تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۵
۹۴ یکشنبه ۲۱ تیر

۲۰۱- هرکس در زمین مباح نهری بکند مادامی که متصل به رودخانه نشده است . . . . . . .

۱- مالک نهر می‌شود.                                  ۲- آن را احیاء کرده است.

۳- تحجیر محسوب می‌شود.                        ۴- گزینه ۱ و۲

۲۰۲- هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شرکت کنند به چه نسبتی مالک آب آن می‌شوند؟

۱- به نسبت عمل هر کدام

۲- به نسبت مخارجی که هرکدام متحمل می‌شوند.

۳- به نسبت مساوی

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۰۳- هر یک از شرکای مجرای مشترک . . . . . . . .

۱- می‌توانند از مجرای مشترک مجرایی جدا کنند.

۲- می‌توانند دهنه نهر را وسیع یا تنگ کنند.

۳- می‌توانند روی نهر پل یا آسیاب بزنند.

۴- نمی‌توانند هیچ یک از اعمال مذکور را انجام دهند مگر به اذن سایر شرکا.

۲۰۴- هرگاه نهر مشترکی که آب آن برای استفاده همگان کافی است مابین جماعتی باشد و درمقدار نصیب هر یک از آنها  اختلاف شود………..

۱- نصیب آنها با استناد به قرعه تعیین می‌شود.

۲- حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود.

۳- اصولاً حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود.

۴- نصیب هر یک به نسبت عمل و مخارج انجام شده تعیین می‌شود.

۲۰۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- افراد می‌توانند از ملک دیگران آب به ملک خود ببرند حتی بدون اذن مالک.

۲- افراد نمی‌توانند از ملک دیگران آب به ملک خود ببرند مگر این که راه دیگری نداشته باشند.

۳- افراد نمی‌توانند از ملک دیگران آب به ملک خود ببرند مگر به اذن مالک هرچند راه دیگری نداشته باشند.

۴- هیچکدام

۲۰۶- هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد .  . . . . .

۱- زمینی که احیای آن مقدم است در آب نیز مقدم است مگر پایین‌تر از زمین دیگر باشد.

۲- زمینی که احیای آن مقدم است در آب نیز مقدم است اگر چه پایین‌تر از زمین دیگر باشد.

۳- زمینی که احیای آن مؤخر است در آب مقدم است مگر پایین‌تر از زمین دیگر باشد.

۴- زمینی که احیای آن مؤخر است در آب مقدم است اگر چه پایین‌تر از زمین دیگر باشد.

۲۰۷- هرگاه آب نهر کافی برای مشروب کردن تمام اراضی اطراف نباشد و ما بین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود…..

۱- هر زمین که به منبع آب نزدیک تر باشد به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین دارد.

۲- هر زمینی که به منبع آب دورتر باشد به قدر حاجت حق تقدم بر زمین دیگر‌ دارد.

۳- حکم به تساوی آب بین آنها می‌شود.

۴- باید توسط قرعه مشخص کرد که کدام یک از زمین‌های اطراف زودتر منتفع شود.

۲۰۸- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و آب کافی برای هر دو نباشد . . . . . .

۱- هر دو به طور مساوی از نهر بهره‌مند می‌شوند.

۲- باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد.

۳- دادگاه مشخص می‌کند که کدام یک زودتر از آب نهر منتفع شوند.

۴- هیچکدام

۲۰۹- کدام عبارت غلط می‌باشد؟

۱- هرکسی در زمین خود به قصد تملک چاهی بکند تا به آب برسد مالک آب آن می‌شود.

۲- هرکسی به قصد تملک چاهی بکند مادام که به آب نرسیده تحجیر محسوب می‌شود.

۳- حیازت و تحجیر هر دو نیاز به قصد تملک دارند.

۴- هیچکدام

 

باب سوم: «در معادن»

 

۲۱۰- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک . . . . . .  است.

۱- وزارت معادن و فلزات

۲- صاحب زمین

۳- حاکم

۴-گزینه ۱ و ۲ به طور مساوی

۲۱۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- تمام اقسام مواد معدنی که در ملکی واقع شده باشند ملک صاحب آن زمین است.

۲- تنها مواد معدنی که به مصرف ساختمان و صنایع مربوطه به آن می‌رسد مانند مرمر، ماسه و سنگ گچ و . . . اگر در ملکی واقع شوند ملک صاحب آن زمین است.

۳- معادن واقع در اراضی که مالک خاص ندارد متعلق به دولت است.

۴- گزینه ۲ و ۳

 

باب چهارم: «در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه»

فصل اول: در اشیای پیدا شده

 

۲۱۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در صورتی که پس از تملّک مال پیدا شده، صاحب آن پیدا شود اگر عین آن موجود باشد باید به مالک مسترد شود.

۲- در صورتی که پس از تملک مال پیدا شده، صاحب آن پیدا شود ولی قبل از استرداد مال به مالک مال تلف شود پیدا کننده ضامن نیست.

۳- تملک مال پیدا شده نیاز به قصد انشاء دارد و ایقاع ‌می‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۲۱۳- مال پیدا شده که در دست پیداکننده مال می باشد چه نوع امانتی محسوب می‌شود؟

۱- قانونی                                                   ۲- قراردادی

۳- قانونی و قراردادی                                  ۴- هیچکدام

۲۱۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر پس از یک سال از تاریخ تعریف لقطه، مالک آن پیدا نشود پیدا کننده باید مال را به حاکم بدهد.

۲- اگر پس از یک سال از تاریخ تعریف لقطه، مالک آن پیدا نشود پیدا کننده می‌تواند تصرف مالکانه در مال کند.

۳- اگر پس از یک سال از تاریخ تعریف لقطه، مالک آن پیدا نشود پیدا کننده می‌تواند تصرف اداری در مال کند.

۴- هر سه گزینه درست می‌باشد.

۲۱۵- در صورتی که پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس شود . . . . . . .

۱- باید مال را به حاکم رد کند.

۲- تکلیف نگهداری از او ساقط می‌شود.

۳- تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۱۶- در فرض تلف لقطه کدام عبارت صحیح است؟

۱- مالک می‌تواند از یابنده خسارت بگیرد چرا که وی در تلف مال مجاز نبوده است.

۲- اگر تلف مال بر اثر تقصیر یابنده نباشد چون ید وی امانی است فقط مکلف به پرداخت خسارت است.

۳- مالک نمی‌تواند از یابنده خسارت بگیرد چرا که او در انواع تصرفات (اداری و مالکانه) مجاز بوده است.

۴- مالک نمی‌تواند از یابنده خسارت بگیرد مگر اینکه یابنده به قصد تملک در آن تصرف نکرده باشد.

۲۱۷- هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند، . . . . . . .

۱- می‌تواند حتی بدون تعریف مال آن را تملک کند مگر مال برای عهد زمان حاضر باشد.

۲- در صورتی می‌تواند مال را تملک کند که قبلاً آن را تعریف کرده باشد.

۳- اگر قدمت و کهنگی آن مال چندان باشد که مال پیدا شده را در زمره آثار باستانی و عتیقه درآورد تملک آن مجاز نیست.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۱۸- منافع مال پیدا شده از آن کیست؟

۱- یابنده

۲- مالک مال

۳- قبل از تملک مال متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال برای پیدا کننده است.

۴- اگر متصل باشد مال صاحب آن است و اگر منفصل باشد برای پیدا کننده است.

۲۱۹- اگر مالی که پیدا شده است امکان بقا نداشته باشد . . . .

۱- باید به حاکم رد شود.

۲- باید به قیمت عادله فروخته شود ولی قیمت آن مال پیدا کننده است.

۳- باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال است.

۴- پیدا کننده مجاز نیست آن را بفروشد و یا تصرفی دیگر در آن کند چون در دست او امانت است.

 

فصل دوم:

«در حیوانات ضاله»

 

۲۲۰- کدام یک از گزینه‌های ذیل مصداق حیوان ضالّه است؟

۱- حیوانی که در چراگاه یافت شود.

۲- حیوانی که نزدیک آب یافت شود.

۳- حیوانی که متمکن از دفاع از خود در برابر حیوانات درنده باشد.

۴- حیوان مملوک بدون متصرف

۲۲۱- هر کس حیوان ضالّه ای پیدا کند . . . . . . .

۱- اگر آن را بعد از تصرف بلافاصله رها کند ضامن نیست.

۲- باید حیوان را به حاکم تسلیم کند.

۳- باید حیوان را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم تسلیم کند.

۴- می‌تواند بعد از تعریف آن را تملک کند.

۲۲۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کننده آن را به حاکم رد کند حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک دارد.

۲- اگر حیوان گم شده در نقاط غیرمسکونی یافت شود پیدا کننده می‌تواند مخارج نگهداری آن را مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد.

۳- اگر حیوان گم شده در نقاط غیرمسکونی یافت شود پیدا کننده درهر صورت می‌تواند مخارج نگهداری آن را مطالبه کند.

۴- گزینه۱ و ۲

 

باب پنجم: «در دفینه»

 

 ۲۲۳- چه مالی دفینه محسوب می‌شود؟

۱- مالی که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

۲- مالی که به قصد یافتن آن و در نتیجه حفاری پیدا شده است.

۳- مالی که مالک آن معلوم و شناخته شده نباشد و در زمین یافت شود.

۴- هر سه دفینه محسوب می‌شوند.

۲۲۴- کارفرمایی به قصد یافتن اموال در زمین کارگری استخدام و وی در نتیجه حفاری، مالی پیدا می‌کند. حال این مال از آن کیست؟

۱- کارفرما

۲- کارگر

۳- هم کارفرما و هم کارگر

۴- دولت

۲۲۵- فردی دفینه‌ای پیدا می‌کند که در زمره آثار ملی است حکم این مال چیست؟

۱- این مال به مستخرج آن تعلق دارد.

۲- این مال به دولت تعلق دارد.

۳- این مال بعد از پرداخت مالیات به مستخرج آن تعلق دارد.

۴- این مال هم به مستخرج تعلق دارد و هم به دولت به طور مشاع.

۲۲۶- اگر کسی در ملک غیر، دفینه‌ای پیدا کند . . . . . . .

۱- باید آن را به حاکم تسلیم کند.

۲- می‌تواند در آن تصرف کند.

۳- در هر حال باید به مالک ملک بدهد.

۴- باید به مالک اطلاع دهد و اگر مالک مدعی مالکیت شد و آن را ثابت کرد باید به او تسلیم کند.

۲۲۷- کدام گزینه درست نمی‌باشد؟

۱- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده باشد از آن کسی است که آن را بیرون آورد.

۲- اعراض از ملکی که در دفتر ثبت املاک بنام اعراض کننده است سبب سقوط حق مالکیت او نمی‌شود.

۳- صرف رها کردن مالی سبب سقوط حق مالک نسبت به آن است (اعراض).

۴- آنچه آب به ساحل می‌اندازد مال کسی است که آن را حیازت می‌کند.

 

باب ششم: «در شکار»

 

۲۲۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- شکار حیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت دارند موجب تملک آنان است.

۲- کبوترانی که در برج کبوتر جمع می‌شوند ملک کسی است که این برج را گذاشته است.

۳- زنبور عسلی که در کندوی فردی جمع می‌شوند ملک آن شخص هستند.

۴- تملک شکار منوط بر این است که حیوان در زمره مباحات باشد.

در مقررات مختلفه

 

۲۲۹- مال مثلی مال است که . . . . . . .

۱- در بازار اشباه و نظایر داشته باشد.

۲- ارزش اجزای آن با هم برابر و یکسان باشد.

۳- اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد.

۴- هرسه مورد

۲۳۰- مال قیمی مالی است که . . . . . . .

۱- اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع نباشد.

۲- ارزش اجزای آن نابرابر باشد.

۳- اشباه و نظایر آن بیشتر از مال مثلی نباشد.

۴- هیچکدام

۲۳۱- کدام یک از اموال ذیل قیمی می‌باشد؟

۱- گندم

۲- یخچال ارج

۳- اسب سواری

۴- هیچکدام

۲۳۲- کدام یک از اموال ذیل مثلی می‌باشد؟

۱- قلمدان

۲- ساعت قدیمی

۳- خانه معین

۴- هیچکدام

۲۳۳- تشخیص اینکه مالی مثلی است یا قیمی بستگی به ……….. دارد.

۱- نظر طرفین

۲- قانون

۳- عرف

۴- نظر دادگاه

۲۳۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در مال مثلی توجه به اوصاف کلی مال است که مصداقهای فراوان دارد.

۲- در مال قیمی اوصاف مورد نظر چندان دقیق است که تنها در مال معین دیده می‌شود.

۳- هر دو گزینه صحیح است.

۴- هیچکدام

۲۳۵- اگر در قرارداد مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی تلقی شود این قرارداد …………………

۱- صحیح می‌باشد.

۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.

۴- قابل فسخ می‌باشد.

۲۳۶- اگر در قرارداد مال قیمی در رابطه دو طرف درحکم مثلی تلقی شود این قرارداد …………..

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.

۴- قابل فسخ است.

۲۳۷- کدام یک از اموال ذیل قیمی می‌باشند؟

۱- گونی خاص گندم

۲- یخچال ارج معین

۳- زمین معین

۴- هرسه مورد

۲۳۸- کدام یک از اموال ذیل مثلی نمی‌باشند؟

۱- اسب سواری

۲- یک اسب ایرانی

۳- ده خروار گندم

۴- گزینه ۱ و ۲

 

پاسخنامه:

 

۲۰۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴۸ ق.م

۲۰۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵۰ ق.م

۲۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵۱ ق.م

۲۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵۳ ق.م

۲۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵۴ ق.م

۲۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵۸ ق.م

۲۰۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵۶ ق.م

۲۰۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵۷ ق.م

۲۰۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۶۰ ق.م

۲۱۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۶۱ ق.م

۲۱۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۱۶۱ ق.م

۲۱۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۱۶۲ ق.م

۲۱۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۶۳ ق.م

۲۱۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۶۳ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۱۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. تبصره ماده ۱۶۳ ق.م

۲۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۴ ماده ۱۶۳ ق.م

۲۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۶۵ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۲۱۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۶۹ ق.م

۲۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۶۷ ق.م

۲۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷۰ ق.م

۲۲۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷۱ ق.م

۲۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷۲ ق.م

۲۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷۳ ق.م

۲۲۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۷۳ ق.م

۲۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۷۴ ق.م

۲۲۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷۵ ق.م

۲۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ و زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۱۷۸ ق.م

۲۲۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۸۰ و ۱۸۱ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۱۷۹ ق.م

۲۲۹- گزینه۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۵۰ ق.م

۲۳۰- گزینه۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۵۰ ق.م

۲۳۱- گزینه۳ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۱ ماده ۹۵۰ ق.م

۲۳۲- گزینه۴ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۱ ماده ۹۵۰ ق.م

۲۳۳- گزینه۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۵۰ ق.م

۲۳۴- گزینه۳ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۱ ماده ۹۵۰ ق.م

۲۳۵- گزینه۱ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۲ ماده ۹۵۰ ق.م

۲۳۶- گزینه۱ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۲ ماده ۹۵۰ ق.م

۲۳۷- گزینه۴ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۱ و ۲ ماده ۹۵۰ ق.م

۲۳۸- گزینه۱ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۱ و ۲ماده ۹۵۰ ق.م

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟