تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۰۳
۹۴ یکشنبه ۱۴ تیر

۴۰۱- هر گاه کسی مالی را به تصرف …………… بدهد متصرف مسؤول تلف شدن آن مال نخواهد بود.

۱- صغیر ممیز                    ۲- صغیر غیر ممیز

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۴۰۲- هر گاه کسی مالی را به تصرف مجنون بدهد ……………

۱- مجنون مسؤول تلف آن مال خواهد بود مشروط بر اینکه تلف مستند به فعل او باشد.

۲- مجنون مسؤول تلف آن مال خواهد بود ولو اینکه تلف مستند به فعل او نباشد.

۳- مجنون در هیچ صورتی مسؤول تلف آن مال نخواهد بود.

۴- مجنون اصولاً مسؤول تلف آن مال می‌باشد.

۴۰۳- مجنون در صورتی مسؤول تلف مالی که در اختیار او نهاده شده است می‌باشد که ……………

۱- تلف مستند به فعل مستقیم او باشد (اتلاف).

۲- تلف مستند به فعل غیر مستقیم او باشد (تسبیب).

۳- تلف مستند به فعل مستقیم یا غیر مستقیم او باشد.

۴- هیچکدام

۴۰۴- هر گاه …………… باعث ضرر غیر شود ضامن است.

۱- صغیر                  ۲- مجنون

۳- غیر رشید                    ۴- هر سه گزینه

۴۰۵- هر گاه صغیر در اثر کوتاهی والدین در نگاهداری و مواظبت از او باعث ضرر غیر شود ……………

۱- زیان دیده تنها می‌تواند به صغیر برای جبران خسارت خود رجوع کند.

۲- زیان دیده تنها می‌تواند به والدین او برای جبران خسارت خود رجوع کند.

۳- زیان دیده می‌تواند به صغیر و والدین او برای جبران خسارت خود رجوع کند.

۴- زیان دیده حق رجوع به صغیر و والدین او بابت جبران خسارت خود را ندارد.

۴۰۶- در صورتی که صغیر در اثر تقصیر سرپرست باعث ضرر غیر شود ……………

۱- ضمان صغیر بر مسؤولیت سرپرست مقدم است.

۲- ضمان سرپرست بر مسؤولیت صغیر مقدم است.

۳- ضمان صغیر اصولاً بر مسؤولیت سرپرست مقدم است.

۴- ضمان هیچکدام از آن دو بر یکدیگر مقدم نمی‌باشد.

۴۰۷- اقامه دعوی بر صغیری که در اثر تقصیر سرپرست باعث ضرر غیر شده است مشروط بر این است که ……………

۱- سرپرست استطاعت جبران تمام زیان وارده را نداشته باشد.

۲- سرپرست استطاعت جبران قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد.

۳- سرپرست استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد.

۴- مشروط بر هیچ شرطی نمی‌باشد.

۴۰۸- اگر کودکی با اتومبیل پدر خود به دیگری زیان برساند …….

۱- پدر به عنوان تقصیر در حفاظت از فرزند مسؤول قرار می‌گیرد.

۲- پدر به عنوان مالکیت و حفاظت از اتومبیل مسؤول قرار می‌گیرد.

۳- کودک به عنوان تسبیب مسؤول قرار می‌گیرد.

۴- پدر به عنوان تقصیر در حفاظت از فرزند و مالکیت و حفاظت از اتومبیل مسؤول قرار می‌گیرد.

۴۰۹- سرپرست صغیر غیر ممیز پس از جبران خسارتی که صغیر به بار آورده‌ ………….

۱- حق رجوع به صغیر را ندارد.

۲- حق رجوع به صغیر را دارد.

۳- اصولاً حق رجوع به صغیر را ندارد.

۴- اصولاً حق رجوع به صغیر را دارد.

۴۱۰- سرپرست صغیر ممیز پس از جبران خسارتی که صغیر به بار آورده‌…………..

۱- حق رجوع به صغیر را دارد.

۲- حق رجوع به صغیر را ندارد.

۳- اصولاً حق رجوع به صغیر را دارد.

۴- اصولاً حق رجوع به صغیر را ندارد.

۴۱۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در مورد اتلاف صغیر ممیز سرپرست می‌تواند پس از جبران خسارت تمام آن را از کودک بگیرد.

۲- هر گاه نوجوان سبب ورود خسارت شده باشد دادگاه به نیمی از خسارت حکم می‌دهد.

۳- سرپرست دیوانه پس از جبران خسارتی که وی به بار آورده‌ حق رجوع به او را دارد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۱۲- ضمان محجور در صورتی است که ……………

۱- وی مباشر تلف ‌باشد.         ۲- وی مسبب تلف باشد.

۳- وی مباشر یا مسبب تلف باشد. ۴- محجور ضمانی ندارد.

۴۱۳- چنانچه صغیر مرتکب جرمی گردد، جبران زیان ناشی از جرم به عهده چه کسی می‌باشد؟

۱- صغیر                  ۲- ولی او

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۴۱۴- اداره اموال مجانین به عهده چه کسی می‌باشد؟

۱- خود آنها                    ۲- ولی آنها

۳- قیم آنها                    ۴- ولی یا قیم آنها

۴۱۵- اداره اموال …………… به عهده ولی یا قیم آنان است.

۱- مجانین                 ۲- اشخاص غیر رشید

۳- صغار                 ۴- هر سه مورد

۴۱۶- اداره اموال صغیر ممیز به عهده چه کسی می‌باشد؟

۱- خود صغیر                    ۲- دادستان

۳- ولی یا قیم او               ۴- امین

 

فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن

 

۴۱۷- برای کدام یک از اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود؟

۱- برای صغیری که ولی خاص ندارد.

۲- برای صغیری که ولی خاص دارد.

۳- برای صغیر اعم از اینکه ولی خاص داشته باشد یا نداشته باشد.

۴- هیچکدام

۴۱۸- برای کدام یک از اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود؟

۱- برای مجانینی که جنون آنها متصل به زمان صغر نباشد.

۲- برای اشخاص غیر رشید که عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.

۳- برای مجانینی که جنون آنها متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشند.

۴- برای هر سه نصب قیم می‌شود.

۴۱۹- برای اشخاص غیر رشید که عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده در صورتی نصب قیم می‌شود که ……………

۱- ولی قهری نداشته باشند.            ۲- ولی خاص نداشته باشند.

۳- وصی نداشته باشند.          ۴- امین نداشته باشند.

۴۲۰- برای …………… که ولی خاص ندارند نصب قیم می‌شود.

۱- صغار ممیز                   ۲- صغار غیر ممیز

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۴۲۱- برای مجانینی که جنون آنها متصل به زمان صغر نمی‌باشد …….

۱- مشروط بر اینکه ولی خاص نداشته باشند قیم تعیین می‌شود.

۲- در هر صورت قیم تعیین می‌شود.

۳- در هیچ صورتی قیم تعیین نمی‌شود.

۴- مشروط بر اینکه مادر نداشته باشند قیم تعیین می‌شود.

۴۲۲- در مواردی که باید برای اولاد قیم معین شود …………… مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

۱- مادر                 ۲- پدر

۳- هر یک از ابوین             ۴- هیچکدام

۴۲۳- هر یک از ابوین …………… در مواردی که باید برای اولاد قیم معین شود مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

۱- می‌تواند

۲- مکلف می‌باشد

۳- در صورت اخذ مجوز از دادگاه می‌تواند

۴- در صورت تراضی با طرف دیگر می‌تواند

۴۲۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- هیچ یک از ابوین نمی‌توانند برای اولاد خود تقاضای نصب قیم نمایند.

۲- هیچ یک از ابوین نمی‌توانند به تنهایی برای اولاد خود تقاضای نصب قیم نمایند.

۳- هر یک از ابوین مختار است برای اولاد خود تقاضای نصب قیم نماید.

۴- هیچکدام

۴۲۵- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به …………… اطلاع دهد.

۱- دادستان حوزه اقامت اولاد یا نماینده او

۲- دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او

۳- دادگاه حوزه اقامت اولاد یا نماینده او

۴- دادگاه حوزه اقامت خود یا نماینده او

۴۲۶- در صورت نبودن هیچ یک از ابوین تقاضای تعیین قیم برای اولاد بر عهده چه کسی می‌باشد؟

۱- اقربای شخص محتاج به قیم

۲- مادر شخص محتاج به قیم

۳- اقربایی که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می‌نمایند.

۴- وصی شخص محتاج به قیم

۴۲۷- در صورت عدم اطلاع ابوین، اقربایی که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می‌نمایند …………… مراتب را به دادستان اطلاع دهند.

۱- می‌توانند                   ۲- مکلف می‌باشند

۳- اصولاً می‌توانند              ۴- نمی‌توانند

۴۲۸- در چه صورتی اقربایی که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می‌نمایند مکلف می‌باشند مراتب را به دادستان برای نصب قیم اطلاع دهند؟

۱- در صورت نبودن هیچ یک از ابوین

۲- در صورت عدم اطلاع ابوین

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- در هیچ صورتی اقربای اولاد نمی‌توانند تقاضای نصب قیم برای اولاد را نمایند.

۴۲۹- اگر کسی که باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد ……………

۱- زوج یا زوجه نیز مکلف به تقاضای نصب قیم از دادستان می‌باشند.

۲- زوج یا زوجه نمی‌توانند از دادستان تقاضای نصب قیم را کنند.

۳- زوج می‌تواند تقاضای نصب قیم را از دادستان کند ولی زوجه نمی‌تواند.

۴- زوجه می‌تواند تقاضای نصب قیم را از دادستان کند ولی زوج نمی‌تواند.

۴۳۰- اگر کسی که باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه …………… مراتب را به دادستان اطلاع دهند.

۱- می‌توانند                   ۲- نمی‌توانند

۳- مکلف می‌باشند               ۴- اصولاً نمی‌توانند

۴۳۱- کدام یک از اشخاص ذیل مکلف می‌باشند در مواردی که باید قیم معین شود مراتب را به دادستان اطلاع دهند؟

۱- ابوین                ۲- زوج

۳- زوجه                 ۴- هر سه گزینه

۴۳۲- در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد ……………

۱- باید برای او سریعاً قیم معین کند.

۲- باید به دادگاه عمومی رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.

۳- باید برای او در ظرف یک ماه قیم معین کند.

۴- باید برای او در ظرف دو ماه قیم معین کند.

۴۳۳- دادگاه عمومی از میان اشخاصی که دادستان برای انتخاب به سمت قیمومت معین کرده است …………… را به سمت قیم معین می‌کند.

۱- یک نفر                     ۲- دو نفر

۳- سه نفر                     ۴- یک یا چند نفر

۴۳۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- دادگاه عمومی نمی‌تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند.

۲- دادگاه عمومی می‌تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند.

۳- دادگاه عمومی مکلف است علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند.

۴- دادگاه عمومی اصولاً نمی‌تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند.

۴۳۵- …………… می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند.

۱- دادگاه                     ۲- دادستان

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۴۳۶- دادگاه می‌تواند علاوه بر قیم …………… را به عنوان ناظر معین کند.

۱- یک نفر                     ۲- دو نفر

۳- سه نفر                     ۴- یک یا چند نفر

۴۳۷- اگر دادگاه عمومی اشخاصی را که دادستان به عنوان قیم معرفی نموده است را معتمد نداند ……………

۱- معرفی اشخاص دیگری را از رئیس قوه قضائیه خواهد خواست.

۲- معرفی اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

۳- اشخاص دیگری را به عنوان قیم منصوب می‌نماید.

۴- یک یا چند نفر را به عنوان ناظر به جای آنها معین خواهد نمود.

۴۳۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- دادگاه عمومی می‌تواند به جای قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

۲- در صورت انتخاب ناظر، دادستان باید حدود و اختیارات ناظر را معین نماید.

۳- دادگاه عمومی مکلف است علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

۴- هیچکدام

۴۳۹- نصب قیم از اختیارات …………… می‌باشد.

۱- دادستان                    ۲- دادگاه عمومی

۳- دادگاه تجدید نظر                  ۴- دیوان عالی کشور

۴۴۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قیم می‌تواند سمتی که دادگاه به او داده است را رد نماید.

۲- قیم نمی‌تواند سمتی که دادگاه به او داده است را رد نماید.

۳- قیم اصولاً می‌تواند سمتی که دادگاه به او داده است را رد نماید.

۴- قیم اصولاً نمی‌تواند سمتی که دادگاه به او داده است را رد نماید.

۴۴۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در صورتی که در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار نباشد نصب قیم با نزدیکترین دادگاه صالح می‌باشد.

۲- رسیدگی به حجر ممکن است مقدمه نصب قیم قرار گیرد.

۳- پس از قطعی شدن حکم حجر محجور، قیم معین می‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۴۲- برای نصب قیم در مورد مجانین ……………

۱- دادستان ابتدا باید نظریات خبره را به دادگاه ارسال دارد.

۲- دادستان ابتدا باید به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب جنون او بدست آورد.

۳- دادستان ابتدا باید به دادگاه رجوع نماید.

۴- دادگاه مستقلاً اقدام می‌نماید.

۴۴۳- برای نصب قیم در مورد اشخاص غیر رشید ……………

۱- دادستان ابتدا باید نظریات خبره را به دادگاه ارسال دارد.

۲- دادستان ابتدا باید به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورد.

۳- دادستان ابتدا باید به دادگاه رجوع نماید.

۴- دادگاه مستقلاً اقدام می‌نماید.

۴۴۴- در صورت اثبات جنون فرد مجنون ……………

۱- دادگاه رأساً اقدام به نصب قیم می‌نماید.

۲- دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود.

۳- دادستان رأساً اقدام به نصب قیم می‌نماید.

۴- دادستان به خبره رجوع می‌نماید.

۴۴۵- پس از صدور حکم عدم رشد اشخاص غیر رشید ……………

۱- دادگاه رأساً اقدام به نصب قیم می‌نماید.

۲- دادستان برای نصب قیم به دادگاه رجوع می‌نماید.

۳- دادستان رأساً اقدام به نصب قیم می‌نماید.

۴- دادستان به خبره رجوع می‌نماید.

۴۴۶- در مورد نصب قیم برای مجانین، …………… قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات او را جویا می‌شود.

۱- دادگاه                     ۲- دادستان

۳- رئیس قوه قضائیه                  ۴- هیچکدام

۴۴۷- در مورد نصب قیم برای مجانین، دادستان …………… قبلاً رجوع به خبره کرده و نظریات او را به دادگاه ارسال دارد.

۱- می‌تواند                   ۲- نمی‌تواند

۳- باید                 ۴- با اذن دادگاه می‌تواند

۴۴۸- در مورد اشخاص غیر رشید ……………

۱- دادستان می‌تواند قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورد.

۲- دادگاه می‌تواند قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورد.

۳- دادستان باید قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورد.

۴- دادگاه باید قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورد.

۴۴۹- حفظ و نظارت در اموال صغیر مادام که برای او قیم معین نشده به عهده چه کسی خواهد بود؟

۱- وصی                  ۲- امین

۳- مدعی العموم                ۴- قیم موقت

۴۵۰- حفظ و نظارت در اموال …………… مادام که برای آنها قیم معین نشده، به عهده مدعی العموم خواهد بود.

۱- صغار                 ۲- مجانین

۳- اشخاص غیر رشید        ۴- هر سه گزینه

۴۵۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- طرز حفظ و نظارت مدعی العموم در اموال مجانین بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

۲- حفظ و نظارت در اموال صغار پس از نصب قیم به عهده مدعی العموم خواهد بود.

۳- حفظ و نظارت در اموال اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده امین خواهد بود.

۴- هیچکدام

۴۵۲- چه زمانی مدعی العموم می‌تواند حجر شخصی را اعلان نماید؟

۱- زمانی که حکم جنون یا عدم رشد او صادر گردد.

۲- زمانی که توسط محکمه برای او قیم معین گردد.

۳- زمانی که تقاضای نصب قیم برای او گردد.

۴- زمانی که حکم جنون یا عدم رشد او صادر و به توسط محکمه برای او قیم معین گردد.

۴۵۳- موقعی که حکم جنون یک نفر صادر و به توسط محکمه برای او قیم معین گردید ……………

۱- مدعی العموم باید حجر او را اعلان نماید.

۲- دادگاه باید حجر او را اعلان نماید.

۳- مدعی العموم می‌تواند حجر او را اعلان نماید.

۴- دادگاه می‌تواند حجر او را اعلان نماید.

۴۵۴- مدعی العموم …………… حجر کسی که نظر به وضعیت دارایی‌اش ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد را منتشر نماید.

۱- می‌تواند                    ۲- باید

۳- نمی‌تواند                    ۴- با حکم دادگاه می‌تواند

۴۵۵- اعلان حجر محجور از طرف مدعی العموم:

۱- الزامی نمی‌باشد.

۲- الزامی می‌باشد.

۳- الزامی نمی‌باشد مگر اینکه نظر به وضعیت دارایی‌اش ممکن باشد طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد.

۴- الزامی نمی‌باشد مگر اینکه طرفین تقاضای اعلان حجر او را نمایند.

۴۵۶- آیا ثبت اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند الزامی است؟

۱- بله الزامی است.

۲- خیر الزامی نیست.

۳- در صورتی که نظر به وضعیت دارایی آنها ممکن باشد طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردند الزامی است.

۴- خیر اصولاً الزامی نمی‌باشد.

۴۵۷- اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت …………… محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود.

۱- جنون                 ۲- صغر

۳- سفه                  ۴- گزینه ۱ یا ۳

۴۵۸- مراجعه به دفتری که اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور گردیده‌اند در آن ثبت شده است برای عموم ……………

۱- آزاد است.                        ۲- آزاد نیست.

۳- اصولاً آزاد است.             ۴- اصولاً آزاد نیست.

۴۵۹- محاکم و دفاتر اسناد رسمی کسی را به قیمومت خواهند شناخت که نصب او توسط …………… به عمل آمده باشد.

۱- دادستان                    ۲- دادگاه

۳- اداره ثبت                        ۴- دیوان عالی کشور

۴۶۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون محجور می‌گردند، ممکن است در دفتر مخصوص ثبت شود.

۲- اسامی اشخاصی که قبل از کبر و رشد به علت جنون محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود.

۳- اسامی همه اشخاص محجور باید در دفتر مخصوص ثبت شود.

۴- هیچکدام

۴۶۱- ادارات کسی که نصب او به عنوان قیمومت توسط دادگاه به عمل نیامده است را ……………

۱- به رسمیت نخواهند شناخت.

۲- به رسمیت خواهند شناخت.

۳- اصولاً به رسمیت نخواهند شناخت.

۴- اصولاً به رسمیت خواهند شناخت.

۴۶۲- در خارج ایران …………… می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید برای آنها قیم نصب شود و در حوزه او مقیم‌ هستند، نصب قیم کند.

۱- سفارت جمهوری اسلامی ایران    ۲- مدعی العموم

۳- وزارت دادگستری              ۴- کنسول ایران

۴۶۳- کنسول ایران در خارج می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید برای آنها قیم نصب شود ……………

۱- به طور قطعی نصب قیم کند.

۲- به طور موقت نصب قیم کند.

۳- به طور قطعی یا موقت نصب قیم کند.

۴- هیچکدام

۴۶۴- کنسول ایران در خارج باید تا …………… پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وزارت دادگستری بفرستد.

۱- یک هفته                    ۲- ده روز

۳- بیست روز                   ۴- یک ماه

۴۶۵- کنسول ایران در خارج باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله …………… به وزارت دادگستری بفرستد.

۱- مأمورین کنسولی ایران

۲- مأمورین حقوقی ایران

۳- وزارت امور خارجه

۴- مأمورین سفارت جمهوری اسلامی ایران

۴۶۶- نصب قیم توسط کنسول ایران در خارج وقتی قطعی می‌گردد که ……………

۱- دادگاه عمومی تهران تصمیم کنسول را تنفیذ کند.

۲- مدارک عمل آن مرجع به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری برسد.

۳- بیست روز از تاریخ نصب قیم توسط آن مرجع بگذرد.

۴- وزارت امور خارجه تصمیم کنسول را تنفیذ کند.

۴۶۷- در خارج ایران، کنسول ایران می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید برای آنها قیم نصب شود ……………

۱- نصب قیم کند ولو در حوزه مأموریت آن مرجع ساکن نباشند.

۲- به طور قطعی نصب قیم کند.

۳- نصب قیم کند مشروط بر اینکه در حوزه مأموریت آن مرجع ساکن باشند.

۴- به طور قطعی یا موقت نصب قیم کند.

۴۶۸- وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین مقرر است در خارج ایران به عهده …………… خواهد بود.

۱- وزارت امور خارجه

۲- مأمورین کنسولی ایران

۳- سفارت جمهوری اسلامی ایران

۴- وزارت دادگستری

۴۶۹- مأمورین کنسولی در خارج ایران حق دخالت در امور کدام یک از اشخاص ذیل را ندارند؟

۱- صغار

۲- مجانین

۳- اشخاص غیر رشید

۴- حق دخالت در امور هر سه را دارند.

۴۷۰- مأمورین کنسولی در خارج ایران ……………

۱- مطیع قوانین ایران خواهند بود.

۲- مطیع قوانین ایران نخواهند بود.

۳- مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر اینکه در قراردادهای منعقده بین ایران و دولتی که مأمور کنسولی در آن ایفای مأموریت می‌کند ترتیبی بر خلاف قوانین ایران اتخاذ شده باشد.

۴- اصولاً مطیع قوانین ایران نخواهند بود.

۴۷۱- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند به سمت قیمومت معین شوند؟

۱- کسانی که خود تحت ولایت هستند.

۲- کسانی که خود تحت قیمومت هستند.

۳- کسانی که به موجب حکم قطعی محکوم به خیانت در امانت شده باشند.

۴- هیچکدام

۴۷۲- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند به سمت قیمومت معین شوند؟

۱- کسانی که به موجب حکم غیر قطعی محکوم به سرقت شده باشند.

۲- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۳- کسی که خود یا اقربای طبقه اولش دعوایی بر محجور داشته باشند.

۴- هیچکدام

۴۷۳- کسانی که حکم ورشکستگی‌شان صادر و عمل ورشکستگی آنها تصفیه شده است ……………

۱- می‌توانند به سمت قیمومت معین شوند.

۲- نمی‌توانند به سمت قیمومت معین شوند.

۳- اصولاً می‌توانند به سمت قیمومت معین شوند.

۴- اصولاً نمی‌توانند به سمت قیمومت معین شوند.

۴۷۴- اقربای طبقه …………… کسانی که دعوایی بر محجور دارند نمی‌توانند به سمت قیمومت معین شوند.

۱- اول                                                      ۲- اول و دوم

۳- اول و دوم و سوم                 ۴- سوم

۴۷۵- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند به سمت قیمومت معین شوند؟

۱- کسانی که به موجب حکم قطعی محکوم به کلاهبرداری شده باشند.

۲- کسانی که به موجب حکم قطعی محکوم به اختلاس شده باشند.

۳- کسانی که به موجب حکم قطعی محکوم به هتک ناموس شده باشند.

۴- هیچکدام

۴۷۶- کسانی که به موجب حکم قطعی به ورشکستگی به …………… محکوم شده باشند نمی‌توانند به سمت قیمومت معین شوند.

۱- تقصیر                                                 ۲- تقلب

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۴۷۷- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند به سمت قیمومت معین شوند؟

۱- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده ولی هنوز عمل ورشکستگی‌شان تصفیه نشده است.

۲- کسانی که به موجب حکم قطعی محکوم به انجام اعمال منافی عفت شناخته شده باشند.

۳- کسانی که به علت ارتکاب جنحه نسبت به اطفال به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند.

۴- هیچکدام

۴۷۸- اقربای محجور با داشتن صلاحیت برای قیمومت ……………

۱- مقدم بر سایرین خواهند بود.

۲- مقدم بر سایرین نخواهند بود.

۳- اصولاً مقدم بر سایرین خواهند بود.

۴- اصولاً مقدم بر سایرین نخواهند بود.

۴۷۹- اقربای محجور برای قیمومت ……………

۱- مقدم بر سایرین خواهند بود ولو اینکه برای این امر صلاحیت نداشته باشند.

۲- مقدم بر سایرین خواهند بود مشروط بر اینکه برای این امر صلاحیت داشته باشند.

۳- مقدم بر سایرین نخواهند بود.

۴- نباید تعیین شوند.

۴۸۰- زن بدون رضایت شوهر خود ……………

۱- نمی‌تواند سمت قیمومت را قبول کند.

۲- اصولاً نمی‌تواند سمت قیمومت را قبول کند.

۳- می‌تواند سمت قیمومت را قبول کند.

۴- اصولاً می‌تواند سمت قیمومت را قبول کند.

۴۸۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زن نمی‌تواند سمت قیمومت را قبول کند.

۲- زن می‌تواند موقتاً بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

۳- زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

۴- زن می‌تواند حتی بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

۴۸۲- در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند ……………

۱- نمی‌تواند وظایف آنها را تفکیک کند.

۲- نباید وظایف آنها را تفکیک کند.

۳- می‌تواند وظایف آنها را تفکیک کند.

۴- باید وظایف آنها را تفکیک کند.

۴۸۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

۲- زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

۳- در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۸۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- چند قیم ممکن است مأمور اداره دارایی و مواظبت از یک محجور شوند.

۲- برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم ممکن است یک قیم معین شود.

۳- گزینه ۱ و ۲          ۴- هیچکدام

۴۸۵- برای چند نفر اشخاص محتاج به قیم ……………

۱- می‌توان یک قیم معین نمود.

۲- نمی‌توان یک قیم معین نمود.

۳- می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.

۴- می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه محجورین با این امرموافقت ننمایند.

۴۸۶- چنانچه چند قیم مأمور اداره دارایی و مواظبت و تربیت یک محجور شوند ……………

۱- همه آنها باید با هم مأمور انجام این مهم شوند.

۲- هر کدام از آنها باید مأمور انجام دادن بخش ویژه‌ای از این مهم گردد.

۳- ممکن است همه آنها با هم مأمور انجام این مهم شوند یا هر کدام از آنها مأمور انجام دادن بخش ویژه‌ای از این مهم گردد.

۴- هیچکدام

۴۸۷- در موردی که یک قیم برای چند محجور معین می‌شود ……..

۱- او نمی‌تواند به سمت قیمومت از دو محجور معامله کند.

۲- او نمی‌تواند به نمایندگی از دو محجور خود عهده‌دار ایجاب و قبول دو طرف معامله شود.

۳- او می‌تواند به نمایندگی از دو محجور معامله کند و خود عهده‌دار ایجاب و قبول دو طرف معامله شود.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۸۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها دادگاه ترتیبی را برای رفع اختلاف معین می‌کند.

۲- در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ و ناظر دادگاه ترتیبی را برای رفع اختلاف معین می‌کند.

۳- در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها و یا بین قیم و ناظر دادستان ترتیبی را برای رفع اختلاف معین می‌کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۸۹- در صورتی که قیم‌های متعدد با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسؤولیت …………… دارد.

۱- مشترک                                                ۲- نسبی

۳- تضامنی                                               ۴- گزینه ۱ و ۲

۴۹۰- اگر بعضی از قیم‌ها بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسؤولیت متوجه چه کسی خواهد بود؟

۱- همه قیم‌ها

۲- کسانی که تعدی یا تفریط نموده‌اند.

۳- همه قیم‌ها یا کسانی که تعدی یا تفریط نموده‌اند بسته به نظر دادگاه.

۴- هیچکدام

 

فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم و حدود آن

نظارت مدعی‌ العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید

 

۴۹۱- کدام یک از موارد ذیل از اختیارات قانونی قیم به شمار می‌رود؟

۱- مواظبت شخص مولی علیه

۲- نمایندگی قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۹۲- صلاحیت قیم ……………

۱- عام می‌باشد.                                         ۲- خاص می‌باشد.

۳- محدود به انجام کار معین می‌شود.          ۴- گزینه ۲ و۳

۴۹۳- اگر در اختیار قیم نسبت به انجام دادن کار خاص یا انعقاد قراردادی تردید شود ……………

۱- اصل وجود اختیار او می‌باشد.

۲- اصل عدم وجود اختیار او می‌باشد.

۳- اختیار او مفروض می‌باشد مگر خلاف آن ثابت گردد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۴۹۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مواظبت طفل در صورتی به قیم واگذار می‌شود که در حضانت مادر خود نباشد.

۲- مواظبت طفل ولو اینکه درحضانت مادر خود باشد به قیم واگذار می‌شود.

۳- مواظبت طفل در صورتی به قیم واگذار می‌شود که در حضانت امین خود نباشد.

۴- مواظبت طفل در صورتی به قیم واگذار می‌شود که در حضانت دادستان نباشد.

۴۹۵- دادن نمایندگی قانونی برای اداره اموال طفل به قیم ……………

۱- منوط به نداشتن مادر است.

۲- منوط به نداشتن پدر است.

۳- منوط به نداشتن ولی قهری است.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۹۶- ضمان از دین دیگری به نمایندگی از سوی مولی علیه توسط قیم ……………

۱- مجاز است.

۲- ممنوع است.

۳- در صورت رضایت مولی علیه مجاز است.

۴- در صورت رضایت مادر طفل مجاز است.

۴۹۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قیم می‌تواند هر نوع تصرفی راکه می‌خواهد در اموال محجور انجام دهد.

۲- قیم نمی‌تواند تصرفاتی که اموال مولی علیه را در معرض تلف قرار می‌دهد انجام دهد.

۳- قیم نمی‌تواند تصرفاتی که به زیان مولی علیه می‌باشد را انجام دهد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۹۸- قیم در صورتی می‌تواند از اموال مولی علیه صدقه دهد که …..

۱- برای تربیت مولی علیه ضروری فرض شود.

۲- مقدار آن گزاف نباشد.

۳- مقدار آن گزاف نباشد و برای تربیت مولی علیه ضروری فرض شود.

۴- قیم در هیچ صورتی نمی‌تواند از اموال مولی علیه صدقه دهد.

۴۹۹- وقف اموال مولی علیه توسط قیم چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۵۰۰- وصیت کردن قیم به نمایندگی از مولی علیه چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 4 ؟