تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۲
۹۴ پنج شنبه ۱۸ تیر

۱- رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را طی. . . امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت . . . . پس از ابلاغ منتشر کند.

۱- ۱۲۰ ساعت – ۳ روز                               ۲- ۵ روز- ۴۸ ساعت

۳- ۱۰ روز- ۶۰ ساعت                                ۴- ۱۰۰ ساعت – ۷۲ ساعت

۲- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی در مدت مقرر روزنامه رسمی به دستور چه مقامی موظف است که مصوبات را چاپ و منتشر کند؟

۱- رئیس مجلس شورای اسلامی

۲- رئیس قوه قضائیه

۳- رئیس دیوان عالی کشور

۴- فقط رئیس جمهور می‌تواند مصوبات را امضاء یا ابلاغ نماید و باید او را ملزم کرد.

۳- قوانین چند روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراء می‌شود؟

۱- ۱۰ روز                                                 ۲- ۵ روز

۳- ۱۵ روز                                                 ۴- ۲۰ روز

۴- انتشار قوانین باید در چه روزنامه‌ای به عمل آید؟

۱- روزنامه محلی

۲- روزنامه اطلاعات

۳- هر روزنامه‌ای که قوه قضائیه تشخیص دهد.

۴- روزنامه رسمی

۵- اثر قانون . . . .

۱- قهقهرایی است.

۲- نسبت به آتیه است مگر اینکه دادگاه در موارد خاص قانون را عطف به ماسبق کند.

۳- نسبت به آتیه است مگر اینکه در خود قانون خلاف آن ذکر شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۶- این که «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران هستند مگر در مواردی که قانون تصریح کند» حاوی کدام اصل است؟

۱- اصل جهانی بودن قوانین                         ۲- اصل محلی بودن قوانین

۳- اصل برون مرزی بودن قوانین ۴- هر سه گزینه

۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اتباع خارجه مقیم در ایران از حیث احوال شخصیه تابع قوانین ایران می‌باشند.

۲- اتباع خارجه مقیم در ایران از حیث احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود به طور مطلق می‌باشند.

۳- اتباع خارجه مقیم در ایران از حیث احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود در حدود معاهدات می‌باشند.

۴- هیچکدام

۸- یک ایرانی غیرشیعه وصیت می‌کند که همه اموال او به یکی از ورثه برسد، این عمل حقوقی چه حکمی د ارد؟

۱- طبق قانون ایران او نمی‌تواند بیش از اموال خود را وصیت کند پس وصیت او نسبت به مازاد باطل است.

۲- طبق قانون ایران او نمی‌تواند بیش از اموال خود را وصیت کند پس وصیت او نسبت به مازاد غیرنافذ است.

۳- طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، نفوذ وصیت موصی برطبق قانون مذهب متوفی می‌باشد.

۴- هیچکدام

۹- اموال . . . . . . . که اتباع خارجه در ایران تملک کرده‌اند یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران است.

۱- منقول                                                    ۲- غیرمنقول

۳- منقول و غیرمنقول                                  ۴- منقول حکمی

۱۰- مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم . . . . . . . است.

۱- آیین نامه                                               ۲- قانون اساسی

۳- قانون عادی                                            ۴- تصویب نامه

۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون امری نباشد نافذ است.

۲- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون تکمیلی نباشد نافذ است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- قراردادهای خصوصی مطلقاً نافذ نمی‌باشد.

 

کتاب اول: «در بیان اموال و مالکیت به طور کلی»

باب اول:

«در بیان انواع اموال»

 

۱۲- تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول شامل کدام گزینه می‌شود؟

۱- اموال مادی                                            ۲- اموال غیرمادی

۳- هر دو                                                   ۴- هیچ کدام

 

فصل اول: در اموال غیر منقول

 

۱۳- لوله‌هایی که برای جریان آب در زمین به کار رفته است . . . . . . . می‌باشد.

۱- غیرمنقول ذاتی                                       ۲- غیرمنقول تبعی

۳- غیرمنقول حکمی                                     ۴- منقول حکمی

۱۴- مال پیشاپیش منقول چه مالی است؟

۱- غیرمنقول ذاتی                                       ۲ غیرمنقول تبعی

۳- منقول ذاتی                                            ۴- منقول حکمی

۱۵- اگر آجرهای منصوب در ساختمان برمبنای کنده شدن از آن فروخته شود، کدام دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع اختلاف احتمالی می‌باشد؟

۱- دادگاه محل اقامت خوانده

۲- دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

۳- دادگاه محل اقامت خواهان

۴- هیچکدام

۱۶- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها چه نوع مالی محسوب می‌شوند؟

۱- منقول حکمی

۲- منقول ذاتی

۳- در صورتی که در بنا و زمین به کار رفته باشند غیرمنقول تبعی.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۷- ثمره و حاصل، مادام که چیده نشده‌اند چه مالی می‌باشند؟

۱- غیرمنقول ذاتی                                       ۲- غیرمنقول تبعی

۳- منقول ذاتی                                            ۴- منقول حکمی

۱۸- حیوانات و اشیایی که مالک برای عمل زراعت اختصاص داده باشد . . . . . . .

۱- از همه جهات در حکم منقول‌هستند.

۲- از همه جهات در حکم غیرمنقول‌هستند.

۳- فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم منقول‌هستند.

۴- فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیر منقول‌هستند.

۱۹- اشیایی که مالک آنها را برای اعمال تجاری و صنعتی اختصاص می‌دهد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال . . . . . . . می‌باشند.

۱- منقول حکمی                                          ۲- منقول ذاتی

۳- غیرمنقول حکمی                                     ۴- غیرمنقول ذاتی

۲۰- کدام گزینه در راستای ماده ۱۷ درست می‌باشد؟

۱- حیوانات و اشیایی که در ماده ذکر شده تنها از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیرمنقول‌هستند.

۲- برای اجرای این ماده باید مالک اشیاء و حیوانات با زمین یکی باشد.

۳- برای اجرای این ماده باید مالک، این اشیاء و حیوانات را به زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۱- کدام یک از اموال ذیل غیرمنقول محسوب نمی‌شوند؟

۱- حق انتفاع از اشیای غیرمنقول

۲- حق انتفاع از اشیای منقول

۳- حق ارتفاق

۴- هر سه گزینه، غیرمنقول‌هستند.

۲۲- کدام یک از دعاوی ذیل منقول می‌باشند؟

۱- دعوای خلع ید

۲- دعوای مطالبه اجاره بهای ملک

۳- دعوای مطالبه ثمن فروش مال غیرمنقول

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۳- کدام یک از گزینه های ذیل نادرست می‌باشد؟

۱- دعاوی مربوط به اجرت‌المثل مال غیرمنقول، منقول است.

۲- دعاوی مربوط به اجرت‌المسمی مال غیرمنقول، منقول است.

۳- دعاوی مربوط به خسارات وارد بر املاک، غیرمنقول است.

۴- هر سه گزینه درست می‌باشند.

 

فصل دوم: در اموال منقوله

 

۲۴- کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم . . . . . . . می‌باشند.

۱- در حکم غیرمنقول                                  ۲- در حکم منقول

۳- منقول ذاتی                                            ۴- غیرمنقول تبعی

۲۵- کدام یک از موارد ذیل منقول می باشند؟

۱- اسکناس

۲- سهام بی‌نام شرکتها

۳- حق تألیف

۴- هر سه مورد منقول می‌باشند.

۲۶- کدام گزینه در مورد ماهیت سرقفلی درست می‌باشد؟

۱- سرقفلی حقی است منقول.

۲- سرقفلی حقی است غیرمنقول.

۳- سرقفلی حقی است مخلوط که چهره غیرمنقول آن غلبه دارد.

۴- سرقفلی حقی است مخلوط که چهره منقول آن غلبه دارد.

۲۷- کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشند داخل در . . . . . . . است.

۱- منقولات حکمی                                       ۲- غیرمنقولات حکمی

۳- منقولات ذاتی                                         ۴- غیرمنقولات ذاتی

۲۸- کدام یک از گزینه‌های ذیل در زمره منقولات می‌باشند؟

۱- سنگ و آجری که هنوز در بنا به کار نرفته.

۲- سنگ و آجری که بواسطه خرابی از بنا جدا شده.

۳- سنگ و آجری که طرفین توافق خود را مشروط بر جدا شدن از ساختمان نموده‌اند.

۴- هر سه گزینه در زمره منقولات می‌باشند.

 

فصل سوم: اموالی که مالک خاص ندارد

 

۲۹- لقطه و حیوانات ضاله چه نوع اموالی می‌باشند؟

۱- از اموال مجهول المالک می‌باشند.

۲- از اموال مباح می‌باشند.

۳- از اموال عمومی می‌باشند.

۴- هیچکدام

۳۰- کدام یک از گزینه‌های ذیل درست می‌باشد؟

۱- کوچه‌هایی که آخر آن مسدود نیست قابل تملک نمی‌باشد هرچند که در املاک خصوصی باشند.

۲- کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است قابل تملک می‌باشد.

۳- طرق و شوارع عامه قابل تملک نمی‌باشند.

۴- هر سه گزینه.

۳۱- اگر مالکیت عمومی برمالی احراز شده باشد ولی اکنون آن مال در تصرف شخصی باشد آیا او می‌تواند به اماره تصرف استناد کند؟

۱- بله چون تصرف او نشان از مالکیت او است.

۲- خیر چون اگر مالکیت عمومی سابق احراز شود اماره تصرف در برابر آن اعتبار ندارد.

۳- خیر زیرا مال عمومی قابل تملک خصوصی نیست تا تصرف اماره بر آن باشد.

۴- گزینه ۲و ۳٫

۳۲- این تعریف: «زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد» اختصاص به کدام یک از موارد ذیل دارد؟

۱- اراضی موات                                          ۲- اراضی دایر

۳- اراضی بایر                                           ۴- اراضی متروکه

۳۳- کدام یک از موارد ذیل جزو مباحات محسوب می‌شود؟

۱- اراضی موات                                          ۲- اموال مجهول‌المالک

۳- زمین‌های دایر                                        ۴- اراضی مشاع

۳۴- اموال مجهول‌المالک . . . . . . .

۱- نوعی از اموال عمومی است که قابل استفاده عموم می‌باشد.

۲- نوعی از اموال عمومی است که قانون مصرف آن را دستگیری از فقرا قرار داده.

۳- نوعی از اموال مباحه می‌باشد که قابل حیازت می‌باشد.

۴- هیچکدام

۳۵- مراد از حاکم در عبارت « اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد» چه کسی می‌باشد؟

۱- رئیس اداره اوقاف

۲- رئیس حوزه قضایی (دادستان)

۳- رئیس قوه قضائیه

۴- رئیس مجلس شورای اسلامی

 

باب دوم:

«در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود»

 

۳۶- در تفاوت حق انتفاع و مالکیت منافع کدام گزینه درست است؟

۱- حق انتفاع درجه‌ای ضعیف تر از مالکیت منفعت است.

۲- حق انتفاع درجه‌ای قوی‌تر از مالکیت منفعت است.

۳- حق انتفاع همان مالکیت منفعت است.

۴- هیچکدام

۳۷- اشخاص نسبت به اموال کدام یک از علاقه‌های ذیل را دارند؟

۱- مالکیت                                                  ۲- حق عینی تبعی

۳- حق تحجیر                                            ۴- هر سه گزینه

 

فصل اول: «در مالکیت»

 

۳۸- هرجا که قاعده تسلیط با قاعده لاضرر تزاحم پیدا کند کدام یک حاکم می‌شوند؟

۱- قاعده تسلیط

۲- قاعده لاضرر

۳- هر دو به موجب قاعده «اذا تعارضا تساقطا» ساقط می‌شوند.

۴- هیچکدام

۳۹- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم . . . . . . .

۱- قانون                                                    ۲- دادگاه

۳- رئیس قوه قضائیه                                  ۴- قانون و دادگاه

۴۰- مالکیت بر کدام یک از موارد ذیل تبعی می‌باشد؟

۱- ثمره‌های طبیعی مانند بوته‌ها و درختان خودرو

۲- ثمره‌های مصنوعی مانند زراعت و میوه

۳- ثمره‌های طبیعی و مصنوعی

۴- هیچکدام

۴۱- اگر آقای «الف» بدون رضای آقای «ب» اصله یا حبه خود را در زمین او بکارد و با آب خانه آقای «ج» آبیاری کند، درخت و محصول مال کدام یک از افراد می‌باشد؟

۱- آقای (ب)                                               ۲- آقای (الف)

۳- آقای (ج)                                                ۴- هر سه به‌اشتراک

۴۲- اگر آقای «الف» اصله یا حبه (دانه) آقای «ب» را بدون اجازه او در زمین خود بکارد در این صورت محصول از آن چه کسی می‌باشد؟

۱- صاحب زمین (الف)

۲- صاحب اصله یا حبه (ب)

۳- هر دو به‌اشتراک

۴- آقای (الف) محصول و آقای (ب) آن را مالک می‌شوند.

۴۳- در تعارض دو مالکیت تبعی که یکی از آنها طبیعی و دیگری مصنوعی می‌باشد، کدام یک حاکم می‌شود؟

۱- مالکیت طبیعی چون ارزش سرمایه بر کار می‌چربد.

۲- مالکیت مصنوعی چون ارزش کار بر سرمایه می‌چربد.

۳- هردو ارزش برابر دارند.

۴- هیچکدام

۴۴- اگر آقای «الف» مالک حیوان نر باشد و آقای «ب» مالک حیوان ماده، نتاج این دو حیوان برای کدام یک از این دو مالک می‌باشد؟

۱- آقای «ب»                                              ۲- آقای «الف»

۳- هردو به طور مساوی                             ۴- هیچکدام

۴۵- آقای «الف» مالک حیوان ماده‌ای می‌باشد که این حیوان را که دارای حمل می‌باشد به آقای «ب» می‌فروشد در این صورت حمل به چه شخصی تعلق دارد؟

۱- آقای «ب» چون حمل از توابع مبیع است و خریدار به تبع مادر مالک حمل می‌شود.

۲- آقای «الف» چون حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی‌شود.

۳- باید با قرعه مشخص کرد که کدام یک مالک حمل هستند.

۴- هر دو به طور مساوی مالک حمل می‌شوند.

۴۶- منظور از «دلیل مالکیت» در عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، چیست؟

۱- اماره قانونی                                           ۲- اماره قضایی

۳- دلیل قاطع                                              ۴- ظن غیرمعتبر

۴۷- کدام یک از گزینه‌های ذیل درست می‌باشد؟

۱- تصرف مستأجر در حکم تصرف موجر است پس اینجا اماره تصرف به نفع موجر است.

۲- تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا بواسطه.

۳- تصرف وکیل اماره تصرف به نفع خود او است نه موکل او.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۸- در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت، اصل بر. . . .

۱- وقفیت است.

۲- ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی خود را ثابت کند.

۳- ملکیت است ولی با این حال مدعی ملکیت باید دعوی خود را ثابت کند.

۴- هر دو ساقط می‌شوند چون دلیل ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند(ترجیح بلامرجح قبیح است).

۴۹- در تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی، کدام یک حاکم می‌شود؟

۱- مالکیت سابق حاکم می‌شود زیرا تصرف در صورتی اماره بر مالکیت است که سابقه آن معلوم نباشد.

۲- تصرف فعلی حاکم می‌شود زیرا اماره به نفع متصرف است و مدعی مالکیت سابق باید ادعای خود را ثابت کند.

۳- بسته به اوضاع و احوال است که نظر دادگاه ملاک می‌باشد.

۴- هر کدام با دلیل ادعای خود را ثابت کند، ادعای او مقدم می‌شود.

۵۰- در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی کدام یک حاکم می‌شود؟

۱- تصرف سابق مقدم می‌شود چون ابتدا او متصرف بوده است.

۲- تصرف کنونی مقدم می‌شود چون وضع مالکیت روشن نیست و باید تصرف مؤخر را مقدم داشت.

۳- چون هر دو تصرف اماره به نفع متصرفین آنها محسوب می‌شود پس هرکدام دلیل قطعی آورد ادعای او پذیرفته می‌شود.

۴- با قرعه باید مشکل را حل کرد چون «القرعه لکل امرٍ مشکل».

۵۱- در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق، کدام یک مقدم می‌شود؟

۱- تصرف کنونی مقدم می‌شود چون اماره به نفع متصرف است.

۲- وقفیت سابق مقدم می‌شود چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است.

۳- به تشخیص دادگاه بستگی دارد.

۴- اصولاً تصرف کنونی مقدم می‌شود.

۵۲- اماره تصرف در کدام یک از گزینه‌های زیر کاربرد دارد؟

۱- اعیان اموال                                            ۲- منافع

۳- حقوق                                                   ۴- هر سه مورد

۵۳- کدام گزینه درست می‌باشد؟

۱- تصرف ملک فقط می‌تواند از امارات قانونی باشد.

۲- تصرف ملک فقط می‌تواند از امارات قضایی باشد.

۳- تصرف ملک اماره قانونی است ولی ممکن است به عنوان اماره قضایی هم مورد استناد قرار گیرد.

۴- تصرف ملک اماره قضایی است ولی ممکن است به عنوان اماره قانونی هم مورد استناد قرار گیرد.

۵۴- کدام عبارت صحیح نیست؟

۱- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نیست.

۲- تصرف باید مشروع باشد ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد.

۳- تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشد.

۵۵- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت . . . . . .

۱- متصرف دیگر نمی‌تواند به تصرف خود استناد کند حتی اگر دلیل داشته باشد.

۲- حکم به نفع متصرف فعلی صادر می‌شود زیرا اماره تصرف به نفع او است.

۳- متصرف دیگر نمی‌تواند به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

۴- متصرف در صورتی نمی‌تواند به تصرف خود استناد کند که مدعی مالکیت، ادعای خود را ثابت کند.

۵۶- هر بنا و درختی که در روی زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه . . . . . .

۱- با اقرار خلاف آن ثابت شود.

۲- با سند خلاف آن ثابت شود.

۳- با شهادت خلاف آن ثابت شود.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

 

فصل دوم: «در حق انتفاع»

 

۵۷- کدام گزینه در مورد حق انتفاع درست می‌باشد؟

۱- حق انتفاع حقی است که بموجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند.

۲- حق انتفاع حقی است که بموجب آن شخص می‌تواند از مالی که مالک خاص ندارد استفاده کند.

۳- حق انتفاع همان مالکیت منافع است.

۴- ۱ و ۲

۵۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- حق انتفاع یکی از شاخه‌های مالکیت است.

۲- حق انتفاع از حقوق عینی است.

۳- حق انتفاع قابل انتقال بعد از فوت نمی‌باشد.

۴- ۱ و ۳

 

مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی

 

۵۹- عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخصی به مدت عمر. . . . . . برقرار می‌شود.

۱- خود مالک

۲- منتفع

۳- شخص ثالث

۴- هر سه گزینه می‌تواند صحیح باشد.

۶۰- اگر حق انتفاع عمری به مدت عمر شخص ثالثی برقرار شود، بعد از موت مالک حق انتفاع چه حکمی دارد؟

۱- حق انتفاع منفسخ می‌شود.

۲- حق انتفاع منفسخ نمی شود ولی از طرف وراث مالک قابل فسخ می‌باشد.

۳- حق انتفاع کماکان باقی می‌ماند.

۴- حق انتفاع باطل می‌شود.

۶۱- حق انتفاعی که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود چه نام دارد؟

۱- عمری                                                   ۲- رقبی

۳- سکنی                                                    ۴- حبس مطلق

۶۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- حق سکنی فقط می‌تواند برای مدت معینی باشد.

۲- حق سکنی فقط می‌تواند به صورت عمری باشد.

۳- حق سکنی هم ممکن است به طریق عمری و هم به طریق رقبی باشد.

۴- حق سکنی فقط می‌تواند بدون مدت باشد.

۶۳- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکند در این صورت . . .

۱- حق انتفاع باطل است چون حتماً باید مدت دار باشد.

۲- حق انتفاع، حبس مطلق بوده و صحیح است.

۳- حق انتفاع، سکنی بوده و صحیح است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۶۴- حق انتفاعی که به صورت حبس مطلق منعقد می‌شود. . .

۱- تا فوت مالک خواهد بود. مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

۲- تا فوت مالک خواهد بود. و او نمی‌تواند قبل از فوت خود رجوع کند.

۳- تا فوت منتفع خواهد بود. مگر اینکه منتفع قبل از فوت خود رجوع کند.

۴- تا فوت منتفع خواهد بود. و او نمی‌تواند قبل از فوت خود رجوع کند.

۶۵- عقد موجد حق انتفاع لازم است یا جایز؟

۱- به جز حق عمری بقیه لازم می‌باشند.

۲- به جز حق سکنی بقیه لازم می‌باشند.

۳- به جز حبس مطلق بقیه لازم می‌باشند.

۴- در همه حالات عقد موجد حق انتفاع لازم می‌باشد.

۶۶- کدام عبارت صحیح نیست؟

۱- حق انتفاعی که به ملاحظه شخصیت منتفع برقرار شده پس از فوت صاحب آن زایل نمی‌شود.

۲- حق انتفاعی که به سود دارایی منتفع برقرار می‌شود پس از فوت صاحب آن زایل می‌شود.

۳- حمل پیش از تولد نیز موجود است و می‌تواند حق انتفاعی که به سود او ایجاد شده است را تملک کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۶۷- اگر حق سکنی در خانه‌ای به مدت طولانی برقرار شود و در عقد شرط کنند که اگر در خلال مدت منتفع فوت کند فرزندانش به قائم مقامی از او حق سکنی داشته باشند. . . . . .

۱- چنین شرطی باطل است چون خلاف مقتضای حق انتفاع است.

۲- چنین شرطی نافذ است هرچند منتفع در زمان قرارداد فرزندی نداشته باشد.

۳- چنین شرطی نافذ است اگر منتفع در زمان قرارداد فرزندی داشته باشد.

۴- چنین شرطی باطل است چون فرزندانش مال مورد انتفاع را قبض نکرده‌اند.

۶۸- هر چیزی که بتوان با ابقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع . .. .. .. .. .. قرار گیرد.

۱- عقد موجد حق انتفاع                               ۲- عقد عاریه

۳- عقد اجاره                                              ۴- هر سه مورد

۶۹- در حبس، قبض چه اثری دارد؟

۱- شرط صحت است.                                 ۲- شرط لزوم است.

۳- قبض اثری ندارد.                                   ۴- هیچکدام

۷۰- رابطه وقف و حبس چگونه است؟

۱- وقف و حبس یکی هستند.

۲- وقف از اقسام حبس است.

۳- حبس از اقسام وقف است.

۴- وقف و حبس به طور کلی با هم متفاوت هستند.

۷۱- اگر در عقد موجد حق انتفاع، منتفع بعد از قبول ایجاب و قبل از قبض موضوع حق انتفاع فوت ‌کند در این صورت . . . . . .

۱- عقد به طور کامل بعد از قبول واقع شده و نافذ است.

۲- عقد باطل است چون پیش از قبض عقد تمام نیست.

۳- عقد منفسخ می‌شود چون از عقود جایز می‌باشد.

۴- عقد نافذ باقی می‌ماند ولی از طرف مالک قابل فسخ می‌باشد.

۷۲- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند. . . .

۱- حق انتفاع باطل می‌شود.

۲- مالک اختیار فسخ حق انتفاع را دارد.

۳- منتفع ضامن خسارات وارد بر مالک می باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۷۳- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده . . . می‌باشد و هزینه انتفاع و آسان کردن و کمال بهره‌برداری به عهده . . . می‌باشد.

۱- مالک، مالک                                            ۲- منتفع، منتفع

۳- منتفع، مالک                                            ۴- مالک، منتفع

۷۴- حق انتفاع رقبی در چه مواردی زایل نمی‌شود؟

۱- در صورتی که مال موضوع حق انتفاع تلف شود.

۲- در صورت انقضای مدت

۳- در صورت فوت مالک

۴- در هر سه مورد زایل می‌شود.

۷۵- حق انتفاع به صورت حبس مطلق در چه مواردی زایل می‌شود؟

۱- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

۲- در صورت مرگ مالک

۳- در صورت رجوع مالک

۴- در هر سه مورد زایل می‌شود.

۷۶- حق انتفاع . . . . . .

۱- قابل انتقال است.                                     ۲- اصولاً قابل انتقال است.

۳- قابل انتقال نیست.                                   ۴- اصولاً قابل انتقال نیست.

۷۷- پس از زوال حق انتفاع، منافع استفاده نشده مانند میوه‌های درخت از آن کیست؟

۱- مالک

۲- اگر منافع متصل باشد مال منتفع است.

۳- اگر منافع منفصل باشد مال منتفع است.

۴- هم مالک و هم منتفع به طور مساوی

۷۸- انتقال عینی که نسبت به آن حق انتفاع برقرار گشته از طرف مالک به غیر. . . . . .

۱- موجب غیر نافذ شدن حق انتفاع می‌شود.

۲- موجب بطلان حق انتفاع می‌شود.

۳- نه تنها موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود بلکه در هیچ صورتی نیز منتقل‌الیه اختیار فسخ معامله را نخواهد داشت.

۴- موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود. ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است. اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

۷۹- اگر مالک عین را به منتفع انتقال دهد یا منتفع حق خود را به مالک بدهد . . . . . .

۱- حق انتفاع کماکان باقی می‌ماند.

۲- حق انتفاع مجددی برای منتفع ایجاد می‌شود.

۳- حق انتفاع باطل می‌شود.

۴- حق انتفاع زایل می‌شود.

۸۰- کیفیت انتفاع از مال دیگری بنحوی است که . . . . . .

۱- مالک قرار داده است.

۲- عرف و عادت اقتضاء ‌می‌نماید.

۳- منتفع ضروری می‌داند.

۴- گزینه ۱ و ۲

 

مبحث دوم: در وقف

 

۸۱- مقصود از لفظ «حبس» در عبارت وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل ‌شود. چیست؟

۱- عین مال در دارایی مالک باقی می‌ماند.

۲- عین مال به موقوف علیهم انتقال می‌یابد.

۳- عین مال از دارایی مالک جدا می‌شود و مصون از نقل و انتقال می‌ماند.

۴- هیچکدام

۸۲- وقف کدام یک از گزینه‌های ذیل امکان پذیر می‌باشد؟

۱- منفعت                                                   ۲- دین

۳- حق                                                       ۴- هیچکدام

۸۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در وقف، حبس عین می‌تواند به صورت موقت باشد.

۲- مال موقوف دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

۳- مقصود از حبس عین در وقف، فکّ ملک می‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشد.

۸۴- ارکان تحقق عقد وقف کدام یک از گزینه‌های ذیل می‌باشد؟

۱- فقط ایجاب                                             ۲- ایجاب و قبول

۳- ایجاب و قبول و قبض                             ۴- هیچکدام

۸۵- در وقف بر اولاد قبول چه کسی شرط است؟

۱- قبول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها

۲- قبول حاکم

۳- اصلاً در وقف بر اولاد، قبول شرط نیست.

۴- اداره اوقاف

۸۶- در وقف بر مصالح عامه و یا وقف بر غیرمحصور قبول چه مقامی شرط است؟

۱- اداره اوقاف

۲- قبول شرط نیست.

۳-حاکم

۴- خود واقف هم ایجاب می‌دهد و هم قبول می‌کند.

۸۷- صرف عواید دکانی در مسجد . . . . . .

۱- دلیل وقفیت است.

۲- دلیل تصرف است.

۳- هم دلیل وقفیت است و هم تصرف.

۴- نه دلیل وقفیت است و نه دلیل تصرف.

۸۸-وقف فضولی چه حکمی دارد؟

۱- نافذ                                                       ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                                  ۴- قابل فسخ

۸۹- کدام یک از عبارت‌های ذیل درباره وقف صحیح است؟

۱- وقف هرگونه مالی جایز است.

۲- فقط وقف مال غیرمنقول جایز است.

۳- فقط وقف مال مفروز صحیح است.

۴- فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. اعم از منقول و غیرمنقول، مفروز یا مشاع.

۹۰- وقف گل‌های باغ و حتی شاخه‌ای از آن بر بیماران یا عروسان مستمند چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                              ۲- باطل است.

۳- قابل فسخ است.                                      ۴- غیرنافذ است.

۹۱- قبض در وقف چه نقشی دارد؟

۱- شرط وقوع وقف است.                           ۲- شرط صحت وقف است.

۳- شرط لزوم وقف است.                           ۴- گزینه ۱ و ۲

۹۲- کدامیک از عقود ذیل از جمله عقود عینی می‌باشد؟

۱- اجاره                                                    ۲- بیع

۳- وقف                                                     ۴- معاوضه

۹۳- مرگ طبقه اول از موقوف علیهم و طرف خطاب . . . . .

۱- باعث بطلان وقف می‌شود.

۲- باعث بطلان وقف نمی‌شود.

۳- اصولاً باعث بطلان وقف می‌شود.

۴- اصولاً باعث بطلان وقف نمی‌شود.

۹۴- قبض یکی از منتفعان وقف . . . . . .

۱- عقد را تنها درباره او محقق می‌کند مگر اینکه موقوف‌علیهم عنوان عامی مانند اولاد باشد.

۲- عقد را تنها درباره او محقق می‌کند حتی اگر موقوف علیهم عنوان عامی مانند اولاد باشد.

۳- هیچ تأثیری ندارد نه در رابطه او و نه در رابطه بقیه منتفعان زیرا همه باید با هم قبض کنند.

۴- هیچ تأثیری ندارد مگر اینکه بقیه منتفعان هم قبض کنند.

۹۵- کدام یک از گزینه‌های ذیل درست می‌باشد؟

۱- اصولاً قبض باید به اذن واقف انجام شود.

۲- اصولاً قبض نباید به اذن واقف انجام شود.

۳- قبض باید به اذن واقف انجام شود.

۴- قبض نباید به اذن واقف انجام شود.

۹۶- در قبض، فوریت شرط . . . . . . بلکه مادامی که واقف . . . .

۱- است، رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

۲- نیست، رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

۳- است، وقف را فسخ نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

۴- نیست، وقف را فسخ نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

۹۷- بعد از وقوع وقف به نحو صحت و حصول قبض، واقف چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

۱- واقف می‌تواند از آن رجوع کند.

۲- واقف می‌تواند از موقوف علیهم کسی را خارج کند.

۳- واقف می‌تواند خود به عنوان تولیت دخالت کند.

۴- واقف هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

۹۸- واقفی در حین وقف شرط می‌کند که بعد از وقف و حصول قبض بتواند هر وقت بخواهد از آن رجوع کند، این شرط چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- غیر نافذ است.

۳- شرط به علت نامشروع بودن باطل است.

۴- اگر موقوف علیه قبول کند صحیح است.

۹۹- در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند چه کسی باید مال موضوع وقف را قبض کند؟

۱- خود آنها                                                ۲- حاکم

۳- سازمان اوقاف                                       ۴- نیاز به قبض ندارد.

۱۰۰- در صورتی که موقوف علیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد چه مقامی باید مال موضوع وقف را قبض کند؟

۱- حاکم

۲- سازمان اوقاف

۳- دادستان عمومی

۴- متولی وقف و در صورت نبودن یا مجهول بودن متولی، حاکم عهده‌دار قبض می‌باشد.

 

پاسخنامه:

 

۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق.م

۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. تبصره ماده ۱ ق.م

۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲ ق.م

۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق.م

۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق.م

۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۵ ق.م

۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق.م

۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۷ ق.م

۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق.م

۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق.م

۱۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۰ ق.م

۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۱ ق.م

۱۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳ ق.م

۱۴- گزینه ۲ صحیح است.

۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳ ق.م

۱۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴ ق.م

۱۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵ ق.م

۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۷ ق.م

۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۷ ق.م

۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۱۷ ق.م

۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۸ ق.م

۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۸ ق.م

۲۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ و ۴ ماده ۱۸ ق.م

۲۴- گزینه ۲صحیح است. ر.ک. ماده ۲۰ ق.م

۲۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ و ۵ ماده ۲۰ ق.م

۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۲۰ ق.م

۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۱ ق.م

۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳ و ماده ۲۲ ق.م

۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۳ ق.م

۳۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ و ۴ ماده ۲۴ ق.م

۳۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۵ ق.م

۳۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.م

۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.م

۳۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۸ ق.م

۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۲۸ ق.م

۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۲۹ ق.م

۳۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۹ و زیرنویس ۳ آن ماده

۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۰ ق.م

۳۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۱ ق.م

۴۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۲ ق.م

۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۳ ق.م

۴۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۳ ق.م

۴۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۳ ق.م

۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۴ ق.م

۴۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۵۸ ق.م

۴۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۳۵ ق.م

۴۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۵ ق.م

۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۳۵ ق.م

۴۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۳۵ ق.م

۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۳۵ ق.م

۵۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۳۵ ق.م

۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۹ ماده ۳۵ ق.م

۵۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱۲ ماده ۳۵ ق.م

۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۶ ق.م و زیرنویس ۱ و ۲ آن ماده

۵۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳۷ ق.م

۵۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۷ ق.م

۵۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۲۹ و ماده ۴۰ ق.م

۵۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۴۰ ق.م

۵۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۱ ق.م

۶۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۴۱ ق.م

۶۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۲ ق.م

۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۳ ق.م

۶۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۴ ق.م

۶۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۴ ق.م

۶۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۴۴ ق.م

۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۳ ماده ۴۵ ق.م

۶۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۴۵ ق.م

۶۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. مواد ۴۶ و ۴۷۱ و ۶۳۷ ق.م

۶۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۷ ق.م

۷۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۴۷ ق.م

۷۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۴۷ ق.م

۷۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۲ ق.م

۷۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۹ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۱ ق.م

۷۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۱ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۷۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۵۱ ق.م

۷۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۵۱ ق.م

۷۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۳ ق.م

۷۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۵۳ ق.م

۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۴ ق.م

۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۵۵ ق.م

۸۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۵۵ ق.م

۸۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ و ۳ و ۴ ماده ۵۵ ق.م

۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۶ و ۵۹ ق.م

۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۶ ق.م

۸۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۶ ق.م

۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۵۶ ق.م

۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۵۷ ق.م

۸۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۸ ق.م

۹۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۵۸ ق.م

۹۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۹ ق.م

۹۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۹ ق.م

۹۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۵۹ ق.م

۹۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۵۹ ق.م

۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۵۹ ق.م

۹۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۰ ق.م

۹۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۱ ق.م

۹۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ق.م

۹۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۲ ق.م

۱۰۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۶۲ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

  با سلام
  گزینه ۴ به استناد حاشیه ۲ ماده ۱۳ قانون مدنی در نظم دکتر کاتوزیان.

 • گندم درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷

  ممنونم از کمک شما جهت ارتقا سطح یادگیری ما

  ۱۴- مال پیشاپیش منقول چه مالی است؟

  ۱- غیرمنقول ذاتی
  ۲ غیرمنقول تبعی
  ۳- منقول ذاتی
  ۴- منقول حکمی

  ۱۴- گزینه ۲ صحیح است.

  علت اینکه گزینه ۲ صحیح است چیه؟