تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۵۲
۹۴ یکشنبه ۱۴ تیر

۴۰۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۵ ق.م

۴۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۵ ق.م

۴۰۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۵ ق.م

۴۰۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۰۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۱۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۱۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ و۵ ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۱۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۲۱۶ ق.م

۴۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۷ ق.م

۴۱۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۷ ق.م

۴۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۷ ق.م

۴۱۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۸ ق.م

۴۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۸ ق.م

۴۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۸ ق.م

۴۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۸ ق.م

۴۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۸ ق.م

۴۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۹ ق.م

۴۲۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۹ ق.م

۴۲۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۹ ق.م

۴۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲ ق.م

۴۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۰ ق.م

۴۲۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۰ ق.م

۴۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۰ ق.م

۴۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۱ ق.م

۴۳۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۱ ق.م

۴۳۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.مواد ۱۲۲۱و ۱۲۱۹ ق.م

۴۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۳۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۳۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۳۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۳۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۳۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۳۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۳۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۴۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۴۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲و ۴ ماده ۱۲۲۲ ق.م

۴۴۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۳ ق.م

۴۴۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۳ ق.م

۴۴۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۳ ق.م

۴۴۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۳ ق.م

۴۴۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۳ ق.م

۴۴۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۳ ق.م

۴۴۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۳ ق.م

۴۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۴ ق.م

۴۵۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۴ ق.م

۴۵۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۴ ق.م

۴۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۵ ق.م

۴۵۳- گزینه۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۵ ق.م

۴۵۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۵ ق.م

۴۵۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۵ ق.م

۴۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۶ ق.م

۴۵۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۶ ق.م

۴۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۶ ق.م

۴۵۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۷ ق.م

۴۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۶ ق.م

۴۶۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۷ ق.م

۴۶۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۸ ق.م

۴۶۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۸ ق.م

۴۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۸ ق.م

۴۶۵- گزینه۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۸ ق.م

۴۶۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۸ ق.م

۴۶۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۸ ق.م

۴۶۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۹ ق.م

۴۶۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۲۹ ق.م

۴۷۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۰ ق.م

۴۷۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۱ ق.م

۴۷۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۱ ق.م

۴۷۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۱ ق.م

۴۷۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۱ ق.م

۴۷۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۱ ق.م

۴۷۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۱ ق.م

۴۷۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۱ ق.م

۴۷۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۲ ق.م

۴۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۲ ق.م

۴۸۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۳ ق.م

۴۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۳ ق.م

۴۸۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۴ ق.م

۴۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.مواد ۱۲۳۴ و ۱۲۳۳ و ۱۲۳۲ ق.م

۴۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۳۴ ق.م

۴۸۵ – گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۳۴ ق.م

۴۸۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۳۴ ق.م

۴۸۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۳۴ ق.م

۴۸۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۳۴ ق.م

۴۸۹ – گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۳۴ ق.م

۴۹۰- گزینه ۲ صحیح است.

۴۹۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۳۵ ق.م

۴۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۳۵ ق.م

۴۹۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۳۵ ق.م

۴۹۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۳۵ ق.م

۴۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۳۵ ق.م

۴۹۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۳۵ ق.م

۴۹۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۳۵ ق.م

۴۹۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۳۵ ق.م

۴۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۳۵ ق.م

۵۰۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۳۵ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 9 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

  با سلام
  کنترل کردیم.موجود است.

 • علی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

  با سلام و خسته نباشید و زحمات شما
  سوالات قسمت پنجم مدنی ۱ در سایت قرار نگرفته فقط پاسخنامه موجود است
  در صورت امکان قرار دهید