تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۴۱
۹۴ شنبه ۲۰ تیر

۲۰۱- استعفای وکیل بعد از تقدیم دادخواست ولی قبل از شروع دادرسی ….

۱- باعث تجدید جلسه دادرسی می‌شود.

۲- موجب توقیف حداکثر یک ماهه دادرسی می‌شود.

۳- باعث تاخیر جلسه می‌شود.

۴- هیچکدام

۲۰۲- در صورتی که وکیل در حین دادرسی استعفا دهد باید این موضوع را به اطلاع ……. برساند.

۱- موکل                                                   ۲- دادگاه

۳- موکل و دادگاه                                       ۴- هیچکدام

۲۰۳- در صورتی که وکیل بعد از تقدیم دادخواست ولی قبل از شروع دادرسی استعفا دهد باید این موضوع را به اطلاع ……. برساند.

۱- موکل                                                   ۲- دادگاه

۳- موکل و دادگاه                                       ۴- هیچکدام

۲۰۴- در صورتی که وکیل یکی از طرفین ممنوع از وکالت شود، دادرسی …….

۱- متوقف می‌شود.                                    ۲- متوقف نمی‌شود.

۳- ممکن است متوقف شود.                        ۴- اصولاً متوقف می‌شود.

۲۰۵- در صورتی که وکیل یکی از طرفین عزل شود و نیازی به اخذ توضیح او نباشد دادرسی ….

۱- به تأخیر می‌افتد.                                   ۲- به تأخیر نمی‌افتد.

۳- ممکن است به تاخیر افتد.                        ۴- هیچکدام

۲۰۶- در صورت بازداشت وکیل یکی از طرفین ونیاز به اخذ توضیح‌ وی …..

۱- دادرسی به تأخیر می‌افتد.

۲- دادرسی به تأخیر نمی‌افتد.

۳- اصولاً دادرسی به تأخیر می‌افتد.

۴- اصولاً دادرسی به تأخیر نمی‌افتد.

۲۰۷- در صورت توقیف وکیل یکی از طرفین و نیاز به اخذ توضیح وی، دادگاه مراتب را …..

۱ – به دفتر وکیل ابلاغ می‌کند.

۲ – به بازداشتگاه ابلاغ می‌کند.

۳ – تا رفع بازداشت از وکیل ابلاغ نمی‌کند.

۴ – با قید جهت آن به موکل ابلاغ می‌کند.

۲۰۸- در صورتی که اخذ توضیح از وکیل لازم نباشد دادرسی در صورت وقوع کدام یک از موارد ذیل به تأخیر می‌افتد؟

۱- فوت وکیل                                            ۲- استعفا یا عزل وکیل

۳- ممنوع شدن یا تعلیق وکیل از وکالت         ۴- هیچکدام

۲۰۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وکلا مکلفند در هر صورت در هنگام محاکمه حضور داشته باشند.

۲- وکلا مکلف نمی‌باشند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند.

۳- وکلا اصولاً مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند.

۴- وکلا اصولاً مکلف نمی‌باشند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند.

۲۱۰- وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. کدام یک از موارد زیر عذر موجه محسوب نمی‌شود؟

۱- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده.

۲- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

۳- دعوت وکیل به دادگاه دیگر

۴- هر سه مورد عذر موجه محسوب می‌گردند.

۲۱۱- اگر وکیل بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود:

۱- دادگاه جریان محاکمه را ادامه می‌دهد.

۲- دادگاه مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.

۳- دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می‌کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۱۲- در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را ………………..

۱- به موکل اطلاع دهد.                               ۲- منحصراًبه‌وکیل اطلاع دهد.

۳- به وکیل یا موکل اطلاع دهد.                    ۴- هیچکدام

۲۱۳- اگر وکیل به علت عذر موجه در دادگاه حاضر نشود:

۱- جلسات دیگر دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

۲- تنها جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

۳- به غیر از جلسه بعدی دادگاه جلسات دیگر دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

۴- جلسات دیگر دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد مگر اینکه وکیل دارای عذر موجه باشد.

۲۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وکلا باید در جلسه محاکمه حضور فیزیکی داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند.

۲- وکلا باید در جلسه محاکمه حضور فیزیکی داشته باشند حتی اگر دارای عذر موجهی باشند.

۳- لزوماً حضور فیزیکی وکلا در جلسه محاکمه لازم نمی‌باشد بلکه می‌توانند حضور نداشته باشند و لایحه بدهند.

۴- وکلا می‌توانند در جلسه محاکمه حضور نیافته وهمچنین لایحه هم ندهند.

۲۱۵- چنانچه وکیل به علت عذر موجه در هنگام محاکمه حضور نداشته باشد ولی دادگاه از معذوریت او مطلع نشود و دادرسی را تا مقطع صدور حکم ادامه دهد در این صورت …

۱- دادگاه وظیفه دارد از صدور حکم خودداری کرده و جلسه دادگاه را تجدید کند.

۲- دادگاه در صورت اعتراض وکیل وظیفه دارد از صدور حکم خودداری کرده و جلسه دادگاه را تجدید کند.

۳- دادگاه وظیفه دارد حکم خود را صادر کند.

۴- دادگاه وظیفه دارد از صدور حکم خودداری کرده و دادرسی را حداکثر به مدت یک ماه متوقف کند.

۲۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اگر وکیل دارای عذر موجه باشد درخواست تجدید جلسه برای یک دفعه پذیرفته می‌شود حتی اگر وکیل حق توکیل نیز داشته باشد.

۲- اگر وکیل دارای عذر موجه باشد درخواست تجدید جلسه برای یک دفعه پذیرفته می‌شود مگر اینکه وکیل حق توکیل داشته باشد.

۳- حتی اگر وکیل دارای عذر موجه باشد درخواست تجدید جلسه پذیرفته نمی‌شود.

۴- اگر وکیل دارای عذر موجه باشد درخواست تجدید جلسه برای دفعات مکرر پذیرفته می‌شود.

۲۱۷- اگر دادگاه از معذوریت وکیل مطلع نشود و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر نماید…….

۱- قرار صادره قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

۲- قرار صادره حتی اگر قابل تجدید نظر باشد و مورد تجدید نظر خواهی نیز قرار گیرد فسخ نمی‌شود.

۳- قرار صادره اگر قابل تجدید نظر باشد و مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد فسخ می‌شود.

۴- قرار صادره قابل تجدید نظر می‌باشد.

۲۱۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- بازداشت شدن وکیل از جمله حوادث خارج از اختیار وی می‌باشد و عذر موجه محسوب می‌گردد.

۲- وکلا اصولاً نمی‌توانند تقاضای تجدید جلسه را کنند.

۳- وکلا اصولاً می‌توانند تقاضای تجدید جلسه را کنند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۱۹- در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد لازم است:

۱- در یکی از دادگاه‌ها به اختیار خود حضور یابد.

۲- در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی مدنی یا سایر قوانین الزامی است حاضر شود.

۳- در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است حاضر شود.

۴- در یکی از دادگاه‌ها به اختیار خود حاضر شود و وقت بقیه دادگاه‌ها را تجدید کند.

۲۲۰- چنانچه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه کیفری دعوت شده باشد و جمع بین آنها ممکن نباشد باید:

۱- در دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می‌کند حاضر شود.

۲- در دادگاهی که تاریخ ابلاغ از طرف آن مقدم بر بقیه است حاضر شود.

۳- در هر دادگاهی که می‌خواهد حاضر شود و به بقیه لایحه بدهد.

۴- در دادگاهی که به تشخیص موکل مقدم است حاضر شود.

۲۲۱- در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد باید در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است حاضر شود …

۱- و در دادگاه‌های دیگر حاضر نشود.

۲- و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد.

۳- و به دادگاه‌های دیگر در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

۴- گزینه ۲ یا ۳

۲۲۲- تعیین وکیل جدید باید در چه زمانی انجام شود؟

۱- باید در زمانی انجام شود که دادرسی هنوز ادامه دارد.

۲- باید در اولین جلسه دادرسی انجام شود.

۳- باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد.

۴- می‌تواند در هر زمانی انجام شود.

۲۲۳- کدام یک از موارد ذیل موجب تجدید جلسه دادگاه می‌گردد؟

۱- استعفای وکیل                                       ۲- عزل وکیل

۳- تعیین وکیل جدید                                  ۴- هیچکدام

۲۲۴- اگر عزل یا استعفای وکیل در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه گردد دادگاه به این علت جلسه را:

۱- تجدید خواهد کرد.                                 ۲- تجدید نخواهد کرد.

۳- اصولاً تجدید خواهد کرد.                       ۴- اصولاً تجدید نخواهد کرد.

۲۲۵- در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هر یک از آنها به طور منفرد حق اقدام داده باشد برای رسیدگی دادگاه …….

۱- حضور هر دو وکیل لازم است.

۲- ارسال لایحه توسط هر دو وکیل لازم است.

۳- حضور یا ارسال لایحه توسط یکی از آنها کافی است.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۲۶- در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده ولی به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد برای رسیدگی دادگاه …….

۱- ارسال لایحه توسط هر دو وکیل کافی است.

۲- حضور یکی از آنها با وصول لایحه از وکیل دیگر کافی است.

۳- حضور هر دو وکیل لازم است.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۲۷- در صورتی که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل داشته که به هیچ یک به طور منفرد حق اقدام نداده باشد و یکی از آنها بدون عذر موجه نه در دادگاه حاضر شود و نه لایحه بدهد:

۱- دادگاه وقت دادرسی را تجدید می‌کند.

۲- دادگاه با توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

۳- دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

۴- دادگاه رسیدگی را متوقف می‌کند تا وکیل غایب نیز حاضر شود.

۲۲۸- در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده باشد ولی هیچ یک از آن دو به علت عذر موجه حاضر نشوند……

۱- دادگاه جلسه دادرسی را تجدید می‌کند.

۲- دادگاه جلسه دادرسی را تجدید نمی‌کند.

۳- دادگاه جلسه دادرسی را در صورت ضرورت تجدید می‌کند.

۴- دادگاه جلسه دادرسی را متوقف می‌کند.

۲۲۹- در صورتی که وکیل یکی از اصحاب دعوا به علت عذر موجه در دادرسی حاضر نشود و دادگاه جلسه دادگاه را تجدید کند، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل …

۱- تجدید نخواهد شد مگر اینکه وکیل دارای عذر موجهی باشد.

۲- تجدید نخواهد شد حتی اگر وکیل دارای عذر موجهی باشد.

۳- تجدید خواهد شد.

۴- اصولاً تجدید خواهد شد.

۲۳۰- هرگاه وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام در دادگاه تجدید نظر را دارد پس از صدور رأی استعفا دهد، دادگاه باید رأی را به چه کسی ابلاغ نماید؟

۱- موکل                                                   ۲- وکیل

۳- موکل و وکیل                                        ۴- موکل یا وکیل

۲۳۱- هرگاه وکیلی که در وکالتنامه حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر را دارد پس از صدور رأی استعفا دهد و از رؤیت آن امتناع نماید دادگاه باید رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر …….. می‌باشد.

۱- روز ابلاغ به موکل                                 ۲- روز ابلاغ به وکیل

۳- اصولاً روز ابلاغ به موکل                       ۴- اصولاً روز ابلاغ به وکیل

۲۳۲- اگر وکیلی که حق اقدام در دادگاه تجدید نظر را دارد پس از صدور رأی استعفا دهد ابتدای مدت تجدیدنظر، روز ابلاغ به وکیل مزبور محسوب می‌شود مگر اینکه ………………..

۱- موکل ثابت نماید که از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده که در این صورت ابتدای مدت از روز ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

۲- وکیل ثابت نماید که موکل از استعفای او مطلع بوده است که در این صورت ابتدای مدت از روز ابلاغ به موکل محسوب می‌شود.

۳- موکل ثابت نماید که از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده که در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع موکل محسوب خواهد شد.

۴- وکیل ثابت نماید که موکل از استعفای او مطلع بوده است که در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع موکل محسوب می‌شود.

۲۳۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- استعفای وکیل در مرحله ابلاغ حکم در صورتی که حق تجدید نظر داشته باشد مؤثر در مقام نمی‌باشد و باید تجدیدنظر خواهی کند.

۲- مرجع تجدید نظر موظف به قبول تجدید نظر خواهی وکیل مستعفی است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۳۴- در کدام یک از موارد زیر ابلاغ دادنامه به وکیل معتبر می‌باشد؟

۱- هرگاه وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد ولی وکیل در توکیل می‌باشد.

۲- هرگاه وکیل برای وکالت در دادگاه بالاتر مجاز نمی‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۳۵- برای اینکه دادنامه به وکیل طرف دعوا ابلاغ شود چه شرطی لازم است؟

۱- وکیل حق اقدام در دادگاه بالاتر را داشته باشد.

۲- وکیل حق توکیل داشته باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- گزینه ۱ یا ۲

۲۳۶- اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی ولی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر فوت کند ابتدای مهلت اعتراض:

۱- از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

۲- از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب خواهد شد.

۳- از تاریخ ابلاغ به وکیل یا موکل محسوب خواهد شد.

۴- از تاریخ فوت وکیل محاسبه می‌شود.

۲۳۷- در صورتی که وکیل ۱۰ روز بعد از ابلاغ حکمی که قابل تجدید نظر است از وکالت ممنوع ‌شود ابتدای مدت تجدید نظر از تاریخ:

۱- ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود.

۲- ابلاغ به موکل محسوب می‌شود.

۳- ممنوع شدن وکیل از وکالت محسوب می‌شود.

۴- رفع ممنوعیت وکیل از وکالت محسوب می‌شود.

۲۳۸- در مواردی که دعوا به وسیله وکیل طرح شده است و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد مبدأ مهلت‌ها و مواعد از چه تاریخی است؟

۱- از تاریخ ابلاغ به موکل                           ۲- از تاریخ ابلاغ به وکیل

۳- از تاریخ ابلاغ به وکیل یا موکل               ۴- ازتاریخ‌ابلاغ به‌وکیل‌وموکل

۲۳۹- اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد ابتدای مهلت اعتراض:

۱- از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب خواهد شد.

۲- از تاریخ وقوع قوه قهریه محسوب خواهد شد.

۳- از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

۴- از تاریخ برطرف شدن قوه قهریه محسوب خواهد شد.

۲۴۰- در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به ……. ابلاغ شود.

۱- وکیل                                                    ۲- موکل

۳- وکیل و موکل                                        ۴- وکیل یا موکل

۲۴۱- وکلای دادگستری مکلفند همه ساله ………………….. دعوای حقوقی را به عنوان معاضدت قبول نمایند.

۱- دو                                                       ۲- سه

۳- چهار                                                    ۴- یک

۲۴۲- در وکالت معاضدتی چنانچه موکل، محکوم‌ له واقع شود چند درصد حق الوکاله متعلق به کانون است؟

۱- ۲/۱                                                      ۲- ۳/۱

۳- ۴/۱                                                      ۴- ۵/۱

۲۴۳- مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه انتظامی وکلا کدام یک از مراجع زیر می‌باشد؟

۱- دادگاه تجدید نظر استان                         ۲- دیوان عالی کشور

۳- دادگاه عالی انتظامی وکلا                        ۴- دادگاه عالی انتظامی قضات

 

مبحث سوم: ایرادات و موانع رسیدگی

 

۲۴۴- چنانچه خوانده دادگاه رسیدگی کننده به دعوا را صالح نداند …..

۱- مکلف است ایراد خود را ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آورد.

۲- مکلف‌است ایراد خود را قبل از پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آورد.

۳- مکلف‌است ایرادخود را بعد از پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آورد.

۴- می‌تواند ایراد خود را قبل، ضمن و یا بعد از پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آورد.

۲۴۵- کدام یک از ایرادات ذیل باید در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا مطرح شود؟

۱- ایراد اعتبار امر قضاوت شده ۲- ایراد امر مطروحه

۳- ایراد عدم اهلیت خواهان                         ۴- هر سه مورد

۲۴۶- ایراد عدم صلاحیت دادگاه ………

۱- در صورتی که ذاتی باشد باید در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۲- در صورتی که نسبی باشد باید ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۳- اعم از اینکه ذاتی یا نسبی باشد باید در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۴- می‌تواند قبل از پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۲۴۷- ایراد عدم سمت توسط خوانده ………

۱- باید در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۲- لازم نیست در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۳- باید بعد از پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۴- باید قبل از پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۲۴۸- کدام یک از ایرادات ذیل باید در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید؟

۱- ایراد رد دادرس                                     ۲- ایراد تأمین دعوای واهی

۳- ایراد فقدان نفع‌خواهان                            ۴- گزینه ۱ و ۲

۲۴۹- ایراد تأمین اتباع بیگانه توسط خوانده …….

۱- باید در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۲- باید قبل از پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۳- باید بعد از پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۴- لازم نیست ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۲۵۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ایراد عدم جزمیت دعوا باید در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۲- ایراد عدم مشروعیت دعوا باید در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۳- ایراد عدم توجه ادعا به شخص خوانده باید در ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به عمل آید.

۴- هیچکدام

 

پاسخنامه:

 

۲۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۹ ق.آ.د.م

۲۰۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۹ ق.آ.د.م

۲۰۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۹ ق.آ.د.م

۲۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۰ ق.آ.د.م

۲۰۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۰ ق.آ.د.م

۲۰۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۰ ق.آ.د.م

۲۰۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۰ ق.آ.د.م

۲۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۰ ق.آ.د.م

۲۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۱ ق.آ.د.م

۲۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۱ ق.آ.د.م

۲۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۱ ق.آ.د.م

۲۱۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۱ ق.آ.د.م

۲۱۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۱ ق.آ.د.م

۲۱۴- گزینه ۳ صحیح است.

۲۱۵- گزینه ۳ صحیح است.

۲۱۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۱ ق.آ.د.م

۲۱۷- گزینه ۳ صحیح است.

۲۱۸- گزینه ۴ صحیح است.

۲۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۲ ق.آ.د.م

۲۲۰- گزینه ۲ صحیح است.

۲۲۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۲ ق.آ.د.م

۲۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۳ ق.آ.د.م

۲۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۳ ق.آ.د.م

۲۲۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۳ ق.آ.د.م

۲۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۴ ق.آ.د.م

۲۲۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۴ ق.آ.د.م

۲۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۴ ق.آ.د.م

۲۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۴ ق.آ.د.م

۲۲۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۴ ق.آ.د.م

۲۳۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۵ ق.آ.د.م

۲۳۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۵ ق.آ.د.م

۲۳۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۵ ق.آ.د.م

۲۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۵ ق.آ.د.م

۲۳۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۶ ق.آ.د.م

۲۳۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۶ ق.آ.د.م

۲۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۷ ق.آ.د.م

۲۳۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۷ ق.آ.د.م

۲۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۷ ق.آ.د.م

۲۳۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۷ ق.آ.د.م

۲۴۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۷ ق.آ.د.م

۲۴۱- گزینه ۲ صحیح است.

۲۴۲- گزینه ۴ صحیح است.

۲۴۳- گزینه ۴ صحیح است.

۲۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.آ.د.م

۲۴۵- گزینه ۲ صحیح است.

۲۴۶- گزینه ۳ صحیح است.

۲۴۷- گزینه ۲ صحیح است.

۲۴۸- گزینه ۴ صحیح است.

۲۴۹- گزینه ۱ صحیح است.

۲۵۰- گزینه ۴ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟