؤسس

۳- مدیر عامل                                            ۴- رییس هیأت مدیره

۳۰۰- شرکا فقط تا میزان سرمایۀ خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت می باشند، مربوط به کدامیک از شرکتهای تجاری است؟

۱- شرکت سهامی خاص

۲- شرکت تعاونی تولید و مصرف

۳- شرکت تضامنی

۴- شرکت با مسؤولیت محدود

 

پاسخنامه:

 

۲۵۱- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۹۷ قانون تجارت.

۲۵۲ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۲۲ قانون تجارت.

۲۵۳ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۱۵ قانون تجارت.

۲۵۴ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۹۷ قانون تجارت.

۲۵۵- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۷٫

۲۵۶- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۸٫

۲۵۷- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۹٫

۲۵۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۹٫

۲۵۹- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۴۰٫

۲۶۰- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۴۲٫

۲۶۱- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۴۳٫

۲۶۲- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۸٫

۲۶۳- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۴۵٫

۲۶۴- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۴۶٫

۲۶۵- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۱٫

۲۶۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۳٫

۲۶۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۴٫

۲۶۸- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۹۵ قانون تجارت.

۲۶۹- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۹۶ قانون تجارت.

۲۷۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد مواد ۱۰۰ و ۱۰۲ و ۱۰۳  قانون‌تجارت.

۲۷۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۰۸ قانون تجارت.

۲۷۲- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۱۰ قانون تجارت.

۲۷۳- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۲۳ قانون تجارت.

۲۷۴- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۴۴ قانون تجارت.

۲۷۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۶۱ قانون تجارت.

۲۷۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۶۲ قانون تجارت.

۲۷۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۹۲ قانون تجارت.

۲۷۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۰۳ قانون تجارت.

۲۷۹- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۰۷ قانون تجارت.

۲۸۰- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۰۵ قانون تجارت.

۲۸۱- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۹۴ قانون تجارت.

۲۸۲- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۸۸ قانون تجارت.

۲۸۳- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۵۶ قانون تجارت.

۲۸۴- گزینه۳ صحیح است به استناد مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ و ۱۴۸  قانون تجارت.

۲۸۵- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۹۴ قانون تجارت.

۲۸۶- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۰۱ قانون تجارت.

۲۸۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۰۵ قانون تجارت.

۲۸۸- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۰۶ قانون تجارت.

۲۸۹- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۰۹ قانون تجارت.

۲۹۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۱۵ قانون تجارت.

۲۹۱- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۲۷ قانون تجارت.

۲۹۲- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۰۳ قانون تجارت.

۲۹۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۰ ق. ت.

۲۹۴- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۰۳ ق. ت.

۲۹۵- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۳۵ ق. ت.

۲۹۶- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۶۱ ق. ت.

۲۹۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۱۷ ق. ت.

۲۹۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۱۰ ق. ت.

۲۹۹- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۴۵ ق. ت.

۳۰۰- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۹۴ ق. ت.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟