تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۶
۹۴ پنج شنبه ۱۸ تیر

۱۵۱- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در شرکت سهامی همواره به چه اکثریتی در جلسه رسمی معتبر خواهد بود؟

۱ – اکثریت سه چهارم آرای حاضر

۲ – اکثریت نسبی آرای حاضر

۳ – اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر

۴ – اکثریت دو سوم آرای حاضر

۱۵۲- تقسیم اندوخته بین صاحبان سهام در شرکت‌ سهامی پس از تصویب کدام مورد جایز خواهد بود؟

۱ – مجمع عمومی مؤسس                           ۲ – مجمع عمومی عادی

۳ – مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده ۴ – مجمع عمومی فوق‌العاده

۱۵۳- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱ – اساسنامه شرکت سهامی می‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

۲ – مادام که سرمایه قبلی شرکت سهامی تماماً تأدیه نشده، افزایش سرمایه مجاز نخواهد بود.

۳ – حق خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام شرکت سهامی قابل نقل و انتقال نمی‌باشد.

۴ – سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید با اداره ثبت شرکت‌ها است.

۱۵۴- کدام یک از موارد زیر در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی می‌تواند به مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پیشنهاد بدهد؟

۱ – بازرسان شرکت                                  ۲ – هیأت مدیره شرکت

۳ – مرجع ثبت شرکت‌ها                             ۴ – مدیر عامل شرکت

۱۵۵- کدام یک از موارد زیر از موارد انحلال شرکت سهامی نمی‌باشد؟

۱ – ورشکستگی صاحبان سهام شرکت

۲ – صدور حکم قطعی دادگاه

۳ – هرگاه مجمع عمومی فوق‌العاده رأی به انحلال شرکت بدهد.

۴ – هر سه گزینه بالا صحیح است.

۱۵۶- نشانی مدیران تصفیه همان …. خواهد بود و …

۱ – نشانی مرکز اصلی شرکت – مجمع عمومی فوق‌العاده نشانی دیگری می‌تواند تعیین کند.

۲ – نشانی اقامتگاه هیأت مدیره شرکت – حکم دادگاه نشانی دیگری می‌تواند تعیین کند.

۳ – نشانی مرکز اصلی شرکت – مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری می‌تواند تعیین کند.

۴ – نشانی اقامتگاه هیأت مدیره شرکت – حکم دادگاه نشانی دیگری نمی‌تواند تعیین کند.

۱۵۷- آن قسمت از دارایی … شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نباشد بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود.

۱ – نقدی – غیرنقدی                                  ۲ – غیرنقدی

۳ – نقدی                                                   ۴ – هیچکدام

۱۵۸- پس از ختم تصفیه وانجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون، دارایی شرکت سهامی بدواً … خواهد رسید.

۱ – به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران

۲ – به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت

۳ – به مرجع ثبت شرکت‌ها

۴ – به ترتیب مقرر در مجمع عمومی فوق‌العاده

۱۵۹- در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه چه می‌کند؟

۱ – قرار رد دعوی صادر می‌نماید.

۲ – به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

۳ – قرار سقوط دعوی بطلان را صادر می‌کند.

۴ – پرونده به درخواست خواهان مختومه می‌گردد.

۱۶۰- هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود ….

۱ – بطلان شرکت به حکم دادگاه و به درخواست بازرسان شرکت اعلان خواهد شد.

۲ – بطلان شرکت به حکم دادگاه به درخواست مؤسسین شرکت اعلان خواهد شد.

۳ – بطلان شرکت به حکم دادگاه به درخواست هر صاحب سهمی اعلان خواهد شد.

۴ – بطلان شرکت به حکم دادگاه به درخواست هر ذینفع اعلان خواهد شد.

۱۶۱- در تشکیل شرکت سهامی عام امکان آن که سرمایه بصورت هنر، دانش یا صنعت خاصی باشد ….

۱ – وجود ندارد مطلقاً.

۲ – وجود دارد مطلقاً.

۳ – نیاز به توافق سهامداران دارد.

۴ – نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده دارد.

۱۶۲- «هر کس به میزان سهم یا سهم الشرکه حق و تکلیف دارد»، در کدام نوع شرکت صدق می‌کند؟

۱ – شرکت با مسؤولیت محدود

۲ – شرکت با مسؤولیت محدود – سهامی عام – سهامی خاص

۳ – شرکت سهامی عام – سهامی خاص

۴ – شرکت با مسؤولیت محدود – سهامی عام

۱۶۳- تا زمانی که ورقه سهم صادر نشده است باید گواهینامه موقت سهم در شرکت‌های سهامی داده شود ولی پس از حداکثر … از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، باید ورقه سهم صادر و تسلیم شود.

۱ – دو سال                                               ۲ – شش ماه

۳ – یک سال                                              ۴ – سه ماه

۱۶۴- چنانچه انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت نرسد:

۱ – در مقابل شرکت و اشخاص ثالث بلااثر است.

۲ – در مقابل شرکت بلااثر است.

۳ – در مقابل اشخاص ثالث بلااثر است.

۴ – مهلت یکساله داده می‌شود تا به ثبت برسد.

۱۶۵- کسر یک دوم از سود خالص به عنوان اندوخته قانونی تا به یک دهم سرمایه شرکت بالغ شود از وظایف کدام مورد از موارد زیر در شرکت سهامی است؟

۱ – مجمع عمومی عادی                              ۲ – مدیران شرکت

۳ – مجمع عمومی فوق‌العاده                        ۴ – بازرسان شرکت

۱۶۶- کدام گزینه در شرکت سهامی الزامی است؟

۱ – انتخاب بازرس                                     ۲ – انتخاب بازرس علی‌البدل

۳ – تعیین ناظر در زمان تصفیه                   ۴ – گزینه ۱ و ۲

۱۶۷- کدام گزینه در مورد افزایش سرمایه در شرکت سهامی صحیح نیست؟

۱ – در افزایش سرمایه می‌تواند بهای سهم بصورت مؤجل تأدیه یا تهاتر شود.

۲ – در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه باید نقدی باشد.

۳ – در افزایش سرمایه تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید از طریق تبدیل ورقه قرضه به سهام امکان دارد.

۴ – در افزایش سرمایه تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید از طریق تبدیل طلب به سهام امکان دارد.

۱۶۸- در شرکت سهامی عام طریقه افزایش سرمایه به کدام یک از طرق زیر است؟

۱ – در سهام بی‌نام با درج آگهی و در با نام از طریق دعوت نامه

۲ – در سهام بی‌نام و با نام از طریق درج آگهی

۳ – در سهام بی‌نام و بانام از طریق دعوت نامه

۴ – هیچکدام

۱۶۹- کدام گزینه در مورد وظایف و اختیارات مدیر تصفیه در شرکت سهامی صحیح نیست؟

۱ – محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه باطل است.

۲ – انتقال دارایی شرکت به مدیر تصفیه باطل است.

۳ – تمدید مدت تصفیه امکان پذیر نیست.

۴ – انتقال دارایی شرکت به اقارب مدیر تصفیه باطل است.

۱۷۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود در صورتی که عملیات تجاری ذاتی انجام دهد (ملاک شخصی).

۲- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر عملیات تجاری ذاتی انجام ندهد (ملاک موضوعی).

۳- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر عملیات تجاری ذاتی انجام ندهد (ملاک شخصی).

۴- شرکت سهامی در صورتی که عملیات تجاری ذاتی انجام دهد شرکت بازرگانی محسوب می شود (ملاک موضوعی).

۱۷۱- در کدامیک از شرکت های زیر سرمایه می تواند هم نقدی و هم غیر نقدی باشد؟

۱- شرکت سهامی عام                                ۲- شرکت سهامی خاص

۳- شرکت سهامی عام و خاص                 ۴- هیچکدام

۱۷۲- طبق قانون تجارت صدور ورقۀ قرضه توسط کدامیک از شرکت‌های زیر امکانپذیر است و صاحب ورقۀ قرضه چه رابطه‌ای با شرکت‌دارد؟

۱- شرکت سهامی عام و خاص – صاحب ورقۀ قرضه طلبکار شرکت است و حق تصمیم گیری ندارد.

۲- شرکت سهامی خاص فقط – صاحب ورقۀ قرضه، سرمایه‌گذار شرکت است و حق تصمیم‌گیری دارد.

۳- شرکت سهامی عام فقط – صاحب ورقۀ قرضه طلبکار شرکت است و حق تصمیم گیری ندارد.

۴- شرکت با مسؤولیت محدود – صاحب ورقۀ قرضه طلبکار شرکت است و حق تصمیم گیری ندارد.

۱۷۳- تصویب اساسنامه و اصلاح آن از وظایف کدام مورد است؟

۱- مجمع عمومی مؤسس                            ۲- مجمع عمومی عادی

۳- مجمع عمومی فوق العاده       ۴- هیأت مدیره

۱۷۴- کدامیک از تصمیمات مجامع باید برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود؟

۱- انتخاب مدیران و بازرسان – تصویب ترازنامه

۲- تعیین روزنامه – انحلال و تصفیه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه – تعیین روزنامه

۴- کلیۀ تصمیمات مجامع بطور کلی

۱۷۵- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- مدیران در شرکت سهامی از بین سهامداران باید انتخاب شوند ولی مدیر عامل می تواند سهامدار نباشد.

۲- ممکن است اشخاص حقوقی هم سهامدار شرکت باشند در اینصورت می توان شخص حقوقی را نیز به مدیریت شرکت انتخاب کرد.

۳- مدیران لازم نیست تعداد سهام لازم برای وثیقه گذاشتن را در همان ابتدا دارا باشند بلکه ظرف مدت یکماه آن را تهیه و به صندوق تودیع نمایند وگرنه مستعفی محسوب می شوند.

۴- مدیر عامل لازم نیست حتماً شخص حقیقی باشد بلکه می تواند شخص حقوقی باشد همانطور که ممکن است شخص حقوقی به مدیریت شرکت انتخاب شود.

۱۷۶- اختیارات مدیر عامل محدود به چیزی است که:

۱- هیأت مدیره به او تفویض کرده است.

۲- اساسنامه به او تفویض کرده است.

۳- مجمع عمومی عادی به او تفویض کرده است.

۴- اختیارات مدیر عامل محدود نمی باشد.

۱۷۷- انتخاب کدام مورد در شرکت سهامی الزامی است؟

۱- تعیین ناظر در زمان تصفیه

۲- انتخاب بازرس علی البدل فقط

۳- انتخاب بازرس و بازرس علی البدل هر دو

۴- انتخاب هیچکدام الزامی نمی باشد.

۱۷۸- افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص چگونه است؟

۱- در شرکت سهامی عام باید نقداً – در شرکت سهامی خاص می‌تواند غیر نقدی هم باشد.

۲- در شرکت سهامی خاص باید نقداً – در شرکت سهامی عام می‌تواند غیر نقدی هم باشد.

۳- در شرکت سهامی عام و خاص هر دو هم می تواند نقدی و هم غیر نقدی باشد.

۴- در شرکت سهامی عام و خاص هر دو باید نقدی باشد و بصورت غیر نقدی نمی تواند باشد.

۱۷۹- مرجع تصویب افزایش سرمایه کدام است؟

۱- مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیأت مدیره بدون نیاز به قرائت گزارش بازرس.

۲- اساسنامه شرکت برای هیأت مدیره متضمن اختیار افزایش سرمایه است.

۳- مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس.

۴- اساسنامه شرکت برای مجمع عمومی عادی متضمن اختیار افزایش سرمایه است.

۱۸۰- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱- حق تقدم، حقی است مالی.

۲- حق تقدم، حقی است غیر قابل نقل و انتقال.

۳- حق تقدم، حقی است برای صاحبان سهام در خرید سهام جدید.

۴- مهلتی که سهامداران می توانند حق تقدم خود را اعمال کنند از تاریخ شروع پذیره نویسی، کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

۱۸۱- در مورد کاهش…………، دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران حق اعتراض دارند. دادگاه رسیدگی می‌کند اگر اعتراض موجه بود، شرکت برای کاهش سرمایه باید وثیقه بسپارد و اگر نسپارد طلب طلبکاران…………..

۱- اختیاری و اجباری – حال می شود.

۲- اختیاری – مؤجل می ماند.

۳- اجباری و اختیاری – مؤجل می ماند.

۴- اختیاری – حال می شود.

۱۸۲- کدام گزینه از موارد انحلال شرکت سهامی نمی باشد؟

۱- مدت شرکت تمام شود.

۲- ضوابط قانونی در تأسیس شرکت رعایت نشده باشد.

۳- ورشکستگی

۴- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

۱۸۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- انحلال شرکت حتی قبل از به ثبت رسیدن و اعلان شدن در مقابل اشخاص ثالث مؤثر است.

۲- شرکت به محض انحلال در حال تصفیه است.

۳- شخصیت حقوقی شرکت به محض انحلال از بین می رود.

۴- محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه بلا اشکال است.

۱۸۴- در کدام مورد دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد؟

۱- ورشکستگی شرکت

۲- عدم ثبت شرکت یا عدم فعالیت آن

۳- مدت شرکت تمام شود.

۴- هیچکدام

۱۸۵- حد نصاب اعتبار تصمیمات مجمع عمومی مؤسس کدام است؟

۱- با دارندگان بیش از یک سوم سرمایه شرکت

۲- با دارندگان حداقل یک سوم سرمایه شرکت

۳- با دارندگان حداقل نصف سرمایه شرکت

۴- با اکثریت دو سوم آرای حاضرین در مجمع

۱۸۶- در افزایش سرمایه، تأدیۀ مبلغ اسمی سهام جدید از کدام طریق امکان ندارد؟

۱- تبدیل طلب به سهام

۲- پرداخت غیر نقدی

۳- تبدیل ورقۀ قرضه به سهام

۴- تبدیل سود یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام به سهام

۱۸۷- در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰ درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام:

۱- اختیاری است.

۲- در بعضی مواقع، اختیاری و در بعضی مواقع،الزامی است.

۳- الزامی است.

۴- در اختیار مجمع عمومی عادی است.

۱۸۸- چنانچه یکی از اعضای هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت است طرف معامله واقع شود و هیأت مدیره نیز اجازه کند ولی مجمع عمومی تصویب نکند:

۱- معامله قابل ابطال نمی باشد – خسارات قابل مطالبه نیست.

۲- معامله قابل ابطال نمی باشد – خسارات قابل مطالبه است.

۳- معامله قابل ابطال است – خسارات قابل مطالبه است.

۴- معامله قابل ابطال است – خسارات قابل مطالبه نیست.

۱۸۹- در شرکت سهامی………. مؤسسین باید………….. سرمایۀ خود را تعهد نمایند و………….. آن را بصورت نقدی در حساب شرکت در شرف تأسیس که در نزد یکی از بانکها افتتاح می شود واریز نماید.

۱- عام و خاص – ۲۰ درصد – ۱۰ درصد

۲- عام – ۱۰ درصد – ۲۰ درصد

۳- خاص – ۲۰ درصد – ۱۰ درصد

۴- عام – ۲۰ درصد – ۱۰ درصد

۱۹۰- کدامیک از شرکتهای زیر، شرکت سرمایه نیست؟

۱- شرکت سهامی عام

۲- شرکت سهامی خاص

۳- شرکت نسبی

۴- شرکت با مسؤولیّت محدود

۱۹۱- شرکت سهامی در چه صورتی بازرگانی محسوب می شود؟

۱- در صورتی که عملیات آن امور بازرگانی باشد.

۲- شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه عملیات آن راجع به معاملات غیر منقول باشد.

۳- شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

۴- ۲ و ۳

۱۹۲- در شرکت سهامی عام باید عبارت شرکت سهامی عام…………. در کلیۀ اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت قید شود.

۱- حتماً قبل از نام شرکت

۲- بعد از نام شرکت و بعد از نام یکی از شرکا

۳- قبل از نام شرکت و بعد از نام یکی از شرکا و بعد از آن نام شرکت

۴- قبل از نام شرکت یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با نام شرکت

۱۹۳- در موقع تأسیس، سرمایۀ شرکت سهامی عام از………. و سرمایۀ شرکت سهامی خاص از……….. نباید کمتر باشد.

۱- پنج میلیون ریال – سه میلیون ریال

۲- پنج میلیون ریال – یک میلیون ریال

۳- سه میلیون ریال – یک میلیون ریال

۴- یک میلیون ریال – پنج میلیون ریال

۱۹۴- هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین یا مدارک مالکیت آن را کجا تودیع کنند؟

۱- مجمع عمومی مؤسس

۲- مرجع ثبت شرکت ها

۳- دادگاه صلاحیتدار

۴- در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی، حساب باز شده است.

۱۹۵- اظهارنامه در شرکتهای سهامی باید به امضای چه کسانی برسد؟

۱- کلیۀ مؤسسین

۲- مؤسسینی که آورده شان نقدی بوده است.

۳- اکثریت مؤسسین

۴- حداقل ۲ نفر از مؤسسین

۱۹۶- اجازۀ انتشار اعلامیۀ پذیره نویسی با کدام گزینه است؟

۱- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده       ۲- مرجع ثبت شرکتها

۳- هیأت مدیره شرکت                             ۴- دادگاه صلاحیتدار

۱۹۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اعلامیۀ پذیره‌نویسی بایدتوسط مرجع ثبت شرکتها در جراید آگهی شود.

۲- مؤسسین حداکثرظرف۲۰ روز به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی می‌کنند.

۳- مجمع عمومی مؤسس اولین مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند.

۴- امضای‌ورقۀ تعهدسهم به خودی خود فقط قبولی اساسنامۀ شرکت است.

۱۹۸- در شرکت سهامی خاص هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد:

۱- باید تمام آن تأدیه شود.

۲- تأدیۀ آن نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد.

۳- تأدیۀ آن نباید کمتر از ۱۰ درصد باشد.

۴- می تواند فقط قسمتی از آن تأدیه شود.

۱۹۹- شرکت سهامی خاص نمی تواند به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند مگر اینکه:

۱- مجمع عمومی مؤسس اجازه دهد.

۲- اساسنامۀ شرکت اجازه دهد.

۳- از مقررات شرکت سهامی عام تبعیت کند.

۴- در هیچ صورت نمی تواند.

۲۰۰- سهام در شرکت سهامی مشخص میزان کدام مورد از موارد زیر است؟

۱- مشخص میزان مشارکت و تعهدات صاحب‌سهام در شرکت سهامی است.

۲- مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهام در شرکت سهامی است.

۳- مشخص میزان مشارکت صاحب سهام در شرکت سهامی است.

۴- مشخص میزان تعهدات و منافع صاحب سهام در شرکت سهامی است.

 

پاسخنامه:

 

۱۵۱ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۸۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۵۲ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۵۳ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۶۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۵۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۵۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۵۶ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۵۷ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۲۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۵۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۵۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۷۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۶۰ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۶۱ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

توضیح: در تشکیل شرکت سهامی عام و خاص، سرمایه شرکت می‌تواند نقدی یا غیرنقدی مثل هنر، دانش، صنعت، ورقه اختراع و غیره باشد.

۱۶۲ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۹۴ قانون تجارت.

۱۶۳ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۶۴ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۶۵ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۶۶ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۶۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

توضیح: افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام باید نقدی باشد ولی در شرکت سهامی خاص از طریق غیرنقدی و غیرپولی نیز امکان دارد، در هر صورت افزایش سرمایه باید بهای سهم بصورت حال تأدیه یا تهاتر گردد یعنی پرداخت به صورت مؤجل نداریم.

۱۶۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۶۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۷۰- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۴٫

۱۷۱- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۵٫

۱۷۲- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۹٫

۱۷۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۲۱٫

۱۷۴- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۲۳٫

۱۷۵- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۲۴٫

۱۷۶- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۲۵٫

۱۷۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۲۷٫

۱۷۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۲۹٫

۱۷۹- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۰٫

۱۸۰- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۵٫

۱۸۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۱٫

۱۸۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۳٫

۱۸۳- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۴٫

۱۸۴- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۳٫

۱۸۵- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۲۲٫

۱۸۶- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۲۹٫

۱۸۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۳۲٫

۱۸۸- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۲۶٫

۱۸۹- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۵٫

۱۹۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۱۹۱- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۱۹۲- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۱۹۳- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۱۹۴- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ .

۱۹۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۱۹۶- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۱۹۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد مواد ۱۱ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۱۹۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۱۹۹- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫

۲۰۰- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

    با سلام
    به هر حال اگر به نظر خود اعتقاد دارید همان گزینه را انتخاب کنید.

  • سورنا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

    با سلام وخسته باشید ممنونم ازاین سولات خوبتون.سوال ۱۵۶طبق ۲۰۷لایحه گزینه ۳درسته وسوال ۱۷۳ به نظر گزینه ۲ درسته چون تصویب طرح اساسنامه و تصویبش در صلاحیت مجمع موسسه. با تشکر.