تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ یکشنبه ۲۱ تیر

۲۵۱- در کدام یک از موارد ذیل خوانده نمی‌تواند ایراد کند؟

۱- وقتی ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۲- وقتی دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۳- وقتی مورد دعوا مشروع نباشد.

۴- در هرسه مورد خوانده می‌تواند ایراد کند.

۲۵۲- کدام یک از ایرادات ذیل بایستی در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آیند؟

۱- ایراد عدم صلاحیت، ایراد امر مطروحه، ایراد رد دادرس، ایراد عدم اهلیت خواهان.

۲- ایراد تأمین دعوای واهی، ایراد تأمین اتباع بیگانه، ایراد رد دادرس، ایراد اعتبار امر قضاوت شده.

۳- ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد تأمین اتباع بیگانه، ایراد رد دادرس، ایراد امر مطروحه.

۴- ایراد عدم صلاحیت نسبی، ایراد امر مطروحه، ایراد تأمین اتباع بیگانه، ایراد عدم مشروعیت دعوا.

۲۵۳- در کدام یک از موارد ذیل خوانده نمی‌تواند ایراد کند؟

۱- وقتی خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

۲- وقتی دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

۳- وقتی دعوا جزمی باشد.

۴- وقتی دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد.

۲۵۴- در کدام یک از موارد ذیل خوانده می‌تواند ایراد کند؟

۱- وقتی دعوا سابقاً بین همان اشخاص در دادگاه هم عرض دیگری مطرح باشد و تحت رسیدگی باشد.

۲- وقتی کسی که به عنوان قیمومت اقامه دعوا کرده سمتش محرز نباشد.

۳- وقتی دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

۴- هر سه مورد

۲۵۵- وقتی که دادگاه صلاحیت نداشته باشد خوانده …… ایراد عدم صلاحیت مطرح کند.

۱- ملزم است                                             ۲- ملزم نیست

۳- اصولاً ملزم است                                   ۴- اصولاً ملزم نیست

۲۵۶- اگر دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص در همان دادگاه اقامه شده و تحت رسیدگی باشد خوانده می‌تواند ایراد ………. مطرح کند.

۱- عدم صلاحیت                                       ۲- اعتبار امر قضاوت شده

۳- امر مطروحه                                         ۴- عدم سمت

۲۵۷- چنانچه خواهان ورشکسته باشد چه نوع ایرادی از ناحیه خوانده قابل طرح است؟

۱- ایراد عدم وجود سمت قانونی خواهان

۲- ایراد بی نفعی خواهان

۳- ایراد عدم ترتب اثر قانونی دعوا نسبت به خواهان

۴- ایراد عدم اهلیت قانونی خواهان

۲۵۸- چنانچه کسی که به عنوان نمایندگی طرح دعوا کرده سمتش محرز نباشد چه ایرادی از ناحیه خوانده قابل طرح است؟

۱- ایراد عدم وجود سمت قانونی خواهان

۲- ایراد بی نفعی خواهان

۳- ایراد عدم ترتب اثر قانونی دعوا نسبت به خواهان

۴- ایراد عدم اهلیت قانونی خواهان

۲۵۹- چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد چه ایرادی از ناحیه خوانده قابل طرح است؟

۱- ایراد امر مطروحه                                  ۲- ایراد عدم صلاحیت

۳- ایراد اعتبار امر قضاوت شده ۴- ایراد عدم سمت

۲۶۰- چنانچه موضوع دعوای خواهان مال موقوفه ای باشد که هنوز به قبض در نیامده است، چه ایرادی از ناحیه خوانده قابل طرح است؟

۱- ایراد عدم وجود سمت قانونی خواهان

۲- ایراد بی نفعی خواهان

۳- هیچ ایرادی از جانب خوانده قابل طرح نمی‌باشد.

۴- ایراد عدم ترتب اثر قانونی دعوا نسبت به خواهان

۲۶۱- تشخیص این امر که دعوا یا امر به خصوصی در صلاحیت مراجع عمومی است یا استثنایی در واقع تشخیص …….. مرجع است.

۱- درجه                                                   ۲- نوع

۳- صنف                                                  ۴- هیچکدام

۲۶۲- برای تشخیص این امر که دعوا یا امر به خصوصی از جهت صلاحیت ذاتی مراجع در چه مرجعی باید مطرح شود می‌باید ……. مراجع مورد ملاحظه قرار گیرد.

۱- صنف و نوع                                         ۲- نوع و درجه

۳- صنف و درجه                                      ۴- صنف، نوع و درجه

۲۶۳- تشخیص این امر که دعوا در صلاحیت مراجع قضایی است یا اداری در واقع تشخیص ……….. مرجع است.

۱- صنف                                                  ۲- نوع

۳- درجه                                                   ۴- هیچکدام

۲۶۴- تشخیص این امر که دعوا در صلاحیت مراجع بدوی است یا تجدید نظر در واقع تشخیص …… مرجع است.

۱- صنف                                                  ۲- نوع

۳- درجه                                                   ۴- هیچکدام

۲۶۵- مراجع استثنایی مراجعی هستند که:

۱- صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند.

۲- صلاحیت رسیدگی به تمام امور را دارند.

۳- صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند غیر آنچه را که قانون صراحتاً اجازه داده است.

۴- صلاحیت رسیدگی به تمام امور را دارند غیر آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده است.

۲۶۶- در موارد شک بین صلاحیت مرجع عمومی و استثنایی در رسیدگی به امر معین ……

۱- باید به صلاحیت مرجع عمومی متمایل گردید.

۲- باید به صلاحیت مرجع استثنایی متمایل گردید.

۳- باید به عدم صلاحیت هر دو مرجع متمایل گردید.

۴- باید به صلاحیت هر دو مرجع متمایل گردید.

۲۶۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- مراجع عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام امور را دارند غیر آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده است.

۲- اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است.

۳- صلاحیت مراجع استثنایی باید در موضوع نص تفسیر گردد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۶۸- مرجع استثنایی در تمام آرایی که صادر می‌نماید ………

۱- مکلف است نصی که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت آن قرار داده است مورد استناد قرار دهد حتی اگر ایراد عدم صلاحیت نشده باشد.

۲- مکلف است در صورت ایراد عدم صلاحیت، نصی که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت آن قرار داده است مورد استناد قرار دهد.

۳- مکلف نیست نصی که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت آن قرار داده است مورد استناد قرار دهد.

۴- مکلف است در صورت تقاضای خواهان، نصی که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت آن قرار داده است مورد استناد قرار دهد.

۲۶۹- در صورتی که دعوا در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد اقامه شود و خوانده نیز به صلاحیت دادگاه ایراد نکند………

۱- دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد.

۲- دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد.

۳- دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند.

۴- دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا می‌باشد.

۲۷۰- در صورتی که دعوا در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد اقامه شود و خوانده نیز در فرجه قانونی به صلاحیت دادگاه ایراد نماید…….

۱- دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد.

۲- دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد.

۳- دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند.

۴- دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا می‌باشد.

۲۷۱- ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه …….

۱- منحصراً در مرحله بدوی قابل تصور است.

۲- منحصراً در مرحله تجدید نظر قابل تصور است.

۳- منحصراً در مرحله فرجام قابل تصور است.

۴- در تمام مراحل اعم از بدوی، تجدید نظر و فرجام قابل تصور است.

۲۷۲- در صورتی که دعوا در دادگاهی که صلاحیت ذاتی ندارد اقامه شود:

۱- دادگاه در صورت توافق طرفین دعوا می‌تواند به دعوا رسیدگی کند.

۲- دادگاه در صورت عدم ایراد خوانده می‌تواند به دعوا رسیدگی نماید.

۳- دادگاه در صورت توافق طرفین دعوا مکلف است به دعوا رسیدگی کند.

۴- دادگاه در هیچ صورتی نمی‌تواند به دعوا رسیدگی نماید.

۲۷۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- توافق خلاف قواعد صلاحیت ذاتی باطل و بلا اثر است.

۲- توافق خلاف قواعد صلاحیت محلی دادگاه را مکلف به رسیدگی نمی‌نماید.

۳- در صورت توافق خلاف قواعد صلاحیت محلی دادگاه می‌تواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت محلی اقدام کند.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۷۴- توافق اصحاب دعوا بر خلاف قواعد صلاحیت محلی در موردی که اموال غیر منقول موضوع دعوا می‌باشند……

۱- دادگاه را مکلف به رسیدگی می‌کند.

۲- دادگاه را مختار به رسیدگی می‌کند.

۳- دادگاه را مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می‌کند.

۴- دادگاه را مکلف به صدور قرار رد دعوا می‌کند.

۲۷۵- هرگاه رأی از دادگاهی که صلاحیت ذاتی ندارد علیه خوانده صادر گردد و نهایی شود ……

۱- در هیچ صورتی نمی‌تواند اجرا شود زیرا قواعد صلاحیت ذاتی دادگاه مربوط به نظم عمومی می‌باشد.

۲- در هیچ صورتی نمی‌تواند اجرا شود زیرا نقض قواعد صلاحیت ذاتی دادگاه به تنهایی موجب بطلان رأی است.

۳- در هیچ صورتی نمی‌تواند اجرا شود زیرا قواعد صلاحیت ذاتی دادگاه از قواعد تکمیلی می‌باشد.

۴- در هر حال باید اجرا شود زیرا استناد به عدم صلاحیت ذاتی مستلزم این است که دعوا یا رأی صادره در جریان رسیدگی قرار داشته باشد.

۲۷۶- چنانچه دعوا یا امری که در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است در مرجع غیر دادگستری مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد ……..

۱- رسیدگی مجدد به دعوا یا امر قبلی در دادگاه صالح دادگستری امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۲- رسیدگی مجدد به دعوا یا امر قبلی در دادگاه صالح دادگستری با رضایت اصحاب دعوا امکان پذیر می‌باشد.

۳- رسیدگی مجدد به دعوا یا امر قبلی در دادگاه صالح دادگستری نباید با ایراد امر قضاوت شده منتفی اعلام گردد.

۴- رسیدگی مجدد به دعوا یا امر قبلی در دادگاه صالح دادگستری با رضایت دادگاه صادر کننده رأی امکان‌پذیر می‌باشد.

۲۷۷- ایراد امر مطروحه وقتی مطرح می‌شود که ……

۱- دعوای طرح شده قبلاً بین همان اشخاص در همان دادگاه اقامه شده باشد و تحت رسیدگی باشد.

۲- دعوای طرح شده با دعوایی که قبلاً بین همان اشخاص در همان دادگاه اقامه شده است و تحت رسیدگی می‌باشد ارتباط کامل داشته باشد.

۳- دعوای طرح شده با دعوایی که قبلاً بین همان اشخاص در دادگاه هم عرض دیگری اقامه شده است و تحت رسیدگی می‌باشد ارتباط کامل داشته باشد.

۴- هر سه مورد

۲۷۸- در صورت قبول ایراد دعوای مرتبط:

۱- رسیدگی توأمان در دادگاهی که به دعوای مقدم رسیدگی می‌نماید به عمل می‌آید.

۲- رسیدگی توأمان در دادگاهی که به دعوای مؤخر رسیدگی می‌نماید به عمل می‌آید.

۳- رسیدگی توأمان دردادگاه مقدم یا مؤخربه انتخاب خواهان‌به عمل می‌آید.

۴- رسیدگی توأمان دردادگاه مقدم یا مؤخربه انتخاب خوانده به عمل می‌آید.

۲۷۹- ایراد عدم اهلیت در کدام یک از موارد ذیل قابل طرح نمی‌باشد؟

۱- وقتی که دعوا توسط صغیر مطرح می‌شود.

۲- وقتی که دعوای مالی توسط سفیه مطرح می‌شود.

۳- وقتی که دعوای مالی توسط ورشکسته مطرح می‌شود.

۴- در هر سه مورد ایراد عدم اهلیت قابل طرح می‌باشد.

۲۸۰- چنانچه خواهان ورشکسته دعوای ابطال علامت تجاری مطرح کند…

۱- خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح کند.

۲- خوانده نمی‌تواند ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح کند.

۳- خوانده مکلف است ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح کند.

۴- خوانده در صورتی می‌تواند ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح کند که در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا این ایراد را به عمل آورد.

۲۸۱- خواهان ورشکسته حق طرح کدام یک از دعاوی ذیل را دارد؟

۱- دعوای تمکین                                        ۲- دعوای استرداد جهیزیه

۳- دعوای مطالبه اجاره‌ بها                          ۴- گزینه ۱و ۲

۲۸۲- منظور از اهلیت در بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م «در صورتی که خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد و جنون، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت مطرح کند» کدام یک از موارد ذیل می‌باشد؟

۱- اهلیت تمتع                                            ۲- اهلیت استیفا

۳- اهلیت تملک                                           ۴- گزینه ۱ و ۲

۲۸۳- کدام‌یک ازایرادات ذیل‌مانع موقتی دررسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند؟

۱- ایراد عدم اهلیت                                     ۲- ایراد عدم سمت

۳- ایراد اعتبار امر قضاوت شده ۴- گزینه ۱ و۲

۲۸۴- اگر خواهان به جای اقامه دعوا بر علیه شرکت به طرفیت شریک شرکت اقامه دعوا کند …….

۱- خوانده نمی‌تواند به این مورد ایراد کند.

۲- خوانده می‌تواند ایراد عدم وجود نفع قانونی خواهان را طرح کند.

۳- خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا نسبت به خود را طرح کند.

۴- خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت خواهان را طرح کند.

۲۸۵- اگر کسی که به عنوان وکالت اقامه دعوا کرده، مدرک مثبت سمت خود را پیوست دادخواست نکند……

۱- خوانده می‌تواند ایراد عدم وجود سمت خواهان را مطرح کند.

۲- خوانده می‌تواند ایراد امر مطروحه را مطرح کند.

۳- خوانده می‌تواند ایراد بی نفعی خواهان را مطرح کند.

۴- خوانده نمی‌تواند به این مورد ایراد نماید.

۲۸۶- ایراد امر قضاوت شده در صورتی پذیرفته می‌شود که …….

۱- اصحاب و موضوع دعوای قبلی و فعلی واحد باشند.

۲- اصحاب و دلیل دعوای قبلی و فعلی واحد باشند.

۳- اصحاب، موضوع و دلیل دعوای قبلی و فعلی واحد باشند.

۴- اصحاب، موضوع و سبب دعوای قبلی و فعلی واحد باشند.

۲۸۷- در صورتی که اصحاب و موضوع دعوای قبلی و فعلی، واحد باشند……..

۱- دلیل جدید موجب حق تجدید دعوا می‌گردد.

۲- دلیل جدید موجب حق تجدید دعوا نمی‌گردد.

۳- دلیل جدید در صورتی که مثبت سبب جدیدی باشد موجب حق تجدید دعوا می‌گردد.

۴- گزینه ۲و ۳

۲۸۸- عمل یا واقعه حقوقی که براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند …….

۱- سبب دعوا محسوب می‌شود.

۲- دلیل دعوا محسوب می‌شود.

۳- موضوع دعوا محسوب می‌شود.

۴- هیچکدام

۲۸۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- مفهوم سبب اصلی علل الاصول در زمینه جهات حکمی قرار می‌گیرد که قابل توصیف قانونی است.

۲- در تمام مواردی که جهات موضوعی در دو دعوا واحد نباشد شرط وحدت سبب دو دعوا حاصل نمی‌شود.

۳- تغییر توصیف قانونی موجب تغییر موضوع دعوا و توصیف حق مورد مطالبه میگردد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۹۰- سبب دعوا، رابطه حقوقی است که بر مبنای …… به وجود آمده است.

۱- قانون و عمل حقوقی

۲- عمل حقوقی و واقعه حقوقی

۳- واقعه حقوقی و قانون

۴- قانون، عمل حقوقی یا واقعه حقوقی

۲۹۱- چنانچه جهات موضوعی در دعوای سابق توصیف قانونی شده باشد ………

۱- همان‌جهات موضوعی نمی‌تواند در دعوای بعد سبب جدید محسوب شود.

۲- همان جهات موضوعی می‌تواند در دعوای بعد سبب جدید محسوب شود.

۳- همان جهات موضوعی می‌تواند در دعوای بعد با تغییر توصیف قانونی، سبب جدید محسوب شود.

۴- هیچکدام

۲۹۲- در تشخیص مفهوم اتحاد موضوع دو دعوا …… باید مورد توجه قرار گیرد.

۱- اتحاد مادی موضوع دو دعوا   ۲- اتحاد حقوق مطالبه شده

۳- گزینه ۱ و۲                                           ۴- هیچکدام

۲۹۳- چنانچه اصحاب و سبب دو دعوا واحد باشند اما موضوع اولی مالکیت عرصه ملک و موضوع دومی مالکیت اعیانی ملک باشد، ایراد امر قضاوت شده ………

۱- پذیرفته می‌شود زیرا اصحاب، سبب و موضوع دو دعوا واحد می‌باشند.

۲- پذیرفته نمی‌شود زیرا موضوع دو دعوا از لحاظ مادی واحد نمی‌باشند.

۳- پذیرفته نمی‌شود زیرا موضوع دو دعوا از لحاظ حقوق مورد مطالبه، واحد نمی‌باشند.

۴- پذیرفته نمی‌شود زیرا موضوع دو دعوا از لحاظ مادی و حقوق مورد مطالبه، واحد نمی‌باشند.

۲۹۴- اگر موضوع دو دعوا از نظر مادی واحد باشند اما حقی که مورد مطالبه قرار گرفته متفاوت باشد………

۱- موضوع دو دعوا واحد محسوب می‌شود.

۲- موضوع دو دعوا واحد محسوب نمی‌شود و در صورت وجود سایر شرایط، ایراد امر قضاوت شده پذیرفته می‌شود.

۳- موضوع دو دعوا اصولاً واحد محسوب می‌شود.

۴- موضوع دو دعوا واحد محسوب نمی‌شود بنابراین ایراد امر قضاوت شده پذیرفته نمی‌شود.

۲۹۵- چنانچه موضوع دعوا از نظر مادی با موضوع دعوایی که سابقاً اقامه شده واحد نباشد:

۱- ایراد امر قضاوت شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت مگر حقوق مورد مطالبه در دو دعوا واحد باشد.

۲- ایراد امر قضاوت شده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

۳- ایراد امر قضاوت شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت حتی اگر حقوق مورد مطالبه در دو دعوا واحد باشد.

۴- ایراد امر قضاوت شده اصولاً مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

۲۹۶- چنانچه حق مورد مطالبه در دعوایی که منتهی به صدور حکم قطعی گردیده حق انتفاع از ملک بوده ولی در دعوای بعد حق ارتفاق از همان ملک مطالبه شود، ایراد امر قضاوت شده در دعوای بعد ….

۱- پذیرفته می‌شود.                                   ۲- پذیرفته نمی‌شود.

۳- اصولاً پذیرفته می‌شود.                         ۴- اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

۲۹۷- چنانچه حق مورد مطالبه در دعوایی که منتهی به صدور حکم قطعی گردیده حق عبور در ملکی بوده ولی در دعوای بعد حق مجرا در همان ملک مطالبه شود، ایراد امر قضاوت شده در دعوای بعد …..

۱- پذیرفته می‌شود زیرا موضوع دو دعوا واحد می‌باشد.

۲- پذیرفته می‌شود زیرا سبب دو دعوا واحد می‌باشد.

۳- پذیرفته نمی‌شود زیرا سبب دو دعوا واحد نمی‌باشد.

۴- پذیرفته نمی‌شود زیرا موضوع دو دعوا واحد نمی‌باشد.

۲۹۸- چنانچه موضوع دعوای سابق حقوق مربوط به دوره زمانی معین بوده و حقوق مورد مطالبه در دعوای فعلی مربوط به دوره زمانی دیگری باشد…..

۱- اتحاد موضوع دو دعوادر صورت اتحاد مادی موضوع، محقق می‌باشد.

۲- اتحادموضوع دودعوا‌درصورت وحدت حقوق‌موردمطالبه‌محقق می‌باشد.

۳- اتحاد موضوع دو دعوا محقق نمی‌باشد.

۴- گزینه ۱ و۲

۲۹۹- اعتبار امر قضاوت شده شامل ……..

۱- اسباب موجهه حکم می‌شود.

۲- منطوق حکم می‌شود.

۳- مقدمه حکم می‌شود.

۴- مقدمه، منطوق و اسباب موجهه حکم می‌شود.

۳۰۰- چنانچه در حکم صادره، موضوع دعوا که در دادخواست تصریح گردیده جزئاً یا کلاً فصل نگردیده باشد، اقامه مجدد دعوا با موضوع قسمت فصل نشده………

۱- ممنوع است زیرا منطوق حکم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

۲- ممنوع است زیرا اسباب موجهه حکم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

۳- بلامانع است.

۴- گزینه ۱ و۲

 

پاسخنامه:

 

۲۵۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۵۲- گزینه ۳ صحیح است.

۲۵۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۵۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۶۱- گزینه ۲ صحیح است.

۲۶۲- گزینه ۴ صحیح است.

۲۶۳- گزینه ۱ صحیح است.

۲۶۴- گزینه ۳ صحیح است.

۲۶۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق.آ.د.م

۲۶۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق.آ.د.م

۲۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق.آ.د.م

۲۶۸- گزینه ۱ صحیح است.

۲۶۹- گزینه ۳ صحیح است.

۲۷۰- گزینه ۲ صحیح است.

۲۷۱- گزینه ۱ صحیح است.

۲۷۲- گزینه ۴ صحیح است.

۲۷۳- گزینه ۴ صحیح است.

۲۷۴- گزینه ۳ صحیح است.

۲۷۵- گزینه ۴ صحیح است.

۲۷۶- گزینه ۳ صحیح است.

۲۷۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۷۸- گزینه ۱ صحیح است.

۲۷۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۸۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۸۲- گزینه ۲ صحیح است.

۲۸۳- گزینه ۴ صحیح است.

۲۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۸۶- گزینه ۴ صحیح است.

۲۸۷- گزینه ۴ صحیح است.

۲۸۸- گزینه ۱ صحیح است.

۲۸۹- گزینه ۱ صحیح است.

۲۹۰- گزینه ۴ صحیح است.

۲۹۱- گزینه ۳ صحیح است.

۲۹۲- گزینه ۳ صحیح است.

۲۹۳- گزینه ۲ صحیح است.

۲۹۴- گزینه ۴ صحیح است.

۲۹۵- گزینه ۳ صحیح است.

۲۹۶- گزینه ۲ صحیح است.

۲۹۷- گزینه ۴ صحیح است.

۲۹۸- گزینه ۳ صحیح است.

۲۹۹- گزینه ۲ صحیح است.

۳۰۰- گزینه ۳ صحیح است.

۳۰۱- گزینه ۱ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 8 ؟