تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۱۱
۹۴ شنبه ۱۳ تیر

۳۰۱- اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و انقضای مدت عده مراجعت نماید ………..

۱- نسبت به طلاق حق رجوع ندارد.

۲- نسبت به طلاق حق رجوع دارد.

۳- نسبت به طلاق حق رجوع ندارد مگر به حکم محکمه.

۴- نسبت به طلاق حق رجوع ندارد مگر با رضای زوجه.

۳۰۲- اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق مراجعت نماید در صورتی نسبت به طلاق حق رجوع ندارد که ………

۱- مراجعت او بعد از سپری شدن سه ماه از تاریخ وقوع طلاق باشد.

۲- مراجعت او بعد از سپری شدن ۴۵ روز از تاریخ وقوع طلاق باشد.

۳- مراجعت اوبعد ازسپری شدن چهارماه وده‌روز ازتاریخ وقوع‌طلاق باشد.

۴- مراجعت او بعد از سپری شدن دو طهر از تاریخ وقوع طلاق باشد.

۳۰۳- کدام یک از گزینه‌های ذیل مطابق ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی «اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد» صحیح می باشد؟

۱- مدت عده این طلاق به اندازه عده طلاق‌است وازتاریخ فوت آغاز می‌شود.

۲- مدت عده این طلاق به اندازه‌عده طلاق‌است وازتاریخ طلاق آغاز می‌شود.

۳- مدت عده این طلاق به اندازه عده وفات‌است وازتاریخ فوت آغاز می‌شود.

۴- مدت عده این طلاق به اندازه عدهوفات‌است وازتاریخ طلاق آغاز می‌شود.

 

در قرابت

 

۳۰۴- قرابت بر چند قسم می‌باشد؟

۱- دو قسم                                                ۲- سه قسم

۳- چهار قسم                                            ۴- یک قسم

۳۰۵- اولاد اجداد در طبقه چندم از قرابت قرار دارند؟

۱- اول

۲- دوم

۳- سوم

۴- اولاد اجداد در طبقات قرابت وجود ندارند.

۳۰۶- درجات قرابت در هر طبقه بر اساس ………. معین می‌گردد.

۱- عده نسلها در آن طبقه                            ۲- عده افراد آن طبقه

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۳۰۷- در طبقه اول، قرابت پدر و مادر نسبت به اولاد در درجه ………. و نسبت به اولاد اولاد در درجه ………. خواهد بود.

۱- اول – اول                                             ۲- اول – دوم

۳- دوم – اول                                            ۴- دوم – دوم

۳۰۸- کدام یک از اشخاص زیر در درجه اول قرابت قرار دارند؟

۱- برادر و خواهر

۲- جد و جده

۳- اولاد اجداد

۴- هر سه در درجه اول قرابت قرار دارند.

۳۰۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اولاد برادر و خواهر در طبقه دوم از قرابت قرار دارند.

۲- اولاد اخوال در درجه دوم از طبقه سوم قرار دارند.

۳- جد پدر در درجه اول از طبقه دوم قرار دارد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۳۱۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- خویشاوندی دو تن بر حسب اینکه کدامیک مرکز محاسبه باشد تفاوت می‌کند.

۲- طبقات قرابت همان طبقات ارث می‌باشد.

۳- خویشی بین عمو با برادرزاده همان است که برادرزاده با عمو دارد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۱۱- هرکس در هر خط و به هر جهت که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد ………

۱- در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج او خواهد داشت.

۲- در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوجه او خواهد داشت.

۳- در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او نخواهد داشت.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۱۲- پدر و مادر زن یک مرد، اقربای درجه ………. آن مرد محسوب می‌شوند

۱- اول             ۲- دوم             ۳- سوم               ۴- چهارم

۳۱۳- برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه ………. آن زن خواهند بود.

۱- اول             ۲- دوم               ۳- سوم               ۴- چهارم

۳۱۴- خویشان زن با اقوام مرد ……….

۱- قرابت نسبی دارند.                 ۲- قرابت سببی دارند.

۳- قرابت نسبی و سببی دارند.                    ۴- هیچ قرابتی ندارند.

۳۱۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می‌گردد.

۲- بین مادر زن با پدر شوهر در نظر قانون هیچ قرابتی وجود ندارد.

۳- اخوال شوهر یک زن از اقربای سببی درجه سوم آن زن خواهند بود.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

کتاب دهم: در حجر و قیمومت

فصل اول: در کلیات

 

۳۱۶- منظور از صغیر در قانون مدنی:

۱- صغیر ممیّز است.                                  ۲- صغیر غیرممیّز است.

۳- طفل زیر ۹ سال است.                            ۴- ۱ و ۲

۳۱۷- معاملات ….. به علت فقدان قصد انشاء باطل است.

۱- صغیر ممیّز                                          ۲- صغیر غیرممیّز

۳- مجنون                                                 ۴- گزینه ۲ و۳

۳۱۸- کدام یک از اشخاص ذیل محجور نمی‌باشد؟

۱- صغار                 ۲- مجانین

۳- اشخاص غیررشید         ۴- هر سه محجور می‌باشند.

۳۱۹- تصرف کدام یک از اشخاص ذیل در اموال خود مجاز می‌باشد؟

۱- صغار                 ۲- مجانین

۳- اشخاص غیررشید         ۴- هیچکدام

۳۲۰- مجانین از تصرف در …………… ممنوع می‌باشند.

۱- اموال خود                        ۲- حقوق مالی خود

۳- گزینه ۱ و۲                       ۴- هیچکدام

۳۲۱- غیر رشید کسی است که……………

۱- دارای هجده سال تمام نباشد.

۲- تصرفات او در اموال خود عقلایی نباشد.

۳- تصرفات او در حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۳۲۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- می‌توان اشخاص را بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان عدم رشد محجور نمود.

۲- هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان عدم رشد محجور نمود.

۳- اصولاً می‌توان اشخاص را بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان عدم رشد محجور نمود.

۴- هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد.

۳۲۳- هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان …………… محجور نمود.

۱- عدم رشد                    ۲- جنون

۳- جنون یا عدم رشد            ۴- هیچکدام

۳۲۴- سن بلوغ در پسر …………… تمام قمری و در دختر …………… تمام قمری می‌باشد.

۱- ۱۵-۹                 ۲- ۱۸-۱۸

۳- ۱۵-۱۳                ۴- ۱۸-۱۵

۳۲۵- اموال صغیری را که بالغ شده است ……………

۱- در هر صورت می‌توان به او داد.

۲- در هیچ صورتی نمی‌توان به او داد.

۳- در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

۴- در صورتی می‌توان به او داد که عدم رشد او ثابت نشده باشد.

۳۲۶- رفع حجر از صغیر در امور مالی منوط است به ……………

۱- رسیدن صغیر به سن بلوغ

۲- احراز رشد صغیر

۳- تحقق بلوغ و رشد

۴- رسیدن صغیر به ۱۸ سال تمام

۳۲۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اموال صغیری را که بالغ شده است نمی‌توان به او داد مگر آنکه رشد او ثابت شده باشد.

۲- صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ می‌تواند در کلیه امور خود مداخله نماید.

۳- هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون محجور نمود مگر آنکه جنون او ثابت شده باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۲۸- کدام یک از امور ذیل سبب رفع حجر است؟

۱- فقط بلوغ                   ۲- فقط عقل

۳- بلوغ و عقل                       ۴- بلوغ و رشد

۳۲۹- کدام عبارت صحیح است؟

۱- هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ رشید اعلام کرد مگر اینکه رشد او ثابت شده باشد.

۲- هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ محجور اعلام کرد هر چند عدم رشد او ثابت شده باشد.

۳- هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ محجور اعلام کرد مگر اینکه عدم رشد او ثابت شده باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۳۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- می‌توان اشخاص را بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون محجور نمود.

۲- هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون محجور نمود.

۳- اصولاً می‌توان اشخاص را بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون محجور نمود.

۴- اصولاً هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون محجور نمود.

۳۳۱- در امور غیر مالی رسیدن صغار به سن بلوغ ……………

۱- دلیل رشد آنها می‌باشد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

۲- دلیل رشد آنها نمی‌باشد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

۳- دلیل رشد آنها می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات نمی‌باشد.

۴- دلیل رشد آنها نمی‌باشد و خلاف آن قابل اثبات نمی‌باشد.

۳۳۲- در امور مالی رسیدن صغار به سن بلوغ ……………

۱- دلیل رشد آنها می‌باشد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

۲- دلیل رشد آنها نمی‌باشد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

۳- دلیل رشد آنها می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات نمی‌باشد.

۴- دلیل رشد آنها نمی‌باشد و خلاف آن قابل اثبات نمی‌باشد.

۳۳۳- صغیر وقتی می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی مالک شده است مستقلاً تصرف نماید که ……………

۱- به سن بلوغ رسیده باشد.

۲- به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

۳- به سن بلوغ و رشد رسیده باشد.

۴- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشد.

۳۳۴- به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ……..

۱- نصب امین ضروری است.   ۲- نصب وصی ضروری است.

۳- نصب قیم ضروری است.   ۴- هیچکدام

۳۳۵- صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد ……………

۱- می‌تواند در تمام امور مربوط به خود به غیر از امور مالی تصرف و مداخله نماید.

۲- می‌تواند در تمام امور مربوط به خود به غیر از امور غیرمالی تصرف و مداخله نماید.

۳- می‌تواند در تمام امور مربوط به خود تصرف و مداخله نماید.

۴- نمی‌تواند بدون نصب قیم در امور مربوط به خودتصرف و مداخله نماید.

۳۳۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- جنون به هر درجه که باشد موجب حجر خواهد بود.

۲- جنون در صورتی که دایمی باشد موجب حجر خواهد بود.

۳- جنون در صورتی که ادواری باشد موجب حجر خواهد بود.

۴- جنون در هیچ صورتی موجب حجر نخواهد بود.

۳۳۷- اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال او می‌باشد …………… است.

۱- نافذ                 ۲- باطل

۳- غیر نافذ                    ۴- قابل فسخ

۳۳۸- اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به …………… او باشد باطل و بلااثر است.

۱- اموال                ۲- حقوق مالی

۲- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۳۳۹- اعمال حقوقی صغیر ممیز ……………

۱- اصولاً باطل است.             ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- اصولاً غیرنافذ است.

۳۴۰- تملکات بلاعوض صغیر ممیز چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل است.                        ۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- غیر قابل استناد است.

۳۴۱- تملکات بلاعوض کدام یک از اشخاص ذیل نافذ می‌باشد؟

۱- صغیر ممیز                    ۲- صغیر غیر ممیز

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۳۴۲- اعمال و اقوال صغیر غیر ممیز چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل است.                        ۲- غیرنافذ است.

۳- صحیح است.                  ۴- قابل فسخ است.

۳۴۳- چنانچه صغیر ممیز تملکات بلاعوضی را که قبلاً قبول کرده اقاله نماید، این اقاله ……………

۱- صحیح است             ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- قابل فسخ است.

۳۴۴- تملکات بلاعوض صغیر غیر ممیز چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.               ۴- قابل فسخ است.

۳۴۵- اگر صغیر ممیز بدون اجازه ولی خود صلح بلاعوضی را قبول کند، این صلح ……………

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- قابل فسخ است.

۳۴۶- چنانچه صغیر ممیز بدون اجازه ولی خود بیعی را منعقد کند، این بیع ……………

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است                 ۴- قابل فسخ است.

۳۴۷- اگر صغیر ممیز بدون اجازه ولی خود صلح …………… را قبول کند، این صلح صحیح می‌باشد.

۱- معوض                 ۲- بلاعوض

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۳۴۸- کدام یک از اعمال حقوقی ذیل اگر توسط صغیر ممیز انجام شود صحیح می‌باشد؟

۱- قبول هبه                   ۲- قبول صلح بلاعوض

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۳۴۹- اگر صغیر غیرممیز با اجازه ولی خود صلح بلاعوضی را قبول کند، این صلح ……………

۱- صحیح می‌باشد.               ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.             ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۳۵۰- اگر صغیر ممیز با اجازه ولی خود صلح معوضی را قبول کند، این صلح ……………

۱- صحیح می‌باشد.               ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.             ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۳۵۱- اعمال حقوقی صغیر ممیز در صورتی باطل می‌باشد که …….

۱- به صورت معوض واقع شده باشند.

۲- بدون اذن ولی قهری منعقد شده باشند.

۳- در هیچ صورتی اعمال حقوقی صغیر ممیز باطل نمی‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۵۲- حیازت مباحات صورت گرفته توسط صغیر ممیز چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- قابل فسخ است.

۳۵۳- کدام یک از اشخاص ذیل دارای اهلیت کامل می‌باشند؟

۱- صغیر ممیز                    ۲- صغیر غیر ممیز

۳- مجنون                 ۴- هیچکدام

۳۵۴- تملیک بلاعوض صغیر ممیز چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- قابل فسخ است.

۳۵۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- صغیر ممیز می‌تواند عقد هبه را قبول کند اما مورد هبه باید به سرپرست قانونی صغیر تسلیم گردد.

۲- صغیر ممیز نمی‌تواند عقد هبه را قبول کند ولی صلاحیت قبض مورد هبه را دارد.

۳- صغیرممیز می‌تواند هم عقد هبه را قبول کندوهم مورد هبه را قبض نماید.

۴- صغیر ممیز نمی‌تواند عقد هبه را قبول کند و صلاحیت قبض مورد هبه را نیز ندارد.

۳۵۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اعمال حقوقی صغیر ممیز با اذن ولی قهری یا قیم تنفیذ می‌شود.

۲- بطلان اعمال حقوقی صغیر ممیز ناظر به اعمال بلاعوض صغیر بدون اذن ولی قهری است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۵۷- صغیر ممیز صلاحیت قبض مورد هبه را ……………

۱- دارد.                ۲- ندارد.

۳- اصولاً دارد.                       ۴- اصولاً ندارد.

۳۵۸- در صورتی عقد هبه منعقد شده توسط صغیر ممیز صحیح می‌باشد که ……………

۱- او به عنوان واهب عقد هبه را منعقد کرده باشد.

۲- او به عنوان متهب عقد هبه را منعقد کرده باشد.

۳- او به عنوان واهب یا متهب عقد هبه را منعقد کرده باشد.

۴- هیچکدام

۳۵۹- صغیر ممیز اهلیت …………… در مورد هبه که به سود او منعقد شده است را دارد.

۱- تملک            ۲- تصرف         ۳- گزینه ۱ و ۲       ۴- هیچکدام

۳۶۰- دعاوی اثبات رشد نسبت به افراد …………… خواهد بود.

۱- زیر ۱۵ سال

۲- بالای ۱۸ سال

۳- بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال

۴- بالای ۱۸ سال و زیر ۲۵ سال

۳۶۱- کدام یک از اعمال حقوقی ذیل توسط صغیر غیر ممیز قابل انجام می‌باشد؟

۱- قبول هبه                   ۲- قبول صلح بلاعوض

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۳۶۲- تصرفات مجنون دایمی در اموال و حقوق مالی خود چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- قابل فسخ است.

۳۶۳- اعمال حقوقی مجنون ادواری که در حال جنون می‌باشد …….

۱- باطل است مگر اینکه با اجازه ولی یا قیم باشد.

۲- صحیح است.

۳- باطل است ولو اینکه با اجازه ولی یا قیم باشد.

۴- غیرنافذ است.

۳۶۴- اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه …………… می‌باشد.

۱- باطل                ۲- صحیح

۳- غیرنافذ                     ۴- قابل فسخ

۳۶۵- اعمال حقوقی کدام یک از اشخاص ذیل باطل می‌باشد؟

۱- مجنون دایمی

۲- مجنون ادواری در حال جنون

۳- مجنون ادواری در حال افاقه

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۶۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اعمال حقوقی مجنون دایمی مطلقاً باطل می‌باشد.

۲- اعمال حقوقی مجنون ادواری مطلقاً باطل می‌باشد.

۳- گزینه ۱و ۲

۴- هیچکدام

۳۶۷- حکم معامله‌ای که مجنون ادواری انجام داده است، چیست؟

۱- صحیح است مگر خلاف آن ثابت شود.

۲- باطل است مگر افاقه او با دلیل ثابت شود.

۳- غیر نافذ است مگر توسط ولی یا قیم تنفیذ گردد.

۴- قابل فسخ است.

۳۶۸- در صورت اختلاف در افاقه مجنون ادواری که حکم حجر او صادر شده است ……………

۱- اثبات جنون با مدعی جنون می‌باشد زیرا اصل بر صحت عقد است.

۲- اثبات افاقه با مدعی افاقه می‌باشد زیرا حکم دادگاه اماره‌ای بر وجود جنون مجنون ادواری است.

۳- اثبات جنون با مدعی‌العموم می‌باشد.

۴- هیچکدام

۳۶۹- معاملات مجنون چه حکمی دارد؟

۱- در صورتی که به نفع او باشد صحیح است.

۲- در صورتی که بلاعوض باشد صحیح است.

۳- مطلقاً باطل است.

۴- قابل فسخ است.

۳۷۰- انجام کدامیک از اعمال حقوقی ذیل توسط مجنون صحیح است؟

۱- قبول هبه                   ۲- خرید ماشین

۳- اجاره خانه                       ۴- هیچکدام

۳۷۱- قبول هبه توسط کدام یک از اشخاص ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- صغیر ممیز                    ۲- صغیر غیر ممیز

۳- مجنون                 ۴- هیچکدام

۳۷۲- معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود ……………

۱- نافذ است.

۲- نافذ نیست.

۳- نافذ است مگر خلاف آن ثابت شود.

۴- نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او.

۳۷۳- اعمال حقوقی سفیه چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل است.                        ۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- قابل فسخ است.

۳۷۴- تملکات بلاعوض سفیه چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- غیرقابل استناد است.

۳۷۵- معاملات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر اینکه ………

۱- ولی یا قیم او قبل از انجام معاملات، اجازه معامله را به او بدهند.

۲- ولی یا قیم او بعد از انجام معاملات، معاملات او را تنفیذ نمایند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۷۶- اگر سفیه بدون اجازه ولی یا قیم خود هبه‌ای را قبول نماید، این هبه ……………

۱- صحیح می‌باشد.               ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.             ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۳۷۷- چنانچه سفیه بدون اجازه ولی یا قیم خود عقد اجاره‌ای را منعقد نماید، این اجاره ……………

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- قابل فسخ است.

۳۷۸- کدام یک از اعمال حقوقی ذیل اگر توسط سفیه انجام شود صحیح می‌باشد؟

۱- حیازت مباحات

۲- صلح بلاعوض نمودن خانه به برادر خویش

۳- قبول صلح معوض

۴- هر سه مورد

۳۷۹- اگر سفیه با اجازه ولی خود عقد اجاره‌ای را منعقد کند، این اجاره ………..

۱- صحیح می‌باشد.               ۲- غیرنافذ می‌باشد.

۳- باطل می‌باشد.               ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۳۸۰- قبول هبه توسط کدام یک از اشخاص ذیل مجاز نمی‌باشد؟

۱- سفیه                 ۲- صغیر ممیز

۳- صغیر غیر ممیز                 ۴- گزینه ۱ و ۳

۳۸۱- تملکات بلاعوض غیر رشید چه حکمی دارد؟

۱- در صورتی که با اجازه ولی یا قیم او باشد نافذ است.

۲- نافذ است ولو بدون اجازه ولی یا قیم او باشد.

۳- باطل است.

۴- غیرنافذ است.

۳۸۲- تعهد یک طرفی به سود سفیه …………… است.

۱- نافذ             ۲- باطل            ۳- غیرنافذ           ۴- قابل فسخ

۳۸۳- انجام کدامیک از اعمال حقوقی ذیل توسط سفیه صحیح است؟

۱- قبول وقف                   ۲- قبول حق انتفاع

۳- قبول هبه                   ۴- هر سه مورد

۳۸۴- در داد و ستدهایی که بهای کالا معین است ……………

۱- سفیه می‌تواند مستقلاً شرکت کند.

۲- سفیه می‌تواند با نظارت و اذن قیم شرکت کند.

۳- سفیه نمی‌تواند شرکت کند.

۴- سفیه اصولاً نمی‌تواند شرکت کند.

۳۸۵- انجام کدامیک از اعمال حقوقی ذیل توسط سفیه صحیح است؟

۱- قبول تعهد بلاعوض به سود سفیه

۲- قبول تملکات بلاعوض

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۸۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اعمال حقوقی سفیه اصولاً غیرنافذ می‌باشد.

۲- سفیه می‌تواند با نظارت و اذن قیم به مشاغل خاص بپردازد.

۳- اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً غیرنافذ می‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۳۸۷- معاملات غیرمالی سفیه چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                ۴- قابل فسخ است.

۳۸۸- طلاق زن توسط سفیه چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                  ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.               ۴- قابل فسخ است.

۳۸۹- کدامیک از عبارات ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- معاملات مجنون غیرنافذ است.

۲- معاملات صغیر ممیز نافذ است.

۳- معاملات سفیه غیرنافذ است.

۴- معاملات صغیر غیر ممیز قابل فسخ است.

۳۹۰- معاملات کدامیک از اشخاص ذیل اصولاً غیرنافذ است؟

۱- صغیر ممیز                    ۲- مجنون

۳- سفیه                 ۴- گزینه ۱ و ۳

۳۹۱- کدام عمل حقوقی ذیل چنانچه توسط سفیه انجام گرفته باشد صحیح است؟

۱- بیع                 ۲- اجاره    ۳- عاریه        ۴- هیچکدام

۳۹۲- هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز دهد، در صورت تلف مال ……………

۱- صغیر مسؤول خواهد بود.

۲- صغیر مسؤول نخواهد بود.

۳- ولی صغیر مسؤول خواهد بود.

۴- اگر صغیر مقصر باشد مسؤول خواهد بود.

۳۹۳- هر گاه کسی مالی را به تصرف …………… بدهد، در صورت تلف مال متصرف مسؤول نخواهد بود.

۱- مجنون                 ۲- صغیرغیرممیز

۳- گزینه ۱ و ۲                      ۴- هیچکدام

۳۹۴- کسی که مال خود را بر پایه …………… به تصرف مجنون می‌دهد حق ندارد از بابت تلف آن خسارت بگیرد.

۱- قرارداد معوض               ۲- امانت

۳- گزینه ۱ یا ۲               ۴- هیچکدام

۳۹۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- مجنون مسؤول تلف مال سپرده شده به او نمی‌باشد ولی مشمول حکم تکلیفی رد مال به صاحب آن می‌شود.

۲- مجنون مسؤول تلف مال سپرده شده به او می‌باشد ولی مشمول حکم تکلیفی رد مال به صاحب آن نمی‌شود.

۳- مجنون هم مسؤول تلف مال سپرده شده به او می‌باشد و هم مشمول حکم تکلیفی رد مال به صاحب آن می‌شود.

۴- مجنون نه مسؤول تلف مال سپرده شده به او می‌باشد و نه مشمول حکم تکلیفی رد مال به صاحب آن می‌شود.

۳۹۶- هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و مجنون بدهد …..

۱- صغیر غیر ممیز برخلاف مجنون مشمول حکم تکلیفی رد مال به صاحب آن نمی‌شود.

۲- مجنون برخلاف صغیر غیر ممیز مشمول حکم تکلیفی رد مال به صاحب آن نمی‌شود.

۳- صغیر غیر ممیز و مجنون مشمول حکم تکلیفی رد مال به صاحب آن نمی‌شوند.

۴- صغیر غیر ممیز و مجنون مشمول حکم تکلیفی رد مال به صاحب آن می‌شوند.

۳۹۷- کسی که مال خود را به تصرف مجنون می‌دهد به استناد قاعده …………… حق ندارد از بابت تلف آن خسارت بگیرد.

۱- غرور            ۲- غرر           ۳- اقدام             ۴- تحذیر

۳۹۸- هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر ممیز بدهد صغیر مسؤول اتلاف آن مال ……………

۱- خواهد بود.                       ۲- نخواهد بود.

۳- اصولاً خواهد بود.                  ۴- اصولاً نخواهد بود.

۳۹۹- هر گاه کسی مالی را به تصرف سفیه بدهد سفیه مسؤول تلف آن مال ……………

۱- خواهد بود.                       ۲- نخواهد بود.

۳- اصولاً خواهد بود.                  ۴- اصولاً نخواهد بود.

۴۰۰- هر گاه صغیر یا مجنون باعث ضرر غیر شوند ……………

۱- ضامن خواهند بود.

۲- ضامن نخواهند بود.

۳- در صورت تقصیر ضامن خواهند بود.

۴- ولی آنها ضامن خواهد بود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 8 ؟