تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۰۳
۹۴ دوشنبه ۱۵ تیر

۴۸- ایجاد اشخاص حقوقی غیرتجاری و شرکت‌های تجاری از تاریخ ….. می‌باشد.

۱ – ثبت         ۲ – تشکیل     ۳ – بکار افتادن سرمایه     ۴ – هیچکدام

۴۹- مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کدام است؟

ماده ۵۸۴ می‌گوید: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.»

۱ – مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی برای امور خیریه و بدون قصد انتفاع تشکیل شده‌اند.

۲ – مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی مثلاً برای امور علمی و ادبی با قصد انتفاع تشکیل شده‌اند.

۳ – گزینه ۱ و ۲

۴ – هیچکدام

۵۰- کانون‌های فنی و حقوقی جزو کدام دسته از مؤسسات می‌باشند؟

۱ – مؤسسات با مقاصد تجارتی با قصد جلب منافع مادی

۲ – مؤسسات با مقاصد غیرتجارتی و با قصد جلب منافع مادی

۳ – مؤسسات با مقاصد غیرتجارتی و بدون قصد جلب منافع مادی

۴ – مؤسسات دولتی و کشوری بدون قصد جلب منافع مادی

۵۱- در صورتی که مؤسسات غیرتجارتی، تغییراتی که در مورد اساسنامه خود ایجاد کردند را به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع ندهند….

۱ – استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

۲ – به آنها ظرف مدت یک ماه مهلت داده می‌شود تا به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع بدهند.

۳ – آن تغییرات باطل و بلااثر است.

۴ – از موارد انحلال آن مؤسسات می‌باشد.

۵۲- چنانچه انحلال مؤسسات غیرتجارتی به حکم دادگاه باشد تصفیه امور آن توسط مدیران انتخابی از طرف …. می‌باشد.

۱ – اساسنامه و مجمع عمومی                      ۲ – اساسنامه

۳ – اساسنامه و محکمه                               ۴ – محکمه و مجمع عمومی

۵۳- در صورتی که تقاضای ثبت مؤسسات غیرتجارتی دارای نواقصی باشد، ظرف چند روز باید آن را رفع کند؟

۱ – ۲۰ روز         ۲ – ۱۰ روز          ۳ – یک ماه     ۴ – ۱۵ روز

۵۴- چنانچه مؤسسات و تشکیلات غیرتجارتی ثبت نشده دارای فعالیت در ایران باشند….

۱ – از تاریخ تصویب آیین نامه مربوطه منحل شده محسوب می‌شوند.

۲ – ظرف دو ماه طبق مقررات تقاضای ثبت باید بکنند.

۳ – مؤسسات مربوطه جریمه نقدی می‌شوند.

۴ – اداره ثبت شرکت‌ها خود اقدام به ثبت می‌کند ولی جریمه نقدی نیز دریافت می‌کنند.

۵۵- ثبت مؤسسات غیرتجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده‌اند در …..به عمل خواهد آمد.

۱ – فقط در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها

۲ – فقط در تهران در اداره ثبت مرکز اصلی آن

۳ – در تهران و شهرستان‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها

۴ – در تهران و شهرستان‌ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن

۵۶- کدام گزینه در مورد ورقه اختراع صحیح نیست؟

۱ – ثبت اختراع قابل اعتراض است.

۲ – اگر انتقال ورقه اختراع از طریق ارث باشد انتقال باید به ثبت برسد.

۳ – دولت در هر صورت چه ورقه اختراع ثبت شده باشد چه ثبت نشده باشد از اختراع حمایت می‌کند.

۴ – انتقال ورقه اختراع که با سند رسمی نباشد قابل اعتبار در مقابل اشخاص ثالث نیست.

۵۷- علامت تجارتی ….

۱ – می‌تواند نقش، حرف، رقم و …. باشد.     ۲ – باید حرف باشد.

۳ – باید رقم باشد.                                     ۴ – باید نقش باشد.

۵۸- اقامتگاه شرکت‌های تجاری کدام است؟

۱ – مرکز عملیات

۲ – محلی که اداره شخص حقوقی در آنجاست.

۳ – اقامتگاه مدیر عامل

۴ – اقامتگاه هیأت مدیره

۵۹- مؤسسات و تشکیلاتی که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی باشد ….

۱ – نمی‌توان ثبت کرد.

۲ – با پرداخت جریمه ثبت می‌شوند.

۳ – با تغییر مقاصد و پرداخت جریمه ثبت می‌شوند.

۴ – هیچکدام

۶۰- ……….. به موجب نظامنامه، ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد.

۱ – مرجع ثبت شرکت‌ها                             ۲ – اداره ثبت

۳ – وزارت دادگستری                                ۴ – محاکم

۶۱- اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری … نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد……..

۱ – بطور مطلق – مگر آن که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.

۲ – بطور مطلق – حتی اگر اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.

۳ – در همان محل – مگر آن که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.

۴ – در همان محل – حتی اگر اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.

۶۲- طبق مادۀ ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی کدام است؟

۱- مرکز عملیات شخص حقوقی در آن جا باشد.

۲- ادارۀ شخص حقوقی در آن جا باشد.

۳- همان جایی که شخص حقوقی تابعیت آن جا را دارد.

۴- همان جایی که شخص حقوقی در آن جا ثبت می شود.

۶۳- اشتغال به دلالی بدون اخذ پروانۀ دلالی دارای چه ضمانت اجرایی می باشد؟

۱- فقط ضمانت اجرای کیفری دارد.

۲- موجب ابطال قرارداد دلالی است.

۳- موجب ابطال قراردادهای صورت گرفته در نتیجۀ تلاش دلال است.

۴- موجب عدم استحقاق دلال در دریافت اجرت است.

۶۴- پرداخت مخارج در قرارداد دلالی به عهدۀ:

۱- آمر است.

۲- آمر است در صورتی که شرط شده باشد.

۳- آمر است در صورتی که شرط شده باشد یا عرف به آن حکم کند.

۴- دلال و آمر متضامناً مسؤول پرداخت مخارج هستند.

۶۵- در صورتی که حق العمل کار ثابت کند معامله را برای دیگری انجام داده است:

۱- خود مسؤول اجرای تعهدات است.

۲- دیگری که معامله برای او شده است مسؤول اجرای تعهدات است.

۳- حق العمل کار و دیگری متضامناً مسؤول اجرای تعهدات هستند.

۴- در اینصورت نه حق العمل کار و نه دیگری هیچکدام مسؤول اجرای تعهدات نخواهند بود.

۶۶- فروش اموال در معرض فساد از تکالیف حق العمل کار است و این امر باید با اطلاع چه کسی صورت پذیرد؟

۱- نیاز به اطلاع کسی ندارد و چون در معرض فساد است باید فوراً این کار را انجام دهد.

۲- آمر

۳- آمر و مدعی العموم

۴- مدعی العموم

۶۷- تفاوت قانون مدنی و قانون تجارت در میزان مسؤولیت متصدی حمل و نقل در خصوص حفظ کالا چگونه است؟

۱- در قانون‌مدنی، تعهد به وسیله است ولی در قانون‌تجارت، تعهد به نتیجه.

۲- در قانون‌مدنی، تعهد به نتیجه است ولی در قانون‌تجارت، تعهد به وسیله.

۳- هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت، تعهد به وسیله است.

۴- هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت، تعهد به نتیجه است.

۶۸- در کدام مورد، قائم مقام منعزل است؟

۱- در صورتی که مسألۀ قائم مقامی به دو یا چند نفر مجتمعاً داده شود و این مسأله ثبت و اعلان نشود.

۲- در صورت فوت یا حجر رییس تجارتخانه

۳- با ابطال شرکت تجاری

۴- با انحلال شرکت تجاری

۶۹- کدام گزینه صحیح نیست؟      

۱- اصل در ضمانت در حقوق ما نقل ذمه است و ضم ذمه به ذمه استثنا است.

۲- ضمانت جنبۀ طولی دارد و عرضی بودن مسؤولیت ضامن مستلزم تصریح است.

۳- استنکاف مضمونٌ له از دریافت طلب یا تسلیم وثیقه، ضامن را فوراً بری می کند.

۴- در صورتی که ضمانت تضامنی باشد مقررات قانون تجارت اعمال می‌شود.

۷۰- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- اسم تجارتی قابل انتقال است.

۲- مرجع ثبت اسم تجارتی، ادارۀ ثبت شرکتها است.

۳- مدت اعتبار اسم تجارتی ۵، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال است.

۴- ثبت اسم تجارتی، اختیاری است.

۷۱- در صورتی که دلال در معامله سهیم شود:

۱- آن معامله باطل است.

۲- هیچگونه مسؤولیتی نسبت به اجرای تعهد نخواهد داشت.

۳- نسبت به سهم خود مسؤول اجرای تعهد خواهد بود.

۴- با آمر متضامناً مسؤول اجرای تعهد خواهد بود.

۷۲- ثبت اسم تجارتی:

۱- اجباری است.

۲- اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی کند.

۳- اجباری است در صورتی که رییس قوۀ قضاییه ثبت آن را الزامی کند.

۴- اختیاری است.

۷۳- مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی چند سال است؟

۱- ده سال                                               ۲- دو سال

۳- سه سال                                             ۴- پنج سال

۷۴- کدام گزینه در مورد اسم تجاری صحیح نمی باشد؟

۱- صاحب تجارتخانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای آن انتخاب کند که موهوم وجود شریک باشد.

۲- در موارد الزامی بودن ثبت اسم تجاری چنانچه در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید ادارۀ ثبت خود اقدام به ثبت خواهد کرد.

۳- اسم تجاری قابل انتقال نیست.

۴- اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.

۷۵- قائم مقام تجارتی کسی است که:

۱- از طرف رییس تجارتخانه انتخاب می شود ولی امضای او برای تجارتخانه الزام آور نیست.

۲- از طرف نایب رییس تجارتخانه انتخاب می شود و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است.

۳- از طرف رییس تجارتخانه انتخاب می شود و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است.

۴- از طرف نایب رییس تجارتخانه انتخاب می شود ولی امضای او برای تجارتخانه الزام آور نیست.

۷۶- قائم مقام تجارتی چه زمانی منعزل است؟

۱- با فوت رییس تجارتخانه

۲- با حجر رییس تجارتخانه

۳- با انحلال شرکت و فوت رییس تجارتخانه

۴- با انحلال شرکت

۷۷- در صورت ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی:

۱- ضامن قبل از رسیدن اجل دین ملزم به تأدیه نیست.

۲- ضامن قبل از رسیدن اجل دین با رعایت تخفیفات مقتضی ملزم به تأدیه است.

۳- در صورت ورشکستگی مدیون اصلی، ضامن قبل از رسیدن اجل دین ملزم به تأدیه نیست ولی در صورت فوت او ملزم به تأدیه است.

۴- در صورت ورشکستگی مدیون اصلی، ضامن قبل از رسیدن اجل دین ملزم به تأدیه است ولی در صورت فوت او ملزم به تأدیه نیست.

۷۸- چنانچه دین حال شد، ضامن:

۱- نمی تواند مضمونٌ له را به دریافت طلب ملزم کند.

۲- می تواند مضمونٌ له را به دریافت طلب ملزم کند به شرط آن که ضمان حال باشد.

۳- می تواند مضمونٌ له را به دریافت طلب ملزم کند حتی اگر ضمان مؤجل باشد.

۴- نمی تواند مضمونٌ له را به دریافت طلب ملزم کند حتی اگر ضمان حال باشد.

۷۹- استنکاف مضمونٌ له از دریافت طلب چه اثری دارد؟

۱- ضامن می تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد.

۲- ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.

۳- ضامن باید طلب را به صندوق دادگستری بدهد.

۴- ضامن باید تا دریافت طلب از طرف مضمونٌ له صبر کند.

۸۰- دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به علامت تجارتی در…………….رسیدگی می شود.

۱- ادارۀ ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

۲- دادگاه محل وقوع کارخانجات کالا و محصول مربوطه.

۳- دادگاههای تهران

۴- هیچکدام

۸۱- نقل و انتقال ورقۀ اختراع:

۱- صحیح می باشد.

۲- باید به موجب سند رسمی باشد.

۳- اگر از طریق ارث است باید انتقال به ثبت برسد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۸۲- …………….کسی است که برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند.

۱- دلال                                                    ۲- حق العمل کار

۳- وکیل                                   ۴- قائم مقام تجاری

۸۳- دلال ضامن کدامیک از موارد زیر است؟

۱- ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و اجرای معاملاتی که توسط او می شود.

۲- ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود.

۳- ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند.

۴- ضامن ارزش یا جنس مال التجارۀ مورد معامله است.

۸۴- حق العمل کار در چه صورتی مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله است؟

۱- در هر صورت مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله است.

۲- در صورت بیم فساد اموال و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند.

۳- در صورتی که آمر او را از این امر منع نکرده باشد.

۴- در صورتی که آمر دستور داده باشد.

۸۵- اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده است بفروشد:

۱- مسؤول تفاوت قیمت نخواهد بود.

۲- مسؤول تفاوت قیمت خواهد بود مگر ثابت کند از ضرر بیشتری احتراز کرده است.

۳- مسؤول تفاوت قیمت خواهد بود مگر ثابت کند تحصیل اجازۀ آمر در موقع مقدور نبوده است.

۴- ۲ و ۳

۸۶- آواری چیست؟

۱- خسارت وارده به کالا در دریا

۲- مسؤولیت مدنی حق العمل کار

۳- مسؤولیت ارسال کنندۀ کالا

۴- خرابی کالا در دریا

۸۷- اگر حق العمل کار مال التجاره را به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد:

۱- حق استفاده از تفاوت را داشته و می تواند آن را در حساب آمر محسوب ندارد.

۲- حق استفاده از تفاوت را نداشته و نمی تواند آن را در حساب آمر محسوب ندارد.

۳- در صورتی که عرف تجاری اجازه دهد حق استفاده از تفاوت را دارد.

۴- در صورتی که دستور خلاف آن از طرف آمر نباشد حق استفاده از تفاوت را دارد.

۸۸- خسارت بحری ناشی از عیوب عدل بندی به عهدۀ کدام یک است؟

۱- متصدی حمل و نقل                              ۲- مرسلٌ الیه

۳- ارسال کننده                                         ۴- ۱ و ۳

۸۹- چنانچه متصدی حمل و نقل فردی را مأمور حمل و نقل نماید مسؤول حوادث و تقصیرات در مدت حمل و نقل کیست؟

۱- متصدی حمل و نقل

۲- مأمور حمل و نقل

۳- متصدی حمل و نقل با مأمور حمل و نقل متضامناً

۴- ارسال کننده

۹۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- حمل و نقل بوسیلۀ پست تابع مقررات قرارداد حمل و نقل است.

۲- مرور زمان دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، یکسال است.

۳- متصدی حمل و نقل بابت کرایۀ حمل و وجوه مورد ادعایش حق حبس ندارد.

۴- در صورتی که بار تحویل داده شده به متصدی حمل و نقل گم شود متصدی حمل و نقل مسؤولیتی ندارد.

۹۱- دلال می تواند:

۱- در رشته های مختلف دلالی نموده ولی نمی تواند شخصاً تجارت کند.

۲- در رشته های مختلف دلالی نموده و می تواند شخصاً تجارت کند.

۳- در یک رشته دلالی نموده ولی نمی تواند شخصاً تجارت کند.

۴- در یک رشته دلالی نموده و می تواند شخصاً تجارت کند.

۹۲- کدامیک از موارد زیر اجرت ندارد؟

۱- دلالی معاملات مشروط به شرط تعلیقی

۲- دلالی معاملات ممنوعه

۳- ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۳- اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد و…………….. مال را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کرده باشد مسؤول آواری خواهد بود.

۱- ارسال کننده                                         ۲- مرسلٌ الیه

۳- متصدی حمل و نقل                              ۴- ۱ و ۲

۹۴- کدامیک به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند؟

۱- مؤسسات دولتی                  ۲- شرکت سهامی

۳- شرکت تعاونی                                     ۴- شرکت تضامنی

۹۵- کدام گزینه در مورد اسم تجارتی صحیح نیست؟

۱- مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی سه سال است.

۲- اسم تجارتی قابل انتقال است.

۳- داشتن اسم تجارتی اختیاری است مگر دولت ثبت آن را الزامی کند.

۴- صاحب تجارتخانه اگر شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه انتخاب کند که موهوم وجود شریک باشد.

۹۶- دلال ضامن کدامیک از موارد زیر است؟

۱- ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد راجع به اشخاصی که توسط او معامله را کرده اند.

۲- ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می شود.

۳- ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۹۷- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد:

۱- مسؤول اجرای تعهد به تنهایی است.

۲- با آمر خود متضامناً مسؤول اجرای تعهد است.

۳- آمر مسؤول اجرای تعهد به تنهایی است.

۴- دلال اصلاً حق ندارد در معامله سهیم باشد.

۹۸- هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیق باشد:

۱- دلال مستحق اجرت نخواهد بود.

۲- دلال از همان ابتدا مستحق اجرت خواهد بود.

۳- دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت خواهد بود.

۴- در صورتی که عرف تجارتی محل اجازه دهد دلال مستحق اجرت خواهد بود.

۹۹- اگر مال التجاره تلف شود چه کسی مسؤول قیمت خواهد بود؟

۱- ارسال کنندۀ کالا

۲- متصدی حمل و نقل مگر اینکه ثابت کند تلف مربوط به جنس خود مال التجاره و… بوده است.

۳- مرسلٌ الیه مگر ثابت کند تلف مربوط به جنس خود مال التجاره و… بوده است.

۴- ارسال کننده و متصدی حمل ونقل و مرسلٌ الیه هر سه متضامناً مسؤولند.

۱۰۰- تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می شود؟ (از نظر قانون تجارت)

۱- همان مملکتی که اقامتگاه شخص حقوقی در آنجا است.

۲- همان مملکتی که هیأت مدیره در آنجا تابعیت دارند.

۳- همان مملکتی که شرکا در آنجا تابعیت دارند.

۴- هیچکدام

 

پاسخنامه:

 

۴۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۸۴ قانون تجارت.

۴۹ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی.

۵۰ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲۰ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی.

۵۱ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۹ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی.

۵۲- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی.

۵۳ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۷ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی.

۵۴ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی.

۵۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی.

۵۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۱۰٫

۵۷ – گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۰۹٫

۵۸ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۹۰ قانون تجارت.

۵۹ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۸۶ قانون تجارت.

۶۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۸۲ قانون تجارت.

۶۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۷۸ قانون تجارت.

۶۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۲٫

۶۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۹۳٫

۶۴- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۹۴٫

۶۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۹۵٫

۶۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۹۵٫

۶۷- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۹۷٫

۶۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۹۹٫

۶۹- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱٫

۷۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحات ۱۰۸ و ۱۱۰٫

۷۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۹۴٫

۷۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۵۷۶ قانون تجارت.

۷۳- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۵۸۰ قانون تجارت.

۷۴- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۵۷۹ قانون تجارت.

۷۵- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۹۵ قانون تجارت.

۷۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۰۰ قانون تجارت.

۷۷- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴۰۵ قانون تجارت.

۷۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۴۰۹ قانون تجارت.

۷۹- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۴۱۰ قانون تجارت.

۸۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۰۹

۸۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۱۰

۸۲- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۳۵ قانون تجارت.

۸۳- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۴۳ قانون تجارت.

۸۴- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۳۶۰ قانون تجارت.

۸۵- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۳۶۳ قانون تجارت.

۸۶- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۶۱ قانون تجارت.

۸۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۶۶ قانون تجارت.

۸۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۸۰ قانون تجارت.

۸۹- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۸۸ قانون تجارت.

۹۰- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۹۳ قانون تجارت.

۹۱- گزینه ۱ صحیح است

۹۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۵۳ ق. ت.

۹۳- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۸۱ ق. ت.

۹۴- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۸۷ ق. ت.

۹۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۸۰ ق. ت.

۹۶- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۴۲ ق. ت.

۹۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۴۷ ق. ت.

۹۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۵۰ ق. ت.

۹۹- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۸۶ ق. ت.

۱۰۰- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۵۹۱ ق. ت.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 1 ؟