تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۰۷
۹۴ شنبه ۱۳ تیر

۳۰۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۰ ق. م

۳۰۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۰ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۳۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۳۰ ق. م

۳۰۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۱ ق. م

۳۰۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۲ ق. م

۳۰۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۲ ق. م

۳۰۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۲ ق. م

۳۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۲ ق. م

۳۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۲ ق. م

۳۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۳۲ ق. م

۳۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۳ ق. م

۳۱۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۳ ق. م

۳۱۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۳ ق. م

۳۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۳۳ ق. م

۳۱۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ ق. م و زیرنویس ۱ ماده ۱۰۳۳ ق. م

۳۱۶- گزینه ۴ صحیح است.

۳۱۷- گزینه ۴ صحیح است.

۳۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۰۷ ق.م

۳۱۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۰۷ ق.م

۳۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۰۷ ق.م

۳۲۱-گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۰۸ ق.م

۳۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۲۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۲۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۲۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۰ ق.م و تبصره ۲ آن ماده

۳۲۸- گزینه ۴ صحیح است.

۳۲۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۳۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۳۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م

۳۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۱ ق.م

۳۳۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۳۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۳۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۴۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۴۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۴۲- گزینه ۱ صحیح است.

۳۴۳- گزینه ۳ صحیح است.

۳۴۴- گزینه ۲ صحیح است.

۳۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۴۶- گزینه ۳ صحیح است.

۳۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۴۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۴۹- گزینه ۲ صحیح است.

۳۵۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۵۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۲ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۳۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۵۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۰۷ ق.م

۳۵۴- گزینه ۳ صحیح است.

۳۵۵- گزینه ۱ صحیح است.

۳۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۲ ق.م

۳۵۷- گزینه ۲ صحیح است.

۳۵۸- گزینه ۲ صحیح است.

۳۵۹- گزینه ۱ صحیح است.

۳۶۰- گزینه ۳ صحیح است.

۳۶۱- گزینه ۴ صحیح است.

۳۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۳ ق.م

۳۶۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۳ ق.م

۳۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۳ ق.م

۳۶۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۳ ق.م

۳۶۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۳ ق.م

۳۶۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۳ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۳۶۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۳ ق.م

۳۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۳ ق.م

۳۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۳ ق.م

۳۷۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.مواد ۱۲۱۲و ۱۲۱۳ ق.م

۳۷۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۷۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۷۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۷۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۷۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۷۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۷۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۸۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.مواد ۱۲۱۴ و ۱۱۱۲ ق.م

۳۸۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۸۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۸۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۸۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.مواد ۱۲۱۴ و ۱۲۱۲ ق.م و زیرنویس ۲ ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۸۷- گزینه ۱ صحیح است.

۳۸۸- گزینه ۱ صحیح است.

۳۸۹- گزینه ۳ صحیح است.

۳۹۰- گزینه ۴ صحیح است.

۳۹۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۴ ق.م

۳۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۵ ق.م

۳۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۵ ق.م

۳۹۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۵ ق.م

۳۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۵ ق.م

۳۹۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۱۵ ق.م

۳۹۷- گزینه ۳ صحیح است.

۳۹۸- گزینه ۱ صحیح است.

۳۹۹- گزینه ۱ صحیح است.

۴۰۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۱۶ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 4 ؟