تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۲۲
۹۴ دوشنبه ۱۵ تیر

۵۰۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- قیم نمی‌تواند اموال مولی علیه را به دیگری ببخشد.

۲- نوع تصرفاتی که اموال مولی علیه را در معرض تلف قرار می‌دهد باید از حدود اختیار قیم خارج گردد.

۳- قیم می‌تواند از اموال مولی علیه به دیگری هدیه بدهد مشروط بر اینکه گزاف نباشد و برای تربیت مولی علیه ضروری باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۵۰۲- نمایندگی قانونی مولی علیه در امور مربوط به …………… مولی علیه با قیم است.

۱- حقوق مالی                                          ۲- اموال

۳- اموال و حقوق مالی                                ۴- هیچکدام

۵۰۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کند.

۲- قیم مکلف است بعد از مداخله در امور مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کند.

۳- قیم مکلف است قبل یا بعد از مداخله در امور مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کند.

۴- هیچکدام

۵۰۴- قیم …………… قبل از مداخله در امور مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی‌ او تهیه کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- مکلف است                                           ۴- با اذن حاکم می‌تواند

۵۰۵- قیم مکلف است پس از تهیه صورت جامعی از اموال مولی علیه …………… نسخه از آن را به دادستان بدهد.

۱- یک                      ۲- دو             ۳- سه                  ۴- چهار

۵۰۶- دادستان یا نماینده او …………… پس از تقدیم صورت جامعی از اموال مولی علیه توسط قیم نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه را به عمل آورد.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- باید                                                      ۴- با اذن دادگاه می‌تواند

۵۰۷- قیم باید پس از تهیه صورت جامعی از اموال مولی علیه یک نسخه از آن را برای دادستانی که …………… بفرستد.

۱- مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد.

۲- در حوزه سکونت خود قیم قرار دارد.

۳- اموال مولی علیه در حوزه آن قرار دارد.

۴- هیچکدام

۵۰۸- مدعی العموم باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه …….

۱- مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد را معین کند.

۲- مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مولی علیه ممکن است لازم شود را معین کند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۵۰۹- مدعی العموم …………… بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه، مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد را معین کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- باید                                                      ۴- با اذن دادگاه می‌تواند

۵۱۰- چنانچه مدعی العموم مبلغی که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد را معین کند ……………

۱- قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند.

۲- قیم می‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند.

۳- قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب دادگاه.

۴- قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.

۵۱۱- تعیین مبلغی که برای اداره کردن دارایی مولی علیه ممکن است لازم شود به عهده چه کسی می‌باشد؟

۱- دادگاه                                                   ۲- دادستان

۳- نماینده مدعی العموم                               ۴- گزینه ۲ یا ۳

۵۱۲- قیم …………… بیش از مبلغی که توسط مدعی العموم برای اداره کردن اموال مولی علیه معین شده است خرج کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند                                      ۴- اصولاً نمی‌تواند

۵۱۳- در صورت تلف یا نقصان اموال مولی علیه ……………

۱- قیم مسؤول می‌باشد.

۲- قیم مسؤول نمی‌باشد.

۳- قیم مسؤول نمی‌باشد مگر در صورتی که تقصیر نموده باشد.

۴- قیم مسؤول می‌باشد مگر در صورتی که فورس ماژور را اثبات نماید.

۵۱۴- ید قیم نسبت به اموال مولی علیه …………… است.

۱- امانی                                                    ۲- ضمانی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۵۱۵- قیمی که در حفظ مال مولی علیه تقصیر بنماید ……………

۱- مسؤول خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده مشروط بر اینکه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی او باشد.

۲- مسؤول خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی او نباشد.

۳- ضامن محسوب نمی‌شود.

۴- هیچکدام

۵۱۶- اگر قیم تعدی یا تفریط نماید ولی تلف در زمانی رخ دهد که قیم دست از خطا برداشته است ……………

۱- قیم ضامن تلف مال می‌باشد.

۲- قیم ضامن تلف مال نمی‌باشد.

۳- قیم اصولاً ضامن تلف مال می‌باشد.

۴- قیم در صورتی که فورس ماژور را ثابت کند ضامن تلف مال نمی‌باشد.

۵۱۷- اگر قیم در حفظ مال مولی علیه تقصیر کند و مال در اثر فورس ماژور تلف شود ……………

۱- قیم مسؤول تلف مال نمی‌باشد.

۲- قیم مسؤول تلف مال می‌باشد.

۳- قیم چنانچه فورس ماژور را ثابت کند ضامن تلف مال نمی‌باشد.

۴- قیم چنانچه اثبات نماید تلف مستند به فعل او نبوده است ضامن تلف مال نمی‌باشد.

۵۱۸- ریشه و منبع نیابت قیم …………… است.

۱- قراردادی                                              ۲- قضایی

۳- قانونی                                                  ۴- قانونی – قضایی

۵۱۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- تقصیر قیم سبب زوال منبع امانت می‌شود.

۲- تعدی و تفریط مانع از اطلاق امین بر قیم است.

۳- با رفع تقصیر قیم صفت امانت بر وی باز نمی‌گردد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۲۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ریشه و منبع نیابت مستأجر قراردادی است.

۲- ریشه و منبع نیابت مستودع قانونی است.

۳- ریشه و منبع نیابت قیم قراردادی است.

۴- ریشه و منبع نیابت مستعیر قضایی است.

۵۲۱- اراده محجور در نیابت قیم ……………

۱- دخالت دارد.                          ۲- دخالت ندارد.

۳- اصولاً دخالت دارد.                                ۴- اصولاً دخالت ندارد.

۵۲۲- چنانچه قیم ماشین مولی علیه را در پارکینگ نگذارد و سیل ماشین را ببرد ……………

۱- ضامن می‌باشد.

۲- ضامن نمی‌باشد.

۳- ضامن می‌باشد مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثابت کند.

۴- ضامن می‌باشد مگر اینکه فورس ماژور را ثابت کند.

۵۲۳- قیمی که باعث شده مال متعلق به مولی علیه در صورت دارایی قید نشود ……………

۱- مسؤول خساراتی است که ازاین‌حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود.

۲- مسؤول خساراتی می‌باشد که به مولی علیه وارد می‌شود.

۳- مسؤول خساراتی که به مولی علیه وارد می‌شود نمی‌باشد.

۴- اصولاً مسؤول خساراتی که به مولی علیه وارد می‌شود نمی‌باشد.

۵۲۴- در صورتی که قیم از روی سوء نیت مالی که متعلق به مولی علیه است را جز صورت دارایی قید نکند ……………

۱- مسؤول خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود.

۲- معزول خواهد شد.

۳- توسط مولی علیه قابل عزل خواهد شد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۵۲۵- در کدامیک از موارد ذیل قیم معزول خواهد شد؟

۱- هر گاه قیم بدون سوء نیت مالی که متعلق به مولی علیه بوده را جزء صورت دارایی ذکر نکند.

۲- هر گاه قیم باعث شده باشد که مال متعلق به مولی علیه جزء صورت دارایی ذکر نگردد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۵۲۶- قیم …………… به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند.

۱- می‌تواند

۲- نمی‌تواند

۳- با تصویب مدعی العموم می‌تواند

۴- در صورت غبطه مولی علیه می‌تواند

۵۲۷- قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه ……………

۱- مال مولی علیه را به خود منتقل کند.

۲- مال خود را به مولی علیه منتقل کند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۵۲۸- کدام گزینه غلط می‌باشد؟

۱- پدر می‌تواند مال متعلق به فرزند صغیر خود را به خویشتن منتقل نماید.

۲- حق العمل کار می‌تواند مالی که مأمور فروش آن بوده و مظنّه بازاری دارد را برای خود بخرد.

۳- قیم می‌تواند مال متعلق به مولی علیه را به خود منتقل نماید.

۴- هر سه گزینه غلط است.

۵۲۹- فروش مال مولی علیه توسط قیم به خود ……………

۱- نافذ است.                                             ۲- غیرنافذ است.

۳- صحیح ولی قابل فسخ است.                   ۴- باطل است.

۵۳۰- قیم …………… به عنوان نمایندگی یا قیمومت از طرف دیگری با مولی علیه خود معامله کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند                                      ۴- اصولاً نمی‌تواند

۵۳۱- منع معامله با خود در ماده ۱۲۴۰ ق.م «قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند» ……………

۱- مختص عقود تملیکی می‌باشد.

۲- مختص عقود عهدی است.

۳- اعم است از عقود تملیکی و عهدی.

۴- هیچکدام

۵۳۲- معامله‌ای که قیم به عنوان نمایندگی یا قیمومت از طرف دیگری با مولی علیه خود منعقد می‌نماید ……………

۱- باطل است.                                           ۲- نافذ است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۵۳۳- چنانچه قیم مال خود را به رایگان به مولی علیه صلح کند و به قیمومت از طرف او آن را بپذیرد، معامله او ……………

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.

۴- در صورت تصویب مدعی العموم صحیح است.

۵۳۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- قیم می‌تواند مال خود را به مولی‌علیه ببخشد و به قیمومت از طرف او آن را بپذیرد.

۲- معامله با خود در صورتی است که قیم به عنوان اصیل و طرف معامله در آن دخالت داشته باشد.

۳- قیم نمی‌تواند مال متعلق به یک مولی علیه را به مولی علیه دیگر خود منتقل نماید.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۵۳۵- قیم …………… اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند                                      ۴- اصولاً نمی‌تواند

۵۳۶- قیم نمی‌تواند اموال …………… مولی علیه را بفروشد.

۱- منقول                                                   ۲- غیر منقول

۳- منقول و غیرمنقول                 ۴- هیچکدام

۵۳۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قیم نمی‌تواند معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود.

۲- قیم می‌تواند معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود.

۳- قیم اصولاً نمی‌تواند معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود.

۴- قیم اصولاً می‌تواند معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود.

۵۳۸- قیم نمی‌تواند معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر ……………

۱- با لحاظ غبطه مولی علیه.

۲- با تصویب مدعی العموم.

۳- با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم.

۴- با اذن دادگاه.

۵۳۹- قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی علیه را ……………

۱- بفروشد.                                               ۲- به رهن گذارد.

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۵۴۰- قیم نمی‌تواند معامله‌ای کند که در نتیجه آن ……………

۱- مولی علیه مدیون او شود.

۲- خود مدیون مولی علیه شود.

۳- مولی علیه مدیون او شود یا او مدیون مولی علیه شود.

۴- هیچکدام

۵۴۱- در صورتی مدعی العموم فروش اموال غیر منقول مولی علیه توسط قیم را تصویب می‌نماید که ……………

۱- قیم ملائت داشته باشد.

۲- دادگاه در این زمینه حکم صادر نموده باشد.

۳- مولی علیه ملائت داشته باشد.

۴- قیم غبطه خریدار را لحاظ کرده باشد.

۵۴۲- در صورت ضرورت و احتیاج مولی علیه ……………

۱- قیم می‌تواند برای او قرض کند.

۲- قیم نمی‌تواند برای او قرض کند.

۳- قیم نمی‌تواند برای او قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

۴- قیم نمی‌تواند برای او قرض کند مگر با تصویب دادگاه.

۵۴۳- آیا قیم می‌تواند اموال غیر منقول مولی علیه را رهن گذارد؟

۱- خیر.

۲- بله به شرط رعایت غبطه مولی علیه.

۳- خیر مگر با تصویب مدعی العموم.

۴- بله به شرط رعایت غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم.

۵۴۴- چنانچه قیم زمین متعلق به مولی علیه خود را بدون لحاظ غبطه او بفروشد، معامله مزبور چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۵۴۵- چنانچه قیم مال غیر منقول متعلق به مولی علیه را بدون کسب اجازه از مدعی العموم بفروشد‏ معامله مزبور …………… است.

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                                 ۴- قابل فسخ

۵۴۶- صلح در مقام بیع اموال غیر منقول مولی علیه توسط قیم ……….

۱- نافذ نمی‌باشد.

۲- نافذ می‌باشد.

۳- نافذ نمی‌باشد مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم.

۴- نافذ نمی‌باشد مگر در صورت مصلحت مولی علیه.

۵۴۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قیم می‌تواند با تصویب مدعی العموم برای مولی علیه حتی بدون ضرورت قرض کند.

۲- قیم حتی با تصویب مدعی العموم نیز نمی‌‌تواند بدون ضرورت برای مولی علیه قرض کند.

۳- دادستان می‌تواند وام غیر ضروری را اجازه دهد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۵۴۸- در موردی که مولی علیه بیمار است و احتیاج به وام دارد …….

۱- قیم نمی‌تواند برای مولی علیه قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

۲- قیم می‌‌تواند حتی بدون تصویب مدعی العموم برای مولی علیه قرض کند.

۳- قیم نمی‌تواند برای مولی علیه قرض کند مگر با تصویب دادگاه

۴- گزینه ۱ یا ۳

۵۴۹- آیا قیم می‌تواند به منظور مصلحت گرایی و اداره نافع دارایی مولی علیه برای او قرض کند؟

۱- خیر مگر با لحاظ غبطه مولی علیه.

۲- بله حتی بدون تصویب مدعی العموم.

۳- خیر مگر با تصویب دادستان.

۴- خیر مگر در صورت رضایت مقرض.

۵۵۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قیم می‌تواند بدون اینکه به انتظار تصویب دادستان بنشیند برای رفع احتیاجات ضروری مولی علیه وام بگیرد.

۲- تصویب دادستان به طور کامل جای شرط ضرورت و احتیاج را در مورد وام گرفتن نمی‌گیرد.

۳- در موردی که مولی علیه گرسنه است قیم می‌تواند بدون تصویب دادستان نیز برای او وام بگیرد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۵۵۱- در موردی که ضمان به موجب قرارداد خصوصی نوعی وثیقه شخصی در برابر طلبکار باشد ……………

۱- قیم بدون تصویب دادستان اختیار انجام آن را ندارد.

۲- موضوع تابع موردی است که قیم مال محجور را به دیگری می‌فروشد.

۳- قیم بدون اینکه به انتظارتصویب دادستان بنشیند اختیارانجام آن را دارد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۵۵۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قیم نمی‌تواند مال محجور را به دیگران وام دهد.

۲- قیم نمی‌تواند مال محجور را به دیگران وام دهد مگر با لحاظ غبطه مولی علیه.

۳- قیم نمی‌تواند مال محجور را به دیگران وام دهد مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب دادستان.

۴- قیم می‌تواند مال محجور را به دیگران وام دهد.

۵۵۳- ضمان نقل ذمه از دین دیگران توسط قیم ……………

۱- جایز نمی‌باشد.

۲- بدون تصویب دادستان جایز نمی‌باشد.

۳- جایز می‌باشد.

۴- جایز نمی‌باشد مگر در صورت ضرورت و احتیاج.

۵۵۴- قیم …………… دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند                                      ۴- اصولاً نمی‌تواند

۵۵۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قیم نمی‌‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با لحاظ غبطه مولی علیه.

۲- قیم نمی‌‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.

۳- قیم می‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را فقط به داوری ارجاع دهد.

۴- قیم می‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد.

۵۵۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قیم می‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به داوری ارجاع دهد.

۲- قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به داوری ارجاع دهد.

۳- قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به داوری ارجاع دهد مگر با تصویب دادستان.

۴- قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به داوری ارجاع دهد مگر با تصویب دادگاه.

۵۵۷- قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را …………… مگر با تصویب مدعی العموم.

۱- به صلح خاتمه دهد                                ۲- به داوری ارجاع دهد

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۵۵۸- قیم نمی‌تواند با تراضی وراث دیگر ترکه را تقسیم نماید مگر…..

۱- با تصویب مدعی العموم.                        ۲- با لحاظ غبطه مولی علیه.

۳- با رجوع به دادگاه  .                               ۴- گزینه ۱ و ۲

۵۵۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- دادستان نمی‌تواند از دادگاه تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.

۲- دادستان می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.

۳- دادستان در صورت وجود موجبات موجه می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.

۴- هیچکدام

۵۶۰- تعیین نوع تضمینی که باید از قیم جهت اداره اموال مولی علیه گرفته شود به نظر …………… می‌باشد.

۱- دادستان                                               ۲- دادگاه

۳- رئیس دادگستری                                   ۴- وزارت دادگستری

۵۶۱- هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین تقاضا شده توسط دادستان، حاضر نشود ……………

۱- به پرداخت خسارات مولی علیه محکوم می‌شود.

۲- از طرف مولی علیه قابل عزل می‌شود.

۳- دادگاه بار دیگر او را احضار می‌‌نماید.

۴- از قیمومت عزل می‌شود.

۵۶۲- در صورت وجود موجبات موجه، دادستان …………… از دادگاه تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.

۱- باید

۲- می‌تواند

۳- نمی‌تواند

۴- با اذن رئیس دادگستری می‌تواند

۵۶۳- در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند ……………

۱- از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.

۲- از رئیس قوه قضائیه تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.

۳- از دادگاه تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.

۴- از قیم ضامن بخواهد.

۵۶۴- قیم باید لااقل سالی …………… حساب تصدی خود را به مدعی العموم بدهد.

۱- یک مرتبه                                             ۲- دو مرتبه

۳- سه مرتبه                                             ۴- چهار مرتبه

۵۶۵- قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به …….. بدهد.

۱- دادگاه                                                   ۲- دادستان

۳- نماینده دادستان                                     ۴- گزینه ۲ یا ۳

۵۶۶- قیم باید در ظرف …………… از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب تصدی خود را به او بدهد.

۱- ده روز                                                 ۲- یک هفته

۳- یک ماه                                                 ۴- سه هفته

۵۶۷- هر گاه قیم در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب تصدی خود را به او ندهد ……………

۱- به تقاضای دادگاه معزول می‌شود.

۲- به تقاضای مدعی العموم معزول می‌شود.

۳- به تقاضای مولی علیه معزول می‌شود.

۴- از سمت قیمومت عزل می‌شود.

۵۶۸- قیم …………… سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم بدهد.

۱- باید

۲- می‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند

۴- با رضایت مولی علیه می‌تواند

۵۶۹- قیم باید …………… حساب تصدی خود را به مدعی العموم بدهد.

۱- حداکثر سالی یک مرتبه                          ۲- حداقل ماهی یک مرتبه

۳- حداکثر ماهی یک مرتبه                          ۴- حداقل سالی یک مرتبه

۵۷۰- قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد مولی علیه به …………… بدهد.

۱- دادستان                                               ۲- قیم بعدی

۳- مولی علیه سابق خود                            ۴- دادگاه

۵۷۱- هر گاه قیمومت قبل از رفع حجر از مولی علیه خاتمه یابد قیم باید حساب زمان تصدی خود را به …………… بدهد.

۱- دادستان                                               ۲- قیم بعدی

۳- مولی علیه سابق خود                            ۴- دادگاه

۵۷۲- قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از …………… به مولی علیه سابق خود بدهد.

۱- کبر و رشد مولی علیه                            ۲- رفع حجر از مولی علیه

۳- گزینه ۱ یا ۲                          ۴- هیچکدام

۵۷۳- حکم ماده ۱۲۴۵ ق.م «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد به مولی علیه سابق خود بدهد» از قواعد …………… می‌باشد.

۱- آمره                                                    ۲- مربوط به نظم عمومی

۳- تکمیلی                                                 ۴- گزینه ۱ و ۲

۵۷۴- قراردادی که قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف می‌کند ………..

۱- نافذ می‌باشد.                                         ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.                                   ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۵۷۵- قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از مرگ مولی علیه به ….. بدهد.

۱- دادستان                                               ۲- دادگاه

۳- وراث مولی علیه                                    ۴- قیم بعدی

۵۷۶- پس از زوال حجر از مولی عیله قیم باید ……….

۱- حساب زمان تصدی خود را به مولی علیه خود بدهد.

۲- اموال مولی علیه را به شخص او بدهد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۵۷۷- وظیفه حفظ اموال از زمان زوال قیمومت تا زمان تحویل آن به شخص با صلاحیت با …………… می‌باشد.

۱- مولی علیه

۲- قیم

۳- دادستان

۴- حافظ معین شده توسط دادگاه

۵۷۸- اموال مولی علیه در دست قیم از زمان زوال قیمومت تا زمان تحویل آن به شخص با صلاحیت امانت …………… می‌باشد.

۱- قراردادی                                              ۲- قانونی

۳- شرعی                                                 ۴- گزینه ۲ و ۳

۵۷۹- چنانچه قیم پس از زوال قیمومت اموال مولی علیه را به شخص با صلاحیت تحویل ندهد و مال در اثر عوامل خارج از اراده او تلف شود …….

۱- قیم ضامن تلف مال می‌باشد.

۲- مولی علیه ضامن تلف مال می‌باشد.

۳- قیم ضامن تلف مال می‌باشد مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثابت کند.

۴- قیم ضامن تلف مال می‌باشد مگر اینکه فورس ماژور را ثابت کند.

۵۸۰- در صورت فوت مولی علیه ……………

۱- قیم تنها باید پس از مطالبه وراث اموال مولی علیه را به آنها رد نماید.

۲- قیم بدون اینکه منتظر مطالبه وراث بنشیند باید اموال مولی علیه را به آنها رد نماید.

۳- قیم باید پس از صدورحکم ازدادگاه اموال‌مولی علیه را به وراث رد نماید.

۴- هیچکدام

۵۸۱- هر گاه قیمومت قبل از رفع حجر از مولی علیه خاتمه یابد‏ قیم باید اموال مولی علیه را به …………… بدهد.

۱- وراث                                                   ۲- مولی علیه سابق خود

۳- قیم بعدی                                              ۴- دادستان

۵۸۲- قیم …………… برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند                                      ۴- با اذن دادگاه می‌تواند

۵۸۳- میزان اجرت قیم با رعایت …………… تعیین می‌شود.

۱- کار قیم

۲- محلی که قیم در آنجا اقامت دارد

۳- میزان عایدی مولی علیه

۴- هر سه مورد

۵۸۴- کدام یک از عوامل ذیل در میزان اجرت قیم تأثیری ندارد؟

۱- مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای قیم حاصل می‌شود.

۲- محل اقامت قیم.

۳- میزان عایدی مولی علیه.

۴- هر سه مورد در میزان اجرت قیم مؤثر می‌باشند.

۵۸۵- مدعی العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را ………. به اشخاص موثق واگذار نماید.

۱- کلاً         ۲- بعضاً           ۳- کلاً یا بعضاً               ۴- هیچکدام

۵۸۶- مدعی العموم …………… اعمال نظارت در امور مولی علیه را به مؤسسه‌ای واگذار کند.

۱- می‌تواند

۲- نمی‌تواند

۳- با رضایت دادگاه می‌تواند

۴- با رضایت محجور می‌تواند

۵۸۷- …………… می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را به هیأتی واگذار کند.

۱- دادگاه                                                   ۲- قیم

۳- دادستان                                               ۴- رئیس دادگستری

۵۸۸- دادستان می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را به ……… واگذار کند.

۱- اشخاص موثق                                      ۲- مؤسسه خاصی

۳- هیأت خاصی                                        ۴- هر سه مورد

۵۸۹- شخص، هیأت یا مؤسسه‌ای که برای اعمال نظارت در امور مولی علیه تعیین شده‌اند در صورت تقصیر …………… مسؤول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.

۱- متناصفاً                                                ۲- متضامناً

۳- به طور نسبی                                        ۴- مشترکاً

 

فصل چهارم: در موارد عزل قیم

 

۵۹۰- در کدام یک از موارد ذیل قیم معزول می‌شود؟

۱- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

۲- اگر عدم لیاقت قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

۳- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده است.

۴- هر سه مورد

۵۹۱- اگر در اثنای مدت صفت امانت از قیم سلب شود ……………

۱- قیم توسط مولی علیه قابل عزل می‌شود.

۲- قیم توسط دادستان قابل عزل می‌شود.

۳- قیم معزول می‌شود.

۴- امینی به قیم منضم می‌شود.

۵۹۲- در کدام یک از موارد ذیل قیم معزول نمی‌شود؟

۱- اگر قیم به موجب حکم قطعی محکوم به سرقت گردد.

۲- اگر قیم به موجب حکم غیرقطعی محکوم به خیانت در امانت گردد.

۳- اگر قیم به موجب حکم قطعی محکوم به کلاهبرداری گردد.

۴- در هر سه مورد قیم معزول می‌شود.

۵۹۳- اگر قیم بموجب حکم قطعی محکوم به ورشستگی به …………… گردد از سمت قیمومت معزول می‌شود.

۱- تقصیر                                                 ۲- تقلب

۳- تقصیر یا تقلب                                      ۴- هیچکدام

۵۹۴- در کدام یک از موارد ذیل قیم معزول می‌شود؟

۱- اگر عدم توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

۲- اگر قیم به موجب حکم قطعی محکوم به خیانت در امانت گردد.

۳- اگر قیم به موجب حکم قطعی محکوم به اختلاس گردد.

۴- هر سه مورد

۵۹۵- اگر قیم محکوم به حبس گردد و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند ……………

۱- معزول می‌شود.

۲- دادستان، امینی را به او منضم می‌کند.

۳- توسط دادستان قابل عزل می‌گردد.

۴- موقتاً برکنار می‌شود.

۵۹۶- در کدام یک از موارد ذیل قیم با تقاضای مدعی العموم عزل می‌گردد؟

۱- هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشود.

۲- هر گاه قیم در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب تصدی خود را ندهد.

۳- هر گاه معلوم شود که قیم از روی سوء نیت مالی که متعلق به مولی علیه بوده را جزء صورت دارایی او قید نکرده است.

۴- هر سه مورد

۵۹۷- اعمالی که قیم پیش از ابلاغ عزل به او انجام داده …………… است.

۱- نافذ                                                      ۲- باطل

۳- غیرنافذ                                                 ۴- قابل فسخ

۵۹۸- حکم عزل قیم ……………

۱- تأسیسی و ناظر به گذشته است.

۲- تأسیسی و ناظر به آینده است.

۳- اعلامی و ناظر به گذشته است.

۴- اعلامی و ناظر به آینده است.

۵۹۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر قیم به موجب حکم قطعی محکوم به هتک ناموس شود معزول می‌شود.

۲- حکم عزل قیم موقعیت او را تغییر نمی‌دهد.

۳- اگر قیم به موجب حکم قطعی محکوم به انجام اعمال منافی عفت گردد معزول می‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۶۰۰- اگر قیم مجنون گردد ……………

۱- حاکم ضم امین می‌کند.

۲- به تقاضای مدعی العموم معزول می‌شود.

۳- منعزل می‌شود.

۴- به تقاضای مولی علیه معزول می‌شود.

 

پاسخنامه:

۵۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۳۵ ق.م

۵۰۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۵ ق.م

۵۰۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۶ ق.م

۵۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۶ ق.م

۵۰۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۶ ق.م

۵۰۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۶ ق.م

۵۰۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۶ ق.م

۵۰۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۷ ق.م

۵۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۷ ق.م

۵۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۷ ق.م

۵۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۷ ق.م

۵۱۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۷ ق.م

۵۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۸ ق.م

۵۱۴- گزینه ۱ صحیح است.

۵۱۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۸ ق.م

۵۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۳۸ ق.م

۵۱۷- گزینه ۲ صحیح است.

۵۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۳۸ ق.م

۵۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۳۸ ق.م

۵۲۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۳۸ ق.م

۵۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۳۸ ق.م

۵۲۲- گزینه ۱ صحیح است.

۵۲۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۹ ق.م

۵۲۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۹ ق.م

۵۲۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۹ ق.م

۵۲۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۰ ق.م

۵۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۰ ق.م

۵۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۰ ق.م

۵۲۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۰ ق.م

۵۳۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۲۴۰ ق.م

۵۳۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۱۲۴۰ ق.م

۵۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۲۴۰ ق.م

۵۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ماده ۱۲۴۰ ق.م

۵۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ و ۱ماده ۱۲۴۰ ق.م

۵۳۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۳۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۳۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۳۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۴۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۴۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۴۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۴۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ق.م

۵۴۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۴۱ق.م

۵۵۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۵۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۵۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۴۱ ق.م

۵۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۲ ق.م

۵۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۲ ق.م

۵۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۴۲ ق.م

۵۵۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۲ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۵۵۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۴۲ ق.م

۵۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۳ ق.م

۵۶۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۳ ق.م

۵۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۳ ق.م

۵۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۳ ق.م

۵۶۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۳ ق.م

۵۶۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۴ ق.م

۵۶۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۴ ق.م

۵۶۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۴ ق.م

۵۶۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۴ ق.م

۵۶۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۴ ق.م

۵۶۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۷۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۷۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۷۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۷۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۷۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۷۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۷۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۷۸- گزینه ۴ صحیح است.

۵۷۹- گزینه ۱ صحیح است.

۵۸۰- گزینه ۲ صحیح است.

۵۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۴۵ ق.م

۵۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۶ ق.م

۵۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۶ ق.م

۵۸۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۶ ق.م

۵۸۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۷ ق.م

۵۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۷ ق.م

۵۸۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۷ ق.م

۵۸۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۷ ق.م

۵۸۹- گزینه ۲ صحیح است.

۵۹۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۸ ق.م

۵۹۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۸ ق.م

۵۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۸ ق.م

۵۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۸ ق.م

۵۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۸ ق.م

۵۹۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۸ ق.م

۵۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۸ ق.م

۵۹۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۴۸ ق.م

۵۹۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۴۸ ق.م

۵۹۹- گزینه۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۸ ق.م و زیرنویس ۳ آن ماده

۶۰۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۴۹ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 5 ؟