تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۵۶
۹۴ پنج شنبه ۱۱ تیر

۲۰۱- اشخاصی که تابعیت خارجی آنها علی رغم عدم رعایت مقررات قانونی در تحصیل تابعیت، به رسمیت شناخته شده است:

۱- اجازه ورود یا اقامت در ایران را ندارند.

۲- اجازه اقامت در ایران را دارند.

۳- اجازه ورود یا اقامت در ایران را با موافقت وزارت امور خارجه دارند.

۴- اجازه ورود یا اقامت در ایران را با موافقت هیأت وزیران دارند.

۲۰۲- از اتباع ایران کسانی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند:

۱- به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد.

۲- به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول نخواهند شد.

۳- به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول نخواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح بداند.

۴- به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.


در اسناد سجل احوال

 

۲۰۳- کدام یک از امور ذیل باید در ظرف مدت به دایره سجل احوال اطلاع داده شود؟

۱- ولادت هر طفل                                      ۲- وفات هر شخص

۳- هر دو مورد                                          ۴- هیچکدام

۲۰۴- سقط هر جنین که بعد از ماه ……….. از تاریخ حمل واقع شود باید در ظرف مدت به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.

۱- سوم                                                    ۲- چهارم

۳- پنجم                                                    ۴- ششم

۲۰۵- کدام یک از انواع ازدواج باید در ظرف مدت به دایره سجل احوال اطلاع داده شود؟

۱- دایم                                                     ۲- منقطع

۳- دایم و منقطع                                         ۴- هیچکدام

۲۰۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- طلاق بائن باید در ظرف مدت به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.

۲- طلاق رجعی باید در ظرف مدت به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.

۳- طلاق اعم از بائن و رجعی باید در ظرف مدت به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.

۴- هیچکدام

۲۰۷- کدام یک از امور ذیل باید در دفتر سجل احوال ثبت شود؟

۱- حکم موت فرضی غایب                          ۲- بذل‌مدت‌درعقدنکاح منقطع

۳- هر دو مورد                                          ۴- هیچکدام

۲۰۸- تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است:

۱- ممکن نیست مگر با حکم رئیس سازمان ثبت.

۲- ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

۳- ممکن است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

۴- به هیچ وجه ممکن نیست.

۲۰۹- اگر حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد ……….

۱- نیازی به قید شدن در دفاتر سجل احوال نمی‌باشد.

۲- مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

۳- مراتب اصولاً باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

۴- اصولاً نیازی به قید شدن در دفاتر سجل احوال نمی‌باشد.

۲۱۰- کدام عبارت صحیح است؟

۱- اگر هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید گردد.

۲- اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد نیازی به ذکر مراتب در دفاتر مربوطه سجل احوال نمی‌باشد و تنها اظهارکننده به مجازات می‌رسد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۱۱- کدام عبارت صحیح است؟

۱- هرکس می‌تواند دارای نام خانوادگی باشد.

۲- هرکس اصولاً دارای نام خانوادگی است.

۳- هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد.

۴- هیچ کس دارای نام خانوادگی نمی‌باشد مگر به موجب حکم اداره ثبت.

۲۱۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اتخاذ نامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است.

۲- تغییر نامهای ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف می‌باشد.

۳- رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشند.

۲۱۳- هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد ……….

۱- می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.

۲- می‌تواند اقامه دعوی کرده و جبران خسارت خود را بخواهد.

۳- می‌تواند اقامه دعوی کرده و مجازات غاصب را بخواهد.

۴- نمی تواند اقامه دعوی کند.

۲۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هرکس می‌تواند اسم خانوادگی دیگری را بدون حق اتخاذ کند.

۲- هیچ کس نمی‌تواند اسم خانوادگی دیگری را بدون حق اتخاذ کند.

۳- اگر کسی نام خانوادگی خود را مطابق مقررات مربوطه تغییر دهد هر ذی نفع می‌تواند در ظرف مدت اعتراض کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۱۵- سند ولادت چه اشخاصی سند رسمی محسوب می‌شود؟

۱- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است.

۲- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها به دایره سجل احوال اظهار شده است.

۳- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها به اداره ثبت اسناد اظهار شده است.

۴- سند ولادت همه اشخاص سند رسمی محسوب می شود.

۲۱۶- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است ……… محسوب می‌شود.

۱- سند عادی                                             ۲- سند رسمی

۳- در حکم سند رسمی                               ۴- در حکم سند لازم الاجرا

۲۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد.

۲- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد.

۳- سند ولادت اشخاص در هر صورت سند رسمی محسوب خواهد شد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۱۸- اثبات خلاف سند ولادت در چه صورتی مستلزم ادعای جعل است؟

۱- در صورتی که مربوط به اعلام و احراز مامور رسمی باشد.

۲- در هر صورت.

۳- در صورتی که خلاف سند با شهادت ثابت شود.

۴- در صورتی که مربوط به اعلام و احراز اشخاص عادی باشد.

۲۱۹- اثبات خلاف اظهاری که به مأمور ثبت احوال شده ……….

۱- مستلزم ادعای جعل است.

۲- نیازی به ادعای جعل ندارد.

۳- با شهادت قابل اثبات می‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۲۰- در حقوق ایران تغییر نام کوچک ………

۱- بدون هیچ قید و شرطی برای یک بار در طول عمر شخص روا می‌باشد.

۲- در صورتی که از نامهای ممنوع باشد و یا آنکه دارنده آن نفعی عقلانی و مشروع در تغییر آن داشته باشد ممکن است.

۳- تنها به هنگامی که نام شخص از نامهای ممنوع باشد امکان‌پذیر است.

۴- فقط وقتی که شخص تغییر جنسیت داده و دادگاه صالح نیز حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی وی صادر نموده باشد مجاز است.

۲۲۱- وظایفی که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال است در خارجه به عهده ……… می‌باشد.

۱- وزارت امور خارجه                               ۲- مأمورین قونسولی ایران

۳- مأمورین سیاسی ایران                           ۴- وزارت دادگستری

۲۲۲- کدام یک از عبارت محلی ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- زوجه حق استفاده از نام خانوادگی همسر خود را ندارد.

۲- زوجه فقط می تواند با رعایت حق تقدم از نام خانوادگی همسر خود استفاده کند.

۳- زوجه فقط در صورت کسب مجوز از دادگاه می‌تواند از نام خانوادگی همسر خود استفاده کند.

۴- زوجه می‌تواند مادام که در قید زوجیت است با موافقت همسر خود از نام خانوادگی او بدون رعایت حق تقدم استفاده کند.

۲۲۳- آیا اولاد نامشروع می توانند نام خانوادگی پدر طبیعی خود را داشته باشند؟

۱- بلی، به شرط موافقت پدر.

۲- خیر.

۳- بلی.

۴- بلی به شرط موافقت پدر و اجازه دادگاه.

۲۲۴- تغییر سن مندرج در شناسنامه در چه صورت و در چه مرجعی امکان‌پذیر است؟

۱- در صورت وجود اختلاف سن بیش از پنج سال و توسط هیأت حل اختلاف ثبت احوال

۲- در هر صورت توسط دادگاه صالح

۳- در هر صورت توسط هیأت حل اختلاف ثبت احوال

۴- درصورت وجود اختلاف سن بیش از پنج سال و توسط کمیسیون خاص

۲۲۵- طفلی که به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در پی صدور حکم دادگاه تحت سرپرستی زن و شوهری قرار می‌گیرد ……

۱- نام خانوادگی‌اش به نام خانوادگی زوج سرپرست تغییر می‌یابد.

۲- همچنان نام خانوادگی خویش را حفظ می‌کند.

۳- به توافق و انتخاب زوجین سرپرست نام خانوادگی یکی از آنان به او اعطا می‌گردد.

۴- نام خانوادگی‌اش به نام خانوادگی زوجه سرپرست تغییر می‌یابد.


کتاب چهارم:

در اقامتگاه

 

۲۲۶- اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که ……….

۱- شخص در آنجا سکونت دارد.

۲- شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجا می‌باشد.

۳- شخص در آنجا متولد شده است.

۴- گزینه ۱و ۳

۲۲۷- اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، اقامتگاه وی ……….

۱- محل سکونت وی می‌باشد.

۲- مرکز مهم امور او می باشد.

۳- بر حسب نظر قاضی رسیدگی کننده به دعوا محل سکونت یا مرکز مهم امور او می‌باشد.

۴- محل سکونت یا مرکز مهم امور او می‌باشد.

۲۲۸- ملاک تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی کدام یک از موارد ذیل است؟

۱- مرکز اصلی شخص حقوقی

۲- مرکز اداره شخص حقوقی

۳- مرکز عملیات شخص حقوقی

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۲۹- هیچکس نمی‌تواند بیش از ………. اقامتگاه حقیقی داشته باشد.

۱- یک                                                      ۲- دو

۳- سه                                                      ۴- چهار

۲۳۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.

۲- هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه انتخابی داشته باشد.

۳- هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه قراردادی داشته باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشند.

۲۳۱- تغییر اقامتگاه به چه نحو ممکن است؟

۱- بوسیله انتقال مرکز مهم امور به محل دیگر مشروط بر اینکه محل سکونت وی نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

۲- بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

۳- بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر هر چند مرکز مهم امور او به آن محل انتقال نیافته باشد.

۴- هر سه مورد

۲۳۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- با تغییر مرکز مهم امور اقامتگاه نیز تغییر می‌کند.

۲- با تغییر محل سکونت اقامتگاه نیز تغییر می‌کند.

۳- هر دو گزینه صحیح می باشند.

۴- هیچکدام

۲۳۳- اقامتگاه زن شوهردار ………..

۱- همان اقامتگاه ولی یا قیم زن است.

۲- همان اقامتگاه شوهر است.

۳- همان اقامتگاه شوهر است ولی زن می‌تواند با وجود شرایطی اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

۴- همان اقامتگاه ولی یا قیم زن است ولی زن می‌تواند با وجود شرایطی اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

۲۳۴- در چه صورتی زن می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده داشته باشد؟

۱- در صورتی که شوهر او اقامتگاه معلومی نداشته باشد.

۲- در صورتی که با رضایت شوهر خود مسکن علیحده اختیار کرده باشد.

۳- در صورتی که با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده باشد.

۴- هر سه مورد

۲۳۵- اقامتگاه زن ناشزه ……… است.

۱- اقامتگاه شوهر                                       ۲- اقامتگاه ولی زن

۳- مرکز مهم امور زن                                 ۴- محل سکونت زن

۲۳۶- اقامتگاه زنی که پس از عقد ازدواج حاضر به رفتن به منزل شوهر نشده است، ……….

۱- تابع اقامتگاه شوهر نمی باشد.

۲- تابع اقامتگاه شوهر می‌باشد.

۳- مرکز مهم امور وی می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۳۷- اقامتگاه زنی که دارای شوهر محجور می‌باشد کجاست؟

۱- مرکز مهم امور شوهر                            ۲- اقامتگاه ولی یا قیم شوهر

۳- مرکز مهم امور زن                                 ۴- محل سکونت زن

۲۳۸- در موردی که شوهر، خادم دیگری است و جدا از زن زندگی می‌کند اقامتگاه زن کجاست؟

۱- اقامتگاه مخدوم مرد                               ۲- محل سکونت شوهر

۳- اقامتگاه ولی زن                                     ۴- مرکز مهم امور زن

۲۳۹- اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه ……… است.

۱- ناشی از شغل                                        ۲- اولیه یا اصلی

۳- اختیاری                                               ۴- اجباری

۲۴۰- اقامتگاه کدام دسته از اشخاص زیر اقامتگاه اجباری نیست؟

۱- زن شوهردار

۲- نظامیان

۳- مأموران دولت

۴- اقامتگاه در هر سه گزینه از نوع اجباری می‌باشد.

۲۴۱- اقامتگاه صغیر کجاست؟

۱- مرکز مهم امور صغیر

۲- محل سکونت صغیر

۳- مرکز مهم امور ولی یا قیم صغیر

۴- محل سکونت ولی یا قیم صغیر

۲۴۲- اقامتگاه ………. همان اقامتگاه ولی یا قیم او است.

۱- صغیر                                                  ۲- محجور

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۲۴۳- اقامتگاه زن صغیری که شوهر دارد کجاست؟

۱- همان اقامتگاه شوهر زن

۲- همان اقامتگاه ولی یا قیم زن

۳- مرکز مهم امور زن

۴- محل سکونت زن

۲۴۴- اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که ………

۱- در آن جا مأموریت دارند.

۲- در آن جا مأموریت ثابت دارند.

۳- در آن جا مأموریت موقت دارند.

۴- هیچکدام

۲۴۵- اگر مأمورین دولتی به مدت یک ماه در محلی مأموریت داشته باشند، اقامتگاه آنها ……….

۱- همان محلی است که در آنجا مأموریت دارند.

۲- محل سکونت آنها می‌باشد.

۳- مرکز مهم امور آنها می‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۴۶- اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند ……….

۱- مرکز مهم امور آنها است.                       ۲- محل سکونت آنها است.

۳- محل ساخلو آنها است.                           ۴- هیچکدام

۲۴۷- اقامتگاه اشخاص کبیری که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند کجاست؟

۱- همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها.

۲- مرکز مهم امور آنها.

۳- محلی که در آن جا مأموریت ثابت دارند.

۴- همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها مشروط بر آنکه در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند.

۲۴۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اقامتگاه اشخاص صغیری که نزد دیگری کار می کنند و در منزل او سکونت دارند همان اقامتگاه کارفرما است.

۲- اقامتگاه اشخاص کبیری که نزد دیگری کار می کنند و در منزل او سکونت دارند همان اقامتگاه کارفرما است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۴۹- اگر ضمن قراردادی طرفین معامله برای اجرای تعهدات حاصله از آن قرارداد محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند ……….

۱- نسبت به تمام دعاوی همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه آنها محسوب خواهد شد.

۲- نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه آنها محسوب خواهد شد.

۳- این اقامتگاه معتبر نمی‌باشد.

۴- نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله و معاملات مشابه آن، همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه آنها محسوب خواهد شد.

۲۵۰- در صورتی که طرفین برای ابلاغ اوراق دعوی محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کنند ………

۱- اوراق دعوی به اقامتگاه انتخابی ابلاغ می‌گردد.

۲- اوراق دعوی به اقامتگاه حقیقی ابلاغ می‌گردد.

۳- اوراق دعوی به اقامتگاه حقیقی یا انتخابی ابلاغ می‌گردد.

۴- اوراق دعوی به اقامتگاه حقیقی و انتخابی ابلاغ می‌گردد.

۲۵۱- اعتبار اقامتگاه انتخابی ……….

۱- محدود به طرفین معامله می‌باشد.

۲- محدود به همان معامله می‌باشد.

۳- محدود به طرفین معامله نمی‌باشد و نسبت به اشخاص ثالث نیز اثر دارد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۵۲- تغییر اقامتگاه انتخابی ……….

۱- به هیچ وجه امکان ندارد.

۲- با رضای دو طرف امکان دارد.

۳- با اراده یکی از طرفین امکان دارد.

۴- با رضای دو طرف امکان دارد مگر اینکه شرط به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط له می‌تواند از آن صرفنظر کند.

۲۵۳- اگر اقامتگاه انتخابی حاوی شهر و محل اقامت باشد، این اقامتگاه ……….

۱- دادگاه صالح را معین می‌کند.

۲- محل ابلاغ را معین می کند.

۳- هم دادگاه صالح و هم محل ابلاغ را معین می‌کند.

۴- هیچکدام

۲۵۴- اگر اقامتگاه انتخابی تنها حاوی شهر معین باشد ………..

۱- تنها ناظر به تعیین دادگاه صالح است.

۲- تنها ناظر به تعیین محل ابلاغ است.

۳- هم دادگاه صالح و هم محل ابلاغ را معین می‌کند.

۴- نه دادگاه صالح و نه محل ابلاغ را معین نمی‌کند.

۲۵۵- اگر اقامتگاه انتخابی تنها حاوی شهر معین باشد ابلاغها باید به محل اقامت ………. فرستاده شود.

۱- انتخابی                                                ۲- واقعی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۲۵۶- در صورتی که اقامتگاه انتخابی همان اقامتگاه واقعی باشد تغییر اقامتگاه واقعی در اعتبار اقامتگاه انتخابی ………..

۱- مؤثر نیست.

۲- مؤثر است.

۳- مؤثر است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

۴- هیچکدام

 

 

 

کتاب پنجم:

در غایب مفقود الاثر

 

۲۵۷- غایب مفقود الاثر کسی است که:

۱- از غیبت او دو سال گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

۲- از غیبت او سه سال گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

۳- از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و خبر فوت او رسیده است.

۴- از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

۲۵۸- اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیف معین کرده باشد:

۱- بر طبق اظهارات غایب رفتار می‌شود.

۲- بر طبق اظهارات غایب رفتار نمی‌شود.

۳- بر طبق اظهارات غایب رفتار می‌شود ولی محکمه نیز برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند.

۴- اداره اموال او با دادستان است.

۲۵۹- اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد ……….

۱- محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند.

۲- اداره اموال او با دادستان می‌باشد.

۳- محکمه در صورت عدم وجود کسی که قانوناً حق تصدی امور غایب را داشته باشد برای اداره اموال غایب یک نفر امین معین می‌کند.

۴- وراث غایب برای اداره اموال او یک نفر امین از میان خود انتخاب می‌کنند.

۲۶۰- تقاضای تعیین امین برای غایب مفقود الاثر تنها از طرف ………. قبول می‌شود.

۱- مدعی‌العموم                                          ۲- اشخاص ذی نفع

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۲۶۱- دادگاه وقتی می‌تواند برای اداره اموال غایب امین معین کند که …..

۱- غایب برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد.

۲- کسی وجود نداشته باشد که قانوناً حق تصدی امور غایب را داشته باشد.

۳- وراث غایب برای اداره اموال غایب تکلیفی معین نکرده باشند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۶۲- دادگاه صالح برای رسیدگی به امر غیبت، اداره دارایی غایب و تعیین امین برای او چه دادگاهی می‌باشد؟

۱- دادگاه عمومی تهران.

۲- دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه یا سکونت غایب.

۳- دادگاه عمومی محلی که اموال غیرمنقول غایب در آنجا واقع شده است.

۴- دادگاه عمومی محل اقامتگاه خوانده.

۲۶۳- تقاضای تعیین امین برای غایب از طرف کدام یک از اشخاص ذیل پذیرفته می‌شود؟

۱- وراث                                                   ۲- بستانکاران

۳- اشخاص واجب النفقه                             ۴- هر سه مورد

۲۶۴- محکمه ……….. از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

۱- باید                                                      ۲- می‌تواند

۳- نمی‌تواند                                               ۴- نباید

۲۶۵- کدام یک از اشخاص ذیل نمی‌توانند خواستار صدور حکم فوت فرضی غایب شوند؟

۱- طلبکاران غایب                                      ۲- موصی له

۳- وصی                                                  ۴- ورثه غایب

۲۶۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- محکمه نمی‌تواند یکی از وراث را به عنوان امین غایب انتخاب کند.

۲- محکمه باید ابتدائاً یکی از وراث را به عنوان امین غایب انتخاب کند.

۳- محکمه ملزم نمی‌باشد ابتدائاً یکی از وراث را به عنوان امین غایب انتخاب کند مگر اینکه وی تضمینات کافیه بدهد.

۴- محکمه ملزم نمی‌باشد ابتدائاً یکی از وراث را به عنوان امین غایب انتخاب کند ولو اینکه وی تضمینات کافیه بدهد.

۲۶۷- اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد ………

۱- محکمه می‌تواند امین دیگری معین کند.

۲- محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین کند.

۳- محکمه اصولاً می‌تواند امین دیگری معین کند.

۴- محکمه اصولاً نمی‌تواند امین دیگری معین کند.

۲۶۸- وظایف و مسؤولیت‌های امینی که معین می‌گردد همان است که برای ………. مقرر است.

۱- وکیل                                                    ۲- وصی

۳- قیم                                                      ۴- هر سه مورد

۲۶۹- هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مسلم باشد ………..

۱- اموال غایب بین وراث موجود حین الموت تقسیم می‌گردد مگر اینکه یک یا چند نفر از وراث از تاریخ فوت غایب به بعد فوت شده باشند.

۲- اموال غایب بین وراث موجود حین الموت تقسیم می‌گردد ولو اینکه یک یا چند نفر از وراث از تاریخ فوت غایب به بعد فوت شده باشند.

۳- اموال غایب به محکمه تسلیم می‌گردد.

۴- اموال غایب بین وراثی که در حال تقسیم در قید حیات می‌باشند تقسیم می‌گردد.

۲۷۰- در صورتی که فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد …..

۱- محکمه باید تاریخی که فوت غایب در آن تاریخ محقق بوده را معین کند.

۲- اموال او بین وراثی که موجود هستند تقسیم می‌شود.

۳- مطابق اصل تأخر حادث هیچ کدام از ورثه از غایب ارث نمی‌برد.

۴- اموال او بین وراثی که در تاریخ آگهی فوت وی موجود هستند تقسیم می‌گردد.

۲۷۱- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند را در این صورت ………..

۱- اموال غایب بین وراثی که موجود هستند تقسیم می‌شود.

۲- اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم می‌شود.

۳- اموال غایب بین وراثی که در تاریخ آگهی فوت وی موجود هستند تقسیم می‌شود.

۴- اموال غایب تقسیم نمی‌شود.

۲۷۲- در صورتی که حکم موت فرضی غایب صادر شود ………

۱- محکمه باید تاریخی که فوت غایب در آن تاریخ محقق بوده را معین کند.

۲- اموال غایب بین وراثی که موجود هستند تقسیم می‌شود.

۳- اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مشخص شده توسط دادگاه موجود بوده‌اند تقسیم می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۷۳- حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که ……….

۱- از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است دو سال گذشته باشد.

۲- از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است سه سال گذشته باشد.

۳- از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

۴- فوت غایب محرز شود.

۲۷۴- در کدام یک از موارد ذیل حکم موت فرضی غایب صادر می‌شود؟

۱- وقتی که سه سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته باشد و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

۲- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته باشد.

۳- وقتی که ۱۰ سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته باشد و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

۴- وقتی که پنج سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته باشد.

۲۷۵- در کدام یک از موارد ذیل عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود؟

۱- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد.

۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقودوپنج سال از تاریخ ختم جنگ بگذرد بدون اینکه‌خبری ازاو برسد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۷۶- در کدام یک از موارد ذیل عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود؟

۱- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است و سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

۲- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که دو سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته است بدون آنکه از آن مسافر خبری برسد.

۳- وقتی که ۱۰ سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از غایب رسیده است گذشته باشد.

۴- هر سه مورد

۲۷۷- در کدام یک از موارد ذیل می‌توان حکم موت فرضی غایب را صادر نمود؟

۱- اگر کسی در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد و پنج سال از آن تاریخ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

۲- اگر کسی حین سفر بحری در کشتی بوده که سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته است بدون آنکه از آن مسافر خبری برسد.

۳- وقتی که سه سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از غایب رسیده گذشته باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۷۸- محکمه وقتی می‌تواند حکم فوت فرضی غایب را صادر نماید که:

۱- در یکی از جراید محلی اعلانی در سه دفعه متوالی منتشر کرده باشد.

۲- در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی منتشر کرده باشد.

۳- در یکی از جراید محلی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی منتشر کرده باشد.

۴- در یکی از جراید محلی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی منتشر کرده باشد.

۲۷۹- حکم فوت فرضی غایب وقتی صادر می‌شود که:

۱- محکمه اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله دو ماه منتشر کرده باشد.

۲- محکمه اعلانی در دو دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده باشد.

۳- محکمه اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده باشد.

۴- محکمه اعلانی در دو دفعه متوالی هر کدام به فاصله دو ماه منتشر کرده باشد

۲۸۰- برای اینکه محکمه بتواند حکم موت فرضی غایب را صادر کند باید ………. از تاریخ ………. بگذرد و حیات غایب ثابت نشود.

۱- یکسال – اولین اعلان                             ۲- دو سال – اولین اعلان

۳- یک سال – آخرین اعلان                        ۴- دو سال – آخرین اعلان

۲۸۱- اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند اصل بر این است که:

۱- همه آنها در آن واحد نمرده‌اند.

۲- همه آنها در آن واحد مرده‌اند.

۳- هیچکدام از یکدیگر ارث نمی برند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۸۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وراث غایب نمی‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی غایب از محکمه تقاضا نمایند که اموال غایب را به آنها بدهد.

۲- وراث غایب در هر حال می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی غایب از محکمه تقاضا نمایند که اموال غایب را به آنها بدهد.

۳- وراث غایب مشروط به وجود شرایطی می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی غایب از محکمه تقاضا نمایند که اموال غایب را به آنها بدهد.

۴- هیچکدام

۲۸۳- در چه صورتی وراث غایب مفقود الاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی غایب ازمحکمه‌تقاضا نمایند که دارایی غایب را به آنها بدهد؟

۱- در صورتی که غایب مزبور کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد.

۲- در صورتی که ۲ سال تمام از تاریخ آخرین خبر از غایب گذشته باشد.

۳- در صورتی که ۱ سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود.

۴- در صورت جمع شرایط سه‌گانه فوق.

۲۸۴- درصورتی که غایب کسی رابرای اداره اموال خود معین کرده باشد:

۱- وراث غایب نمی‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی غایب از محکمه تقاضا نمایند که دارایی غایب را به آنها بدهد.

۲- وراث غایب اصولاً نمی‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی غایب از محکمه تقاضا نمایند که دارایی غایب را به آنها بدهد.

۳- وراث غایب می‌توانند حتی قبل از صدور حکم موت فرضی غایب از محکمه تقاضا نمایند که دارایی غایب را به آنها بدهد.

۴- وراث غایب اصولاً می‌توانند حتی قبل از صدور حکم موت فرضی غایب از محکمه تقاضا نمایند که دارایی غایب را به آنها بدهد.

۲۸۵- برای اینکه دارایی غایب قبل از صدور حکم موت فرضی او به وراث داده شود:

۱- وراث باید ضامن یا تضمینات دیگر بدهند.

۲- وراث می توانند ضامن یا تضمینات دیگر بدهند.

۳- نیازی به دادن ضامن یا تضمینات دیگر نمی‌باشد.

۴- وراث اصولاً باید ضامن یا تضمینات دیگر بدهند.

۲۸۶- تضمیناتی که قبل از صدور حکم موت فرضی غایب از وراث او در ازای تحویل دادن دارایی غایب به آنها گرفته می‌شود تا چه موقعی باقی خواهد بود؟

۱- تا دو سال بعد از صدور حکم موت فرضی غایب.

۲- تا یک سال بعد از صدور حکم موت فرضی غایب.

۳- تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب.

۴- تا هر موقعی که محکمه صلاح بداند.

۲۸۷- اگر غایب بعد از صدور حکم فوت فرضی و فروخته شدن اموال توسط وراث پیدا شود:

۱- می‌تواند اعیان اموال خود را از وراث مطالبه کند.

۲- می‌تواند اعیان اموال خود را از خریدار مطالبه کند.

۳- می‌تواند عوض اموال خود را از وراث مطالبه کند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۸۸- هرگاه بعد از صدور حکم موت فرضی، غایب پیدا شود حکم اموال او که بین ورثه تقسیم شده است چیست؟

۱- غایب حقی نسبت به اموال مزبور ندارد.

۲- وراث باید آن چه را که از اعیان اموال حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.

۳- وراث باید آن چه را که از اعیان یا عوض یا منافع اموال غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.

۴- وراث باید آن چه را که از منافع اموال حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.

۲۸۹- هرگاه بعد از صدور حکم موت فرضی، غایب پیدا شود حکم منافع اموال او چیست؟

۱- منافع منفصل از آن وراث و منافع متصل از آن غایب است.

۲- منافع منفصل از آن غایب و منافع متصل از آن وراث است.

۳- منافع منفصل و متصل از آن وراث است.

۴- منافع منفصل و متصل از آن غایب است.

۲۹۰- هرگاه بعد از صدور حکم موت فرضی، غایب پیدا شود حکم اموال او که بدون تقصیر وراث تلف شده است چیست؟

۱- وراث باید مثل اموال غایب را به او مسترد دارند.

۲- وراث باید قیمت اموال غایب را به او مسترد دارند.

۳- وراث باید مثل یا قیمت اموال غایب را به او مسترد دارند.

۴- وراث مسؤول تلف شدن اموال غایب نمی‌باشند.

۲۹۱- هرگاه بعد از صدور حکم فوت فرضی، غایب پیدا شود:

۱- وراث باید آن چه که از اعیان یا عوض یا منافع اموال او حین وراثت موجود بوده را مسترد دارند.

۲- وراث باید آن چه را که از اعیان یا عوض یا منافع اموال او حین پیدا شدن او موجود می‌باشد مسترد دارند.

۳- وراث باید آن چه که از اعیان یا عوض یا منافع اموال او حین صدور حکم موت فرضی موجود بوده را مسترد دارند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۹۲- نفقه کدام یک از اشخاص ذیل بر عهده امینی است که برای اداره اموال غایب معین می‌شود؟

۱- زوجه        ۲- اولاد         ۳- گزینه ۱ و ۲         ۴- هیچکدام

۲۹۳- امینی که برای اداره کردن اموال غایب معین می شود باید نفقه زوجه و اولاد غایب را از …….. تأدیه نماید.

۱- بیت المال                                              ۲- دارایی خود

۳- دارایی وراث                                         ۴- دارایی غایب

۲۹۴- امینی که برای اداره کردن اموال غایب معین می شود در صورتی باید نفقه زوجه منقطعه غایب را تأدیه نماید که :

۱- مدت نکاح نگذشته باشد.

۲- نفقه او را غایب تعهد کرده باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۹۵- در صورت اختلاف در میزان نفقه‌ای که امین باید به زوجه و اولاد غایب بپردازد:

۱- تعیین آن به عهده وراث است.

۲- تعیین آن به عهده محکمه است.

۳- تعیین آن بر حسب قرعه به عهده وراث یا محکمه می باشد.

۴- تعیین آن به عهده امین است.

۲۹۶- برای اینکه زن غایب بتواند تقاضای طلاق کند باید:

۱- دو سال تمام از تاریخ غیبت غایب گذشته باشد.

۲- سه سال تمام از تاریخ غیبت غایب گذشته باشد.

۳- چهار سال تمام از تاریخ غیبت غایب گذشته باشد.

۴- زوجه نمی‌تواند تقاضای طلاق نماید.

۲۹۷- هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب باشد؟

۱- دادگاه به محض تقاضای زوجه او را طلاق می دهد.

۲- زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۳- زن او قهراً مطلقه می‌شود.

۴- هیچکدام

۲۹۸- در صورتی حاکم زوجه غایب را طلاق می‌دهد که ……….

۱- چهار سال تمام از غیبت غایب گذشته باشد.

۲- یک سال از تاریخ اولین اعلان درروزنامه بگذردوحیات غایب ثابت نشود.

۳- زوجه تقاضای طلاق نموده باشد.

۴- در صورت جمع شرایط سه گانه فوق.

۲۹۹- در صورتی که زوجه غایب پس از سپری شدن مواعد مقرر در قانون تقاضای طلاق نماید:

۱- طلاق با صدور حکم محکمه واقع می‌شود.

۲- طلاق با گفتن صیغه طلاق نزد دو مرد عادل در دفتر طلاق بوسیله نماینده دادگاه صورت می‌پذیرد.

۳- طلاق با صدور حکم محکمه واقع نمی‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۳۰۰- اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق ولی قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید ………

۱- نسبت به طلاق حق رجوع ندارد.

۲- نسبت به طلاق حق رجوع دارد.

۳- نسبت به طلاق حق رجوع ندارد مگر به حکم محکمه.

۴- نسبت به طلاق حق رجوع ندارد مگر با رضای زوجه.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 10 ؟