تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۴۹
۹۴ سه شنبه ۱۶ تیر

۱۰۱- کدام یک از شرکت‌های زیر، شرکت سرمایه محسوب می‌شود؟

۱ – شرکت سهامی                                     ۲ – شرکت با مسؤولیت‌ محدود

۳ – شرکت مختلط سهامی                          ۴ – گزینه ۱ و ۲

۱۰۲- در شرکت سهامی، مسؤولیت صاحبان سهام در چه حدی است؟

۱ – مسؤولیت صاحبان سهم محدود به مبلغ عددی سهام آنها است.

۲ – مسؤولیت صاحبان سهم محدود به مبلغ رسمی سهام آنها است.

۳ – مسؤولیت صاحبان سهم محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

۴ – مسؤولیت صاحبان سهم محدود به مبلغ واقعی سهام آنها است.

۱۰۳- تعداد شرکا در شرکت سهامی چه تعداد است؟

۱ – نباید از ۳ نفر کمتر باشد.                       ۲ – نباید از ۵ نفر کمتر باشد.

۳ – نباید از ۳ نفر بیشتر باشد.                    ۴ – نباید از۵ نفر بیشتر باشد.

۱۰۴- در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود……..

۱ – باید ظرف ۶ ماه نسبت به افزایش سرمایه تا حداقل مذکور در قانون اقدام به عمل آید.

۲ – باید شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر یابد.

۳ – باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا حداقل مذکور در قانون اقدام به عمل آید.

۴ – گزینه ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۱۰۵- هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین شرکت سهامی به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در ….. تودیع نماید.

۱ – مرجع ثبت شرکت‌ها

۲ – نزد کارشناس

۳ – همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی باز شده است.

۴ – مجمع عمومی مؤسس

۱۰۶- … اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.

۱ – مجمع عمومی مؤسس

۲ – مجمع عمومی بطور فوق‌العاده

۳ – دادگاه

۴ – مرجع ثبت شرکت‌ها

۱۰۷- ………. به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.

۱ – امضای اظهارنامه

۲ – امضای ورقه تعهد سهم

۳ – امضای طرح اساسنامه

۴ – امضای کلیه اوراق واطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت

۱۰۸- اساسنامه شرکت سهامی باید به امضای ….. برسد.

۱ – کلیه سهامداران                                    ۲ – مجمع عمومی عادی

۳ – مرجع ثبت شرکت‌ها                             ۴ – حداقل نصف سهامداران

۱۰۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱ – شرکت سهامی خاص نمی‌تواند سهام خود را برای پذیره نویسی عرضه نماید.

۲ – شرکت سهامی خاص نمی‌تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار عرضه نماید.

۳ – شرکت سهامی خاص نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

۴ – شرکت سهامی خاص نمی‌تواند اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت نماید.

۱۱۰- مؤسسین شرکت نسبت به اعمال و اقدامات به منظور تأسیس شرکت، مسؤولیت ……………دارند.

۱ – تضامنی                                              ۲ – به میزان آورده خود

۳ – به میزان مبلغ اسمی سهام خود              ۴ – نسبی

۱۱۱- تا چه زمانی صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است؟

۱ – تا زمانی که مرجع ثبت شرکت‌ها اجازه نداده باشد.

۲ – تا زمانی که تمام سرمایه شرکت سهامی تأدیه نشده باشد.

۳ – تا زمانی که مجمع عمومی مؤسس تصویب نکرده باشد.

۴ – تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده باشد.

۱۱۲- در ….. مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.

۱ – شرکت سهامی عام و خاص ۲ – شرکت سهامی عام

۳ – شرکت سهامی خاص                           ۴ – هیچکدام

۱۱۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – در شرکت‌های سهامی عام نقل وانتقال سهام مشروط به موافقت حداقل نصف مدیران شرکت است.

۲ – در شرکت‌های سهامی عام نقل وانتقال سهام مشروط به موافقت مجامع عمومی صاحبان سهم نیست.

۳ – در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران شرکت نیست.

۴ – گزینه ۲ و ۳

۱۱۴- کدام گزینه در مورد اوراق قرضه صحیح نمی‌باشد؟

۱ – ورقه قابل معامله‌ای است.

۲ – معرف مبلغی وام است با بهره معین

۳ – دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت مداخله می‌کنند.

۴ – خریداری اوراق قرضه عمل تجاری نمی‌باشد.

۱۱۵- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن از وظایف کدام است؟

۱ – مجمع عمومی مؤسس                           ۲ – مجمع عمومی عادی

۳ – مجمع عمومی فوق‌العاده                        ۴ – گزینه ۱ و ۲

۱۱۶- سرمایه غیرنقدی در شرکت سهامی عام توسط کدام یک برآورد می‌شود؟

۱ – کارشناس رسمی دادگستری  ۲ – مرجع ثبت شرکت‌ها

۳ – مجمع عمومی مؤسس                           ۴ – مجمع عمومی عادی

۱۱۷- در شرکت سهامی خاص کدام گزینه الزامی نیست؟

۱ – جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای برآورد کردن سرمایه غیرنقدی

۲ – تشکیل مجمع عمومی مؤسس

۳ – تشکیل مجمع عمومی عادی

۴ – هیچکدام از ۳ گزینه بالا الزامی نیست.

۱۱۸- انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت کدام مجمع است؟

۱ – مجمع عمومی عادی

۲ – مجمع عمومی مؤسس

۳ – مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

۴ – مجمع عمومی فوق‌العاده

۱۱۹- در صورت وجود منافع مستقیم ….. از سود خالص بین صاحبان سهام الزامی است.

۱ – ۱۰%             ۲ – ۲۰%                ۳ – ۳۰%                 ۴ – ۱۵%

۱۲۰- کدام گزینه در مورد مدیریت عامل صحیح می‌باشد؟

۱ – هیأت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند.

۲ – حدود امتیازات و حق‌الزحمه مدیریت عامل را مجمع عمومی مؤسس تعیین می‌کند.

۳ – مدیریت عامل شرکت می‌تواند رئیس هیأت مدیره همان شرکت در عین حال باشد.

۴ – گزینه ۲ و ۳

۱۲۱- کدام یک از اشخاص زیر نمی‌توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند؟

۱ – اشخاص سفیه

۲ – کسانی که به علت ارتکاب اختلاس به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده‌اند بطور کلی تا مدت نامحدود.

۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.

۴ – هر سه گزینه صحیح است.

۱۲۲- بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه را مشاهده کنند به ….. گزارش دهند.

۱ – مجمع عمومی عادی                              ۲ – مجمع عمومی فوق‌العاده

۳ – مرجع ثبت شرکت‌ها                             ۴ – هیأت مدیره

۱۲۳- تصمیمات هیأت مدیره باید …..

۱ – به اکثریت سهام اتخاذ گردد مگر آن که اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد.

۲ – به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ گردد مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

۳ – به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ گردد و اساسنامه نمی‌تواند خلاف آن را مقرر کند.

۴ – به اکثریت نسبی آرای حاضرین اتخاذ گردد.

۱۲۴- چنانچه یکی از مدیران با خود معامله‌ای کند که هیأت مدیره اجازه دهد و مجمع عمومی نیز تصویب کند …..

۱ – معامله قابل ابطال است و خسارات نیز قابل مطالبه است.

۲ – معامله قابل ابطال نیست ولی خسارات قابل مطالبه است.

۳ – معامله قابل ابطال است ولی خسارات قابل مطالبه نیست.

۴ – معامله قابل ابطال نیست و خسارات نیز قابل مطالبه نیست.

۱۲۵- چنانچه مدیری معامله‌ای نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهد و موجب ضرر شرکت گردد مسؤول جبران آن ضرر خواهد بود، منظور از ضرر دراین ماده چیست؟

۱ – تفویت منافع                                         ۲ – ورود خسارت

۳ – ورود خسارت و تفویت منافع                ۴ – هیچکدام

۱۲۶- چنانچه تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیران رعایت نشده باشد ….

۱ – اعمال و اقدامات مدیران درمقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر خواهد بود.

۲ – اعمال و اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث غیرمعتبر خواهد بود.

۳ – بعضی از اعمال و اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث معتبر و بعضی غیرمعتبر خواهد بود.

۴ – نه تنها اعمال و اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث غیرمعتبر خواهد بود بلکه مسؤولیت تضامنی در این راستا دارند.

۱۲۷- هیأت مدیره باید ….. خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسان بدهد.

۱ – حداکثر هر چهار ماه یک بار                  ۲ – حداقل هرشش‌ماه‌ یک بار

۳ – حداقل هر یکسال یک بار                       ۴ – حداکثر هرسه‌ماه یک بار

۱۲۸- ضمانت اجرای ذینفع شدن مستقیم یا غیرمستقیم بازرس در معاملاتی که با شرکت یا به حساب آن انجام می‌گیرد چیست؟

۱ – بطلان معامله و مطالبه خسارت

۲ – مطالبه خسارت

۳ – بطلان معامله

۴ – عدم بطلان معامله و عدم مطالبه خسارت

۱۲۹- در کدام یک از شرکت‌های زیر انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است؟

۱ – فقط سهامی خاص                               ۲ – فقط سهامی عام

۳ – هم سهامی عام و هم سهامی خاص        ۴ – هیچکدام

۱۳۰- افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام با موافقت ….. ممکن است.

۱ – اکثریت عددی سهامداران                       ۲ – کلیه سهامداران

۳ – مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده       ۴ – مجمع عمومی عادی

۱۳۱- ….. می‌تواند به …… اجازه دهد که ظرف مدتی که نباید از ۵ سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معین به یکی از طرق مذکور در قانون افزایش دهد.

۱ – هیأت مدیره – مجمع عمومی فوق‌العاده

۲ – مرجع ثبت شرکت‌ها – مجمع عمومی فوق‌العاده

۳ – مرجع ثبت شرکت‌ها – هیأت مدیره

۴ – مجمع عمومی فوق‌العاده – هیأت مدیره

۱۳۲- افزایش سرمایه شرکت سهامی در صورتی مجاز است که …. سرمایه قبلی شرکت تأدیه شده باشد.

۱ – تماماً                                                   ۲ – پنجاه درصد

۳ – بیش از نصف                                      ۴ – سی و پنج درصد

۱۳۳- چنانچه مجمع عمومی فوق‌العاده حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب کند بدون قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت، این تصمیم ….

۱ – صحیح خواهد بود.                              ۲ – غیرنافذ خواهد بود.

۳ – باطل خواهد بود.                                  ۴ – قابل تنفیذ خواهد بود.

۱۳۴- اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید با کدام است؟

۱ – مرجع ثبت شرکت‌ها                             ۲ – مجمع عمومی فوق‌العاده

۳ – مجمع عمومی عادی                              ۴ – هیأت مدیره

۱۳۵- توقیف و تأمین وانتقال وجوهی که به حساب افزایش سرمایه شرکت سهامی تأدیه می‌شود:

۱ – به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.

۲ – پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت ممکن خواهد بود.

۳ – با اجازه هیأت مدیره ممکن خواهد بود.

۴ – با اجازه هیأت مدیره و پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت ممکن خواهد بود.

۱۳۶- خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ….

۱ – امکان پذیر است.

۲ – با اجازه مرجع ثبت شرکت‌ها امکان پذیر است.

۳ – ممنوع است.

۴ – با اجازه هیأت مدیره امکان پذیر است.

۱۳۷- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره طی مدتی زاید بر ۶ ماه بلامتصدی مانده باشد:

۱ – شرکت سهامی به خودی خود منحل می‌شود.

۲ – شرکت سهامی ورشکسته محسوب می‌شود.

۳ – مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل و یا رأی به انحلال شرکت خواهد داد.

۴ – هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

۱۳۸- نشانی مدیران تصفیه … خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

۱ – همان نشانی مرکز اصلی شرکت             ۲ – اقامتگاه اصلی آنان

۳ – همان نشانی مرجع ثبت شرکت              ۴ – هیچکدام

۱۳۹- انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است مگر …..

۱ – به ثبت رسیده باشد.                            ۲ – اعلان شده باشد.

۳ – کتباً به اطلاع اشخاص ثالث برسد.         ۴ – گزینه ۱ و ۲

۱۴۰- از سود خالص شرکت پس از کسر زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل …. به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود، تصمیم برخلاف آن ….

۱ – یک بیستم، توسط مجمع عمومی فوق‌العاده امکان پذیر است.

۲ – یک دهم، توسط مجمع عمومی فوق‌العاده امکان پذیر است.

۳ – یک بیستم، باطل خواهد بود.

۴ – یک دهم، باطل خواهد بود.

۱۴۱- حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسؤولیت علیه مدیران شرکت توسط ….

۱ – اساسنامه شرکت می‌تواند به نحوی از انحاء محدود شود.

۲ – تصمیمات مجامع عمومی می‌تواند به نحوی از انحاء محدود شود .

۳ – اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی می‌تواند به نحوی از انحاء محدود شود.

۴ – اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی نمی‌تواند به نحوی از انحاء محدود شود.

۱۴۲- پیش‌بینی اوراق قرضه در شرکت سهامی عام باید در کدام یک از موارد ذیل ذکر بشود؟

۱ – طرح اساسنامه شرکت                           ۲ – اظهارنامه شرکت

۳ – طرح اعلامیه پذیره نویسی                    ۴ – ورقه تعهد سهم

۱۴۳- نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد در شرکت سهامی، در کدام یک از موارد ذیل ذکر می‌شود؟

۱ – طرح اعلامیه پذیره نویسی                    ۲ – ورقه تعهد سهم

۳ – اظهارنامه                                             ۴ – طرح اساسنامه

۱۴۴- صدور ورقه سهم بی‌نام در چه زمانی مجاز است؟

۱ – زمانی که تمامی مبلغ واقعی هر سهم پرداخت شده باشد.

۲ – زمانی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت شده باشد.

۳ – زمانی که تمامی مبلغ اسمی و واقعی هر سهم پرداخت شده باشد.

۴ – هیچکدام از گزینه‌های بالا

۱۴۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام می‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت شود.

۲ – هرگونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز باید به تصویب مدیران شرکت در شرکت سهامی عام یا خاص بشود.

۳ – شرکت سهامی خاص می‌تواند تحت شرایط مندرج در قانون تجارت اوراق قرضه منتشر کند.

۴ – خرید اوراق قرضه عمل تجارتی محسوب می‌شود.

۱۴۶- کدام یک از گزینه‌های زیر در اداره امور شرکت حق هیچ گونه دخالتی ندارند؟

۱ – دارندگان سهام ممتاز                            ۲ – بازرسان شرکت

۳ – هیأت مدیره                                         ۴ – دارندگان اوراق قرضه

۱۴۷- تعویض ورقه قرضه با سهام، تابع …. است.

۱ – میل و رضایت دارنده ورقه قرضه         ۲ – نظر مرجع ثبت شرکت‌ها

۳ – اساسنامه شرکت                                  ۴ – مجمع عمومی فوق‌العاده

۱۴۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱ – سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود با آن که این تعویض انجام نشده، قابل تأمین و توقیف خواهد بود.

۲ – سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود با نام است.

۳ – اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد.

۴ – حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی است.

۱۴۹- مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع کدام یک از افراد زیر تشکیل می‌شود؟

۱ – صاحبان سهام بی‌نام فقط

۲ – صاحبان سهام با نام فقط

۳ – صاحبان سهام

۴ – صاحبان سهام و دارندگان اوراق قرضه

۱۵۰- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم از وظایف کدام یک است؟

۱ – مجمع عمومی عادی شرکت سهامی

۲ – مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی

۳ – بازرسان شرکت سهامی

۴ – هیأت مدیره شرکت سهامی

 

پاسخنامه:

 

۱۰۰- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۹۱ ق. ت.

۱۰۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۰ قانون تجارت.

شرکت سهامی و با مسؤولیت محدود شرکت سرمایه‌اند.

شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی شرکت مختلط محسوب می‌شوند.

۱۰۲- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۰۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۰۴ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۰۵ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۰۶ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۰۷ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۰۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۰۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۰ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۱ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۲ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۳ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۴ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۷۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۶ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۸۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۸- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۸۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۱۹- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۲۰- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۲۱- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

توضیح آن که کسانی که به ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت و نه بطور کلی تا مدت نامحدود:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت و یا در حکم کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس – تدلیس – تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

۱۲۲- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۲۳- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۲۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۲۴ – گزینه ۴ صحیح است به استناد مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۲۵- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۲۶- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۲۷ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۳۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۲۸- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۵۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۲۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۰ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۵۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۱ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۶۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۲ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۶۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۳ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۶۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۴ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۵ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۷ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۳۹ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۴۰ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۳۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۴۱ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۴۲ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۴۳ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۴۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۴۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد مواد ۴۱ و ۴۲ و ۵۱ و ۵۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

 

۱۴۶ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۴۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۶۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۴۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۶۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۴۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۷۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۱۵۰ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۷۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 8 ؟