تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۰۰
۹۴ دوشنبه ۱۵ تیر

۴۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- برای تشخیص صلاحیت ذاتی مراجع باید به صنف، نوع و درجه دادگاه‌ها توجه گردد.

۲- اصل بر این است که دادگاه صلاحیت‌دار ذاتی، دادگاه عمومی و نخستین می‌باشد.

۳- دادگاه‌های استثنایی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را دارند مگر آنچه که به موجب قانون استثنا شده باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۵- درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت ………………..

۱- دادگاه عمومی است.

۲- اداره ثبت محل وقوع ملک است.

۳- دیوان عدالت اداری است.

۴- دیوان عالی کشور است.

۴۶- دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا که از اجرای ثبت صادر شده باشد در صلاحیت دادگاه محل ……………………

۱- مرجعی است که عملیات اجرایی در آنجا انجام می‌شود.

۲- اقامت خوانده است.

۳- اقامت خواهان است.

۴- مرجعی است که دستور اجرا را صادر نموده است.

۴۷- دیوان عدالت اداری:

۱- از مراجع عمومی اداری است.

۲- تنها مرجع اختصاصی اداری است.

۳- تنها مرجع عمومی اداری است.

۴- از مراجع اختصاصی اداری است.

۴۸- اصل در صلاحیت محلی بر این است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که ……………….

۱- مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

۲- خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

۳- تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

۴- هر سه مورد

۴۹- هرگاه خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوا در چه دادگاهی اقامه می‌شود؟

۱- دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خوانده

۲- دادگاه آخرین محل اقامت خوانده

۳- دادگاه محل اقامت خواهان

۴- دادگاه محل سکونت موقت خوانده در ایران

۵۰- هر گاه خوانده در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته باشد دعوا در چه دادگاهی اقامه می‌شود؟

۱- دادگاه آخرین محل اقامت خوانده

۲- دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خوانده

۳- دادگاه محل اقامت خواهان

۴- هیچکدام

۵۱- هر گاه خوانده در ایران اقامتگاه، محل سکونت موقت و مال غیر منقول نداشته باشد دعوا در چه دادگاهی اقامه می‌شود؟

۱- دادگاه آخرین محل اقامت خوانده

۲- دادگاه محل وقوع مال منقول خوانده

۳- دادگاه محل اقامت خواهان

۴- دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهان

۵۲- مطابق قانون آیین دادرسی مدنی حوزه قضایی عبارت است از …..

۱- قلمرو یک بخش که دادگاه در آن واقع است.

۲- قلمرو یک شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

۳- قلمرو یک شهر یا استان که دادگاه در آن واقع است.

۴- قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

۵۳- تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن ………….

۱-تغییر می‌دهد.                                         ۲- تغییر نمی‌دهد.

۳- اصولاً تغییر می‌دهد.                              ۴- اصولاً تغییر نمی‌دهد.

۵۴- کدام یک از دعاوی ذیل در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است؟

۱- دعوای مالکیت                                       ۲- دعوای تصرف عدوانی

۳- دعوای ممانعت از حق                             ۴- هر سه مورد

۵۵- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در چه دادگاهی اقامه می‌شوند؟

۱- دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است مگر اینکه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

۲- دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

۳- دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۴- دادگاهی که تعهد می‌بایست در حوزه آن انجام شود.

۵۶- دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف او خارج کرده باشد در چه دادگاهی باید اقامه شود؟

۱- در دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۲- در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

۳- در دادگاهی که تعهد می‌بایست در حوزه آن انجام شود.

۴- در دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است.

۵۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اموال غیر منقول تبعی تابع غیر منقول ذاتی هستند و باید دعاوی مربوط به آنها در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اقامه گردد.

۲- اموال غیر منقول تبعی تابع غیر منقول ذاتی نمی‌باشند و باید دعاوی مربوط به آنها در دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد اقامه گردد.

۳- اموال غیر منقول تبعی تابع منقول ناشی از قرارداد می‌باشند و باید دعاوی مربوط به آنها در دادگاهی که عقد در حوزه آن واقع شده یا تعهد می‌بایست در آ‌نجا انجام شود اقامه گردد.

۴- هیچکدام

۵۸- اگر عنوان دعوایی مطالبه اجرت المثل مال غیر منقول باشد چنین دعوایی …………………

۱- راجع به غیر منقول است لذا دادگاه صالح دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۲- راجع به منقول است لذا دادگاه صالح دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۳- راجع به غیرمنقول است لذا دادگاه صالح دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۴- راجع به منقول است لذا دادگاه صالح دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد.

۵۹- اگر خواسته دعوایی مطالبه ثمن معامله مال غیر منقول باشد چنین دعوایی در چه دادگاهی باید اقامه گردد؟

۱- دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

۲- دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۳- دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است.

۴- دادگاهی که تعهد می‌بایست در حوزه آن انجام شود.

۶۰- در دعاوی بازرگانی دادگاه صالح چه دادگاهی می‌باشد؟

۱- دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است.

۲- دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۳- دادگاهی که تعهد می‌بایست در حوزه آن انجام شود.

۴- هر سه مورد

۶۱- دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشند در چه دادگاهی اقامه می‌گردند؟

۱- دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است.

۲- دادگاهی که تعهد می‌بایست در حوزه آن انجام شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۶۲- در دعاوی…….. خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

۱- بازرگانی

۲- راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.

۳- راجع به اموال غیر منقول

۴- گزینه ۱ و ۲

۶۳- اگر عنوان دعوایی مطالبه اجرت المسمی مال غیر منقول باشد چنین دعوایی …………….

۱- راجع به منقول است لذا دادگاه صالح دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۲- راجع به غیر منقول است لذا دادگاه صالح دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد.

۳- راجع به غیر منقول است لذا دادگاه صالح دادگاهی است که عقد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

۴- راجع به منقول ناشی از قرارداد است لذا دادگاه صالح دادگاهی است که عقد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

۶۴- درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و طرف مقابل آن اداره دولتی است در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟

۱- اداره ثبت محل وقوع ملک

۲- دیوان عدالت اداری

۳- دادگاه عمومی

۴- اداره ثبت محل اقامت طرف مقابل

۶۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را دارند مگر آنچه به موجب قانون استثنا شده باشد.

۲- دادگاه‌های استثنایی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر اینکه به موجب قانون صالح برای رسیدگی به آن امر باشند.

۳- اصل بر این است که دادگاه صلاحیت‌دار ذاتی، دادگاه عمومی و نخستین می‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۶۶- آیا در دعاوی بازرگانی یا دعاوی منقول ناشی از عقود و قراردادها، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که خوانده در حوزه آن مقیم است؟

۱- بله در هر صورت می‌تواند.

۲- خیر در هیچ صورت نمی‌تواند.

۳- خیر مگر اینکه خوانده راضی باشد.

۴- خیر مگر اینکه دادگاه اجازه دهد.

۶۷- دعوای بطلان تقسیم در صلاحیت چه دادگاهی می‌باشد؟

۱- دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۲- دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

۳- دادگاهی که تعهد می‌بایست در حوزه آن انجام شود.

۴- دادگاهی که تقسیم توسط آن به عمل آمده است.

۶۸- چنانچه دعوای داخل در صلاحیت دادگاه خانواده در سایر شعب دادگاه عمومی مطرح شود این دادگاه چه اقدامی انجام می‌دهد؟

۱- به دعوا برابر با مقررات قانونی رسیدگی می‌کند.

۲- قرار رد دعوا صادر می‌کند.

۳- قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

۴- قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید.

۶۹- دادگاه خانواده از مراجع ………………. تلقی می‌شود.

۱- عمومی                                                 ۲- استثنایی

۳- اداری                                                   ۴- هیچکدام

۷۰- اختلافات راجع به مفاد حکم باید در چه دادگاهی رسیدگی ‌شود؟

۱- دادگاهی که حکم را صادر کرده است.

۲- دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود.

۳- دادگاهی که خوانده در حوزه آن قرار دارد.

۴- دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۷۱- اختلافات ناشی از اجرای احکام باید در چه دادگاهی رسیدگی گردد؟

۱- دادگاهی که حکم را صادر کرده است.

۲- دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود.

۳- دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۴- دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۷۲- چنانچه دعوای داخل در صلاحیت دادگاه خانواده در دادگاه عمومی حوزه‌ای که فاقد دادگاه خانواده است مطرح شود این دادگاه چه اقدامی انجام می‌دهد؟

۱- قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند.

۲- قرار رد دعوا صادر می‌کند.

۳- قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

۴- به دعوا برابر با مقررات قانونی رسیدگی می‌نماید.

۷۳- چنانچه خوانده خارجی و مقیم خارج و خواهان مقیم ایران باشد، دعوای شخصی:

۱- باید در دادگاه تهران اقامه شود.

۲- باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

۳- می‌تواند در هر یک از دادگاههای ایران اقامه شود.

۴- باید در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه شود.

۷۴- رسیدگی به دعوای مطالبه مال‌الاجاره مال غیر منقول، هر گاه مستأجر مقیم کرج و موجر مقیم ورامین باشد در صلاحیت کدام دادگاه می‌باشد؟

۱- دادگاه عمومی ورامین

۲- دادگاه عمومی کرج

۳- دادگاه عمومی تهران

۴- مستأجر مخیر است به هر دادگاهی که خواست رجوع کند.

۷۵- هر گاه شعبه شرکتی، ملکی را غصب نماید، مالک ملک دعوای خلع ید را باید در دادگاه محل ……………. اقامه کند.

۱- اقامت خود                                            ۲- شعبه شرکت

۳- مرکز اصلی شرکت                                ۴- وقوع ملک

۷۶- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول در صلاحیت:

۱- دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

۲- دادگاه محل اقامت فروشنده است.

۳- دادگاه محل تنظیم مبایعه نامه است.

۴- دادگاه محل اقامت خریدار است.

۷۷- دعوای استرداد مال منقول ناشی از قرارداد در صلاحیت:

۱- دادگاه محل تنظیم قرارداد است.

۲- دادگاه محل اقامت خوانده است.

۳- دادگاه محل نگهداری مال منقول است.

۴- گزینه ۱ یا ۲

۷۸- درخواست تأمین دلایل و امارات در صلاحیت چه دادگاهی می‌باشد؟

۱- دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۲- دادگاهی که خواهان در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۳- دادگاهی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

۴- دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است.

۷۹- در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد دعوا باید در چه دادگاهی اقامه شود؟

۱- دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است به شرط اینکه هر دو دعوا مرتبط باشند.

۲- دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است به شرط اینکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.

۳- دادگاهی که مال منقول در حوزه آن واقع است به شرط اینکه هر دو دعوا مرتبط باشند.

۴- دادگاهی که مال منقول در حوزه آن واقع است به شرط اینکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.

۸۰- در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد…………..

۱- دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

۲- دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.

۳- دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال منقول در حوزه آن واقع است به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.

۴- دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال منقول در حوزه آن واقع است.

۸۱- هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامتگاه دارند ……………….

۱- خواهان می‌تواند دعوا را در محل اقامت خود مطرح نماید.

۲- خواهان باید نسبت به سهم هر یک از خواندگان دعوا را در محل اقامت وی مطرح نماید.

۳- خواهان مجاز است محل اقامت یکی از خواندگان را انتخاب و دعوا را به طور یکجا در آن دادگاه اقامه کند.

۴- خواهان می‌تواند دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح نماید.

۸۲- هرگاه دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند:

۱- خواهان باید در دادگاه محل اقامت خوانده، دعوا را مطرح کند.

۲- خواهان می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا کند.

۳- خواهان باید در دادگاه محلی طرح دعوا کند که ارزش مال غیرمنقول واقع در آن بیشتر از بقیه اموال غیرمنقول است.

۴- خواهان می‌تواند در هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی که اموال غیرمنقول در آنها قرار دارد طرح دعوا نماید.

۸۳- هر گاه دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند:

۱- خواهان در صورتی می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید که خوانده این دعاوی واحد باشد.

۲- خواهان در هر حال می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه کند حتی اگر خواند‌گان این دعاوی متعدد باشند.

۳- خواهان می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا کند.

۴- خواهان باید در دادگاه محل اقامت خوانده دعوا را مطرح کند.

۸۴- کدام یک از دعاوی ذیل دعوای طاری محسوب نمی‌گردد؟

۱- جلب ثالث

۲- ورود ثالث

۳- دعوای تهاتر

۴- هر سه دعوای طاری محسوب می‌گردند.

۸۵- دعوای طاری دعوایی است که:

۱- در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان، خوانده، ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می‌شود.

۲- در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خوانده و در مقام دفاع طرح می‌شود.

۳- در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اشخاص ثالث علیه متداعیین اصلی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث طرح می‌شود.

۴- بعد از دعوای اصلی طرح شود و مرتبط با دعوای اصلی باشد.

۸۶- کدام دسته از دعاوی زیر دعوای طاری محسوب می‌شوند؟

۱- ورود ثالث، جلب ثالث، دعوای متقابل

۲- جلب ثالث، دعوای تهاتر، دعوای متقابل

۳- دعوای تهاتر، جلب ثالث، فسخ معامله

۴- ورود ثالث، اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی

۸۷- دعوای متقابل اگر با دعوای اصلی مرتبط باشد در کدام دادگاه اقامه می‌شود؟

۱- در دادگاه محل اقامت خوانده

۲- در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

۳- در دادگاه محل اجرای قرارداد

۴- در دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح است.

۸۸- دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان علیه خوانده مطرح می‌شود چه نام دارد؟

۱- دعوای اضافی                                       ۲- دعوای متقابل

۳- دعوای ورود ثالث                                  ۴- دعوای جلب ثالث

۸۹- دعوای جلب ثالث اگر با دعوای اصلی دارای یک منشأ باشد در کدام دادگاه اقامه می‌شود؟

۱- در دادگاه محل وقوع قرارداد

۲- در دادگاه محل اقامت خوانده

۳- در دادگاه محل اجرای قرارداد

۴- در دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح است.

۹۰- دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خوانده علیه خواهان طرح می‌شود چه نام دارد؟

۱- دعوای اضافی                                       ۲- دعوای متقابل

۳- دعوای ورود ثالث                                  ۴- دعوای جلب ثالث

۹۱- دعوای اضافی اگر با دعوای اصلی مرتبط باشد در کدام دادگاه اقامه می‌شود؟

۱- در دادگاه محل اجرای قرارداد

۲- در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

۳- در دادگاهی که دعوای اصلی در آ‌ن مطرح است.

۴- در دادگاه محل اقامت خوانده

۹۲- دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف شخص ثالث علیه متداعیین اصلی طرح می‌شود چه نام دارد؟

۱- دعوای اضافی                                       ۲- دعوای متقابل

۳- دعوای جلب ثالث                                   ۴- دعوای ورود ثالث

۹۳- دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف متداعیین اصلی علیه شخص ثالث طرح می‌شود چه نام دارد؟

۱- دعوای اضافی                                       ۲- دعوای متقابل

۳- دعوای ورود ثالث                                  ۴- دعوای جلب ثالث

۹۴- دعوای طاری در چه صورتی در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است؟

۱- در صورتی که هر دو دعوا مرتبط و دارای یک منشأ باشند.

۲- در صورتی که هر دو دعوا مرتبط یا دارای یک منشأ باشند.

۳- در هر صورت دعوای طاری در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

۴- در هیچ صورتی دعوای طاری در دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است اقامه نمی‌شود.

۹۵- در چه موردی دادگاه به دعاوی مختلف که منشأ و مبنای آن‌ها یکی نیست رسیدگی می‌کند؟

۱- در موردی که طرفین متفقاً این تقاضا را از دادگاه بکنند.

۲- در موردی که دعوا جنبه مدنی و کیفری داشته باشد.

۳- درموردی که خواهان و خوانده آن‌ها یکی باشد.

۴- در موردی که میان آن‌ها ارتباط کامل وجود داشته باشد.

۹۶- دعوای طاری ……………

۱- در هر حال باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید اقامه شود.

۲- در صورتی در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید اقامه می‌شود که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج نباشد.

۳- در صورتی در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید اقامه می‌شود که از صلاحیت محلی آن دادگاه خارج نباشد.

۴- در هیچ صورتی در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید اقامه نمی‌شود.

۹۷- اگر دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خارج باشد:

۱- هر یک از دو دعوا به موازات یکدیگر در مرجع صالح مربوطه رسیدگی می‌شود.

۲- هر دو پرونده جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

۳- رسیدگی به دعوای اصلی متوقف می‌ماند تا به دعوای طاری در مرجع صالح رسیدگی شود.

۴- دادگاه ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند و سپس در مورد دعوای طاری تصمیم می‌گیرد.

۹۸- کدام یک از گزینه‌های ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- عنوان احتساب و تهاتر، دعوای طاری بوده و در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند اقامه می‌شود.

۲- هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوای طاری بوده و در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند اقامه می‌شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۹- هر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است:

۱- قاضی دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه دیگر ارسال می‌کند.

۲- رسیدگی به دعوا ادامه می‌یابد و ذی‌نفع می‌تواند در صورت صدور حکم، تقاضای اعاده دادرسی کند.

۳- رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم نهایی از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.

۴- قاضی دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند تا مرجع صلاحیتدار اتخاذ تصمیم نماید.

۱۰۰- هر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است خواهان مکلف است بعد از توقف رسیدگی به دعوا ظرف چه مدتی در دادگاه صالح اقامه دعوا کند؟

۱- بیست روز                                           ۲- یک ماه

۳- ده روز                                                 ۴- دو ماه

 

پاسخنامه:

 

۴۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق.آ.د.م

۴۵- گزینه ۲ صحیح است.

۴۶- گزینه ۴ صحیح است.

۴۷- گزینه ۳ صحیح است.

۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق.آ.د.م

۴۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق.آ.د.م

۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق.آ.د.م

۵۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق.آ.د.م

۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق.آ.د.م

۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۱ ق.آ.د.م

۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق.آ.د.م

۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق.آ.د.م

۵۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق.آ.د.م

۵۷- گزینه ۱ صحیح است.

۵۸- گزینه ۳ صحیح است.

۵۹- گزینه ۲ صحیح است.

۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳ ق.آ.د.م

۶۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳ ق.آ.د.م

۶۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳ ق.آ.د.م

۶۳- گزینه ۴ صحیح است.

۶۴- گزینه ۳ صحیح است.

۶۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۰ ق.آ.د.م

۶۶- گزینه ۱ صحیح است.

۶۷- گزینه ۴ صحیح است.

۶۸- گزینه ۴ صحیح است.

۶۹- گزینه ۱ صحیح است.

۷۰- گزینه ۱ صحیح است.

۷۱- گزینه ۲ صحیح است.

۷۲- گزینه ۳ صحیح است.

۷۳- گزینه ۴ صحیح است.

۷۴- گزینه ۲ صحیح است.

۷۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲ ق.آ.د.م

۷۶- گزینه ۲ صحیح است.

۷۷- گزینه ۴ صحیح است.

۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۴ ق.آ.د.م

۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵ ق.آ.د.م

۸۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۵ ق.آ.د.م

۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۶ ق.آ.د.م

۸۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۶ ق.آ.د.م

۸۳- گزینه ۱ صحیح است.

۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۸ و ۱۷ ق.آ.د.م

۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷ ق.آ.د.م

۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷ ق.آ.د.م

۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷ ق.آ.د.م

۸۸- گزینه ۱ صحیح است.

۸۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷ ق.آ.د.م

۹۰- گزینه ۲ صحیح است.

۹۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷ ق.آ.د.م

۹۲- گزینه ۴ صحیح است.

۹۳- گزینه ۴ صحیح است.

۹۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷ ق.آ.د.م

۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۷ ق.آ.د.م

۹۶- گزینه ۱ صحیح است.

۹۷- گزینه ۳ صحیح است.

۹۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۸ ق.آ.د.م

۹۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۹ ق.آ.د.م

۱۰۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۹ ق.آ.د.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 8 ؟