تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۴۱
۹۴ پنج شنبه ۱۱ تیر

۱۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۹۷۲ ق. م

۱۰۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۳ ق. م

۱۰۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۳ ق. م

۱۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۹۷۳ ق. م

۱۰۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۳ ق. م

۱۰۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۴ ق. م

۱۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۹۷۴ ق. م

۱۰۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۹۷۴ ق. م

۱۰۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۹۷۴ ق. م

۱۱۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۹۷۴ ق. م

۱۱۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۵ ق. م

۱۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۵ ق. م

۱۱۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۵ ق. م

۱۱۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۵ ق. م

۱۱۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۹۷۵ ق. م

۱۱۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۹۷۵ ق. م

۱۱۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۹۷۵ ق. م

۱۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۹۷۵ ق. م

۱۱۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. تبصره ماده ۹۷۶ ق. م

۱۲۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۳۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده ۹۷۶ ق. م

۱۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۹۷۶ ق. م

۱۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۷ ق. م

۱۳۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۳۵- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۶ ق. م

۱۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۸ ق. م

۱۳۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۹ ق. م

۱۳۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۹ ق. م

۱۳۹- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۹ ق. م

۱۴۰- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۹ ق. م

۱۴۱- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۹ ق. م

۱۴۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۷۹ ق. م

۱۴۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۰ ق. م

۱۴۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۰ ق. م

۱۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۰ ق. م

۱۴۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۰ ق. م

۱۴۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۲ ق. م

۱۴۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۲ ق. م

۱۴۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۲ ق. م

۱۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۲ ق. م

۱۵۱- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۲ ق. م

۱۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۲ ق. م

۱۵۳- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۲ ق. م

۱۵۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۳ ق. م

۱۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۳ ق. م

۱۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۳ ق. م

۱۵۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۴ ق. م

۱۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۴ ق. م

۱۵۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۴ ق. م

۱۶۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۴ ق. م

۱۶۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۴ ق. م

۱۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۴ ق. م

۱۶۳- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۵ ق. م

۱۶۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۵ ق. م

۱۶۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۴ ق. م

۱۶۶- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۶ ق. م

۱۶۷- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۶ ق. م

۱۶۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۶ ق. م

۱۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۶ ق. م

۱۷۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۶ ق. م

۱۷۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۶ ق. م

۱۷۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۶ ق. م

۱۷۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۷ ق. م

۱۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۷ ق. م

۱۷۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۷ ق. م

۱۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۷ ق. م

۱۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. تبصره ۱ ماده ۹۸۷ ق. م

۱۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. تبصره ۱ ماده ۹۸۷ ق. م

۱۷۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق. م

۱۸۰- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق. م

۱۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۸ ق. م

۱۸۲- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۸ ق. م

۱۸۳- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۸ ق. م

۱۸۴- گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۸ ق. م

۱۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۸ ق. م

۱۸۶- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۸ ق. م

۱۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۸ ق. م

۱۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۸ ق. م

۱۸۹- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. تبصره الف ماده ۹۸۸ ق. م

۱۹۰- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. تبصره الف ماده ۹۸۸ ق. م

۱۹۱- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. تبصره الف ماده ۹۸۸ ق. م

۱۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. تبصره ب ماده ۹۸۸ ق. م

۱۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. تبصره ب ماده ۹۸۸ ق. م

۱۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. تبصره ب ماده ۹۸۸ ق. م

۱۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۹ ق. م

۱۹۶- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۹ ق. م

۱۹۷- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۹ ق. م

۱۹۸- گزینه ۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ ق. م

۱۹۹- گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۹۸۹ ق. م

۲۰۰- گزینه ۱ صحیح است. ر. ک. تبصره ماده ۹۸۹ ق. مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 1 ؟