تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۲۱
۹۴ شنبه ۲۰ تیر

۱۰۱- مقصود از حاکم در عبارت «اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می‌کند» کدام

گزینه می‌باشد؟۱- دادستان عمومی

۲- رئیس اداره اوقاف

۳- رئیس قوه قضائیه

۴- مقام صالح دولت که وقف به سود آن مقرر شده است و در صورتی که سازمانی نباشد دادستان.

۱۰۲- اگر موقوف علیهم محجور باشند قبض با چه مقامی است؟

۱- حاکم                                                     ۲- ولی و وصی محجورین

۳- خود محجورین                                      ۴- دادستان

۱۰۳- اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد. . . . . .

۱- قبض خود او کفایت می‌کند.

۲- او نمی‌تواند قبض کند و حاکم باید از جانب او قبض کند.

۳- قبض لازم نمی‌باشد.

۴- قبض خود او در صورتی که همراه دو شاهد باشد کفایت می‌کند.

۱۰۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود.

۲- مالی را که منافع آن دایماً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود.

۳- برای تحقق وقف باید واقف هم مالک عین باشد و هم مالک منافع.

۴- هیچکدام

۱۰۵- وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.

۲- غیرنافذ است.

۳- جایز است ولی حق ارتفاق را از بین می‌برد.

۴- جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد کند.

۱۰۶- کدام گزینه غلط می‌باشد؟

۱- مالک نمی‌تواند مالی را که در رهن دیگری است وقف کند.

۲- ورشکسته حق ندارد اموال خود را وقف کند.

۳- وقف از عقود عینی است بنابراین قبض در آن شرط صحت می‌باشد.

۴- هیچکدام

۱۰۷- وقفی که به قصد اضرار دیّان واقع شده باشد. . . . . .

۱- باطل است.                                            ۲- صحیح می‌باشد.

۳- غیرنافذ است.                                         ۴- قابل فسخ است.

۱۰۸- عدم کفایت دارایی واقف می‌تواند . . . . . . بر قصد اضرار دیّان در وقف مال باشد.

۱- اماره قانونی                                          ۲- اماره‌ قضایی

۳- دلیل قاطع                                              ۴- صرفاً ظن غیرمعتبر

۱۰۹- کدام وقف باطل نمی‌باشد؟

۱- وقف بر مقاصد غیرمشروع

۲- وقف به ضرر دیّان به نحو صوری

۳- وقف منفعت

۴- وقف به قصد فرار از دین

۱۱۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اگر انگیزه نامشروع واقف در عقد ذکر شود وقف باطل است.

۲- اگر وقف با انگیزه نامشروع واقع شود باطل است حتی اگر انگیزه واقف در عقد ذکر نشود.

۳- اگر موضوع وقف و چگونگی مصرف منافع وقف نامشروع باشد وقف باطل نمی‌باشد.

۴- عدم قبض و اقباض در وقف موجب بطلان وقف نمی‌شود.

۱۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- عدم قبض و اقباض در وقف اگر مطلق باشد موجب بطلان وقف می‌شود.

۲- عدم قبض و اقباض در وقف اگر نسبی باشد موجب بطلان وقف می‌شود.

۳- عدم قبض چه مطلق و چه نسبی موجب بطلان وقف می‌شود.

۴- عدم قبض و اقباض در وقف موجب بطلان وقف نمی‌شود.

۱۱۲- وقف کدام یک از موارد ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- دین

۲- مال کلی

۳- پرنده فراری که قابل بازگشت نمی‌باشد.

۴- هیچکدام

۱۱۳- کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

۱- وقف بر معدوم صحیح است.

۲- وقف بر معدوم صحیح نیست.

۳- وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۱۴- وجود موقوف علیه در چه زمانی شرط است؟

۱- در زمان برقراری حق انتفاع به سود او

۲- زمان انعقاد وقف

۳- زمان قبول موقوف علیه

۴- زمان قبض مال موقوفه

۱۱۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وقف بر حمل صحیح است حتی اگر زنده به دنیا نیاید.

۲- وقف بر حمل صحیح است اگر زنده به دنیا بیاید.

۳- وقف بر حمل صحیح نیست حتی اگر زنده به دنیا بیاید.

۴- هیچکدام.

۱۱۶- اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود . . . . . .

۱- وقف به طور کلی باطل است.

۲- وقف به طور کلی صحیح است.

۳- نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل می‌باشد.

۴- بسته به اوضاع و احوال و نظر دادگاه، صحیح یا باطل است.

۱۱۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وقف بر معدوم باطل است.

۲- وقف بر مجهول صحیح است.

۳- وقف بر معدوم به تبع موجود باطل است.

۴- گزینه ۱ و ۲٫

۱۱۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مجهول ماندن مصرف وقف خاص موجب بطلان وقف می‌شود.

۲- مجهول ماندن مصرف وقف عام موجب بطلان وقف می‌شود.

۳- مجهول ماندن مصرف وقف چه در عام و چه در خاص موجب بطلان وقف می‌شود.

۴- هیچکدام

۱۱۹- حکم وقف بر مفهوم کلی که چند مصداق دارد و وقف بر یکی از چند شخص به نحو تردید چیست؟

۱- صحیح، باطل                                         ۲- باطل، صحیح

۳- باطل، باطل                                            ۴- صحیح، صحیح

۱۲۰- کدام یک از گزینه‌های زیر باطل می‌باشد؟

۱- وقف بر نفس

۲- وقف بر پرداخت دیون واقف در زمان حیات

۳- وقف بر پرداخت دیون واقف بعد از فوت

۴- هر سه باطل می باشند

۱۲۱- در کدام یک از گزینه‌های زیر واقف نمی‌تواند از مال موضوع وقف منتفع شود؟

۱- در وقف خاص                                       ۲- در وقف بر مصالح عامه

۳- در وقف بر غیرمحصور                         ۴- هر سه مورد

۱۲۲- آقای واقف در ضمن وقف شرط می‌کند که خود نیز بتواند از مال موضوع وقف خاص منتفع شود حکم این شرط چیست؟

۱- شرط باطل و مبطل است.

۲- شرط باطل و غیرمبطل است.

۳- شرط صحیح و عقد باطل است.

۴- هم شرط و هم عقد صحیح است.

۱۲۳- اگر واقف به متولی دستور دهد که بخشی از منافع وقف را صرف ادای دیون یا تأمین معیشت او کند. . . . . .

۱- وقف به طور کلی باطل است.

۲- وقف به طور کلی صحیح است.

۳- وقف در قسمتی که واقف به سود خود کرده باطل ولی در بخش دیگر صحیح است.

۴- وقف در قسمتی که واقف به سود خود کرده صحیح ولی در بخش دیگر باطل است.

۱۲۴- وقف بر کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

۱- بر اولاد                                                 ۲- بر نفس

۳- بر خدمه                                                ۴- ۱ و ۳

۱۲۵- به فرض که وقف بر اولاد از تکالیف واقف بکاهد وضعیت حقوقی این وقف چگونه است؟

۱- صحیح                                                  ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                                  ۴- غیرقابل استناد

۱۲۶- وقف برای دادن نفقه زوجه . . . . . .

۱- صحیح است چون به سود ثالث است نه واقف.

۲- بنا بر ماده ۱۰ ق.م صحیح است.

۳- باطل است زیرا وقف برای پرداخت دیون باطل است.

۴- باطل است زیرا خلاف مقتضای عقد وقف می‌باشد.

۱۲۷- در وقف برای مساجد در صورتی که واقف یکی از موقوف علیهم باشد عقد وقف چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است چون وقف بر مساجد همان وقف بر مصالح عامه است.

۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.

۴- با رضایت سایر موقوف علیهم نافذ است.

۱۲۸- واقف می‌تواند تولیت را . . . . . .

۱- برای خود قرار دهد.                               ۲- برای دیگری قرار دهد.

۳- برای خود یا دیگری قرار دهد. ۴- هیچکدام

۱۲۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- متولی وکیل واقف است.

۲- متولی مدیر وقف است.

۳- متولی هم وکیل واقف است و هم مدیر وقف.

۴- متولی نه وکیل واقف است و نه مدیر وقف.

۱۳۰- متولیان متعدد در حالت اطلاق . . . . . .

۱- مستقلاً می‌توانند اقدام کنند.

۲- باید مجتمعاً اقدام کنند.

۳- باید به ترتیب اقدام کنند.

۴- هیچکدام

۱۳۱- تعیین متولی و انتصاب مدیر برای وقف . . . . . .

۱- عقد است.

۲- ایقاع است.

۳- ماهیتی مختلط دارد که چهره ایقایی آن غالب است.

۴- ماهیتی مختلط دارد که چهره عقدی آن غالب است.

۱۳۲- قبول متولی در عقد وقف چه تأثیری دارد؟

۱- عنصر سازنده عقد است.

۲- قبول متولی در لزوم تصدی متولی و نفوذ اراده واقف درباره او مؤثر است.

۳- شرط صحت عقد وقف است.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۳۳- هرگاه واقف برای دو نفر به طور اجتماع تولیت قرار دهد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری . . . . . . است.

۱- غیرنافذ                                                  ۲- باطل

۳- صحیح                                                  ۴- غیرقابل استناد

۱۳۴- هرگاه واقف برای سه نفر به طور اجتماع تولیت قرار دهد، با فوت یکی از آنها . . . . . .

۱- تولید باطل می‌شود و متولیان دیگر هم برکنار می‌شوند.

۲- دو متولی دیگر می‌توانند به تولیت ادامه دهند.

۳- حاکم شخصی را ضمیمه آنان می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

۴- هیچکدام

۱۳۵- اگر واقف، ناظری را به طور اطلاق منصوب کند، این ناظر. . . . . . محسوب می‌شود.

۱- استصوابی

۲- اطلاعی

۳-بسته به نظر دادگاه استصوابی یا اطلاعی

۴- غیرقابل قبول

۱۳۶- اگر خیانت متولی نسبت به موقوفه ظاهرشود . .. .. .

۱- حاکم به درخواست واقف او را عزل می‌کند.

۲- حاکم او را عزل می‌کند.

۳- منعزل می‌شود.

۴- حاکم ضمّ امین می‌کند.

۱۳۷- اگر در ضمن وقف حق عزل متولی پیش‌بینی نشده باشد. . . . . .

۱- واقف نمی‌تواند متولی را عزل کند.

۲- واقف در صورت اجازه حاکم می‌تواند متولی را عزل کند.

۳- واقف در هر صورت می‌تواند متولی را عزل کند.

۴- واقف در صورت خیانت متولی می‌تواند او را عزل کند.

۱۳۸- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد . . . . . . .

۱- حاکم وی را عزل می‌کند.                         ۲- حاکم ضمّ امین می‌کند.

۳- منعزل می‌شود.                                      ۴- واقف وی را عزل می‌کند.

۱۳۹- اداره اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد با کیست؟

۱- طبق نظر ولی فقیه است.

۲- طبق نظر واقف است.

۳- طبق نظر حاکم است.

۴- طبق نظر اداره اوقاف است.

۱۴۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- متولی در حکم وکیل و امین وقف است.

۲- متولی در حکم وکیل و امین واقف است.

۳- هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاص معین کرده باشد متولی می‌تواند در صورت مصلحت ترتیب دیگری اتخاذ کند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۴۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند.

۲- متولی اصولاً نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند.

۳- متولی می‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند.

۴- متولی اصولاً می‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند.

۱۴۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- متولی می‌تواند وکیل بگیرد.

۲- متولی اصولاً می‌تواند وکیل بگیرد.

۳- متولی نمی‌تواند وکیل بگیرد.

۴- متولی اصولاً نمی‌تواند وکیل بگیرد.

۱۴۳- متولی . . . . . . . . . . . .

۱- نمی‌تواند نسبت به مال موقوفه برای همیشه تعهد کند.

۲- می‌تواند نسبت به مال موقوفه برای همیشه تعهد کند.

۳- می‌تواند در تعهدات مالی نسبت به مال موقوفه برای همیشه تعهد کند.

۴- می‌تواند در تعهدات غیرمالی نسبت به مال موقوفه برای همیشه تعهد کند.

۱۴۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- واقف می‌تواند از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد.

۲- واقف باید از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد.

۳- اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل خود است.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۴۵- پیش از تعیین حصّه موقوف علیهم و بعد از تعیین حصّه موقوف علیهم توسط متولی به ترتیب حق موقوف‌علیهم بر مال موقوفه چگونه است؟

۱- حق دینی- حق عینی                               ۲- حق دینی- حق دینی

۳- حق عینی- حق دینی                               ۴- حق عینی- حق عینی

۱۴۶- بعد از تعیین حصّه موقوف علیهم . . . . . . . . . . . .

۱- موقوف علیهم می‌توانند حصّه خود را با اذن متولی تصرف کنند.

۲- موقوف علیهم نمی‌توانند حتی با اذن متولی حصّه خود را تصرف کنند.

۳- موقوف علیهم می‌توانند حتی اگر متولی اذن نداده باشد در حصّه خود تصرف کنند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۴۷- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد . . . . .

۱- مخارج اصلاح و تعمیر موقوفه بر حق موقوف علیهم مقدم است.

۲- حق موقوف علیهم بر مخارج اصلاح و تعمیر موقوفه مقدم است.

۳- هرکدام که مهمتر باشد بر دیگری مقدم است.

۴- بسته به نظر متولی است که یکی از گزینه‌های ۱ و ۲ را مقدم دارد.

۱۴۸- بیع مال وقف در صورتی که خراب شود در چه صورتی جایز است؟

۱- در صورتی که عمران آن متعذر باشد.

۲- در صورتی که کسی برای عمران آن حاضر نشود.

۳- در صورتی که حاکم اجازه دهد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۴۹- بیع موقوفه . . . . . . . . . . . .

۱- مجاز است.                                            ۲- مجاز نیست.

۳- اصولاً مجاز است.                                  ۴- اصولاً‌مجاز نیست.

۱۵۰- خراب شدن بعض موقوفه . . . . . .

۱- همواره مجوز فروش آن بعض است.

۲- اصولاً مجوز فروش آن بعض است.

۳- هیچگاه مجوز فروش آن بعض نیست.

۴- اصولاً مجوز فروش آن بعض نیست.

۱۵۱- در موارد مجاز که عین موقوفه را می‌توان فروخت عین موقوفه تبدیل به . . . . . . .

۱- اقرب به غرض موقوف علیهم می شود.

۲- اقرب به غرض واقف می‌شود.

۳- اقرب به غرض حاکم می‌شود.

۴- اقرب به غرض متولی می‌شود.

۱۵۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد . . . . . . .

۱- وقف باطل می‌شود.

۲- وقف منفسخ می‌شود.

۳- واقف تعیین می‌کند که در چه مو ارد دیگری صرف شود.

۴- منافع موقوفه صرف بریّات عمومیّه می‌شود.

 

 

فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

 

۱۵۳- کدام یک از گزینه‌های ذیل فقط اختصاص به اموال غیرمنقول دارد؟

۱- حق انتفاع                                              ۲- حق ارتفاق

۳- هر دو                                                   ۴- هیچ کدام

۱۵۴- کدام یک از گزینه‌های ذیل درست است؟

۱- حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد.

۲- حق ارتفاق حق عینی قائم به ملک است.

۳- حق ارتفاق جدای از ملک قابل انتقال نیست.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۱۵۵- قرارداد موجد حق ارتفاق . . . . . . .

۱- ممکن است معوض باشد یا رایگان.

۲- همیشه رایگان است.

۳- همیشه معوض است.

۴- اصولاً به طور مجانی ولی با شرط عوض است.

۱۵۶- هرگاه زمین فردی مجرای آب باران زمین دیگر باشد، آن فرد . . .

۱- نمی‌تواند از عبور آب باران آن زمین جلوگیری کند.

۲- اصولاً نمی‌تواند از عبور آب باران آن زمین جلوگیری کند.

۳- می‌تواند از عبور آب باران آن زمین جلوگیری کند.

۴- اصولاً می‌تواند از عبور آب باران آن زمین جلوگیری کند.

۱۵۷- چشمه واقع در زمین فردی متعلق به کیست؟

۱- مدعی مالکیت چشمه

۲- متصرف چشمه

۳- مالک زمین

۴- مالک زمین مگر خلاف آن را مدعی ثابت کند.

۱۵۸- هرگاه کسی از قدیم حق شرب و حق عبور در ملک دیگری داشته باشد . . . . . . .

۱- صاحب ملک می‌تواند مانع حق شرب و حق عبور او شود چون تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق نیست.

۲- صاحب ملک نمی‌تواند مانع حق شرب و حق عبور او شود چون تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق است.

۳- بسته به اوضاع و احوال صاحب ملک می‌تواند مانع او شود.

۴- بسته به نظر دادگاه صاحب ملک می‌تواند مانع او شود.

۱۵۹- مالکی که اذن عبور از ملک خود را به دیگری داده باشد . . . . . . .

۱- هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند.

۲- هیچ وقت نمی‌تواند از اذن خود رجوع کند.

۳- هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه رجوع او مستلزم جرم یا کاری ممنوع باشد.

۴- هیچ وقت نمی‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه عدم رجوع او مستلزم جرم یا کاری ممنوع باشد.

۱۶۰- کدام عبارت صحیح است؟

۱- هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد حتی با اذن صاحب ملک.

۲- هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد مگر با اذن صاحب ملک.

۳- اصولاً هرکس می‌تواند آب باران بام خود را به بام همسایه جاری کند.

۴- همواره هرکس می‌تواند آب باران بام خود را به بام همسایه جاری کند.

۱۶۱- هزینه انتفاع و نگهداری از هر حقی به ترتیب به عهده چه کسی می‌باشد؟

۱- صاحب حق، صاحب ملک                       ۲- صاحب ملک، صاحب حق

۳- صاحب ملک، صاحب ملک                       ۴- صاحب حق، صاحب حق

۱۶۲- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود . . . . . . .

۱- مالک خانه حق دارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند.

۲- مالک خانه خود باید دفع ضرر از خود کند و نمی‌تواند خسارتی که از خرابی مجری به او رسیده را مطالبه کند.

۳- مالک خانه خود باید دفع ضرر از خود کند ولی می‌تواند ضرری که از خرابی مجری به او رسیده را مطالبه کند.

۴- هیچکدام

۱۶۳- اگر مجری آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که خرابی مجری مانع عبور آب شود. . . . . . .

۱- مالک خانه ملزم است که مجری را تعمیر کند.

۲- صاحب حق باید رفع مانع کند و می‌تواند حتی بدون ضرورت وارد خانه شود.

۳- صاحب حق باید رفع مانع کند ولی نمی‌تواند بدون ضرورت وارد خانه شود.

۴- مالک خانه و صاحب حق باید با هم مجری را تعمیر کنند.

۱۶۴- کدام عبارت صحیح است؟

۱- هرگاه ملکی که دارای حق ارتفاق است به دیگری منتقل شود آن حق ساقط می‌شود.

۲- هرگاه در هنگام انتقال ملکی که دارای حق ارتفاق است تصریح به عدم انتقال آن حق شود آن حق برای مالک قبلی باقی می‌ماند.

۳- هرگاه ملکی که دارای حق ارتفاق است به دیگری منتقل شود اصولاً آن حق باقی می‌ماند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۶۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- کسی که حق‌الارتفاق نسبت به ملک دیگری دارد می‌تواند از وسایل انتفاع از آن حق استفاده کند.

۲- ارتفاق تبعی همان وسایل استفاده از حق ارتفاق است که باید از لوازم عقلی یا عرفی اجرای حق ارتفاق باشد.

۳- صاحب حق ارتفاق نمی‌تواند به بهانه آسان شدن اجرای ارتفاق اصلی، ادعای حق دیگری در ملک کند که خارج از لوازم عقلی یا عرفی اجرای حق ارتفاق می‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۱۶۶- مخارجی که برای تمتع از حق‌الارتفاق در ملک غیر لازم است…….

۱- همواره بر عهده صاحب ملک است.

۲- همواره بر عهده صاحب حق است.

۳- اصولاً برعهده صاحب ملک است.

۴- اصولاً برعهده صاحب حق است.

۱۶۷- مخارج نگاهداری از اصل ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است….

۱- همواره بر عهده صاحب ملک است.

۲- همواره بر عهده صاحب حق است.

۳- اصولاً بر عهده صاحب ملک است.

۴- اصولاً بر عهده صاحب حق است.

۱۶۸- مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است . . . . . . .

۱- می‌تواند در ملک خود هر تصرفی کند حتی اگر باعث تعطیل حق مزبور شود.

۲- نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که باعث تعطیل حق مزبور شود حتی با اجازه صاحب حق.

۳- نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که باعث تعطیل حق مزبور شود مگر با اجازه صاحب حق.

۴- نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که باعث تعطیل شدن حق مزبور شود مگر با دادن خسارت به طرف.

۱۶۹- کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟

۱- تصرفات صاحب حق در ملک غیر باید به اندازه‌‌ای باشد که قرار داده‌اند.

۲- اگر قرارداد منشأ حق ارتفاق اجرای آن را به محل معینی اختصاص داده باشد صاحب حق نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

۳- اگر قرارداد منشأ حق ارتفاق اجرای آن را به محل معینی اختصاص نداده باشد تعیین محل آن با صاحب حق است.

۴- تصرفات صاحب حق در صورت وجود توافق طرفین می‌تواند بیش از مقدار متعارف باشد.

۱۷۰- در کدام یک از گزینه‌های ذیل صاحب ملک با وجود دادن اذن در انتفاع از ملک خود به دیگری نمی‌تواند از اذن خود رجوع کند؟

۱- در موردی که رجوع از اذن باعث نبش قبر می‌شود.

۲- در موردی که در قرارداد سلب حق رجوع از مالک شده باشد.

۳- در موردی که مالک به دیگری به وجه ملزمی اذن برگذاردن سرتیر بر روی ملک خود می‌دهد.

۴- در هر سه مورد مالک نمی‌تواند از اذن خود رجوع کند.

 

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

 

۱۷۱- دیواری که مابین دو ملک واقع است . . . . . . .

۱- مشترک مابین صاحبان دو ملک محسوب می‌شود حتی اگر قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

۲- مشترک مابین صاحبان دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

۳- به وسیله قرعه مشخص می‌شود که به کدام ملک تعلق دارد.

۴- اختصاص به هیچ یک از صاحبان دو ملک ندارد.

۱۷۲- اگر دیوار مشترک به یکی از دو ملک به طور ترصیف متصل باشد این امر . . . . . . .

۱- اماره قضایی بر این است که دیوار مشترک بین دو ملک مجاور است.

۲- اماره قضایی بر این است که دیوار اختصاص به ملکی دارد که با آن به طور ترصیف متصل است.

۳- اماره قانونی بر این است که دیوار مشترک بین دو ملک مجاور است.

۴- اماره قانونی بر این است که دیوار اختصاص به ملکی دارد که با آن به طور ترصیف متصل است.

۱۷۳- کدام یک از قراین ذیل دلالت بر اختصاصی بودن دیوار نمی‌کند؟

۱- اتصال بنای دیوار به ساختمان به طور ترصیف

۲- وضع سرتیر بر روی آن

۳- داشتن طاقچه و رف در دیوار

۴- هر سه دلالت بر اختصاصی بودن دیوار می‌کند.

۱۷۴- اگر اتصال بنای یکی از دو همسایه با دیوار فاصل به طور ترصیف باشد و دیگری بر روی آن سرتیر داشته باشد آن دیوار در ملکیت کیست؟

۱- آن دیوار اختصاص به مالکی دارد که بنای او به طور ترصیف متصل به دیوار است.

۲- آن دیوار اختصاص به مالکی دارد که بر روی دیوار سرتیر دا رد.

۳- آن دیوار بین دو طرف مشترک است.

۴- آن دیوار اختصاص به هیچ یک از آن دو ندارد.

۱۷۵- اگر اتصال بنای یکی از دو همسایه با دیوار فاصل به طور ترصیف باشد و دیگری بعد از اتمام دیوار با اذن همسایه سرتیر خود را بر روی آن دیوار بنهد . . . . . . .

۱- دیوار مشترک بین دو طرف است.

۲- آن دیوار اختصاص به مالکی دارد که بر روی دیوار سرتیر دارد.

۳- آن دیوار اختصاص به مالکی دارد که بنای او به طور ترصیف متصل به دیوار است و طرف دیگر فقط دارای حق ارتفاق می‌باشد.

۴- باید با قرعه مشخص کرد که دیوار مختص به کدام یک از دو طرف می‌باشد.

۱۷۶- کدام یک از گزینه‌های ذیل درست است؟

۱- هریک از شرکا می‌تواند دیگری را اجبار بر تعمیر دیوار مشترک نماید.

۲- حاکم می‌تواند بدون توجه به امکانات و وضع مالی شریک، وی را اجبار به تعمیر دیوار کند.

۳- هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار نماید.

۴- اصولاً هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار نماید.

۱۷۷- در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و یکی از شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید . . . . . . .

۱- شریک دیگر می‌تواند بدون توجه به اجازه طرف در مبنای مشترک تصرف کند.

۲- شریک دیگر می‌تواند شریک خود را بر تجدید بنا اجبار نماید.

۳- شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار کند.

۴- شریک دیگر نمی‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنا کند مگر با اجازه حاکم.

۱۷۸- در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و یکی از شرکا از تجدید بنا و تحمل مخارج آن خودداری کند ولی راضی به تصرف دیگری در مبنای مشترک باشد. . . . . . .

۱- شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در هر صورت دیوار جدید مختص او است.

۲- شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک است.

۳- شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و اگر بنای جدید با مصالح مختص به او ساخته شود دیوار مختص به او است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۷۹- شرکای دیوار مشترک کدام یک از حقوق ذیل را نسبت به دیوار مشترک دارند؟

۱- می‌توانند دیوار را بالا ببرند.

۲- می‌توانند بر روی دیوار بنا یا سرتیری بگذارند.

۳- اگر بر روی دیوار سرتیر دارند می‌توانند جای آن را عوض کنند.

۴- هیچ یک ازحقوق بالا را ندارند مگر به اذن شریک دیگر.

۱۸۰- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد . . . . . . .

۱- هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند حتی اگر به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

۲- هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

۳- نمی‌تواند از اذن خود رجوع کند در صورتی که ثابت شود رجوع از اذن برای اضرار طرف است نه رفع ضرر از خود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۸۱- اگر کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری بگذارد و بعد آن را بردارد . . . . . . .

۱- نمی‌تواند مجدداً آن را بگذارد مگر به اذن جدید صاحب دیوار.

۲- نمی‌تواند مجدداً آن را بگذارد مگر با اجازه دادگاه.

۳- می‌تواند دوباره آن را بگذارد.

۴- هیچکدام

۱۸۲- اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع شود به نحوی که مشرف به خرابی گردد، . . . . . . .

۱- صاحب آن اجبار می‌شود که آن را تعمیر کند.

۲- صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

۳- صاحب آن ملزم نیست که آن را تعمیر کند.

۴- طرف متضرر اجبار می‌شود که آن را تعمیر کند.

۱۸۳- اگر زمینی بین دو نفر تقسیم شود . . . . . . .

۱- یکی از آنها مطلقاً نمی‌تواند دیگری را مجبور به احداث دیوار مابین حصه‌ها کند.

۲- اصولاً‌ یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور به احداث دیوار مابین حصه‌ها کند.

۳- یکی از آنها مطلقاً می‌تواند دیگری را مجبور به احداث بنا مابین حصه‌ها کند.

۴- اصولاً یکی از آنها می‌تواند دیگری را مجبور به احداث بنا مابین حصه‌ها کند.

۱۸۴- اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختص همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد در این صورت . . . . . . .

۱- مالک دیوار می‌تواند سرتیر را بردارد.

۲- مالک دیوار نمی‌تواند در هیچ صورت سرتیر را بردارد.

۳- مالک دیوار در صورتی می‌تواند سرتیر را بردارد که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او بوده است.

۴- مالک دیوار با اذن حاکم می‌تواند سرتیر را بردارد.

۱۸۵- پله‌های فوقانی ملک، مال کدام یک از طبقه‌های ساختمان است؟

۱- طبقه فوقانی

۲- طبقه تحتانی

۳- اصولاً طبقه فوقانی

۴- مشترک بین طبقه تحتانی و فوقانی است.

۱۸۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه خروجی بدهد والا ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می‌باشد.

۲- کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه خروجی بدهد والا ملزم به رفع آن است.

۳- افراد حق دارند از خانه خود به فضای خانه همسایه خروجی بدهند مثل بالکن.

۴- افراد با نظر دادگاه می‌توانند بدون اذن همسایه از خانه خود به فضای خانه او خروجی دهند.

۱۸۷- اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه همسایه شود . . .. .

۱- همسایه ابتدا به ساکن می‌تواند آن را قطع کند.

۲- اگر صاحب درخت آن را عطف نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر عطف آن ممکن نباشد می‌تواند آن را قطع کند.

۳- همسایه می‌تواند شاخه را هم عطف کند و هم قطع کند.

۴- همسایه حق ندارد آن را عطف یا قطع کند مگر با اذن صاحب درخت.

۱۸۸- کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه باشد مگر . . . . . . .

۱- تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد.

۲- تصرفی که به قدر متعارف یا برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

۳- تصرفی که به قدر متعارف یا برای رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد.

۴- تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

۱۸۹- در صورتی که مالکی برای جلوگیری از ورود سیل به ملک خود سد بسازد و سبب شود که آب به خانه همسایه منحرف شود . . . . . .

۱- اگر این اقدام برای دفع ضرر از خود باشد مجاز است مشروط بر اینکه دفع ضرر از راه دیگر ممکن نباشد.

۲- اگر این اقدام برای دفع ضرر از خود باشد مجاز است هر چند دفع ضرر از راه دیگر ممکن باشد.

۳- باید علاوه بر جبران خسارت همسایه، سد را هم خراب کند.

۴- صرفاً باید از همسایه جبران خسارت کند.

۱۹۰- همسایه در دیوار مختص خود . . . . . . .

۱- می‌تواند به خانه همسایه در باز کند.

۲- می‌تواند به خانه همسایه پنجره باز کند.

۳- می‌تواند به خانه همسایه روزنه یا شبکه باز کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۹۱- اگر همسایه در دیوار مختص خود روزنه یا شبکه به خانه همسایه باز کند . . . . . . .

۱- همسایه حق منع او را دارد.

۲- همسایه حق منع او را ندارد ولی می‌تواند جلو آنها دیوار بکشد.

۳- همسایه حق منع او را ندارد و نمی‌تواند جلو آنها دیوار بکشد.

۴- همسایه با گرفتن اذن دادگاه می‌تواند روزنه یا شبکه را خراب کند.

 

مبحث سوم: در حریم املاک

 

۱۹۲- کدام عبارت صحیح است؟

۱- حریم از اقسام حق ارتفاق و موضوع آن منفی (منع از تصرف زیان‌آور) است.

۲- حریم از اقسام حق ارتفاق و موضوع آن مثبت (تصرف زیان‌آور) است.

۳- حریم از اقسام حق انتفاع و موضوع آن منفی (منع از تصرف زیان‌آور) است.

۴- حریم از اقسام حق انتفاع و موضوع آن مثبت (تصرف زیان‌آور) است.

۱۹۳- کدام گزینه غلط می‌باشد؟

۱- مبنای شناسایی حریم جلوگیری از تضرر صاحب ملک است.

۲- تصرف بدون ضرر در حریم دیگری مباح است.

۳- اصولاً حریم در ملک ایجاد می‌شود نه در زمین موات.

۴- اصولاً حریم در زمین موات ایجاد می‌شود نه در ملک.

۱۹۴- کدام عبارت صحیح است؟

۱- تصرفی که منافی با مقصود از حریم باشد مطلقاً ممنوع است.

۲- تصرفی که منافی با مقصود از حریم باشد با اذن مالک صحیح است.

۳- تصرفاتی که موجب تضرر صاحب حریم نشود جایز است.

۴- گزینه ۲ و ۳

 

 

کتاب دوم:

در اسباب تملک

قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه

باب اول: «در احیای اراضی موات و مباحه»

 

۱۹۵- کدام یک از گزینه‌های ذیل مصداق احیای زمین می‌باشد؟

۱- زراعت                                                  ۲- شخم غیرمسبوق به احیاء

۳- حفر چاه                                                ۴- تحجیر

۱۹۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شروع در احیاء موجب مالکیت می‌شود از قبیل کندن چاه.

۲- شروع در احیاء موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.

۳- شروع در احیاء نه موجب مالکیت می‌شود و نه موجب حق اولویت در احیاء.

۴- شروع در احیاء هم موجب مالکیت می‌‌شود و هم موجب حق اولویت در احیاء.

۱۹۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- هرکسی که از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.

۲- هرکسی که از اراضی موات و مباحه قسمتی را احیاء کند حتی بدون قصد تملک مالک آن قسمت می‌شود.

۳- تملک اراضی موات و مباحه نوعی ایقاع مشروط به احیاء است.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۹۸- کدام گزینه غلط می‌باشد؟

۱- احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

۲- احیای عبارت است از آنکه اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آبادکردن محسوب می‌شود قابل استفاده نمایند.

۳- شخم غیرمسبوق به احیاء و ریختن مصالح در زمین، احیاء محسوب می‌گردد.

۴- هر سه صحیح می‌باشند.

 

باب دوم: «در حیازت مباحات»

 

۱۹۹- مقصود از حیازت چیست؟

۱- تصرف و وضع ید

۲- مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء

۳- آن است که اراضی مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می‌شود قابل استفاده نمایند.

۴- گزینه ۱ یا ۲

۲۰۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- احیاء نوعی حیازت می‌باشد.

۲- حیازت نوعی احیاء می‌باشد.

۳- احیاء همان حیازت است.

۴- احیاء و حیازت کاملاً متفاوت از هم می‌باشند.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۶۲ ق.م

۱۰۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۳ ق.م

۱۰۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۳ ق.م

۱۰۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۴ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۰۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۴ ق.م

۱۰۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۹ و زیرنویس ۲ و ۳ ماده ۶۴ ق.م

۱۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۶۵ ق.م

۱۰۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۶۵ ق.م

۱۰۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۶ و زیرنویس ۲ ماده ۵۵ ق.م و زیرنویس ۵ ماده ۲۱۸ ق.م

۱۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۶۶ ق.م و زیرنویس ۲ ماده ۲۱۷

۱۱۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۷ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۶۷ ق.م

۱۱۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۵۵ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۶۷ ق.م

۱۱۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۹ ق.م

۱۱۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۶۹ ق.م

۱۱۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۶۹ ق.م

۱۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷۰ ق.م

۱۱۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۹ و ۷۰ ق.م

۱۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۷۱ ق.م

۱۱۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۷۱ ق.م

۱۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۷۲ ق.م

۱۲۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۷۲ و ماده ۷۴ ق.م

۱۲۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۷۲ ق.م

۱۲۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۷۲ ق.م

۱۲۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. مواد ۷۲ و ۷۳ ق.م

۱۲۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۷۳ ق.م

۱۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۷۳ ق.م

۱۲۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۷۴ ق.م

۱۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷۵ ق.م

۱۲۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۷۵ ق.م

۱۳۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۷۵ ق.م

۱۳۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۷۶ ق.م

۱۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۷۶ ق.م

۱۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۷۷ ق.م

۱۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷۷ ق.م

۱۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۷۸ ق.م

۱۳۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۷۹ ق.م

۱۳۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۷۹ ق.م

۱۳۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۰ ق.م

۱۳۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۱ ق.م

۱۴۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳ ق.م

۱۴۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳ ق.م

۱۴۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۳ ق.م

۱۴۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴ ق.م

۱۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۵ ق.م

۱۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵ ق.م

۱۴۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶ ق.م

۱۴۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸ ق.م

۱۴۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸ ق.م

۱۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹ ق.م

۱۵۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰ ق.م

۱۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱ ق.م

۱۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳ ق.م

۱۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ ق.م

۱۵۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۹۴ ق.م

۱۵۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۵ ق.م

۱۵۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۶ ق.م

۱۵۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۷ ق.م

۱۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۸ ق.م

۱۶۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۹ ق.م

۱۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۰ ق.م

۱۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰۰ ق.م

۱۶۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰۰ ق.م

۱۶۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰۲ ق.م

۱۶۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰۴ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰۵ ق.م

۱۶۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۵ ق.م

۱۶۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰۶ ق.م

۱۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰۷ ق.م و زیرنویس ۳ آن ماده

۱۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۸ ق.م

۱۷۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰۹ ق.م

۱۷۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۰ ق.م و زیرنویس ۵ آن ماده

۱۷۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۰ ق.م و زیرنویس ۳ آن ماده

۱۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۱ ق.م

۱۷۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۱۱ ق.م

۱۷۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۴ ق.م

۱۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۵ ق.م

۱۷۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۶ ق.م

۱۷۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱۸ ق.م

۱۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۰ ق.م و زیرنویس ۳ آن ماده

۱۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۱ ق.م

۱۸۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۲ ق.م

۱۸۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۳ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۴ ق.م

۱۸۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷ ق.م

۱۸۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۰ ق.م

۱۸۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۱ ق.م

۱۸۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲ ق.م

۱۸۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۳۲ ق.م

۱۹۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳ ق.م

۱۹۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳ ق.م

۱۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۶ ق.م

۱۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۳ ماده ۱۳۶ ق.م

۱۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۹ ق.م

۱۹۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴۱ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۹۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴۲ ق.م

۱۹۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴۳ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۹۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴۱ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده و ماده ۱۴۴ ق.م

۱۹۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴۶ ق.م

۲۰۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۴۶ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 8 ؟