تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۳۹
۹۴ سه شنبه ۱۶ تیر

۶۰۱- اگر قیم …………… گردد منعزل می‌شود.

۱- مجنون                                                 ۲- فاقد رشد

۳- گزینه ۱ یا ۲                          ۴- هیچکدام

۶۰۲- حکم انعزال قیم ……………

۱- جنبه اعلامی دارد و ناظر به آینده است.

۲- جنبه اعلامی دارد و ناظر به گذشته است.

۳- جنبه تأسیسی دارد و ناظر به آینده است.

۴- جنبه تأسیسی دارد و ناظر به گذشته است.

۶۰۳- حکم انعزال قیم از زمان …………… مؤثر است.

۱- عزل قیم                                               ۲- حجر قیم

۳- نصب قیم                                             ۴- هیچکدام

۶۰۴- اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم انعزال به او انجام داده ……… است.

۱- نافذ          ۲- باطل         ۳- غیرنافذ           ۴- قابل فسخ

۶۰۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- حکم انعزال قیم اعمال حقوقی را بدون اینکه منوط به ابلاغ حکم به او باشد باطل می‌کند.

۲- اعمالی که قیم پیش از ابلاغ خبر پایان حجر مولی علیه به او انجام داده است باطل می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۶۰۶- هر گاه قیم در امور مربوط به اموال مولی علیه مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود ……………

۱- حاکم ضم امین می‌کند.

۲- قیم به تقاضای مدعی العموم معزول می‌شود.

۳- قیم منعزل می‌شود.

۴- محکمه موقتاً قیم دیگری را برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

۶۰۷- هر گاه قیم به سبب جنحه یا جنایت نسبت به شخص مولی علیه مورد تعقیب دادستان واقع شود ……………

۱- حاکم ضم امین می‌کند.

۲- قیم به تقاضای مولی علیه معزول می‌شود.

۳- محکمه موقتاً قیم دیگری را برای مولی علیه معین خواهد کرد.

۴- قیم به تقاضای مدعی العموم معزول می‌شود.

۶۰۸- هر گاه قیم در امور مربوط به اموال مولی علیه مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود ……………

۱- مدعی العموم به طور دایم قیم دیگری را معین خواهد کرد.

۲- مدعی العموم موقتاً قیم دیگری را معین خواهد کرد.

۳- محکمه به طور دایم قیم دیگری را معین خواهد کرد.

۴- محکمه موقتاً قیم دیگری را معین خواهد کرد.

۶۰۹- در صورت تقسیم مال مشترک بین قیم و مولی علیه ……………

۱- قیم معزول می‌شود.

۲- حاکم ضم امین می‌کند.

۳- قیم به تقاضای مدعی العموم معزول می‌شود.

۴- محکمه برای محجور قیم اتفاقی معین خواهد کرد.

۶۱۰- در مواردی که بین قیم و محجور تعارض منفعت وجود دارد ……..

۱- قیم منعزل می‌شود.

۲- محکمه برای محجور قیم اتفاقی معین خواهد کرد.

۳- محکمه موقتاً قیم دیگری را معین خواهد کرد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۶۱۱- هر گاه قیم به سبب جنحه یا جنایت نسبت به شخص مولی علیه مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود ……………

۱- محکمه رأساً برای اداره اموال مولی علیه قیمی معین خواهد کرد.

۲- محکمه به تقاضای مدعی العموم برای اداره اموال مولی علیه قیمی معین خواهد کرد.

۳- محکمه به تقاضای مولی علیه برای اداره اموال او قیمی معین خواهد کرد.

۴- هیچکدام

۶۱۲- هر گاه زن بی‌شوهری که به سمت قیمومت معین شده اختیار شوهر کند ……………

۱- منعزل می‌شود.

۲- باید مراتب را در مهلت قانونی به دادستان اطلاع دهد.

۳- حاکم ضم امین می‌کند.

۴- باید مراتب را در مهلت قانونی به دادگاه اطلاع دهد.

۶۱۳- هر گاه زن بی‌شوهری که به سمت قیمومت معین شده اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف …………… به دادستان اطلاع دهد.

۱- یک هفته                                               ۲- ده روز

۳- یک ماه                                                 ۴- چهل و پنج روز

۶۱۴- هر گاه زن بی‌شوهری که به سمت قیمومت معین شده اختیار شوهر کند ……………

۱- باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعزال به دادستان اطلاع دهد.

۲- باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعزال به محکمه اطلاع دهد.

۳- باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقادنکاح به‌دادستان اطلاع دهد.

۴- باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به محکمه اطلاع دهد.

۶۱۵- هر گاه زن بی‌شوهری که به سمت قیمومت معین شده اختیار شوهر کند ……………

۱- باید مراتب را در مهلت قانونی به دادستان اطلاع دهد مگر اینکه آن زن مادر مولی علیه باشد.

۲- باید مراتب را در مهلت قانونی به دادستان اطلاع دهد ولو اینکه آن زن مادر مولی علیه باشد.

۳- باید مراتب را در مهلت قانونی به دادگاه اطلاع دهد مگر اینکه آن زن مادر مولی علیه باشد.

۴- باید مراتب را در مهلت قانونی به دادگاه اطلاع دهد ولو اینکه آن زن مادر مولی علیه باشد.

۶۱۶- هر گاه مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده اختیار شوهر کند باید مراتب را در مهلت قانونی به دادستان …………… اطلاع دهد.

۱- حوزه اقامت مولی علیه

۲- حوزه اقامت خود

۳- شهرستان تهران

۴- حوزه وقوع اموال مولی علیه

۶۱۷- هر گاه دادستان از شوهر کردن زنی که به سمت قیمومت معین شده است مطلع گردد:

۱- می‌تواند تقاضای تعیین قیم جدید کند.

۲- می‌تواند ضم ناظر کند.

۳- می‌تواند تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

۴- می‌تواند ضم امین کند.

۶۱۸- هر گاه مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده اختیار شوهر کند دادستان …………… تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- باید

۳- نمی‌تواند                                               ۴- با اذن حاکم می‌تواند

۶۱۹- هر گاه قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم اطلاع ندهد ……………

۱- قیمومت منفسخ می‌شود.

۲- مدعی العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

۳- حاکم ضم امین می‌کند.

۴- محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاً قیم دیگری را معین خواهد کرد.

۶۲۰- هر گاه قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم اطلاع ندهد، مدعی العموم …………… تقاضای عزل او را بکند.

۱- باید                                                      ۲- می‌تواند

۳- نمی‌تواند                                               ۴- با اذن دادگاه می‌تواند.

۶۲۱- اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، …………… می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

۱- مولی علیه                                             ۲- دادگاه

۳- دادستان                                               ۴- مادر مولی علیه

 

فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت

 

۶۲۲- پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده ……………

۱- قیمومت مرتفع می‌شود.

۲- قیمومت مرتفع نمی‌شود.

۳- اصولاً قیمومت مرتفع می‌شود.

۴- اصولاً قیمومت مرتفع نمی‌شود.

۶۲۳- خروج از قیمومت را …………… می‌تواند تقاضا نماید.

۱- مولی علیه

۲- مولی علیه یا هر شخص ذینفعی

۳- هر شخص ذی نفعی به غیر از مولی علیه

۴- دادستان

۶۲۴- خروج از قیمومت ……………

۱- باید مستقیماً از دادگاه حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد تقاضا شود.

۲- باید توسط دادستان از دادگاه حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد تقاضا شود.

۳- باید مستقیماً ازدادگاه حوزه‌ای که قیم در آنجا سکونت دارد تقاضا شود.

۴- ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان از دادگاه حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد تقاضا شود.

۶۲۵-خروج از قیمومت ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که …………… به دادگاه داده شود.

۱- مولی علیه در آنجا سکونت دارد

۲- قیم در آنجا سکونت دارد

۳- اموال مولی علیه در آنجا واقع است

۴- گزینه ۱ یا ۲

۶۲۶- در صورتی که مولی علیه از قیمومت خارج گردد …………… خروج از قیمومت را از دادگاه تقاضا نماید.

۱- می‌تواند                                                ۲- باید

۳- نمی‌تواند                                               ۴- با اذن دادستان می‌تواند

۶۲۷- در صورتی که تقاضای خروج از قیمومت توسط دادستان به دادگاه داده شود ……………

۱- دادستان می‌تواند قبل از تقاضا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه را به عمل آورد.

۲- دادستان باید قبل از تقاضا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه را به عمل آورد.

۳- دادستان نمی‌تواند قبل از تقاضا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه را به عمل آورد.

۴- دادستان اصولاً نمی‌تواند قبل از تقاضا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه را به عمل آورد.

۶۲۸- در مورد کسانی که حجر آنها اعلان می‌شود ……………

۱- رفع حجر آنها نیز باید اعلان گردد

۲- رفع حجر آنها نیز می‌تواند اعلان گردد

۳- رفع حجر آنها نیز اصولاً اعلان می‌گردد.

۴- رفع حجر آنها اصولاً اعلان نمی‌گردد.

۶۲۹- آیا اعلان رفع حجر محجور از جانب مدعی العموم الزامی است؟

۱- خیر مطلقاً الزامی نیست.

۲- بله الزامی است.

۳- خیر الزامی نیست مگر در مورد افراد غیر رشید

۴- خیر الزامی نیست مگر حجر آنها اعلان شده باشد.

۶۳۰- آیا ثبت رفع حجر اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند الزامی است؟

۱- بله الزامی است.

۲- خیر مطلقاً الزامی نیست.

۳- تنها در مورد افراد غیر رشید الزامی است

۴- خیر اصولاً الزامی نیست.

۶۳۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- چنانچه تقاضای خروج از قیمومت توسط دادستان به دادگاه داده شود دادستان باید مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات خود در محکمه اظهار عقیده نماید.

۲- در مورد کسانی که حجر آنها اعلان می‌شود رفع حجرشان نیز باید اعلان گردد.

۳- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مخصوص در مقابل اسم آن محجور قید گردد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

 

پاسخنامه:

 

۶۰۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۹ ق.م

۶۰۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۴۹ ق.م

۶۰۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۴۹ ق.م

۶۰۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۴۹ ق.م

۶۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۴۹ ق.م

۶۰۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۰ ق.م

۶۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۰ ق.م

۶۰۸- گزینه۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۰ ق.م

۶۰۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۵۰ ق.م

۶۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۵۰ ق.م

۶۱۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۰ ق.م

۶۱۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۱ ق.م

۶۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۱ ق.م

۶۱۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۱ ق.م

۶۱۵- گزینه۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۱ ق.م

۶۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۱ ق.م

۶۱۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۱ ق.م

۶۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۱ ق.م

۶۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۲ ق.م

۶۲۰- گزینه۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۲ ق.م

۶۲۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۲ ق.م

۶۲۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۳ ق.م

۶۲۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۴ ق.م

۶۲۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۴ ق.م

۶۲۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۴ ق.م

۶۲۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۴ ق.م

۶۲۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۵ ق.م

۶۲۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۵ ق.م

۶۲۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۵ ق.م

۶۳۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۶ ق.م

۶۳۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.مواد ۱۲۵۶ و ۱۲۵۵ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟