تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۴۱
۹۴ یکشنبه ۱۴ تیر

۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق.آ.د.م

۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق.آ.د.م

۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱ ق.آ.د.م

۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۲ ق.آ.د.م

۵- گزینه ۲ صحیح است.

۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۲ ق.آ.د.م

۷- گزینه ۱ صحیح است.

۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق.آ.د.م

۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق.آ.د.م

۱۰-گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده۳ ق.آ.د.م

۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۳ ق.آ.د.م

۱۲- گزینه ۳ صحیح است.

۱۳- گزینه ۱ صحیح است.

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۴ ق.آ.د.م

۱۵- گزینه ۳ صحیح است.

۱۶- گزینه ۳ صحیح است.

۱۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۵ ق.آ.د.م

۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق.آ.د.م

۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۶ ق.آ.د.م

۲۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق.آ.د.م

۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۷ ق.آ.د.م

۲۲- گزینه ۴ صحیح است.

۲۳- گزینه ۲ صحیح است.

۲۴- گزینه ۳ صحیح است.

۲۵- گزینه ۱ صحیح است.

۲۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق.آ.د.م

۲۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق.آ.د.م

۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸ ق.آ.د.م

۲۹- گزینه ۴ صحیح است.

۳۰- گزینه ۲ صحیح است.

۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق.آ.د.م

۳۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق.آ.د.م

۳۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق.آ.د.م

۳۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق.آ.د.م

۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق.آ.د.م

۳۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹ ق.آ.د.م

۳۷- گزینه ۱ صحیح است.

۳۸- گزینه ۲ صحیح است.

۳۹- گزینه ۴ صحیح است.

۴۰- گزینه ۳ صحیح است.

۴۱- گزینه ۳ صحیح است.

۴۲- گزینه ۱ صحیح است.

۴۳- گزینه ۳ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟