تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۳۵
۹۴ یکشنبه ۱۴ تیر

۱ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱ قانون تجارت.

۲ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱ قانون تجارت.

۳- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵٫

۴- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲ قانون تجارت.

تأسیس و به کارانداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد، معاملات تجارتی محسوب می‌شود.

۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳ قانون تجارت.

۶ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۶ قانون تجارت.

۷- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۷ قانون تجارت.

۸ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲ قانون تجارت.

۹- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴ قانون تجارت.

۱۰ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۶ قانون تجارت.

۱۱ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۸ قانون تجارت.

۱۲ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۰ قانون تجارت.

۱۳ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۲ قانون تجارت.

۱۴ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۱۴ قانون تجارت.

۱۵ – گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۶ قانون تجارت.

۱۶- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۶٫

۱۷- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۹٫

۱۸- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۰۶٫

۱۹- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۰۶٫

۲۰- گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۰۶٫

۲۱- گزینه ۲ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۰۷٫

۲۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۲ قانون تجارت.

۲۳- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۴ قانون تجارت.

۲۴- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۷ قانون تجارت.

۲۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۱۵ قانون تجارت.

۲۶- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۱۱ قانون تجارت.

۲۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۱۳ قانون تجارت.

۲۸- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲ ق. ت.

۲۹- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۹ ق. ت.

۳۰- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۲ ق. ت.

۳۱- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۶ ق. ت.

۳۲ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۳۳۵ قانون تجارت.

۳۳ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۳۷ قانون تجارت.

۳۴ – گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۳۵۱ قانون تجارت.

۳۵ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۵۲ قانون تجارت.

۳۶ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۶۲ قانون تجارت.

۳۷- گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۷۱ قانون تجارت.

۳۸- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۹۳ قانون تجارت.

۳۹- گزینه ۱ صحیح است به استناد ماده ۳۹۵ قانون تجارت.

توضیح: سمت قائم مقام تجاری ممکن است بطور کتبی یا عملی داده شود.

۴۰ – گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۹۶ قانون تجارت.

۴۱- گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۴۰۳ قانون تجارت.

۴۲- گزینه ۲ صحیح است به استناد ماده ۳۳۹ قانون تجارت.

۴۳ – گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۳۵۱ قانون تجارت.

۴۴ – گزینه ۳ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱٫

۴۵- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵٫

۴۶- گزینه ۱ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۵٫

توضیح: مواد ۱ و ۲ قانون تجارت از ضابطه موضوعی پیروی کرده و تاجر را کسی می‌شناسد که اعمال تجاری انجام می‌دهد.

۴۷- گزینه ۴ صحیح است به استناد کتاب حقوق تجارت مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه چاپ دوم صفحه ۱۰٫به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 6 ؟