تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۳۵
۹۴ یکشنبه ۲۱ تیر

در عقود و معاملات و الزامات

باب اول:

«درعقود و تعهدات به طور کلی»

 

۱- طبق قانون مدنی ایران کدام یک از گزینه‌های ذیل صحیح است؟

۱- عقد عهدی است و معوض.              ۲- عقد تملیکی است و معوض.

۳- عقد عهدی است و مجانی.             ۴- عقد تملیکی است و مجانی.

 

فصل اول:

«در اقسام عقود و معاملات»

 

۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- عقد لازم به هیچ وجه قابل فسخ نیست.

۲- عقد جایز اصولاً قابل فسخ است.

۳- عقد لازم اصولاً قابل فسخ نیست.

۴- گزینه ۲ و ۳

۳- مقصود از موارد معینه در عبارت «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه» چیست؟

۱- اقاله                                           ۲- خیارات

۳- اقاله و خیارات                             ۴- هیچکدام

۴- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱- حق فسخ عقد جایز با شرط در ضمن عقد لازم قابل اسقاط است.

۲- در بعضی عقود جایز بودن با نظم عمومی یا اقتضاء عقد ارتباط دارد. بنابراین قابل اسقاط نمی باشد مانند جواز وعده نکاح.

۳- در قراردادها اصل لزوم است.

۴- هر سه صحیح می‌باشد.

۵- در قانون مدنی از جمله عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسـبت به طرف دیـگر جایز است می‌توان از . . . نام برد.

۱- عقد رهن، جعاله، کفالت

۲- عقد کفالت، عقد رهن، عقد مضاربه

۳- عقد ضمان ضم ذمه به ذمه، عقد رهن، عقد کفالت

۴- هیچکدام

۶- عقد خیاری از جمله عقود . . . . . . . است.

۱- لازم         ۲- جایز ۳- عهدی                   ۴- تملیکی

۷- عقد خیاری آن است که . . . . . . .

۱- برای یکی از طرفین معامله اختیار فسخ باشد.

۲- برای هر دو طرف معامله اختیار فسخ باشد.

۳- برای ثالث اختیار فسخ باشد.

۴- برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالث اختیار فسخ باشد.

۸- عقد معلق آن است که . . . . . . .

۱- انشاء عقد برحسب قصد، موقوف به امر دیگری باشد.

۲- اثر عقد برحسب انشاء، موقوف به امر دیگری باشد.

۳- انشای عقد و اثر عقد برحسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد.

۴- نه انشای عقد و نه اثر عقد موقوف به امر دیگری نباشد.

۹- معلق علیه باید دارای چه شرطی باشد؟

۱- مربوط به آینده باشد.

۲- احتمالی باشد.

۳- مربوط به حادثه خارجی باشد.

۴- هر سه مورد

۱۰- در حقوق ایران شرط فاسخ (شرط تعلیق انحلال عقد) چه حکمی دارد؟

۱- باطل       ۲- غیرنافذ             ۳- صحیح             ۴- قابل فسخ

۱۱- در حقوق ایران شرط تعلیق . . . . . . .

۱- در تمام عقود درست می‌باشد.

۲- در تمام عقود نادرست می‌باشد.

۳- در تمام عقود به جز ضمان و نکاح درست می‌باشد.

۴- اصولاً نادرست می‌باشد.

۱۲- تحقق معلق علیه . . . . . . .

۱- ناقل است و در آینده مؤثر است مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کنند.

۲- کاشف است و به گذشته اثر می‌کند.

۳- اثر قهقهرایی دارد و از روز اول مؤثر است.

۴- گزینه ۲ و ۳

 

فصل دوم:

«در شرایط اساسی برای صحت معامله»

 

۱۳- برای تحقق یک عقد کدام یک از موارد ذیل شرط نمی‌باشد؟

۱- قصد طرفین

۲- ابلاغ قصد به طرف مقابل

۳- اعلان قصد طرفین

۴- هر سه شرط است.

 

مبحث اول:

«در قصد طرفین و رضای آنها»

 

۱۴- قرارداد صوری چه حکمی دارد؟

۱- باطل                          ۲- صحیح

۳- غیرنافذ                       ۴- غیرقابل استناد

۱۵- در تعارض اراده واقعی و ظاهری کدام یک حاکم می‌شود؟

۱- اراده واقعی

۲- اراده ظاهری

۳- دادگاه تعیین می‌کند که کدام حاکم است.

۴- هر دو ساقط می‌شوند.

۱۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در مواردی که برای طرفین امکان تلفظ وجود دارد آنها نمی‌توانند با اشاره قصد خود را بیان کنند.

۲- تلفظ و اشاره در طول هم هستند.

۳- تلفظ و اشاره در عرض هم هستند و حتی با امکان تلفظ می‌توان اشاره کرد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۷- سکوت در جایگاه قبول . . . . . . .

۱- حمل بر قبول عقد می‌شود.

۲- حمل بر رد عقد می‌شود.

۳- حمل بر قبول یا رد عقد نمی‌شود مگر اینکه اوضاع و احوال رضای ضمنی او را نشان دهد.

۴- اصولاً حمل بر قبول عقد می‌شود.

۱۸- انشای معامله بوسیله . . . . . . . . بیان می‌شود.

۱- الفاظ     ۲- معاطات                ۳- اشاره                   ۴- هر سه مورد

۱۹- نکاح عقد . . . . . می‌باشد که بوسیله . . . . . . واقع می‌شود.

۱- رضایی- الفاظ صریح

۲- تشریفاتی- معاطات

۳- رضایی- معاطات

۴- تشریفاتی- هم الفاظ و هم معاطات

۲۰- برای انعقاد عقد توافق . . . . . . .

۱- درباره ارکان عقد کافی است و می‌توان فروع را بوسیله عرف و قانون جبران کرد.

۲- درباره فروع عقد کافی است و می‌توان ارکان را بوسیله عرف و قانون جبران کرد.

۳- هم در رابطه با ارکان عقد و هم نسبت به فروع عقد لازم می باشد.

۴- هیچکدام

۲۱- در عقدی که با مکاتبه انجام می‌شود تاریخ انعقاد عقد چه زمانی می‌باشد؟

۱- تاریخ قبول ایجاب

۲- تاریخ اعلام قبول

۳- تاریخ اعلام قطعی قبول

۴- تاریخ وصول قبول به ایجاب دهنده

۲۲- توالی عرفی ایجاب و قبول یعنی چه؟

۱- یعنی قبول قبل از پایان مدت اعتبار ایجاب، اعلام و ضمیمه آن شود.

۲- یعنی قبول باید بلافاصله اعلام شود.

۳- یعنی قبول باید حداکثر تا ۱ ماه اعلام شود.

۴- یعنی قبول می‌تواند تا مدت معینی اعلام شود.

۲۳- زوال ایجاب در زمان اعتبار آن به دلیل فوت یا حجر یکی از دو طرف چه وضعیتی را بوجود می‌آورد؟

۱- توافق را ناممکن می‌کند.

۲- موجب عدم نفوذ توافق می‌شود.

۳- عقد صحیحاً منعقد می‌شود ولی آثار آن به وراث منتقل می‌شود.

۴- عقد صحیح است ولی در برابر وراث غیر قابل استناد است.

۲۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- قبول ایجاب در صورتی به توافق می‌انجامد که مطلق باشد.

۲- هر گاه قبول ایجاب توأم با قیدی باشد ایجاب جدید می‌باشد.

۳- قبول ایجاب باید مسبوق به رد آن نباشد وگرنه مؤثر نیست.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۵- رجوع از ایجاب پیش از قبول . . . . . . .

۱- در هر حال سبب زوال آن می‌شود.

۲- در هیچ صورتی سبب زوال آن نمی‌شود.

۳- اصولاً سبب زوال آن نمی‌شود.

۴- سبب زوال آن می‌شود مگر گوینده ایجاب ملتزم به نگهداری آن شده باشد.

۲۶- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا خواب معامله نماید آن معامله . . . . . . .

۱- به واسطه فقدان قصد غیرنافذ است.

۲- به واسطه فقدان قصد باطل است.

۳- به واسطه فقدان رضا باطل است.

۴- به واسطه فقدان رضا غیرنافذ است.

۲۷- کسی که معامله می‌کند آن معامله . . . . . . .

۱- برای خود آن شخص محسوب می‌شود.

۲- برای خود شخص محسوب می‌شود مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید.

۳- برای خود شخص محسوب می‌شود مگر اینکه بعداً خلاف آن ثابت شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۸- در اختلاف میان نماینده و اصیل . . . . . . .

۱- مدعی کسی است که می‌گوید معامله به نمایندگی واقع شده است.

۲- مدعی کسی است که می‌گوید معامله به نمایندگی واقع نشده بلکه به اصالت واقع شده است.

۳- هر کدام به نوبه خود در مواردی مدعی محسوب می‌شوند.

۴- اصولاً معامله برای خود نماینده محسوب نمی‌شود.

۲۹- در اختلاف میان دو طرف معامله، اثبات نمایندگی از شخص ثالث . . . . . . .

۱- طرف عقد را از تعهدی که پذیرفته است معاف می‌کند.

۲- طرف عقد را از تعهدی که پذیرفته است معاف نمی‌کند.

۳- هم طرف عقد و هم شخص ثالث را متعهد می‌کند.

۴- هم طرف عقد و هم شخص ثالث را بری می‌کند.

۳۰- کدام گزینه درست نمی‌باشد؟

۱- تعهد به نفع شخص ثالث استثنا بر اصل نسبی بودن قراردادها می‌باشد.

۲- تعهد به نفع شخص ثالث ممکن است به صورت یکی از دو عوض واقع شود مثلاً بیمه عمر و صلح.

۳- تعهد به نفع شخص ثالث ممکن است به صورت شرط ضمن عقد واقع شود.

۴- هر سه صحیح می‌باشد.

۳۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در تعهد به سود ثالث قبول ثالث شرط نمی‌باشد.

۲- در تملیک به سود ثالث قبول ثالث شرط می‌باشد.

۳- وجود ثالث در زمان عقد ضروری نیست بلکه کافی است هنگام ایجاد عقد موجود باشد.

۴- امکان تعهد به سود ثالث از قواعد عمومی قراردادها نمی‌باشد و ویژه صلح، هبه و بیمه عمر است.

۳۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- نکاح با شخص ثالث به صورت شرط نتیجه قابل تحقق است.

۲- قابلیت تعیین شخص ثالث برای نفوذ تعهد به نفع ثالث کافی است.

۳- شخص ثالث می‌تواند از پذیرفتن تعهد به نفع خویش خودداری کند.

۴- گزینه ۲و ۳

۳۳- اگر شخص ثالث تعهد به نفع خود را نپذیرد . . . . . . .

۱- متعهد بری می‌شود.

۲- تعهد به سود مشروط ‌له قرارداد اجرا می‌شود.

۳- مشروط علیه مختار می‌شود که تعهد را به سود مشروط ‌له اجرا کند و یا اینکه اجرا نکند.

۴- حاکم او را اجبار به پذیرش می‌کند.

۳۴- در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله . . . . . . .

۱- برای معامله کننده محسوب می‌شود.

۲- برای صاحب عین محسوب می‌شود.

۳- برای معامله کننده محسوب می‌شود مشروط به اینکه وی به این امر جاهل باشد.

۴- برای صاحب عین محسوب می‌شود مشروط بر اینکه معامله کننده عالماً و عامداً این معامله را انجام داده باشد.

۳۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ممکن است طرفین یا یکی از آنها به‌وکالت از غیر اقدام بنماید.

۲- ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وصایت از غیر اقدام بنماید.

۳- ممکن است طرفین یا یکی از آنها به ولایت از غیر اقدام بنماید.

۴- هر سه گزینه

۳۶- در عقدی که به نمایندگی واقع می‌شود، تراضی به اراده . . . . . . . انجام می‌شود و آثار عقد دامنگیر . . . . . . . می‌گردد.

۱- اصیل- اصیل                                        ۲- نماینده- نماینده

۳- اصیل- نماینده                                       ۴- نماینده – اصیل

۳۷- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به . . . . . .

۱- خود موضوع معامله باشد.

۲- جنس مورد معامله باشد.

۳- وصف اساسی مورد معامله باشد.

۴- هر سه گزینه

۳۸- اشتباه در شخص طرف مقابل در عقد نکاح موجب . . . . . و اشتباه در وصف اساسی همسر در عقد نکاح موجب . . . . . . . می‌شود.

۱- بطلان- بطلان                                        ۲- بطلان- حق فسخ

۳- حق فسخ- حق فسخ                               ۴- حق فسخ- بطلان

۳۹- اشتباه در شخص طرف عقد به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد . . .

۱- حتی اگر شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

۲- مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

۳- مگر در قراردادهای رایگان.

۴- گزینه ۲و ۳

۴۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اشتباه در وصف اساسی حتی اگر در انگیزه خصوصی و پنهانی یکی از دو طرف باشد موجب بطلان عقد است.

۲- اشتباه در وصف اساسی در صورتی موجب بطلان عقد است که در قلمرو قصد مشترک واقع گردد.

۳- اشتباه در وصف اساسی در حکم اشتباه در هویت مادی و مدنی است.

۴- در قراردادهای رایگان بطور معمول شخصیت طرف علت عمده عقد است.

۴۱- اشتباه در وصف اساسی همسر . . . . . . .

۱- اگر شرط شده باشد موجب بطلان نکاح است.

۲- اگر شرط شده باشد موجب عدم نفوذ نکاح است.

۳- حتی اگر شرط شده باشد تأثیری بر سرنوشت عقد نکاح ندارد.

۴- حتی اگر شرط شده باشد موجب خیار فسخ است نه بطلان عقد نکاح.

۴۲- در کدام یک از شرکت‌های زیر اشتباه در شخصیت شریک موجب بطلان شرکت نمی‌شود؟

۱- شرکت نسبی                                         ۲- شرکت تضامنی

۳- شرکت سهامی                                       ۴- گزینه ۱ و ۲

۴۳- ضمانت اجرای اشتباه در شخصیت طرف معامله اگر شخصیت او علت عمده عقد باشد و همچنین ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله به ترتیب چه می‌باشد؟

۱- بطلان- عدم نفوذ                                    ۲- بطلان- بطلان

۳- عدم نفوذ- عدم نفوذ                                ۴- عدم نفوذ- بطلان

۴۴- در قراردادی که به اعتبار تخصص وکیل دادگستری با او بسته می‌شود در شخصیت وکیل اشتباه می‌شود. ضمانت اجرای این اشتباه چیست؟

۱- بطلان

۲- عدم نفوذ

۳- حق فسخ

۴- عدم قابلیت استناد در برابر موکل

۴۵- اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به . . . . . . . تهدید کند.

۱- جان خود                                               ۲- مال خود

۳- آبروی خود                                           ۴- جان و مال و آبروی خود

۴۶-عملی که باعث ورود فشار و تهدید مکره می‌شود باید . . . . . . .

۱- به منظور وادار ساختن او به معامله صورت گیرد.

۲- نامشروع باشد.

۳- از بیرون وارد شود.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۷- تهدید به تعقیب قانونی و اعلام ورشکستگی . . . . . ..

۱- اکراه محسوب می‌شود.

۲- اکراه محسوب نمی‌شود.

۳- بسته به نظر دادگاه ممکن است اکراه محسوب شود.

۴- اصولاً اکراه محسوب می‌شود.

۴۸- در تعارض معیار نوعی و معیار شخصی در اکراه کدام یک حاکم می‌شود؟

۱- معیار نوعی

۲- معیار شخصی

۳- هر دو ساقط می‌شوند.

۴- هر دو حاکم می‌شوند و اعتبار یکسانی دارند.

۴۹- در مورد اعمال اکراه‌آمیز . . . . . . . ملاک می‌باشد.

۱- سن مکره

۲- مرد یا زن بودن مکره

۳- شخصیت مکره

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۵۰- اکراه موجب . . . . . . . معامله است . . . . . . .

۱- بطلان، اگر از طرف متعاملین باشد.

۲- بطلان، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد.

۳- عدم نفوذ، اگر از طرف متعاملین باشد.

۴- عدم نفوذ، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد.

۵۱- تهدید طرف معامله نسبت به اموال خویشان نزدیک او . . . . . . .

۱- موجب اکراه نمی‌شود.

۲- در هر صورت موجب اکراه می‌شود.

۳- در صورتی که به جان یا آبروی آن خویشاوند صدمه بزند موجب اکر%به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران