تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۴۳
۹۴ سه شنبه ۱۶ تیر

۱۰۱- هرگاه در دعوایی که رسیدگی به آن منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگر می‌باشد خواهان در ظرف یکماه در دادگاه صالح اقامه دعوا نکند …………..

۱- دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

۲- دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌کند.

۳- دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

۴- دادگاه مهلت جدیدی برای اقامه دعوا در دادگاه صالح به خواهان می‌دهد.

۱۰۲- هر گاه در دعوایی که رسیدگی به آن منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگر می‌باشد در پی عدم اقامه دعوا در ظرف مهلت مقرر قرار رد دعوا صادر شود …………………

۱- خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

۲- خواهان نمی‌تواند مجدداً طرح دعوا کند.

۳- خواهان می‌تواند با اخذ رضایت خوانده مجدداً در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.

۴- خواهان می‌تواند حتی قبل از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

۱۰۳- هر گاه رسیدگی به دعوایی که در مرحله تجدید نظر مطرح است منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بدوی است:

۱- دادگاه تجدید نظر با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه بدوی ارسال می‌کند.

۲- دادگاه تجدید نظر به صلاحیت دادگاه بدوی قرار اناطه صادر می‌کند.

۳- دادگاه تجدید نظر رسیدگی به دعوا را تا اتخاذ تصمیم از دادگاه بدوی متوقف می‌نماید.

۴- دادگاه تجدید نظر خود به آن ادعا رسیدگی می‌کند زیرا ارسال پرونده از دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی منتفی می‌باشد.

۱۰۴- هر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آ‌ن ادعا در صلاحیت همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی است:

۱- دادگاه هم زمان به دعوا و ادعا رسیدگی می‌کند و در ضمن یک حکم تکلیف آن‌ها را مشخص می‌کند.

۲- دادگاه پس از رسیدگی به دعوا به ادعای طرح شده نیز توجه می‌کند.

۳- دادگاه رسیدگی به دعوا را تا اتخاذ تصمیم راجع به ادعا متوقف می‌کند.

۴- دادگاه بدون توجه به ادعا رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد.

۱۰۵- دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است در صلاحیت چه دادگاهی است؟

۱- دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن قرار دارد.

۲- دادگاهی که ورثه متوفی در حوزه آن اقامتگاه دارند.

۳- دادگاهی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.

۴- دادگاهی که اقامتگاه خوانده دعوا در حوزه آن قرار دارد.

۱۰۶- دعاوی راجع به ترکه متوفی پس از تقسیم ترکه در صلاحیت چه دادگاهی است؟

۱- دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن قرار دارد.

۲- دادگاهی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.

۳- دادگاهی که اقامتگاه خوانده دعوا در حوزه آن قرار دارد.

۴- دادگاهی که طبق قاعده عمومی و استثنائات دیگر از نقطه نظر محلی صالح است.

۱۰۷- در صورتی که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعاوی راجع به ترکه وی در چه دادگاهی اقامه می‌شود؟

۱- دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن قرار دارد.

۲- دادگاهی که اقامتگاه خوانده در حوزه آن قرار دارد.

۳- دادگاهی که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.

۴- دادگاهی که اقامتگاه ورثه متوفی در حوزه آن قرار دارد.

۱۰۸- دعوای بطلان تقسیم ترکه در کدام دادگاه باید اقامه شود؟

۱- دادگاه محل اقامت خواهان

۲- دادگاه محل وقوع مال

۳- دادگاه محلی که خوانده در آن اقامت دارد.

۴- دادگاهی که تقسیم توسط آن به عمل آمده است.

۱۰۹- دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی شخص حقیقی مقیم ایران باید در دادگاهی اقامه شود که:

۱- شخص متوقف در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته است.

۲- شخص متوقف در حوزه آن اقامت داشته است.

۳- بیشترین معاملات شخص متوقف در حوزه آن انجام شده است.

۴- اموال غیر منقول شخص متوقف در حوزه آن قرار داشته است.

۱۱۰- چنانچه شخص حقیقی تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی او باید در دادگاهی اقامه شود که:

۱- محل سکونت موقت شخص متوقف در حوزه آن می‌باشد.

۲- اموال غیرمنقول شخص متوقف در حوزه آن می‌باشد.

۳- شخص متوقف در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی دارد.

۴- بیشترین معاملات شخص متوقف در حوزه آن انجام شده است.

۱۱۱- دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی شخص …….. باید در دادگاهی اقامه شودکه متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است.

۱- حقیقی                                                  ۲- حقوقی

۳- حقیقی و حقوقی                                    ۴- هیچکدام

۱۱۲- دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا تا زمانی که شرکت باقی است در دادگاه کدام محل طرح می‌گردد؟

۱- دادگاه محل ثبت شرکت

۲- دادگاه مرکز عملیات شرکت

۳- دادگاه مرکز اصلی شرکت

۴- دادگاه محل اقامت شرکا

۱۱۳- دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است در کدام دادگاه طرح می‌شوند؟

۱- دادگاه محل اقامت اکثریت شرکا

۲- دادگاه محل ثبت شرکت

۳- دادگاه مرکز اصلی شرکت

۴- دادگاه مرکز عملیات شرکت

۱۱۴- دعاوی بین شرکای شرکت تجاری تا زمانی که شرکت باقی است در دادگاه کدام محل طرح می‌گردند؟

۱- دادگاه محل اقامت خوانده

۲- دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

۳- دادگاه محل اقامت خواهان

۴- دادگاه مرکز اصلی شرکت

۱۱۵- دعاوی مربوط به اصل شرکت تا چه زمانی قابل طرح در دادگاه مرکز اصلی شرکت می‌باشند؟

۱- تا زمانی که شرکت باقی است.

۲- تا هر زمانی حتی بعد از تصفیه شرکت

۳- تا زمانی که تصفیه امور شرکت شروع نشده است.

۴- تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است.

۱۱۶- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در کدام دادگاه قابل طرح می‌باشند؟

۱- دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده است.

۲- دادگاه محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد.

۳- دادگاه محلی که پول باید در آنجا پرداخت شود.

۴- در هر سه دادگاه فوق قابل طرح است.

۱۱۷- دعوی ناشی از تعهدات شعب شرکت با اشخاص خارج از شرکت در دادگاه چه محلی قابل طرح می‌باشد؟

۱- دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده است.

۲- دادگاه محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد.

۳- دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است.

۴- گزینه ۱و ۲

۱۱۸- دعاوی ناشی از تعهدات شعب شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در صورتی که شعبه یاد شده برچیده شده باشد در دادگاه چه محلی قابل طرح می‌باشند؟

۱- دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع بوده است.

۲- دادگاه محلی که تعهد در آن واقع شده است.

۳- دادگاه محلی که مرکز اصلی شرکت در آن واقع است.

۴- دادگاه محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد.

۱۱۹- چنانچه خواهان دعوایی مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شود باید دعوای اعسار خود را در چه دادگاهی طرح کند؟

۱- دادگاه محل اقامت خوانده

۲- دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند.

۳- دادگاه محل وقوع مال غیر منقول

۴- خواهان دعوای اعسار می‌تواند دعوای خود را در هر دادگاهی که بخواهد مطرح کند.

۱۲۰- رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱- دادگاهی که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد.

۲- خواهان می‌تواند دعوای اعسار را در هردادگاهی که می‌خواهد مطرح کند.

۳- دادگاهی که اقامتگاه خوانده در آنجا قرار دارد.

۴- دادگاهی که اموال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.

۱۲۱- رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر با چه دادگاهی می‌باشد؟

۱- دادگاه تجدید نظر به دعوای اعسار نیز رسیدگی می‌کند.

۲- دادگاه نخستینی که از حکم آن تجدید نظر خواسته شده است به دعوای اعسار نیز رسیدگی می‌کند.

۳- دادگاه محل اقامت تجدید نظر خوانده

۴- دادگاه محل اقامت مدعی اعسار

۱۲۲- رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجام در صلاحیت چه دادگاهی می‌باشد؟

۱- در صلاحیت دادگاه بدوی می‌باشد.

۲- در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

۳- در صلاحیت دادگاهی می‌باشد که از رأی آن دادگاه، فرجام خواهی شده است.

۴- در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوای اعسار می‌باشد.

۱۲۳- چنانچه محل تنظیم سند ثبت احوال و محل اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد دعاوی مربوط به سند در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱- دادگاه محل اقامت خواهان

۲- دادگاه محل صدور سند

۳- دادگاه تجدید نظر استان تهران

۴- دادگاه عمومی شهرستان تهران

۱۲۴- هرگاه محل تنظیم سند ثبت احوال در ایران باشد ولی محل اقامت خواهان در خارج از کشور باشد دعاوی مربوط به سند در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱- خواهان در انتخاب دادگاه، آزاد است.

۲- دادگاه محل اقامت خواهان

۳- دادگاه محل صدور سند

۴- دادگاه عمومی شهرستان تهران

۱۲۵- هرگاه محل تنظیم سند ثبت احوال در خارج از کشور باشد ولی محل اقامت خواهان در ایران باشد دعاوی مربوط به سند در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱- دادگاه محل صدور سند

۲- دادگاه عمومی شهرستان تهران

۳- دادگاه محل اقامت خوانده

۴- دادگاه محل اقامت خواهان

۱۲۶- تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند سجلی با کدام یک از مراجع زیر است؟

۱- اداره ثبت احوال                                    ۲- دادگاه عمومی

۳- هیأت حل اختلاف ثبت احوال                 ۴- دیوان عدالت اداری

۱۲۷- اگر شهرداری از صدور پروانه ساختمان خودداری کند مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از شهرداری چه مرجعی می‌باشد؟

۱- دادگاه محل وقوع ملک                            ۲- دادگاه محل اقامت خوانده

۳- دیوان عدالت اداری                 ۴- دادگاه محل اقامت خواهان

۱۲۸- رسیدگی به شکایت مؤدی نسبت به میزان عوارض معینه توسط شهرداری در صلاحیت کدام مرجع قرار دارد؟

۱- کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

۲- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

۳- دیوان عدالت اداری

۴- دادگاه محل اقامت خوانده

۱۲۹- مرجع رسیدگی به شکایت از قرار رد دادخواست بدوی صادره از مدیر دفتر دادگاه چه مرجعی می‌باشد؟

۱- دادگاهی که دادخواست در آنجا مطرح است.

۲- دادگاه هم عرض دادگاه بدوی

۳- دیوان عالی کشور

۴- دادگاه تجدید نظر استان

 

فصل دوم: «اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن»

 

۱۳۰- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است:

۱- با دادگاه تجدید نظر می‌باشد.

۲- با دیوان عالی کشور می‌باشد.

۳- با خود آن دادگاه می‌باشد.

۴- با دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور بسته به مورد می‌باشد.

۱۳۱- مناط صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است:

۱- تاریخ تقدیم دادخواست است.

۲- تاریخ اجرای حکم است.

۳- تاریخ صدور حکم است.

۴- تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

۱۳۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اختلاف درصلاحیت‌محلی در مرحله بدوی وتجدیدنظرقابل طرح می‌باشد.

۲- اختلاف در صلاحیت محلی منحصراً در مرحله بدوی مطرح می‌باشد.

۳- اختلاف در صلاحیت محلی در مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام قابل طرح می‌باشد.

۴- اختلاف درصلاحیت محلی منحصراً در مرحله تجدید نظر مطرح می‌باشد.

۱۳۳- در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند ……

۱- با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌نماید.

۲- پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید.

۳- باصدورقرارعدم‌صلاحیت، پرونده‌رابه دادگاه‌صلاحیتدار ارسال می‌نماید.

۴- پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت، به دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان بر حسب مورد ارسال می‌نماید.

۱۳۴- دادگاهی که پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به آن ارجاع می‌شود مکلف است:

۱- ظرف یکماه راجع به صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

۲- در وقت فوق العاده راجع به صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

۳- خارج از نوبت راجع به صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

۴- ظرف یک هفته راجع به صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

۱۳۵- دادگاهی که پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به آن ارجاع می‌شود چنانچه خود را صالح نداند ولی ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول را بپذیرد:

۱- مکلف است پرونده‌را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید.

۲- مکلف است پرونده‌را‌جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

۳- مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید.

۴- مکلف است پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور بر حسب مورد ارسال نماید.

۱۳۶- دادگاهی که پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به آن ارجاع می‌شود چنانچه خود را صالح نداند و ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول را نیز نپذیرد:

۱- مکلف است پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماید.

۲- مکلف است پرونده‌راجهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

۳- مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید.

۴- مکلف است پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور بر حسب مورد ارسال نماید.

۱۳۷- هرگاه بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان اختلاف در صلاحیت به وجود آید….

۱- پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌شود.

۲- پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

۳- پرونده جهت حل اختلاف نزد دادستان کل کشور ارسال می‌شود.

۴- پرونده جهت حل اختلاف نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود.

۱۳۸- هرگاه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی واقع در یک حوزه قضایی باشد مرجع حل اختلاف …….. می‌باشد.

۱- دیوان عالی کشور                  ۲- دادگاه تجدید نظر استان

۳- شعب تشخیص                                     ۴- رئیس قوه قضاییه

۱۳۹- رأی کدام یک از مراجع ذیل در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می‌باشد؟

۱- دیوان عالی کشور                                  ۲- دادگاه تجدید نظر استان

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۴۰- هرگاه بین دادگاه‌های تجدید نظر حوزه دو استان اختلاف در صلاحیت به وجود آید ….

۱- پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

۲- پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر حوزه استان دیگری ارسال می‌شود.

۳- نظر دادگاه تجدید نظر استانی که ابتدا دعوا در حوزه آن مطرح شده است لازم الاتباع می‌باشد.

۴- نظر دادگاه تجدید نظر استانی که آخرین تصمیم قضایی در حوزه آن اتخاذ شده است لازم الاتباع می‌باشد.

۱۴۱- حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های نظامی حوزه قضایی یک استان در صلاحیت …….. می‌باشد.

۱- دادگاه تجدید نظر استان

۲- دیوان عالی کشور

۳- رئیس قوه قضاییه

۴- شعب تشخیص واقع در دیوان عالی کشور

۱۴۲- حل اختلاف در صلاحیت کدام یک از دادگاه‌های ذیل با دیوان عالی کشور می‌باشد؟

۱- دادگاه‌های انقلاب از حوزه دو استان

۲- دادگاه‌های نظامی از حوزه دو استان

۳- دادگاه‌های عمومی از حوزه دو استان

۴- هر سه مورد

۱۴۳- چنانچه بین دادگاه عمومی حوزه یک استان با دادگاه تجدید نظر استان دیگری اختلاف در صلاحیت محقق گردد:

۱- نظر دادگاه تجدید نظر استان، لازم الاتباع است.

۲- حل آن با دیوان عالی کشور است.

۳- حل آن با دادگاه تجدید نظر استان دیگر می‌باشد.

۴- حل آن با دادگاه تجدید نظر استان دیگر یا دیوان عالی کشور بر حسب مورد می‌باشد.

۱۴۴- دادگاهی که خواهان دعوا را در آن اقامه نموده است چنانچه فاقد صلاحیت ذاتی باشد:

۱- در صورت عدم ایراد خوانده می‌تواند به دعوا رسیدگی نماید.

۲- در صورت توافق طرفین می‌تواند به دعوا رسیدگی کند.

۳- در هیچ صورتی نمی‌تواند به دعوا رسیدگی کند و باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال کند.

۴- گزینه ۱ یا ۲

۱۴۵- هرگاه بین دادگاه‌های عمومی و نظامی در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود پرونده برای حل اختلاف به …… ارسال خواهد شد.

۱- دیوان عالی کشور                                  ۲- دادگاه تجدید نظر استان

۳- رئیس قوه قضاییه                                 ۴- دادستان کل کشور

۱۴۶- در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت نمایند و یا خود را صالح بدانند پرونده ….

۱- به مرجع صالح فرستاده می‌شود.

۲- به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌شود.

۳- به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

۴- به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور بر حسب مورد ارسال می‌شود.

۱۴۷- چنانچه بین دادگاه عمومی و انقلاب واقع در یک استان اختلاف در صلاحیت حاصل شود پرونده برای حل اختلاف به …….. ارسال خواهد شد.

۱- دادگاه تجدید نظر استان                         ۲- دیوان عالی کشور

۳- شعب تشخیص                                     ۴- دادستان کل کشور

۱۴۸- در موردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت نمایند …..

۱- پرونده باید جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال گردد.

۲- پرونده باید جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

۳- پرونده باید جهت تشخیص صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال گردد.

۴- پرونده باید جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

۱۴۹- هرگاه دیوان عدالت اداری به صلاحیت سایر مراجع اداری قرار عدم صلاحیت صادر کند ….

۱- پرونده باید جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

۲- پرونده باید جهت تشخیص صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال گردد.

۳- پرونده باید توسط دیوان عدالت اداری به مرجع صالح اداری فرستاده شود و مرجع مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است.

۴- پرونده باید توسط دیوان عدالت اداری به مرجع صالح اداری فرستاده شود ولی مرجع مرجوع الیه مکلف به رسیدگی نمی‌باشد.

۱۵۰- هرگاه اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی دادگستری محقق شود:

۱- مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد.

۲- مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

۳- نظر محاکم عمومی دادگستری لازم الاتباع می‌باشد.

۴- نظر دیوان عدالت اداری لازم الاتباع می‌باشد.

 

پاسخنامه:

 

۱۰۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۹ ق.آ.د.م

۱۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۹ ق.آ.د.م

۱۰۳- گزینه ۳ صحیح است.

۱۰۴- گزینه ۳ صحیح است.

۱۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۰ ق.آ.د.م

۱۰۶- گزینه ۴ صحیح است.

۱۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۰ ق.آ.د.م

۱۰۸- گزینه ۴ صحیح است.

۱۰۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۱ ق.آ.د.م

۱۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده۲۱ ق.آ.د.م

۱۱۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. مواد ۲۱ و ۲۲ ق.آ.د.م

۱۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲ ق.آ.د.م

۱۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲ ق.آ.د.م

۱۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲ ق.آ.د.م

۱۱۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۲ ق.آ.د.م

۱۱۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳ ق.آ.د.م

۱۱۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳ ق.آ.د.م

۱۱۸- گزینه ۳صحیح است. ر.ک. ماده ۲۳ ق.آ.د.م

۱۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده۲۴ ق.آ.د.م

۱۲۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۴ ق.آ.د.م

۱۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م

۱۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م

۱۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵ ق.آ.د.م

۱۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۵ ق.آ.د.م

۱۲۵- گزینه ۴ صحیح است.

۱۲۶- گزینه ۳ صحیح است.

۱۲۷- گزینه ۳ صحیح است.

۱۲۸- گزینه ۲ صحیح است.

۱۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۴ ق.آ.د.م

۱۳۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶ ق.آ.د.م

۱۳۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۶ ق.آ.د.م

۱۳۲- گزینه ۲ صحیح است.

۱۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.آ.د.م

۱۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.آ.د.م

۱۳۵- گزینه ۳ صحیح است.

۱۳۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.آ.د.م

۱۳۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.آ.د.م

۱۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.آ.د.م

۱۳۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۲۷ و ۲۸ ق.آ.د.م

۱۴۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.آ.د.م

۱۴۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.آ.د.م

۱۴۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۷ ق.آ.د.م

۱۴۳- گزینه ۱ صحیح است.

۱۴۴- گزینه ۳ صحیح است.

۱۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸ ق.آ.د.م

۱۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸ ق.آ.د.م

۱۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۲۸ ق.آ.د.م

۱۴۸- گزینه ۴ صحیح است.

۱۴۹- گزینه ۳ صحیح است.

۱۵۰- گزینه ۱ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 4 ؟