تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۳۸
۹۴ شنبه ۲۰ تیر

۲۰۱- صدور اوراق سهام یا گواهینامۀ موقت سهم در چه صورت ممنوع است؟

۱- در صورتی که سرمایه های نقدی و غیر نقدی شرکت هنوز تأدیه نشده باشد.

۲- در صورتی که در اساسنامۀ شرکت پیش بینی نشده باشد.

۳- در صورتی که به امضای لااقل دو نفر که اساسنامه تعیین کرده است نرسیده باشد.

۴- در صورتی که شرکت هنوز به ثبت نرسیده باشد.

۲۰۲- چنانچه متعهد ابتیاع سهم قبل از تأدیۀ تمام مبلغ اسمی سهم، آن را به دیگری انتقال دهد مسؤول پرداخت چه کسی خواهد بود؟

۱- کسی که تعهد ابتیاع سهم را نموده مسؤول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد.

۲- دارندۀ سهم پس از انتقال، مسؤول پرداخت بقیۀ مبلغ اسمی خواهد بود.

۳- متعهد ابتیاع سهم و دارندۀ سهم هر دو مسؤولیت تضامنی دارند.

۴- هیچکدام

۲۰۳- انتقال سهام بی نام…………. به عمل می آید.

۱- با قبض و اقباض

۲- با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت

۳- با ثبت در مرجع ثبت شرکتها

۴- با ثبت در دفتر اسناد رسمی

۲۰۴- تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز به تصویب کدام مورد انجام می گیرد؟

۱- مجمع عمومی فوق العاده یا اساسنامۀ شرکت

۲- فقط مجمع عمومی فوق العاده

۳- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

۴- مجمع عمومی فوق العاده با جلب موافقت نصف به علاوۀ یک دارندگان سهام ممتاز

۲۰۵- انتشار اوراق قرضه در صلاحیت کدام مورد از موارد زیر است؟

۱- شرکت سهامی خاص

۲- شرکت سهامی عام و خاص

۳- شرکت سهامی عام

۴- کلیۀ شرکتهای تجارتی

۲۰۶- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- خرید اوراق قرضه، عمل تجارتی نمی باشد.

۲- اوراق قرضه معرف مبلغی وام است با بهرۀ معین.

۳- دارندگان اوراق قرضه، بستانکاران شرکت محسوب می شوند.

۴- اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت نمی باشد.

۲۰۷- در شرکت سهامی خاص، کدام الزامی نیست؟

۱- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

۲- تشکیل مجمع عمومی مؤسس

۳- بازرس علی البدل

۴- جلب نظر کارشناس برای ارزیابی آورده های غیر نقدی

۲۰۸- انحلال شرکت سهامی قبل از موعد در صلاحیت:

۱- اساسنامۀ شرکت                                  ۲- مجمع عمومی فوق العاده

۳- هیأت مدیرۀ شرکت                             ۴- مرجع ثبت شرکتها

۲۰۹- در مجمع عمومی عادی تصمیمات در مورد انتخاب مدیران و بازرسان با چه تعداد است؟

۱- اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر

۲- حداقل بیش از نصف آرای حاضر

۳- اکثریت سه چهارم آرای حاضر

۴- اکثریت نسبی

۲۱۰- مدیر عامل شرکت در حدود اختیارات تفویض شده به او:

۱- نمایندۀ هیأت مدیره است و از طرف هیأت مدیره حق امضا دارد.

۲- نمایندۀ شرکت است ولی از طرف شرکت حق امضا ندارد.

۳- نمایندۀ شرکت است و از طرف شرکت حق امضا دارد.

۴- نمایندۀ هیأت مدیره است و از طرف شرکت حق امضا دارد.

۲۱۱- در زمانی که سمت بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل طی مدت بیش از ۶ ماه بلا تصدی بماند:

۱- شرکت خود به خود منحل می شود و شخصیت حقوقی خود را از دست می دهد.

۲- هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

۳- مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رأی به انحلال شرکت می‌دهد.

۴- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رأی به انحلال شرکت می دهد.

۲۱۲- شرکتهای دولتی تابع کدام مقررات هستند؟

۱- تابع قوانین تأسیس خود هستند.

۲- تابع قوانین تأسیس و اساسنامۀ خود هستند.

۳- تابع قانون تجارت هستند.

۴- علی الاصول تابع قوانین تأسیس و اساسنامۀ خود هستند مگر در موارد ذکر نشده در آنها که تابع قانون تجارت هستند.

۲۱۳- انحلال شرکت در چه زمانی نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است؟

۱- شرکت به محض انحلال و در حالت تصفیه شدن مؤثر در حق سهامداران و اشخاص ثالث است.

۲- انحلال شرکت زمانی که در روزنامۀ کثیر الانتشار آگهی شود نسبت به شخص ثالث مؤثر است.

۳- انحلال شرکت زمانی که به ثبت برسد و اعلان شود نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است.

۴- انحلال شرکت زمانی که در مرجع ثبت شرکتها ثبت شود نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است.

۲۱۴- کاهش اجباری با کاهش…….. و کاهش اختیاری با کاهش……… است.

۱- تعداد یا مبلغ اسمی سهام – مبلغ اسمی سهام

۲- مبلغ اسمی سهام – تعداد اسمی سهام

۳- تعداد اسمی سهام – مبلغ اسمی سهام

۴- ۲ و ۳

۲۱۵- در موقع تأسیس، سرمایۀ شرکت سهامی عام از……………. و سرمایۀ شرکت سهامی خاص از…………… نباید کمتر باشد.

۱- یک میلیون ریال – پنج میلیون ریال

۲- پنج میلیون ریال – یک میلیون ریال

۳- ده میلیون ریال – پنج میلیون ریال

۴- پنج میلیون ریال – ده میلیون ریال

۲۱۶- انتقال سهام با نام باید در…………….. به ثبت برسد و………………باید انتقال را در دفتر امضا کند.

۱- دفتر اسناد رسمی – انتقال دهنده

۲- دفتردادگاهی که درحوزۀ آن مرکزاصلی شرکت قرار دارد– انتقال گیرنده

۳- مرجع ثبت شرکتها – انتقال گیرنده

۴- دفتر ثبت سهام شرکت – انتقال دهنده

۲۱۷- کدام گزینه در مورد اوراق قرضه صحیح است؟

۱- شرکتهای سهامی عام و خاص می توانند تحت شرایط خاص، اوراق قرضه منتشر کنند.

۲- اوراق قرضه قابلیت تعویض با سهام شرکت را ندارد.

۳- خرید اوراق قرضه عمل تجارتی محسوب نمی شود.

۴- دارندۀ اوراق قرضه در ادارۀ امور شرکت می تواند دخالت کند.

۲۱۸- تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت در صلاحیت کدام مجمع است؟

۱- مجمع عمومی فوق العاده                        ۲- مجمع عمومی عادی

۳- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده    ۴- مجمع عمومی مؤسس

۲۱۹- در چه صورتی مدیر عامل شرکت می تواند در عین حال رییس هیأت مدیره همان شرکت باشد؟

۱- با تصویب نصف آرای حاضر در مجمع عمومی

۲- با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی

۳- با تصویب همه آرای حاضر در مجمع عمومی

۴- با تصویب دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی

۲۲۰- شرکت سهامی، شرکت بازرگانی است:

۱- مگر اینکه موضوع عملیاتی آن امور بازرگانی نباشد.

۲- به شرط اینکه موضوع عملیاتی آن معاملات غیر منقول نباشد.

۳- حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

۴- ۲ و ۳

۲۲۱- امضای ورقۀ تعهد سهم به خودی خود:

۱- مستلزم قبولی اساسنامۀ شرکت است.

۲- مستلزم قبولی تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است.

۳- مستلزم قبولی تصمیمات هیأت مدیره است.

۴- ۱ و ۲

۲۲۲- مؤسسین شرکت نسبت به اعمال و اقدامات به منظور تأسیس شرکت:

۱- مسؤولیتی ندارند.

۲- مسؤولیت تضامنی دارند.

۳- هر کس به میزان سهمش مسؤولیت دارد.

۴- به میزان رأی مسؤولیت دارند.

۲۲۳- تابعیت شرکت سهامی عام را چگونه می توان تغییر داد؟

۱- با تصمیم مجمع عمومی می توان تغییر داد.

۲- با تصمیم اکثریت اعضا می توان تغییر داد.

۳- با هیچ مجمع عمومی و هیچ اکثریتی نمی توان تغییر داد.

۴- ۱ و ۲

۲۲۴- خرید سهام شرکت توسط همان شرکت:

۱- ممنوع است و ضمانت اجرای آن بطلان معامله است.

۲- ممنوع است و ضمانت اجرای آن قابل ابطال بودن معامله است.

۳- ممنوع است و ضمانت اجرای آن قابل فسخ بودن معامله است.

۴- ممنوع نیست و معامله صحیح است.

۲۲۵- چنانچه در شرکت با مسؤولیت محدود در خصوص تأدیه آورده‌های غیر نقدی تخلفی رخ دهد……….

۱ – شرکت باطل است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.

۲ – شرکت باطل است و شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را دارند.

۳ – شرکت صحیح است.

۴ – شرکت صحیح است ولی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند.

۲۲۶- برای انتقال سهم الشرکه به غیر در شرکت با مسؤولیت محدود چه عده‌ای باید رضایت دهند؟

۱ – رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

۲ – رضایت عده‌ای از شرکا که حداکثر سرمایه متعلق به آنها بوده است.

۳ – رضایت عده‌ای از شرکا که اکثریت عددی متعلق به آنها بوده است.

۴ – رضایت اکثریت نسبی شرکا

۲۲۷- فوت یکی از شرکا می‌تواند از موارد انحلال شرکت با مسؤولیت محدود باشد …..

۱ – به شرط آن که اساسنامه آن را پیش‌بینی کرده باشد.

۲ – به شرط آن که اکثریت عددی شرکا آن را پیش‌بینی کرده باشد.

۳ – به شرط آن که اکثریت سرمایه شرکا آن را پیش‌بینی کرده باشد.

۴ – مشروط به شرطی نیست.

۲۲۸- در شرکت تضامنی منافع بین شرکا چگونه تقسیم می‌شود؟

۱ – به میزان سهم الشرکه مگر آن که شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

۲ – به نسبت سهم الشرکه مگر آن که شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

۳ – به میزان سهم الشرکه و شرکت نامه غیر از این ترتیب را نمی‌تواند مقرر کند.

۴ – به نسبت سهم الشرکه و شرکت نامه غیر از این ترتیب را نمی‌تواند مقرر کند.

۲۲۹- هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود مسؤولیت او نسبت به قروض شرکت چگونه خواهد بود؟

۱ – متضامناً با سایر شرکا مسؤول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

۲ – متضامناً با سایر شرکا مسؤول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته به شرط آن که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد.

۳ – متضامناً با سایر شرکا مسؤول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته و قرار برخلاف این در مقابل اشخاص ثالث صحیح است.

۴ – گزینه ۱ و ۳

۲۳۰- شرکت تضامنی در کدام یک از موارد زیر منحل نمی‌شود؟

۱ – در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا کند و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

۲ – در صورت تراضی اکثریت عددی شرکا

۳ – در صورت ورشکستگی یکی از شرکا، مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و ۶ ماه از آن بگذرد و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

۴ – در صورت فسخ یکی از شرکا که این حق در اساسنامه از شرکا سلب نشده باشد و ناشی از قصد احراز نباشد.

۲۳۱- اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده کدام است؟

۱ – شریک ضامن یا شریک با مسؤولیت محدود

۲ – شریک با مسؤولیت محدود

۳ – شریک ضامن

۴ – هیچکدام

۲۳۲- در کدام یک از شرکت‌های زیر هیأت نظار وجود دارد؟

۱ – شرکت سهامی عام و خاص

۲ – شرکت تضامنی و مختلط غیرسهامی

۳ – شرکت با مسؤولیت محدود و نسبی

۴ – شرکت با مسؤولیت محدود و مختلط سهامی

۲۳۳- در اسم شرکت نسبی …..

۱ – نباید اسم هیچ یک از شرکا ذکر شود.

۲ – باید لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

۳ – باید اسم تمامی شرکا ذکر شود.

۴ – نباید اسم اکثریت شرکا ذکر شود.

۲۳۴ – اگر در شرکت تعاونی تولید عده‌ای از شرکا در خدمت دایمی نبوده، لااقل …. اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی باشند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

۱ – یک سوم

۲ – دو سوم

۳ – یک دوم

۴ – یک پنجم

۲۳۵ – کدام یک از شرکت‌های زیر یکی از مقاصدش تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها است؟

۱ – شرکت مختلط غیرسهامی                     ۲ – شرکت نسبی

۳ – شرکت تعاونی مصرف                         ۴ – شرکت تعاونی تولید

۲۳۶ – در شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با …. است مگر …..

۱ – مدیر یا مدیران شرکت – شرکت نامه اشخاص دیگری را معین نماید.

۲ – اداره تصفیه – شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

۳ – مدیر یا مدیران شرکت – شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

۴ – اداره تصفیه – شرکت نامه اشخاص دیگری را معین نماید.

۲۳۷ – متصدیان تصفیه در شرکت‌های تضامنی حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف …. محاکمه کنند.

۱ – شرکا                                  ۲ – شرکت

۳ – شرکای ضامن                                     ۴ – مدیران شرکت

۲۳۸ – دفاتر شرکت‌های منحل شده از تاریخ ختم تصفیه تا چند سال محفوظ خواهد ماند؟

۱ – ۵ سال                                                ۲ – ۲ سال

۳ – ۱۵ سال                                              ۴ – ۱۰ سال

۲۳۹- کدام گزینه در مورد پذیره نویسی در شرکت سهامی عام صحیح است؟

۱- پذیره نویسی عمل تجاری است.

۲ – پذیره نویسی بصورت نقدی است و تأمین سرمایه غیرنقدی فقط مخصوص مؤسسین است.

۳ – تأمین سرمایه توسط مردم در شرکت سهامی عام را پذیره نویسی می‌گویند.

۴ – گزینه ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۲۴۰- نتیجه عدم ثبت شرکت با مسؤولیت محدود کدام است؟

۱ – صحیح است.

۲ – در مقابل اشخاص ثالث بی‌اعتبار است.

۳ – باطل است.

۴ – قابل ابطال است.

۲۴۱- اداره ثبت شرکت‌ها، حداقل سرمایه شرکت با مسؤولیت محدود را برای تأسیس چه میزان لازم می‌داند؟

۱ – مبلغ ده هزار تومان                              ۲ – مبلغ صد هزار تومان

۳ – مبلغ یک میلیون تومان                          ۴ – مبلغ صدوپنجاه‌هزارتومان

۲۴۲- هیأت نظار از چند نفر تشکیل می‌شود؟ (در شرکت با مسؤولیت محدود زمانی که تعداد شرکا بیش از ۱۲نفر باشد)

۱ – ۲ نفر از شرکا

۲ – لااقل ۳ نفر از شرکا یا خارج از آن

۳ – حداکثر ۲ نفر از شرکا

۴ – لااقل ۳ نفر از شرکا

۲۴۳- شرکت تعاونی یک تأسیس ….

۱ – تجاری نیست ولی گاهی اعمال تجاری انجام می‌دهد.

۲ – تجاری است و اعمال تجاری انجام می‌دهد.

۳ – تجاری است ولی اعمال تجاری انجام نمی‌دهد.

۴ – تجاری نیست و اعمال تجاری انجام نمی‌دهد.

۲۴۴- مازاد برگشتی در کدام نوع از شرکت‌ها به شرکا داده می‌شود؟

۱ – شرکت تعاونی و مازاد برگشتی همان سود است.

۲ – شرکت تعاونی تولید و مازاد برگشتی همان سود نمی‌باشد.

۳ – شرکت تعاونی توزیع و مازاد برگشتی همان سود است.

۴ – شرکت تعاونی و مازاد برگشتی همان سود نمی‌باشد.

۲۴۵- اساسنامه شرکت تعاونی با چه تعدادی تصویب می‌شود؟

۱ – با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی

۲ – با حداقل سه چهارم اعضای اولین مجمع عمومی عادی

۳ – با حداقل یک دوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی

۴ – با حداقل اکثریت نسبی اعضای اولین مجمع عمومی عادی

۲۴۶- اخراج اعضای شرکت تعاونی با تصویب کدام مورد است؟

۱ – اساسنامه                                             ۲ – اکثریت نسبی اعضا

۳ – مجمع عمومی                                       ۴ – توافق کلیه اعضا

۲۴۷- حداکثر سهام هر عضو در شرکت تعاونی نباید از ….. کل سرمایه شرکت بیشتر باشد.

۱ – یک هفتم

۲ – پنج هفتم

۳ – دو هفتم

۴ – سه هفتم

۲۴۸- مدت مدیریت مدیران در شرکت تعاونی چند سال است؟

۱ – نامحدود است.                                     ۲ – سه سال

۳ – پنج سال                                              ۴ – یک سال

۲۴۹- انحلال یا ادغام شرکت تعاونی از وظایف کدام مورد است؟

۱ – مجمع عمومی عادی                              ۲ – مجمع عمومی فوق‌العاده

۳ – هیأت مدیران                                       ۴ – بازرسان

۲۵۰- در شرکت تعاونی اندوخته قانونی تا زمانی که به ….. سرمایه شرکت برسد کسر می‌شود.

۱ – یک پنجم                                             ۲ – یک چهارم

۳ – یک سوم                                             ۴ – یک دوم

 

پاسخنامه:

 

۲۰۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۰۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۰۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۰۴- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۰۵- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۰۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۶۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۰۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۸۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۰۸- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۸۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۰۹- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۱۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۱۱- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۱۲- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۱۳- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۱۴- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب۱۳۴۷٫

۲۱۵- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۲۱۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۰ ق. ت.

۲۱۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۴ ق. ت.

۲۱۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۸۳ ق. ت.

۲۱۹- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۲۴ ق. ت.

۲۲۰- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۲۲۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۵ ق. ت.

۲۲۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۳ ق. ت.

۲۲۳- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۹۴ ق. ت.

۲۲۴- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۹۸ ق. ت.

۲۲۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۰۰ قانون تجارت.

۲۲۶ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۰۲ قانون تجارت.

۲۲۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۱۴ قانون تجارت.

۲۲۸- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۱۹ قانون تجارت.

۲۲۹ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۲۵ قانون تجارت.

۲۳۰ – گزینه ۲ صحیح است به استناد مواد۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون‌تجارت.

۲۳۱ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۴۴ قانون تجارت.

۲۳۲ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۶۷ قانون تجارت.

۲۳۳ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۸۴ قانون تجارت.

۲۳۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۹۱ قانون تجارت.

۲۳۵ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۹۲ قانون تجارت.

۲۳۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۰۳ قانون تجارت.

۲۳۷ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۰۹ قانون تجارت.

۲۳۸ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۱۷ قانون تجارت.

۲۳۹ – گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۶٫

۲۴۰ – گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۷٫

۲۴۱ – گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۲٫

توضیح: حداقل سرمایه شرکت در قانون تجارت تعیین نشده ولی در عمل، اداره ثبت شرکت‌ها وجود مبلغ صدهزار تومان را برای تأسیس شرکت لازم می‌داند.

۲۴۲ – گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۸٫

۲۴۳ – گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۴۹٫

توضیح: شرکت تعاونی با هدف تعاون و حذف واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده است و یک تأسیس اقتصادی و اجتماعی است و بدون انگیزه تجارتی تشکیل می‌شود.

۲۴۴ – گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۱٫

۲۴۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۲٫

توضیح: برای مطالعه مطالب مربوط به شرکت تعاونی بطور کامل، به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مواد ۱۹۰ الی ۱۹۵ و قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳۷۰ رجوع شود.

۲۴۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۳٫

۲۴۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۳٫

توضیح: اعضای شرکت تعاونی می‌توانند سهم خود را به سایر اعضا یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

۲۴۸ – گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۴٫

توضیح: انتخاب مجدد مدیران شرکت تعاونی حداکثر برای دو نوبت بطور متوالی بلامانع است مشروط بر این که موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای تعاونی شوند.

۲۴۹ – گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۵٫

۲۵۰ – گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵۶٫به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 4 ؟