تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۴
۹۴ پنج شنبه ۱۸ تیر

۱۵۱- چنانچه بین مراجع اختصاصی و بدوی اداری اختلاف در صلاحیت محقق شود پرونده باید جهت حل اختلاف به …….. ارسال گردد.

۱- دیوان عالی کشور                                  ۲- دیوان عدالت اداری

۳- دادگاه تجدید نظر استان                         ۴- شورأی حلِ اختلاف

۱۵۲- چنانچه دادگاه عمومی به صلاحیت مراجع ثبتی از خود نفی صلاحیت نماید:

۱- پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

۲- پرونده‌برای تشخیص‌صلاحیت به دادگاه تجدیدنظراستان‌ارسال می‌گردد.

۳- پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع ثبتی ارسال می‌گردد.

۴- پرونده برای تشخیص صلاحیت به شعب تشخیص ارسال می‌گردد.

۱۵۳- رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان ….

۱- در وقت فوق العاده صورت می‌گیرد.

۲- خارج از نوبت خواهد بود.

۳- در وقت احتیاطی صورت می‌گیرد.

۴- هیچکدام

۱۵۴- رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در کدام یک از مراجع ذیل خارج از نوبت خواهد بود؟

۱- دادگاه تجدید نظر                                   ۲- دیوان عالی کشور

۳- هر دو                                                  ۴- هیچکدام

۱۵۵- هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان در مورد صلاحیت اختلاف شود …

۱- نظر دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

۲- نظر دادگاه تجدید نظر لازم الاتباع است.

۳- نظر دادستان کل کشور لازم الاتباع است.

۴- نظر رئیس قوه قضاییه لازم الاتباع است.

۱۵۶- اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر از یک استان اختلاف در صلاحیت محقق گردد….

۱- مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد.

۲- نظر دادگاه تجدید نظر لازم الاتباع می‌باشد.

۳- نظر دادگاه انقلاب لازم الاتباع می‌باشد.

۴- مرجع حل اختلاف شعب تشخیص می‌باشند.

 

باب دوم: «وکالت در دعاوی»

 

۱۵۷- در دعاوی مدنی هر یک از متداعیین حداکثر تا چند وکیل می‌توانند انتخاب کنند؟

۱- یک وکیل                                              ۲- دو وکیل

۳- سه وکیل                                              ۴- تعداد وکیل نامحدود است.

۱۵۸- کدام یک از مراجع زیر نمی‌توانند برای طرح دعوا یا دفاع از دعوا از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند؟

۱- وزارت خانه‌ها                                       ۲- شرکت‌های دولتی

۳- بانک‌ها                                                 ۴- شرکت‌های خصوصی

۱۵۹- کدام یک از مراجع زیر می‌توانند برای طرح یا دفاع از دعاوی خود علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند؟

۱- شهرداری‌ها                                          ۲- بانک‌ها

۳- مؤسسات عمومی غیر دولتی                  ۴- هر سه گزینه

۱۶۰- تشخیص احراز شرایط کارمندانی که به عنوان نماینده حقوقی مؤسسات دولتی در دادگاه اقدام می‌نمایند با …….. است.

۱- رئیس دادگاه                                         ۲- مدیر دفتر دادگاه

۳- بالاترین مقام اجرایی مؤسسه ۴- کانون وکلای مربوطه

۱۶۱- کدام یک از مؤسسات زیر نمی‌توانند برای تعقیب دعاوی خود از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند؟

۱- سازمان تامین اجتماعی

۲- بنیاد ۱۵ خرداد

۳- هلال احمر

۴- هر سه مؤسسه می‌توانند از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

۱۶۲- ارگانهای دولتی برای طرح یا دفاع از دعاوی خود از چه کسانی می‌توانند استفاده کنند؟

۱- وکیل دادگستری                                    ۲- کارمندان خود

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۶۳- کارمندانی که به عنوان نماینده حقوقی مؤسسات دولتی در دادگاه‌ها اقدام می‌نمایند ……

۱- باید از کارمندان رسمی آن مؤسسه انتخاب گردند.

۲- لازم نمی‌باشد از کارمندان رسمی آن مؤسسه انتخاب گردند.

۳- اگر از اداره حقوقی آن مؤسسه باشند لازم نیست از کارمندان رسمی باشند ولی در غیر این صورت باید از کارمندان رسمی باشند.

۴- اگر از اداره حقوقی آن مؤسسه باشند باید از کارمندان رسمی باشند ولی در غیر این صورت لازم نیست از کارمندان رسمی باشند.

۱۶۴- کارمندانی که به عنوان نماینده حقوقی مؤسسات دولتی در دادگاه‌ها اقدام می‌نمایند ……

۱- منحصراً در امور حقوقی حق مداخله دارند.

۲- منحصراً در امور کیفری حق مداخله دارند.

۳- هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری حق مداخله دارند.

۴- اصولاً در امور حقوقی حق مداخله دارند.

۱۶۵- وکالت در کدام یک از مراجع ذیل مستلزم داشتن پروانه وکالت نمی‌باشد؟

۱- دادگاه تجدید نظر استان

۲- دیوان عالی کشور

۳- دیوان عدالت اداری

۴- برای وکالت در هر سه مرجع داشتن پروانه وکالت الزامی است.

۱۶۶- وکالت در دیوان عدالت اداری:

۱- مستلزم داشتن وکالت نامه عادی یا پروانه وکالت می‌باشد.

۲- مستلزم داشتن وکالت نامه عادی یا وکالت نامه رسمی می‌باشد.

۳- مستلزم داشتن وکالت نامه رسمی یا پروانه وکالت می‌باشد.

۴- مستلزم داشتن وکالت نامه رسمی یا عادی یا پروانه وکالت می‌باشد.

۱۶۷- اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت می‌باشند اما پروانه وکالت ندارند می‌توانند در سال ….. برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند.

۱- دو مرتبه                                              ۲- یک مرتبه

۳-سه مرتبه                                              ۴- چهار مرتبه

۱۶۸- وکالتی که بر طبق آن اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت می‌باشند اما پروانه وکالت ندارند می‌توانند سالی سه مرتبه برای اقربای سببی یا نسبی خود وکالت کنند چه نام دارد؟

۱- وکالت معاضدتی                                   ۲- وکالت تسخیری

۳- وکالت اتفاقی                                         ۴- هیچکدام

۱۶۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وکالت باید به موجب سند رسمی باشد.

۲- وکالت باید به موجب سند غیر رسمی باشد.

۳- وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد.

۴- هیچکدام

۱۷۰- وکیل دارای کدام یک از حقوق ذیل می‌باشد؟

۱- تأیید امضای موکل در وکالتنامه

۲- برابر اصل نمودن اوراق و مدارک

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۷۱- در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد مرجع گواهی وکالتنامه ……. می‌باشد.

۱- دادگاه خارجی                                       ۲- مأمورین سیاسی

۳- مأمورین کنسولی                                  ۴- گزینه ۲ یا ۳

۱۷۲- مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در کجا تعیین شده است؟

۱- آیین نامه وزارت امور خارجه

۲- آیین‌نامه وزارت دادگستری

۳- آیین‌نامه وزارت امور خارجه که با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده است.

۴- آیین نامه وزارت دادگستری که با همکاری وزارت امور خارجه تهیه شده است.

۱۷۳- چنانچه موکل در زندان باشد ……

۱- مرجع گواهی وکالت نامه وی وزارت دادگستری می‌باشد.

۲- مرجع گواهی وکالت نامه وی دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند.

۳- رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

۴- مدیر دفتر دادگاه باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نماید.

۱۷۴- در صورتی که موکل امضای خود در وکالتنامه را انکار نماید:

۱- دادگاه به این موضوع رسیدگی خواهد نمود.

۲- دادگاه به ادعای موکل ترتیب اثر نداده و رسیدگی را ادامه می‌دهد.

۳- دادگاه‌دادرسی را متوقف می‌کند تا به این موضوع مستقلاً رسیدگی شود.

۴- دادگاه چنین ادعایی را در حکم عزل وکیل تلقی خواهد نمود.

۱۷۵- وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است مگر:

۱- آنچه توکیل در آن خلاف شرع باشد.

۲- آنچه را که موکل استثنا کرده باشد.

۳- آنچه را که دادگاه استثنا کرده باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۷۶- نسبت به کدام یک از موارد ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح گردد؟

۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی

۲- وکالت در مرحله تجدید نظر

۳- وکالت در مرحله فرجام

۴- هر سه مورد

۱۷۷- کدامیک از اختیارات زیر باید در وکالتنامه تصریح شود؟

۱- وکالت در مصالحه و سازش

۲- وکالت در توکیل

۳- وکالت در دعوای خسارت

۴- هر سه مورد

۱۷۸- کدامیک از اختیارات زیر لازم نیست در وکالتنامه تصریح گردد؟

۱- تجدید نظرخواهی

۲- واخواهی

۳- اعاده دادرسی

۴- هر سه مورد نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد.

۱۷۹- کدامیک از اختیارات زیر لازم نیست در وکالتنامه تصریح گردد؟

۱- ارجاع دعوا به داوری                             ۲- تعیین داور

۳- ارجاع دعوا به کارشناس                         ۴- تعیین کارشناس

۱۸۰- نسبت به کدام یک از موارد ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح گردد؟

۱- استرداد سند                                         ۲- استرداد دادخواست

۳- استرداد دعوا                                         ۴- هر سه مورد

۱۸۱- کدام یک از موارد ذیل قابل توکیل نمی‌باشد؟

۱- ادعای جعل                                           ۲- تعیین جاعل

۳- شهادت                                                 ۴- ادعای انکار و تردید

۱۸۲- نسبت به کدام یک از موارد ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح گردد؟

۱- وکالت در اقرار                                      ۲- وکالت در سوگند

۳- وکالت در دعوای متقابل                         ۴- هر سه مورد

۱۸۳- امور ذکر شده در کدام یک از گزینه‌های ذیل تماماً غیر قابل توکیل می‌باشند؟

۱- سوگند، شهادت، اعسار                           ۲- سوگند، اقرار، لعان

۳- اقرار، رد سوگند، شهادت                        ۴- اقرار،اعسار،دعوای‌خسارت

۱۸۴- کدام یک از عبارات ذیل صحیح است؟

۱- ایلاء و لعان غیرقابل توکیل می‌باشند.

۲- سوگند و شهادت قابل توکیل می‌باشند.

۳- ایلاء غیرقابل توکیل ولی لعان قابل توکیل می‌باشد.

۴- ایلاء قابل توکیل ولی لعان غیرقابل توکیل می‌باشد.

۱۸۵- کدامیک از اختیارات ذیل باید تماماً در وکالتنامه تصریح شود؟

۱- وکالت در دعوای متقابل، فرجامخواهی، اعتراض ثالث

۲- وکالت در ادعای جعل، جلب ثالث، صدور قرار تأمین خواسته

۳- وکالت در توکیل، ارجاع به داوری، دادرسی فوری

۴- هیچکدام

۱۸۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وکیل در مرحله بدوی وکیل در مرحله تجدید نظر نمی‌باشد مگر در صورت تصریح در وکالتنامه.

۲- وکیل در ترافع وکیل در سازش می‌باشد.

۳- وکیل در ترافع وکیل در وصول می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۸۷- وکالت درکدام یک ازمراجع ذیل نیاز به تصریح در وکالتنامه ندارد؟

۱- دادگاه تجدید نظر

۲- دیوان عالی کشور

۳- دیوان عدالت اداری

۴- وکالت هر سه مرجع نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد.

۱۸۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- صرف اینکه در وکالتنامه آمده باشد که وکیل حق ادعای جعل دارد. کافی برای تعیین جاعل می‌باشد.

۲- وکالت در ادعای جعل و تعیین جاعل دو امر جداگانه می‌باشند که نیاز به تصریح جداگانه به هر یک می‌باشد.

۳- وکالت در ارجاع دعوا به مصدق نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد.

۴- گزینه ۲ و۳

۱۸۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- قبول سوگند و قسم یاد کردن هر دو غیرقابل توکیل می‌باشند.

۲- قبول سوگند و قسم یاد کردن هر دو قابل توکیل می‌باشند.

۳- قبول سوگند قابل توکیل است ولی قسم یاد کردن قابل توکیل نمی‌باشد.

۴- قبول سوگند قابل توکیل نمی‌باشد ولی قسم یاد کردن قابل توکیل است.

۱۹۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شهادت قابل توکیل نمی‌باشد.

۲- در امور حق الناسی شهادت بر شهادت قابل قبول می‌باشد.

۳- شهادت قابل توکیل می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۹۱- وکیل در دادرسی……

۱- حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن را دارد.

۲- حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن را ندارد.

۳- حق درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن را دارد مشروط بر اینکه این حق در وکالتنامه تصریح شده باشد.

۴- در صورتی می‌تواند درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن را نماید که وکالتنامه وی معتبر باشد.

۱۹۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وکیل در اخذ وجه، وکیل در اقامه دعوا می‌باشد.

۲- وکیل در ترافع، وکیل در وصول می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹۳- اگر موکل وکیل خود را عزل نماید مراتب را باید به …….. اطلاع دهد.

۱- وکیل معزول                                         ۲- دادگاه

۳- دادگاه و وکیل معزول                             ۴- هیچکدام

۱۹۴- عزل وکیل ………

۱- باعث تجدید جلسه می‌گردد.

۲- باعث توقف حداکثر یک ماهه دادرسی می‌گردد.

۳- مانع از جریان دادرسی نخواهد بود.

۴- باعث توقیف دادرسی می‌شود.

۱۹۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- عزل وکیل منحصراً باید به صورت کتبی باشد.

۲- عزل وکیل منحصراً باید به صورت شفاهی باشد.

۳- عزل وکیل می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.

۴- عزل وکیل امکان ندارد.

۱۹۶- تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع وکیل نرسد ……

۱- ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل نخواهد بود.

۲- اقدامات وکیل در حدود وکالت مؤثر در حق موکل نخواهد بود.

۳- اقدامات وکیل در حدود وکالت همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل نخواهد بود.

۴- اقدامات وکیل در حدود وکالت همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود.

۱۹۷- در صورت اطلاع دادگاه از عزل وکیل توسط موکل ……

۱- حتی اگر وکیل از عزل خود آگاه نشود دادگاه دیگر او را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

۲- وکیل مذکور را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهد شناخت مشروط بر اینکه خبر عزل به اطلاع وکیل نیز رسیده باشد.

۳- به موکل ابلاغ خواهد شد علت عزل را کتباً به وکیل معزول اعلام دارد.

۴- به موکل ابلاغ خواهد شد علت عزل را کتباً به دادگاه اعلام دارد.

۱۹۸- در صورت استعفای وکیل و اخطار دادگاه به موکل، دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید تا چه مدتی متوقف می‌گردد؟

۱- یک ماه                                                 ۲- یک هفته

۳- دو ماه                                                  ۴- ده روز

۱۹۹- استعفای وکیل در حین دادرسی ………………

۱- باعث تجدید جلسه دادرسی می‌شود.

۲- موجب توقیف حداکثر یک ماهه دادرسی می‌شود.

۳- باعث تأخیر جلسه دادرسی می‌شود.

۴- هیچکدام

۲۰۰- استعفای وکیل در حین دادرسی……..

۱- باعث تجدید جلسه می‌شود.

۲- باعث تجدید جلسه نمی‌شود.

۳- باعث تجدید جلسه نمی‌شود مگر اینکه جلسه مقرر برای اخذ توضیح از وکیل تعیین شده باشد.

۴- اصولاً باعث تجدید جلسه می‌شود.

 

پاسخنامه:

 

۱۵۱- گزینه ۲ صحیح است.

۱۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸ ق.آ.د.م

۱۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۹ ق.آ.د.م

۱۵۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۹ ق.آ.د.م

۱۵۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰ ق.آ.د.م

۱۵۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۰ ق.آ.د.م

۱۵۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱ ق.آ.د.م

۱۵۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲ ق.آ.د.م

۱۵۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲ ق.آ.د.م

۱۶۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲ ق.آ.د.م

۱۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲ ق.آ.د.م

۱۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۲ ق.آ.د.م

۱۶۳- گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۴- گزینه ۱ صحیح است.

۱۶۵- گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۶- گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۷- گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۸- گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۴ ق.آ.د.م

۱۷۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۳۴ و ۵۷ ق.آ.د.م

۱۷۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۴ ق.آ.د.م

۱۷۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۴ ق.آ.د.م

۱۷۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۴ ق.آ.د.م

۱۷۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۴ ق.آ.د.م

۱۷۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۷۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۷۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۷۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۷۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۸۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۸۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۸۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۸۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. مواد ۳۵ و ۳۶ ق.آ.د.م

۱۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۸۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۸۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۹۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵ ق.آ.د.م

۱۹۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۶ ق.آ.د.م

۱۹۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۶ ق.آ.د.م

۱۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۷ ق.آ.د.م

۱۹۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۷ ق.آ.د.م

۱۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۷ ق.آ.د.م

۱۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۸ ق.آ.د.م

۱۹۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۸ ق.آ.د.م

۱۹۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۹ ق.آ.د.م

۱۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۹ ق.آ.د.م

۲۰۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۰ ق.آ.د.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟