تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۳۹
۹۴ یکشنبه ۱۴ تیر

تاجر و اعمال تجاری

 

۱- تاجر کسی است که …

۱ – معاملات اسناد تجاری را انجام دهد.

۲ – واسطه انجام معامله قرار گیرد.

۳ – شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

۴ – تحت شرایط قراردادی تجارتی، فعالیت کند.

۲- کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد:

۱ – کسبه جزء       ۲ – دلال         ۳ – تاجر         ۴ – حق‌العمل کار

۳-  مادۀ یک ق. ت: ” تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد “، تابع کدام ضابطه است؟

۱- ضابطه شخصی                                      ۲- ضابطه موضوعی

۳- گزینه الف وب                                          ۴- هیچکدام

۴- کدام یک از گزینه‌های زیر عمل تجارتی محسوب نمی‌شود؟

۱ – عملیات بیمه بحری

۲ – کشتی سازی و خرید و فروش کشتی

۳ – تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

۴ – به کار انداختن کارخانه حتی اگر برای رفع حوایج شخصی باشد.

۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱ – کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی به استثنای معاملات غیرمنقول، تجاری تلقی می‌شوند.

۲ – کلیه معاملات شرکت‌های سهامی حتی اگر مربوط به معاملات غیرمنقول باشد تجاری تلقی می‌شوند.

۳ – کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی، تجارتی تلقی می‌شوند.

۴ – کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر می‌کند تجارتی تلقی می‌شوند.

۶- کدام یک از افراد زیر مکلف هستند که دفاتر تجارتی را داشته باشند؟

۱ – هر تاجر و کسبه جزء                  ۲ – هر تاجر

۳ – شرکت‌های تجارتی                                    ۴ – قائم‌مقام تجارتی

۷- کدام یک از دفاتر زیر است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد در آن ثبت کند؟

۱ – دفتر کل                                              ۲ – دفتر روزنامه

۳ – دفتر دارایی                                         ۴ – دفتر کپیه

۸- کدام یک از موارد زیر معاملات تجاری محسوب می‌شود؟

۱ – خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲ – حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳ – بکار انداختن کارخانه اعم از اینکه برای رفع حوایج شخصی باشد یا نباشد.

۴ – معاملات سفته‌ای اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.

۹- معاملات غیرمنقول ….

۱ – در هر صورت تجارتی محسوب می‌شود.

۲ – اگر برای امور تجارتی باشد تجارتی محسوب می‌شود.

۳ – اگر به قصد سودجویی باشد تجارتی محسوب می‌شود.

۴ – به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

۱۰- دفاتر روزنامه، کل، دارایی و کپیه را کدام یک از گزینه‌های ذیل باید دارا باشد؟

۱ – تاجر و کسبه جزء                                ۲ – حق‌العمل کار و دلال

۳ – تاجر فقط                                            ۴ – حق‌العمل کار فقط

۱۱- تاجر باید کلیه معاملات خود را لااقل … از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل بطور خلاصه ثبت کند.

۱ – یک ماه، یک مرتبه                                ۲ – یک هفته، یک مرتبه

۳ – یکسال، یک مرتبه                                 ۴ – ۱۰ روز، یک مرتبه

۱۲- تاجر در دفتر کپیه کلیه مراسلات و مخابرات صادره خود را به ترتیب … ثبت می‌نماید.

۱ – حروف الفبا                                         ۲ – قرار نماینده اداره ثبت

۳ – قرارنظامنامه وزارت عدلیه                     ۴ – تاریخ

۱۳- دفتری که برای امضا به نماینده اداره ثبت تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی باشد. کلیه اعداد باید …. نوشته شود.

۱ – به تمام حروف حتی تاریخ

۲ – به تمام عدد به غیر از تاریخ

۳ – به تمام حروف و تمام عدد حتی تاریخ

۴ – به تمام حروف به غیر از تاریخ

۱۴- دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می‌برند در چه صورتی سندیت خواهد داشت؟

۱ – مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد.

۲ – بین تجار باشد.

۳ – دعوی ناشی از معاملات تجارتی باشد.

۴ – هر سه شرایط مذکور در گزینه‌های ۱ و ۲ و ۳

۱۵- کدام یک از افراد ذیل باید اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند؟

۱ – تجار ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء

۲ – تجار ایرانی و کسبه جزء

۳ – تجار ایرانی و خارجی و کسبه جزء

۴ – تجار ایرانی

۱۶- کدام گزینه عمل تجاری است؟

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال غیر منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲- پذیره نویسی شرکت سهامی

۳- عملیات بورسی

۴- معاملات برواتی

۱۷- کدام مورد از اعمال تجاری تبعی است؟

۱- معاملات شرکت های تجاری

۲- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۳- تصدی به عملیات حراجی

۴- هر قسم عملیات صرافی و بانکی

۱۸- در کدامیک از دفاتر تجارتی، هر سال صورت جامعی از دارایی ذکر می شود؟

۱- دفتر روزنامه                                       ۲- دفتر کل

۳- دفتر دارایی                                      ۴- دفتر کپیه

۱۹- کدامیک از دفاتر تجارتی نیازی ندارد که توسط نمایندۀ ادارۀ ثبت امضا و پلمپ شود؟

۱- دفتر روزنامه                                       ۲- دفتر کل

۳- دفتر دارایی                                          ۴- دفتر کپیه

۲۰- دفاتر تجارتی در صورتی که طبق قانون تنظیم شود:

۱- بین تاجر و غیر تاجر در امور تجارتی و غیر تجارتی سندیت دارد.

۲- بین تاجر و غیر تاجر فقط در امور تجارتی سندیت دارد.

۳- بین تجار فقط در امور تجارتی سندیت دارد.

۴- بین تجار در امور تجارتی و غیر تجارتی سندیت دارد.

۲۱- در دفتر ثبت تجارتی:

۱- نام تجار اعم از حقیقی یا حقوقی و کسبۀ جزء ثبت می گردد.                    ۲- فقط نام تجار اعم از حقیقی یا حقوقی ثبت می گردد.

۳- فقط نام تجار حقیقی ثبت می گردد.

۴- فقط نام کسبۀ جزء ثبت می گردد.

۲۲- کدامیک از موارد زیر نیاز به تکرار دارد تا جزو معاملات تجارتی محسوب شود؟

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲- هر قسم نمایشگاههای عمومی

۳- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۴- خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی

۲۳- معاملات غیر منقول:

۱- به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

۲- به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود.

۳- درصورتی که برای رفع حوایج تجارتی باشد تجارتی محسوب می‌شود.

۴- اگرشرکتهای تجارتی‌آن معاملات را انجام دهند تجارتی‌محسوب‌می‌شود.

۲۴- تاجر، جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در کدام دفتر ثبت می کند؟

۱- دفتر کل     ۲- دفتر دارایی     ۳- دفتر کپیه     ۴- دفتر روزنامه

۲۵- ضمانت اجرای نداشتن دفاتر تجارتی توسط تاجر ورشکسته کدام است؟

۱- ورشکستگی به تقصیر

۲- جزای نقدی و ورشکستگی به تقلب

۳- جزای نقدی

۴- ورشکستگی به تقلب

۲۶- کدامیک از دفاتر زیر لزومی ندارد تا پلمپ شود؟

۱- دفتر روزنامه                                       ۲- دفتر کپیه

۳- دفتر کل                                               ۴- دفتر دارایی

۲۷- تاجر باید تمام دفاتر خود را از ختم هر سالی لااقل تا………… نگه دارد.

۱- پنج سال     ۲- بیست سال       ۳- ده سال         ۴- دو سال

۲۸- کدامیک از معاملات ذیل تجارتی است؟

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال غیر منقول به قصد فروش یا اجاره

۲- عملیات حراجی

۳- معاملاتی که خدمه یا شاگردتاجر برای امورتجارتی خود انجام می‌دهند.

۴- عملیات بیمۀ بحری و غیر بحری

۲۹- تاجر باید هر سال صورت جامعی از دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشتۀ خود را به ریز ترتیب داده و در……………… ثبت و امضا نماید.

۱- دفتر روزنامه                                       ۲- دفتر دارایی

۳- دفتر کل                                               ۴- دفتر کپیه

۳۰- کدامیک از موارد زیر در بر گیرندۀ عملیات تجارتی ذاتی است؟

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش

۲- حمل و نقل از راه خشکی

۳- عملیات حراجی

۴- هر قسم نمایشگاههای عمومی

۳۱- وجوهی را که تاجر برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در………………. ثبت می نماید.

۱- دفتر کل                                               ۲- دفتر دارایی

۳- دفتر روزنامه                                       ۴- دفتر کپیه

۳۲ – کسی که برای دیگری که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند کدام است؟

۱ – حق العمل کار                                      ۲ – وکیل

۳ – قائم مقام قانونی                                   ۴ – دلال

۳۳ – اگر دلال فقط برای یکی از طرفین، دلالی کند ….

۱ – کافی است کسی را که برایش کار می‌کند از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد و فقط در مقابل اوست که مسؤول تقلب و تقصیراتش است.

۲ – باید طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد و در مقابل هر یک از طرفین مسؤول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

۳ – هرگاه هر یک از طرفین از او در مورد جزئیات راجعه به معاملات توضیحات خواست باید او را مطلع سازد و در مقابل اوست که مسؤول تقلب و تقصیراتش است.

۴ – هرگاه هر یک از طرفین از او در مورد جزئیات راجعه به معاملات توضیحات خواست باید او را مطلع سازد ولی در مقابل هر دو طرف مسؤول تقلب و تقصیراتش است.

۳۴ – دلال در چه صورتی مخارجی را که می‌کند به او داده می‌شود؟

۱ – درصورتی که شرط شده باشد ولو آن که معامله سرنگیرد.

۲ – در صورتی که عرف تجارتی محل حکم کند ولو آنکه معامله سر نگیرد.

۳ – در صورتی که شرط شده باشد یا عرف تجارتی حکم کند ولی باید حتماً معامله سرگرفته شده باشد.

۴ – گزینه ۱ و ۲

۳۵- در صورتی که فسخ معامله مستند به دلال باشد …..

۱ – مخارجی که دلال کرده است به او داده نمی‌شود.

۲ – حق مطالبه دلالی از او سلب می‌شود.

۳ – محکوم به مجازات خیانت در امانت می‌گردد.

۴ – نصف اجرت به او داده می‌شود.

۳۶ – در صورت بیم فساد سریع مال التجاره‌ای که نزد حق‌العمل کار برای فروش ارسال شده در صورتی که منافع آمر ایجاب کند، حق‌العمل کار …..

۱ – می‌تواند با اطلاع فوری آمر، مال‌التجاره را به فروش برساند.

۲ – مکلف است با اطلاع فوری آمر، مال‌التجاره را به فروش برساند.

۳ – مکلف است با اطلاع مدعی‌العموم یا نماینده او، مال‌التجاره را به فروش برساند.

۴ – می‌تواند با اطلاع مدعی‌العموم یا نماینده او، مال‌التجاره را به فروش برساند.

۳۷ – حق‌العمل کار برای وصول مطالبات خود نسبت به اموال موضوع معامله در مقابل چه کسی حق حبس دارد؟

۱ – طرف معامله و آمر                               ۲ – طرف معامله

۳ – آمر                                                     ۴ – هیچکدام

۳۸ – نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل، مدت مرور زمان ….. است.

۱ – یکسال       ۲ – شش ماه         ۳ – دو سال         ۴ – پنج ماه

۳۹- کدام گزینه در مورد قائم مقام تجارتی صحیح نیست؟

۱ – سمت قائم مقام تجارتی باید کتباً داده شود.

۲ – رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه نایب خود قرار می‌دهد.

۳ – امضای قائم مقام تجارتی برای تجارتخانه الزام‌آور است.

۴ – قائم مقام تجارتی تاجر محسوب نمی‌شود.

۴۰- تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی ….

۱ – در هر حال معتبر است.

۲ – در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.

۳ – در مقابل اشخاصی که با آن موافقت نکنند معتبر نیست.

۴ – در هر حال معتبر نیست.

۴۱- کدام گزینه در مورد ضمانت تضامنی صحیح است؟

۱ – ضمانت تضامنی فقط به موجب قانون بوجود می‌آید.

۲ – طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند.

۳ – طلبکار می‌تواند به یکی از ضامن و مدیون رجوع در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع نماید.

۴ – گزینه ۲ و ۳

۴۲- کدام گزینه در مورد دلال صحیح است؟

۱ – دلال باید عوض یکی از طرفین معامله تعهدات آنها را به موقع اجرا بگذارد و در این مورد نیازی به اجازه نامه نیست.

۲ – این دلال است که باید ثابت نماید تلف شدن اشیاء مربوط به شخص او نبوده است.

۳ – دلال نمی‌تواند در زمان واحد برای چند آمر یا در رشته‌های مختلف دلالی کند.

۴ – دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند است.

۴۳- اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود:

۱ – دلال مستحق اخذ مخارج نخواهد بود در صورتی که معامله سر نگیرد.

۲ – دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود در صورتی که معامله سربگیرد و عرف تجارتی محل به آن حکم کند.

۳ – دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آن که معامله سرنگیرد.

۴ – دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود در صورتی که معامله از سر بگیرد و به وساطت او تمام شده باشد.

۴۴- قانون تجارت مصوب چه سالی است؟

۱ – ۱۳۱۵           ۲ – ۱۳۳۵             ۳ – ۱۳۱۱         ۴ – ۱۳۳۰

۴۵- تعریف تاجر به این که: کسی است که اسم او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده است بنابر کدام ضابطه است؟

۱ – ضابطه موضوعی                                ۲ – ضابطه شخصی

۳ – ضابطه موضوعی و شخصی                ۴ – هیچکدام

۴۶- تعریف تاجر به این که: کسی است که اعمال تجاری انجام می‌دهد بنابر کدام ضابطه است؟

۱ – ضابطه موضوعی                                ۲ – ضابطه شخصی

۳ – ضابطه موضوعی و شخصی                ۴ – هیچکدام

۴۷- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱ – در خصوص اهلیت تاجر شرایط همان شرایط قانون مدنی است.

۲ – بیگانگان و نمایندگان مجلس ممنوعیت از تجارت دارند.

۳ – آن دسته از اعمال تجاری که در انحصار دولت است برای همه ممنوعیت دارد.

۴ – کلیه معاملات شرکت‌های تجاری چه معاملات منقول و چه غیرمنقول تجاری است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 8 ؟