تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۲۸
۹۴ پنج شنبه ۱۱ تیر

۲۰۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. تبصره ماده ۹۸۹ ق. م

۲۰۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۰ ق. م

۲۰۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۳ ق. م

۲۰۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۳ ق. م

۲۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۳ ق. م

۲۰۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۳ ق. م

۲۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. مواد ۹۹۳ و ۹۹۴ ق. م

۲۰۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۵ ق. م

۲۰۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۶ ق. م

۲۱۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۶ ق. م

۲۱۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۷ ق. م

۲۱۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۷ ق. م و زیرنویس ۱ و ۲ آن ماده

۲۱۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۸ ق. م

۲۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۸ ق. م

۲۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۹ ق. م

۲۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۹ ق. م

۲۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۹۹ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۹۹۹ ق. م

۲۱۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۹۹۹ ق. م

۲۲۰- گزینه ۲ صحیح است.

۲۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۱ ق. م

۲۲۲- گزینه ۴ صحیح است.

۲۲۳- گزینه ۳ صحیح است.

۲۲۴- گزینه ۴ صحیح است.

۲۲۵- گزینه ۱ صحیح است.

۲۲۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۲ ق. م

۲۲۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۲ ق. م

۲۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۲ ق. م

۲۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۳ ق. م

۲۳۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۳ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۳۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۴ ق. م

۲۳۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۴ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۵ ق. م

۲۳۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۵ ق. م

۲۳۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۰۵ ق. م

۲۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۰۵ ق. م

۲۳۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۰۵ ق. م

۲۳۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۰۵ ق. م

۲۳۹- گزینه ۴ صحیح است.

۲۴۰- گزینه ۴ صحیح است.

۲۴۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۶ ق. م

۲۴۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۶ ق. م

۲۴۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۰۶ ق. م

۲۴۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۷ ق. م

۲۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۰۷ ق. م

۲۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۸ ق. م

۲۴۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۹ ق. م

۲۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۰۹ ق. م

۲۴۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۰ ق. م

۲۵۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۰ ق. م

۲۵۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیر نویس ۱ ماده ۱۰۱۰ ق. م

۲۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۱۰ ق. م

۲۵۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۱۰ ق. م

۲۵۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۱۰ ق. م

۲۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۰۱۰ ق. م

۲۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۰۱۰ ق. م

۲۵۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۱ ق. م

۲۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۲ ق. م

۲۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۲ ق. م

۲۶۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۲ ق. م

۲۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۲ ق. م

۲۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۱۲ ق. م

۲۶۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۰۱۲ ق. م

۲۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۳ ق. م

۲۶۵- گزینه ۱ صحیح است.

۲۶۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۴ ق. م

۲۶۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۴ ق. م

۲۶۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۵ ق. م

۲۶۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۶ ق. م

۲۷۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۷ ق. م

۲۷۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۷ ق. م

۲۷۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۸ ق. م

۲۷۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۱۹ ق. م

۲۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۰ ق. م

۲۷۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۰ ق. م

۲۷۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۰ ق. م

۲۷۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۲ ق. م

۲۷۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۳ ق. م

۲۷۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۳ ق. م

۲۸۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۳ ق. م

۲۸۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۴ ق. م

۲۸۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۵ ق. م

۲۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۵ ق. م

۲۸۴- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۵ ق. م

۲۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۶ ق. م

۲۸۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۶ ق. م

۲۸۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۷ ق. م

۲۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۷ ق. م

۲۸۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۷ ق. م

۲۹۰- گزینه ۴ صحیح است.

۲۹۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۷ ق. م

۲۹۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۸ ق. م

۲۹۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۸ ق. م

۲۹۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۸ ق. م

۲۹۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۸ ق. م

۲۹۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۹ ق. م

۲۹۷- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۹ ق. م

۲۹۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۲۹ ق. م

۲۹۹- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۰۲۹ ق. م

۳۰۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۱۰۳۰ ق. مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟